دادگاه های خانواده در ژاپن

دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است که به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی ودعاوی خانوادگی وبزهکاری جوانان رسیدگی مینماید.ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده ونظارت درآموزش وپرورش صحیح جوانان ازوظایف اصلی دادگاه خانواده است باتوجه به احتیاجات جامعه کنونی که دائما درحال تحول وتغییر است دادگاه خانواده بایستی عدالت اجتماعی رامنطبق با اوضاع ودگرگونی های اجتماعی برقرارنموده وبا توجه به افکارعمومی وبا استفاده از علوم جامعه شناسی ، رفتار انسانی وروابط شخصی را تعیین نماید وبا ا...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 36 بازدید