ضمان معاوضی 4

نویسنده: هدایت ا… سلطانى نژاد

گفتار چهارم - شرایط تحقق ضمان معاوضى

با توجه به ادله مورد استناد در اثبات ضمان معاوضى و ماده 387 قانون مدنى  ایران که در مقام بیان شرایط تحقق آن است، امور زیر براى تحقق ضمان معاوضى  فروشنده در صورت تلف مبیع لازم است.
1 - موضوع عقد بیع باید عین معین باشد. بیشتر فقهاء امامیه اجراى این قاعده  را در موردى پذیرفته‏اند که مبیع عین معین باشد و لى قانون مدنى درماده  387 در این خصوص تصریحى ندارد. لیکن از سیاق این ماده که مى‏گوید: «اگر  مبیع قبل از تسلیم تلف شود»، به خوبى بر مى‏آید که حکم این ماده ناظر به  عین معین است که در خارج به طور مشخص تعیین شده و قبل از اینکه به خریدار  تسلیم شود در اثر حادثه تلف مى‏شود. علاوه بر این، در صورتى که مبیع کلى  باشد، فروشنده مکلف به تعیین مصداق آن و تسلیم به مشترى است و تا این تکلیف  انجام نشود به تعهد خود در مقابل خریدار عمل ننموده است. بنابراین هر گاه  قبل از تسلیم به خریدار مصداق تعیین شده کلى نزد فروشنده از بین رود باید  فرد دیگرى را مطابق اوصاف مقرر تعیین و تسلیم نماید و خریدار مى‏تواند او  را اجبار به این کار بنماید. البته در موردى که تمام افراد کلى از بین برود  به گونه‏اى که نتوان به طور کلى براى اجراى تعهد مصداقى یافت، حکم مندرج  در ماده 387 یعنى انفساخ عقد در آن نیز اعمال مى‏گردد زیرا عقدى که به طور  صحیح تشکیل شده موضوع آن که افراد کلى مى‏باشد، پس از عقد تلف مى‏شود و به  همین دلیل، عقد قابلیت‏بقاء خود را از دست داده و خود به خود منحل مى‏گردد.  (24) در این خصوص نمى‏توان عقد را نسبت‏به گذشته باطل دانست (25) زیرا که  به طور مسلم عقد به نحو صحیح تشکیل شده و تا قبل از تلف مصادیق آن، موضوع  آن نیز وجود داشته و دلیلى بر بطلان آن وجود ندارد. در صورتى که مبیع در  حکم عین معین یا کلى در معین باشد نیز همین حکم صادق است، یعنى در صورتى که  تمام افراد کلى در معین از بین رود موضوع عقد از بین رفته و عقد منفسخ  مى‏شود و ثمن به خریدار بر مى ‏گردد.

