# ورزش_مسئولیت_،_خطای_ورزشی_،_قصد_مجرمانه_،_تقصیر_،