نمونه دادخواست های خانوادگی و حقوقی

دادخواست طلاق به استناد بندهای عقدنامه


احتراماً
به استحضار می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست ، اینجانب همسر دائمی آقای ……… بوده
، حال با توجه به اینکه نامبرده از بندهای ……… و ……… عقدنامه تخلف کرده و از طرفی
زوج ضمن عقد نکاح به اینجانب وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که در صورت
تحقق هر یک از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را
به یکی از انواع طلاق اعم از رجعی و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمایم ، اکنون با
توجه به موارد فوق‌الذکر و توضیحاتی که بعداً (به صورت لایحه/حضوراً) خدمت ریاست
محترم تقدیم خواهم کرد ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به صورت (رجعی / خلع) با
تعیین تکلیف فرزندان و حقوق رسمی آنها با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده :
زوج
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق
دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130
قانون مدنی)
احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به
تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت
نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید
دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط
با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش
تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129
و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                دادخواست
طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار می‌رساند ، با توجه به عقدنامه پیوستی
اینجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاریخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ………
(سال / ماه) از زندگی می‌گذرد و (حاصل زندگی فرزند ……… می‌باشد / و هیچ فرزندی
نداریم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی
مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور
حکم طلاق نامبرده را دارم . شرایط زیر:
1. تقاضای صدور حکم بر حضانت اینجانب ………
برای فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه را
دارم .
3. مهریه را یکجا پرداخت می‌کنم .
4. اجرت‌المثل کاری همسرم را تا روز
طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می‌پردازم .

 

                                  دادخواست
صدور گواهی عدم امکان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور
گواهی عدم امکان سازش برای طلاق
دلائل و منضمات : فتوکپی عقدنامه
احتراماً به
استحضار ریاست محترم می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست اینجانب با خوانده به تاریخ
……… ازدواج نموده‌ایم و حاصل این زندگی مشترک ……… فرزند می‌باشد ، ولی با توجه به
اختلافات پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتی‌های روحی تقاضای رسیدگی
و صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب قانونی مورد استدعاست .

                                

                                       
دادخواست طلاق توافقی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور
حکم طلاق توافقی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانهای فوق در تاریخ
……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ایم . حال با
توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و
مسالمت‌آمیز تصمیم به جدایی گرفته‌ایم و تقاضای صدور حکم طلاق با شرایط ذیل را
داریم .
1. زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را (می‌بخشد / دریافت
می‌کند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهای ……… و ……… را به زوجه واگذار
و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می‌پردازد .
3. زوجه جهیزیه خود
را قبل از صدور حکم طلاق و یا اجرای حکم دریافت می‌کند .
4. زوجه مبلغ ……… ریال
از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد .
5. زوجین فرزند نداشته
و زوج تعهد می‌کند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……… ریال بپردازد .

 

            درخواست
فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور در مواد 1122 یا 1123 قانون مدنی
خواهان :
………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه
……… فی‌مابین اینجانب و خوانده و بروز عیب (عنن یا خصاء یا …) و مدارک تقدیمی و
گواهی پزشکی، به استناد ماده (1122 یا 1123) تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ
نکاح مذکور با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                            
درخواست فسخ نکاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم
مبنی بر فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و
خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواری/اطباقی ، مستمر)
خوانده شده‌ام و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی (پزشک معالج / پزشکی قانونی) و عدم
امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه ، به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای
رسیدگی و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                درخواست صدور
قرار تأمین و وصول مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور
قرار تأمین مهریه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در
دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… فی‌مابین اینجانبه و خوانده و تعیین (تعداد سکه /
مبلغ) به عنوان مهریه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال آقای ……… (خوانده)
استدعای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… ریال بابت مهریه با احتساب خسارات قانونی
مورد استدعاست .

