اشتباه در خود موضوع معامله

نویسنده:محمد آل شیخ

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو  فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های  مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی  اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در  فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع  معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران  بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان  تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با  فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند  شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات  بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان  آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و  در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد .  در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود  موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و  از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ،  راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است.  علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت  است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق  خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای  پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه  تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از  حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که  انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست  واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه  معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد .  (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : (  اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال  حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ  خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد .  پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن  اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه  به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای  خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی  که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن  حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه  مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه  مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته  اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد  بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .
( یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهموم حکمفرماست  ) زیرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین یاد آوری  متنبه گردد خواه نه ، بنابراین ذکر کلمه اشتباه بعداز سهو در مادة ( 569)  آیین دادرسی مدنی سابق و مادة (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذکر عام بعد از  خاص است نه از باب ذکر مترادفات ) (6) .

ب- تفاوت اشتباه با خطا

گفتیم که اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعیت . و خطا مقابل عمد  است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت  غفلت یا نیسان یا جهل یا بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی که مخالف موازین  اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است ، مرتکب شده است . (7)
بنابر آنچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد .

ج- تفاوت اشتباه با جهل:

“جهل “ در لغت به معنای “ نادانی “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در کتب  حقوقی ، اشتباه را با جهل مرادف می گیرند و به یک قاعده حقوقی که جهل به  قانون رفع مسئوولیت نمی کند ، اشاره می نماید . بدیهی است که بین جهل و  اشتباه ، هم از نظری لغوی وهم از نظر مفهوم فاصله بسیار است ، (9) و از روی  تسامح در معنای مترادف استعمال می شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از  واقعیت است و جهل ، نادانی ونادان بودن است ؛ میتوان گفت که جهل ، موجد  اشتباه است .

گفتار سوم : تعریف موضوع معامله

“موضوع “ عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ،  موضوع معامله به دو معنا به کار می رود . در معنای اول: ( موضوع معامله  عبارت است ا ز مبادله دومال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای  تحقق یافتن آن تراضی می شود) .
به این تعریف ایرادی وارد است و آن این که عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است  چرا که ( عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی که  دلالت بر قصد کند ) ، (11) در حالی که این تعریف با این ماده قانونی سازگار  نمی باشد و تحقق عقد را منوط به تراضی طرفین دانسته است . بهتر بود که  چنین گفته می شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد  تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن توافق ( تقاصد) می  شود) .
در این معنا اگر مقصود از معامله تملیک منفعت در ازای عوض معلوم درمدت معین  باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تملیک عین به عوض معلوم باشد موضوع  معامله ، بیع خواهد بود .
درمعنای دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال یا عملی که ممکن است مورد  تملیک قرار گرفته یا تعهد به تسلیم یا انجام آن شده باشد ) . و منظور از  موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تملیک یا تعهد است که احتمال  دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در این مقاله همین  معنای دو م آن است .

پی نوشت ها :

1- دکتر محمد معین ،فرهنگ معین ، ج1، چ7،تهران: انتشارات امیر کبیر، 1364، ص278.
2- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چ6 ، تهران : گنج دانش، 1372، ص45.
3- دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج2، چ12، تهران : کتابفروشی اسلامیه، 1375، ص27.
4- همان منبع.
5- دکتر محمد معین ، فرهنگ معین ، ج3، ص1964.
6- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، ص371.
7- همان منبع، ص263.
8- دکتر محمد معین ، فرهنگ معین، ص1259.
9- دکتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی ، چ1، تهران: انتشارات کانون وکلا، 1369، ص، 250.
10- دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374، ص425.
11- ماده 191 قانون مدنی مصوب1307.

منبع:www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 9 بازدید