حقایق اساسی درباره سازمان ملل

فهرست و پیشگفتار

بخش اول

     فصل یکم: سازمان ملل متحد

بخش دوم

     فصل دوم: صلح و امنیت بین المللی

     فصل سوم: توسعه اقتصادی و اجتماعی

     فصل چهارم: حقوق بشر

     فصل پنجم: اقدام بشر دوستانه

     فصل ششم: حقوق بین المللی

     فصل هفتم: استعمارزدایی

بخش سوم: پیوست ها

/ 1 نظر / 2 بازدید
شارژ رایگان برای شما

زنی که مجبور شد شلوارش را جلوی همه در آورد + عکس ★ تجاوز جنسی وحشیانه به زن زیبا + عکس ★ تصاویر دلخراش سقط جنین 7 ماهه ★ شارژ رایگان برای اعضای گروه .... عجله کنید