کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دول عضو کنوانسیون حاضر، باعنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام ومنزلت هرفرد و برابری حقوق زن ومرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد  براینکه اعلامیه جهانی حقوق بشربراصل جایزنبودن تبعیض تاکید دارد واعلام میدارد که کلیه افراد بشرآزاد به دنیا آمده و ازنظر مقام ومنزلت وحقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی ازجمله جنسیت می باشند، با تاکید براینکه دول عضو میثاق های بین المللی حقوق بشرمتعهد میباشند تا زنان ومردان ازحقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی برخودار گردند، با درنظرگرفتن اینکه کنوانسیون های بین المللی  که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن ومرد گردیده، با توجه به  اینکه  به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها وتوصیه های سازمان ملل متحد وآژانسهای تخصصی برابری حقوق زن ومرد ارتقاء بخشیده شده، بانگرانی از اینکه علیرغم  صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان بطورگسترده یی همچنان ادامه دارد.

با یاد آوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق واحترام به شخصیت بشرمی باشد و مانع شرکت زنان درشرایط مساوی بامردان درزنده گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی به کشور خود میشوند  وازکامیابی وموفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نمایند  وتحول کامل استعداد های زنان را درخدمت به کشور وبشریت مشکلترمیسازد، با نگرانی ازاینکه زنان درشرایط فقر و تنگدستی حد اقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشتی، تحصیلات، دوره آموزشی و امکانات استخدامی و سایر نیازها دارند.

با اعتقاد براینکه تشکیل نظام نوین اقتصاد بین المللی براساس مساوات وعدالت دراستیفاء برابری بین مردان وزنان نقش مهمی را ایفا می نماید. با تاکید براینکه ریشه کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعارنو، تجاوز، اشغال، سلطه ودخالت خارجی در امور داخلی دولت ها رکن اساسی برخوداری زنان ومردان ازحقوق خود می باشد.  با تاکید براینکه تحکیم صلح وامنیت بین المللی تشنج زدایی بین المللی، همکاری های دوجانبه دول صرف نظر از سیستم های اجتماعی واقتصادی آنها، خلع سلاح عمومی و کامل و بالاخض خلع  سلاح اتومی تحت نظارت و کنترول شدید و موثر بین المللی، تایید اصول عدالت، مساوات ومنافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار وبیگانه و اشغال خارجی درمقابل خود مختاری واستقلال و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث رشد وپیشرفت اجتماعی خواهد شد  و درنتیجه باعث ایجاد مساوات بین مردان وزنان میگردد، با اعتقاد بر اینکه رشد تمام وکامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه  زنان درتمام زمینه ها درشرایط مساوی بامردان است.

با درنظرگرفتن سهم عمده زنان درایجاد رفاه خانواده و پیشرفت جامعه که تا کنون کاملاً شناخته نشده است، اهمیت اجتماعی مادر ونقش والدین درخانواده ودرتربیت کودکان  وباآگاهی از اینکه نقش زنان درزایمان نباید اساس تبعیض باشد و تربیت کودکان نیازمند، تقسیم مسوولیت بین زن ومرد وجامعه بطور کلی میباشد.

 بااطلاع ازاینکه هرگونه تغییری درنقش معمولی مردان وهمچنین زنان درجامعه و خانواده مستلزم وجود حقوق مساوی بین زن ومرد میباشد.

تصمیم گرفتند اصول مربوط به اعلامیه رفع تبعیضات علیه زنان را به مورد اجرا گذاشته  و بدین  منظور اقداماتی را جهت ازمیان برداشتن کلیه اشکال وانواع آن اتخاذ نمایند.وبشرح زیر توافق کردند:

ماده اول:

واژه «تبعیضات علیه زنان » در این کنوانسیون به معنی قایل شدن هرگونه وجه تمایز، قایل شدن استثناء یا محدودیتی براساس جنسیت است که به رسمیت شناختن آزادیهای اساسی زنان  حق بهره وری  ورعایت  حقوق بشر در مورد آنها در زمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی و فرهنگی و مدنی  ویا سایر موارد بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن ومرد خلل و آسیب وارد آورد.