 

                                  دادخواست
مطالبه مهریه

خواهان :
………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهریه مقوم به ……… ریال
احتراماً
اینجانبه قبلاً نسبت به تأمین مهریه از اموال خوانده دادخواست تقدیم دادگاه ………
شعبه ……… نموده و طی دادنامه شماره ……… صادره در پرونده کلاسه ……… قرار تأمین اموال
معادل مهریه اینجانبه صادر گردیده است . فلذا با تقدیم دادخواست از دادگاه محترم
تقاضای وصول مهریه اینجانب از اموال توقیف شده رسیدگی و حکم شایسته مبنی بر محکومیت
مشارالیه با احتساب خسارات قانونی ، را دارد .

 

                                         
درخواست تأمین مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمین
مهریه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج
شماره ……… شهرستان ……… مهریه مقرر (به مبلغ / تعداد سکه طلا) تعیین گردیده است .
بنابراین چون بیم حیف و میل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وی
وجود دارد لذا استدعای صدور قرار تأمین و توقف اموال نامبرده به میزان مهریه
فوق‌الذکر به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست . (بدیهی است
به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست راجع به اصل موضوع تقدیم
می‌گردد).

 

                             دادخواست تعیین
مسکن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای
صدور حکم مبنی بر تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اینکه به موجب
عقدنامه شماره ……… به تاریخ ……… اینجانبه به عقد دائم آقای ……… (خوانده) درآمده‌ام
و تا تاریخ ……… در منزل پدری ایشان به همراه خانواده وی زندگی می‌نمودم که مشکلاتی
برایم به بار آورده و منجر به اختلافات شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است .
معهذا با توجه به اینکه وجود اینجانبه به همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی
برایم دارد و امکان سکونت اینجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر میسر نمی‌باشد ،
بنابراین به استناد ماده 1115 قانون مدنی استدعای صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن
علیحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .

 

                                    دادخواست
مطالبه نفقه ایام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه
ایام گذشته و صدور قرار تأمین
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه می‌رساند از
تاریخ ……… خوانده همسر قانونی اینجانب بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و
از تأمین معاش و تهیه مسکن و لباس برای همسرش امتناع کرده است چون اینجانبه حاضر به
تمکین از زوج می‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً
تقاضای صدور قرار تأمین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد
ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                     
دادخواست صدور حکم تمکین
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضای
صدور حکم تمکین
احتراماً نظر به اینکه از تاریخ ……… خوانده زوجه قانونی اینجانب
بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه ، زندگی مشترک را ترک نموده و
در منزل پدری خود به سر می‌برد با توجه به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه که
فتوکپی مصدق آن پیوست می‌باشد و مشارالیها حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک
نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تمکین زوجه را دارد.

                                     درخواست
ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه
رجوع
احتراماً اینجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاریخ ……… از
همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولی در ایام عده ، رجوع واقع گردیده لکن خوانده از
ثبت واقعه رجوع امتناع می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه
رجوع را دارم .

                                       
دادخواست تعیین تکلیف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضای تعیین
تکلیف
دلایل : ………
احتراماً نظر به اینکه شوهرم از تاریخ ……… منزل را ترک و
اینجانبه و فرزندانم به نامهای ……… و ……… را بلاتکلیف رها کرده و تکالیف و وظایف
شرعی و قانونی خود را انجام نمی‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وی نسبت به صدور حکم
مبنی بر تعیین وضعیت و تکلیف اینجانبه و فرزندان مشترک و پرداخت با احتساب خسارات مورد ادعاست.

/ 2 نظر / 127 بازدید
محبوب

سلام .مطالبتون خیلی خوبه ،فقط لطفآ نمونه دادخواست حضانت فرزندان برای مادری که فرزندان بزرگ داره که همه از 13سال به بالا هستن و پدر آنها هم زندانی ومعتاد است، درج کنید.

زهرامومن ثانوی

من مسول دفترپیشخوان دولت باکد72161579بوده و درخواست فعالیت در زمینه ی درخواستهای حقوقی و خانوادگی از ان مقام دارم