تاملی در حقوق فرهنگ و ارتباطات

فاوانیوز: به نقل از تکلمه - در عصر کنونی موضوعات مستحدث حقوقی فراوانی می توان یافت. این موضوعات از دو بعد ایجاد و سابقه بررسی قابل تقسیم هستند. با این توضیح که برخی از این موضوعات زاییده تحولات جدید در عرصه های مختلف است که سابقا نمونه مشابه آنها تجربه نشده اند. اما برخی دیگر از آنها سابقه ای بس کهن دارند. لذا از لحاظ ایجاد مستحدث محسوب نمی شوند بلکه از لحاظ بررسی و توجه می توان موضوع حقوقی مستحدث به حساب آورد. حقوق فرهنگ و ارتباطات را می توان جزء قسم اخیر دانست. چرا که فرهنگ ریشه تاریخی به اندازه حیات جمعی بشری دارد.


دانلود متن کامل

/ 0 نظر / 5 بازدید