ماده دوم:

دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت مینمایند بدون درنگ و به  طرق مقتضی سیاست رفع تبیعضات علیه زنان  درپیش گرفته شود  وبدین منظور  در مورد مسایل زیر تعهد می نمایند.

الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط هرکشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و حصول اطمینان  از تحقق چنین اصلی بوسیله وضع قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.

ب:  اتخاذ تدابیر قانونی وغیره از آن جمله اعمال تحریم در صورت اقتضاء به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان.

ج: حمایت قانونی از حقوق زنان براساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر موسسات قضایی دولتی.

د: خود داری از انجام هرگونه عملی علیه زنان و یا به کار بردن تبعیضات درمورد آنها و حصول اطمنیان از اینکه مقامات دولتی و موسسات مطابق  با  تعهدات خود به وظایف شان عمل خواهند کرد.

ه: اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات  علیه زنان توسط هرفرد، سازمان یا شرکت.

اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف و مقررات موجود که موجب به کار بردن تبعیض علیه زنان میگردد.

ز: فسخ کلیه مقررات کیفری یا جزائی که تبعیضات علیه زنان را در بر دارد.

ماده سوم:

دول عضو درتمام زمینه ها بالا خص زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کلیه اقدامات لازم ازجمله وضع قوانین را به منظور رشد وپیشرفت کامل زنان به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشروبهره مندی ‌‌‌‌‌‌ آنها ازآزادی های اساسی  برمینای مساوات بامردان تضمین گردد.

 

 

 

 

 

ماده چهارم:

 1. اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع دو فاکتور مساوات بین مردان وزنان میباشد، بنابه تعریف این کنوانسیون نباید (تبعیض) تلقی گردد. اما به هیچ وجه حفظ ستنداردهای جدا و نابرابر رابه عنوان یک پی آمد دربرنخواهد داشت.این اقدامات پس ازتحقق رفتاروفرصتهای برابرمتوقف خواهد شد.
 2. اتخاذ تدابیرویژه توسط دول عضو ازجمله اقداماتی هستند که دراین کنوانسیون برای حمایت ازمادران صورت می‌گیرد ونباید تبعیض آمیز تلقی گردد.

ماده پنجم:

دول عضو اقدامات مقتضی زیررابعمل می آورند:

الف: تغییر الگوهای اجتماعی وفرهنگی رفتارمردان وزنان به منظور ازمیان برداشتن تعصبات، سنت ها وروش هایی که مبتنی برآرمان طرز فکر، پست نگری یا برترنگری جنسیت ویا نقش های کلیشه یی  برای مردان وزنان میباشد.

ب: حصول اطمینان ازاین که تربیت خانواده، درک صحیح ازوظیفه اجتماعی مادر وشناسایی مسئولیت مشترک مرد وزن درپرورش وتربیت کودکان راشامل میگردد، منافع کودکان درتمام موارد در اولویت قراردارد.

ماده ششم:

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی ازجمله وضع قوانین رابه منظور جلوگیری از سؤ داستفاده اززنان واستثمارانان بعمل خواهند آورد.

ماده هفتم:

دول عضو به منظور رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی واجتماعی کشورکلیه اقدامات مقتضی رابعمل خواهند آورد. بالا خص در شرایط مساوی بامردان حقوق زیررابه زنان اعطا خواهندکرد:

الف: حق شرکت درکلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن درتمام ارگان های منتخب مردمی.

ب: حق شرکت درتعیین سیاست دولت و اجرای آن  در دوایر دولتی وانجام کلیه وظایف عمومی درتمام سطوح دولت.

ج: حق شرکت درسازمانها و انجمن های غیردولتی که بازنده گی سیاسی واجتماعی کشوردرارتباط باشد.

ماده هشتم:

دول عضو اقدامات مقنضی رابعمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض درشرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که دولت خود رادرسطح بین المللی معرفی نمایند و درسازمانهای بین المللی نقش داشته باشند.

ماده نهم:

1- دول عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درمورد کسب، تغیریاحفظ ملیت آنان اعطا خواهند کرد. ممالک عضو بالاخص تضمین میکنند،که با ازدواج با فرد خارجی و تغیر ملیت همسردرطی دوران ازدواج بطورخود بخود باعث تغیر ملیت زن بین وطنی شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر نمی گردد.

