انحلال شرکت ها

نحوه انحلال شرکتها و مدارک مورد نیاز جهت انحلال آنها

۱-انحلال شرکت سهامی خاص
در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد.
الف- زقتی
که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن
باشد.
ب- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر
این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
ج- در صورت ورشکستگی
د- رد هر موقع
که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
ی-
در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از
:
یک- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
دو- آخرین روزنامه رسمی شرکت
سه- فتوکپی
شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده
باشد
چهار-اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با
اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید
ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در
دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

۲-انحلال شرکت با مسئولیت محدود
برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدارک ذیل
مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
ب- آخرین روزنامه رسمی که
آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
ج- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که
خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
د- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای
شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد

۳- انحلال شرکت تضامنی
موارد انحلال شکت تضامنی به شرح ذیل است :
الف-
هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور
باشد
ب- شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از
انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود
ج- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
شرکت جهت انحلال
د- در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ
نماید
ه- در صورت ورشکستگی شرکت
و- در صورت تراضی تمام شرکاء
ط- صدور حکم
انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء
ث- در صورت فوت یا محجوریت یکی از
شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد
ی-اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و
سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال
شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه
به اطلاع شرکت رسانده باشند

۴-انحلال موسسه
با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که
به امضاء شرکاء رسیده تنظیم و به انضمام فتو کپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین
فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکائ باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در
آن منتشر می شود جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد و در دفاتر آن
اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و در اینجا
موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

/ 2 نظر / 15 بازدید
حمیده موسی پور

با سلام خدمت شما دوستان حقوق دان آیا موسسه غیر تجاری میتواند بدونه اجازه اقدام به سرمایه گذاری از سرمایه سرمایه گذار یا هم سهام کنند و چگونه میتوان وکالت یا نمایندگی موسسه را در امور سرمایه گذاری سهام دارن لغو کرد اومیدوارم درست پرسید باشم[گل]

حداقل غلط های تایپی جایی که ازش کپی کردین رو میگرفتین یا به عبارت دیگه خودتون یکبار میخوندینش !!!!