 1. دولت های عضو درمورد ملیت کودکان به زنان حقوق مساوی بامردان اعطا خواهند کرد.

ماده دهم:

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی رابه عمل خواهند آورد تابه منظور رفع تبعیضات علیه زنان به آنها حقوق مساوی با مردان درزمینه آموزش و پرورش و بالاخص براساس مساوات بین زن ومرد درموارد زیراعطا گردد.

الف: امکانات و شرایط مساوی بامردان درزمینه شغلی وحرفه یی ودرجهت اخذ مدارک تحصیلی از موسسات آموزشی درکلیه  رشته ها چه درشهر وجه درروستا. این تساوی شامل دورهای پیش دبستانی (مرحله کودکستان) آموزش عمومی، فنی، حرفه یی و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه یی مختلف میباشد.

ب: امکان دسترسی به برنامه های آموزشی، امتحانات و کادر آموزشی مشابه که مشخصات و استاندارد های مشابه رادارا باشند، وساختمان و لوازم مدرسه همان کیفیت را داشته باشند.

ج: ازبین بردن هرگونه مفهوم کلیشه یی ازنقش زنان ومردان درکلیه سطوح ودراشکال مختلف آموزشی ازطریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهای آموزشی که نیل به این هدف راممکن می سازد  و بالاخص ازطریق تجدید نظردرکتب درسی وبرنامه های آموزشی مدارس و تایید روش های آموزشی.

د: امکانات استفاده ازبورسها وسایر مزایای تحصیلی مشابه.

ه: امکانات مشابه جهت دست یابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات ازجمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان بخصوص برنامه هاییکه به هدف کاهش هرچه سریعتر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان میباشد.

و: کاهش تعداد دانش آموزان دختری که ترک تحصیل میکنند و تنظیم برنامه های برای دختران وزنانیکه قبلا ترک تحصیل کرده اند.

ز: امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان درامور ورزشی وتربیت بدنی.

ح: دسترسی به اطلاعات آموزشی ویژه (خاص) که سلامتی وتندرستی خانواده را تضمین مینماید، ازجمله اطلاعات و پیشنهاداتی درمورد برنامه ریزی خانواده.

ماده یازدهم:

 1. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی ازبین برود  و براساس اصل تساوی حقوق، بین زنان و مردان حقوق مشابه برای انها تضمین شود بالا خص در موارد زیر:

الف: حق اشتغال بکار به عنوان حق لایتجزای افراد بشر.

ب: حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، از جمله رعایت ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل

ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق ارتقأی  مقام، برخوداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره‌های آموزش حرفه‌یی  و باز آموزی  از جمله کارآموزی و حق شرکت دردوره‌های آموزشی حرفه‌یی پیشرفته و آموزش مرحله‌یی.

د: حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابراند. همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کار مشابه.

ه: حق استفاده از بیمه‌های اجتماعی به‌خصوص در هنگام بازنشسته‌گی، دوران بیکاری، هنگام بیماری وناتوانی ودوران پیری و در سایر موارد مشابه و نیزحق استفاده ازرخصتی استحقاقی.

و: حق رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی ورعایت ایمنی( امنیت) درمحیط کار، بطور یکه تندرستی آنها دردوران بارداری تضمین شود، آسیبی به سلامت آنها وارد نگردد.

 1. به‌منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان به  هنگام ازدواج و بارداری و تضمین حق مسلم آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف: ممنوعیت  اخراج به دلیل بارداری یا مریضی زایمان و تبعیض در اخراج براساس وضعیت زنا‌شوئی که در غیر این صورت مشمول تحمیل مجازات می‌شود.

ب: صدوراجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست رفتن شغل قبلی سمت یا مزایای اجتماعی.

ج: تشویق به ارائه خدمات اجتماعی لازم بنحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانواده‌گی را با مسؤولیت‌های شغلی هماهنگ سازند و به‌خصوص با فراهم آوردن تسهیلات برای مراقبت از کودکان تا (مادران) بتوانند در زندگی اجتماعی شرکت نمایند.

د: حمایت خاص از زنان  هنگام بارداری، در مشاغلی که به اثبات رسیده برای آنها زیان‌آور است.

 1. قوانین حمایت‌کننده متذکره در این باره به‌طور متناوب همراه باپیشرفت اطلاعات و دانش‌های علمی و تکنولوژی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و درصورت لزوم این قوانین تجدید چاپ، لغو و یا تمدید خواهند گردید.

ماده دوازده هم:

 1. دول عضو کلیه اقدامات لازم را در مورد رفع تبعیضات علیه زنان در زمینه حفظ سلامتی آنان بعمل خواهند آورد، تا دسترسی به خدمات صحی ازجمله خدماتی که به برنامه ریزی خانواده مربوط میشود،براساس رعایت مساوات بین مردان و زنان امکان پذیرباشد.
 2. دول عضو علاوه برمفاد پاراگراف یک این ماده خدمات لازم رادردوران بارداری، هنگام زایمان و در دوران پس از زایمان ارائه خواهند کرد، درصورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها خواهند گذاشت  و نیز آنها را ازغذای مناسب در دوران بارداری و دوران شیردهی بهرمند خواهند ساخت.

 

 

ماده سیزدهم:

1-دول عضو کلیه اقدامات لازم را به منظور رفع تبعیضات علیه زنان درسایر زمینه های زنده گی اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد تا براساس اصل برخورداری ازحقوق مساوی و یکسان مردان و زنان بالاخص موارد ذیل رعایت گردد:

الف: حق استفاده ازمزایای خانواده  گی.

ب: حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی.

ج: حق شرکت درفعالیت های تفریحی، رشته های ورزشی و کلیه زمینه های زنده گی فرهنگی.

 ماده چهاردهم:

 1. دول عضو مشکلات خاص زنان روستائی  را مورد توجه قرارداده و به نقش مهمی  که این زنان درجهت رفاه اقتصادی خانواده های خود ازجمله کار در بخشهای غیرمالی اقتصاد به عهده دارند توجه خاص مبذول خواهند داشت. و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا  مفاد این کنوانسیون در مورد  زنان روستایی اجرا گردد.

2- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی ( اقدامات ضروری) جهت رفع تبعیضات علیه زنان روستایی را به عمل خواهند آورد، تا این زنان براساس تساوی حقوق مردان وزنان دربرنامه های عمرانی وروستایی شرکت کنند و از آن بهره مند گردند  و به خصوص ازحقوق آتی برخوردارشوند:

الف: شرکت دراجرا وتکمیل برنامه های عمرانی درکلیه سطوح.

ب: دسترسی به  تسهیلات صحی کافی ازجمله اطلاعات، مشاوره و خدمات در برنامه ریزی خانواده.

ج: استفاده مستقیم ازبرنامه های بیمه اجتماعی.

د: استفاده ازکلیه دوره های آموزش رسمی و غیررسمی ازجمله سواد آموزی عملی و نیز بهره مندی ازخدمات و امکانات به منظور بالا بردن کار آیی فنی آنان.

ه: تشکیل گروه ها و تعاونی های انتفاعی به منظور دسترسی یک سان به امکانات اقتصادی یعنی دسترسی به مسایل  دولتی وآزاد.

و: شرکت درکلیه فعالیت های جامعه.

ز: دسترسی به  وامها واعتبارات کشاورز ی، تسیهلات بازاریابی، تکنالوجی مناسب و استفاده یک سان اززمین واصلاحات ارضی وطرحهای اسکان مجدد زمین.

ج: بهره مند شدن ازوسایل مناسب زنده گی بالاخص مسکن، وسایل صحی، آب وبرق ارتباطات وحمل ونقل.

ماده پانزده:

1- دول عضو بااستفاده ازقانون به زنان حق مساوی بامردان اعطامیکند.

 1. دول عضو درمسایل مدنی به زنان اهلیت قانونی یک سان بامردان اعطا میکنند. تا زنان با درنظرگرفتن امکانات مشابه از این اهلیت استفاده کنند. دول عضو بلاخص به زنان حقوق یک سان با مردان اعطا میکنند، تا بتوانند قرارداد منعقد نمایند، به اداره املاک شان بپردازند ودرکلیه مراحل داد رسی در دادگاه ها (محاکم) ازحقوق یک سان با مردان برخودار شوند.

2-دول عضو موافقت مینمایند که کلیه قرارداد ها وسایر اسناد خصوصی دارای مدت اجرایی قانونی ومحدود کننده اهلیت قانونی زنان، کان لم یکن تلقی گردد.

2-دول عضو بادرنظرگرفتن قانون نقل مکان  و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت و سکونت افراد حقوق برابر با مردان به زنان اعطا میکنند.

ماده شانزده:

1-دول عضو کلیه اقدامات مقتضی  رابه منظوررفع تبعیضات علیه زنان در زمینه مسایل مربوط به ازدواج و روابط خانواده گی به عمل خواهند آورد، تا براساس اصل برخورداری مردان وزنان ازحق مساوی ویک سان موارد زیر بالاخص مراعات شده باشد.

الف: حق مشابه برای ازدواج.

ب: حق مشابه درانتخاب آزادانه همسر وصورت گرفتن ازدواج به رضائیت کامل آنان.

ج: حقوق وتعهدات مشابه درطی دوران زناشویی و پس ازجدایی.

د: حقوق ومسئولیت های مشابه به عنوان والدین صرف نظر ازوضع  روابط زناشوی درمسایلی که به فرزندان آنان مربوط میشود، درکلیه موارد منافع کودکان از الویت برخودار است.

ه: حقوق مشابه در موردتصمیم گیری آزادانه ومستقلانه نسبت به تعداد فرزندان وفاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات و آموزش لازمه و استفاده ازمسایلی که برخوداری ازچنین حقوق را میسر میسازد.

و: حق و مسئولیت های مشابه درمورد قیمومیت (سرپرستی ویا زیر حمایت خود گرفتن) حضانت (پرورش نمودن، طفل را پرورش دادن دایه گی کردن) سرپرستی و فرزند خوانده گی و یا استفاده ازدستورالعمل های مشابه که بموجب قانون حقوق مزبور درآنها پیش بینی شده است، درکلیه موارد منابع کودکان دراولویت قراردارد.

ز: حقوق فردی مشابه برای شوهر وزن منجمله حق انتخاب نام خانواده گی، حق انتخاب شغل وحرفه.

2- نامزادی و ازدواج اطفال ازنظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد وکلیه اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعین حداقل سن مناسب برای ازدواج باید به عمل آید وازدواج دردفاتررسمی باید ثبت گردد.

ماده هفدهم:

 1. به منظور بررسی و در نظرگرفتن پیشرفت حاصله دراجرای مفاد این کنوانسیون (میثاق) کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (که ازاین به بعد کمیته خوانده  میشود) تشکیل خواهد شد این کمیته ازتاریخ لازم الاجرا شدن  کنوانسیون از هژده عضو پس از تصدیق والحاق سی و پنجمین دولت به کنوانسیون وبیست و سه نفر ازکارشناسان دارای صلاحت و مشهور به داشتن حسن اخلاق در زمینه مربوط به کنوانسیون تشکیل میشود. کارشناسان توسط دولت های عضو ازمیان اتباع کشورهای شان انتخاب میشوند ودرسمت شخصی خود خدمت میکنند. درانتخاب این اشخاص به توضیع جغرافیایی عادلانه و به موجودیت اشکال مختلف تمدن و نیز اصل نظامهای حقوقی توجه میشود.
 2. اعضای کمیته توسط دول عضو ازطریق رای  مخفی و از میان کاندیدها انتخاب میشوند، هر دولت عضو میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.

3- نخستین انتخابات شش ماه پس از اجرای این کنوانسیون برگزار خواهد شد، حداقل سه ماه قبل ازتاریخ ( تدویر) هرانتخابات، دبیرکل سازمان ملل متحد درطی نامه یی از دول عضو میخواهد تا ظرف دوماه کاندیداهای خود را معرفی کنند. سرمنشی فهرست

/ 0 نظر / 13 بازدید