2 - تلف باید قبل از تسلیم باشد: این شرط هم در متن قاعده و روایت مورد  استناد آن و هم در ماده 378 قانون مدنى مورد تصریح قرار گرفته است. به طور  مسلم پس از تسلیم، ضمان معاوضى به خریدار منتقل مى‏شود مگر در موردى که  تنها خریدار حق فسخ عقد را داشته باشد (26) و یا طرفین عقد به گونه دیگرى  توافق نموده باشند. اما قبل از تسلیم، طبق ادله‏اى که در مباحث گذشته بیان  شد، ضمان معاوضى بر عهده فروشنده بوده و این امر در برخى سیستم‏هاى حقوقى و  بخصوص در نظام حقوقى ما مسلم و مورد اتفاق است. چرا که در صورت تلف، تعهد  فروشنده مبنى بر تسلیم غیر ممکن مى‏شود و عقد منفسخ مى‏گردد و در این صورت  دلیلى بر وجود تعهد طرف مقابل نیست.
3 - تلف باید در اثر حادثه خارجى باشد: مورد معامله قبل از تسلیم ممکن است در اثر یکى از عوامل ذیل تلف شود:
الف) حوادث طبیعى مانند سیل و زلزله و طوفان و خشکسالى یا حوادث پیش‏بینى نشده‏اى چون جنگ و قحطى
ب) تقصیر یا اهمال بایع و یا اتلاف بوسیله او
ج) تلف بوسیله خریدار
د) شخص ثالث
در صورتى که تلف قبل از تسلیم بوسیله مشترى یا فروشنده و یا در اثر تقصیر و  سهل انگارى یا امتناع از تسلیم فروشنده باشد مشمول این حکم یعنى انفساخ  عقد نمى‏شود. زیرا در صورت اول، تلف بوسیله مشترى، به منزله تصرف در مال  بوده و در حکم قبض مال و انتقال ضمان معاوضى به اوست و از پرداخت ثمن معاف  نمى‏شود در تایید این نظر ماده 389 مقرر مى‏دارد:
«اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند».
البته تلف بوسیله مشترى در صورتى چنین حکمى دارد که فروشنده در این زمینه  نقشى نداشته باشد. ولى اگر خریدار جاهل، در اثر فریب فروشنده مبیع را تلف  نماید، شخص فروشنده مسؤول است.
همچنین هر گاه فروشنده براى تسلیم به خریدار یا قائم مقام او مراجعه نماید و  آنها از قبض مبیع خوددارى ورزند مى‏تواند به دادگاه مراجعه و آن راتسلیم  کند، در این صورت اگر قبل ازتسلیم به مشترى تلف شود حکم مندرج در ماده 387  اعمال نمى‏شود.
در صورت دوم که مبیع پس از عقد بوسیله فروشنده تلف مى‏شود مانند آنکه میوه  یاگوسفند فروخته شده را خود مصرف مى‏کند یا در موعد پیش‏بینى شده از تسلیم  آن خوددارى مى‏ورزد و یا در نگاهدارى آن کوتاهى مى‏کند، عقد تحت تاثیر واقع  نمى‏شود و به قوت خود باقى است. ولى چون فروشنده در مال دیگرى تصرف نموده و  آن را تلف کرده یا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداخت‏خسارت بوده و  در برابر خریدار مسؤولیت مدنى دارد. (27) پس در این فرض نیز به دلیل عدم  انفساخ عقد، ضمان معاوضى نیست‏بلکه به دلیل اتلاف مال خریدار یا فراهم  نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهرى دارد و باید خسارت بپردازد یا آنکه  خریدار مخیر بین فسخ عقد به دلیل تخلف از شرط ضمنى یا گرفتن خسارت است.  (28)
درباره تلف مبیع پیش از تسلیم بوسیله شخص ثالث‏سه نظریه متفاوت مطرح شده  است. برخى آن را موجب انفساخ عقد و از مصادیق ماده 387 قانون مدنى دانسته و  مى‏گویند در صورت تلف مبیع قبل از تسلیم بوسیله ثالث همانند حوادث طبیعى و  غیر منتظره، موضوع عقد از بین مى‏رود و در نتیجه خریدار نمى‏تواند به  استناد تلف مبیع به ثالث مراجعه کند. این نظریه را ظاهر ماده 387 و روایت  عقبة بن خالد که شرح آن گذشت، تایید مى‏کند.
گروه دیگرى تلف بوسیله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به  استناد تلف مال خریدار در برابر او داراى ضمان و مسؤولیت مدنى مى‏دانند.  زیرا در اثر عقد مبیع به خریدار منتقل شده و خریدار مال متعلق به او را تلف  نموده و باید در برابر او مسؤول شناخته شود و این امر تاثیرى در رابطه  حقوقى بین فروشنده و خریدار ندارد.
گروه سوم، تلف مبیع بوسیله ثالث را، محل اجراى هر دو قاعده مى‏دانند. یعنى  مشترى اختیار دارد که به استناد اتلاف مال خود بوسیله ثالث‏به او مراجعه و  خسارت دریافت کند و بر این اساس عقد لطمه‏اى نمى‏بیند و یاآنکه در اثر تلف  عقد را فسخ نماید و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نماید (29) و  لیکن با دقت در مفاد قاعده و نیز اطلاق روایات مورد استناد و بناى عقلاء و  سیاق ماده 387 قانون مدنى، مى‏توان گفت که تلف بوسیله شخص ثالث نیز همانند  تلف در اثر حوادث خارجى موجب انفساخ عقد و در نتیجه از بین رفتن التزام  خریدار به پرداخت ثمن مى‏شود.
بر این اساس شرط تحقق ضمان معاوضى فروشنده آن است که مبیع قبل از تسلیم در  اثر حوادث قهرى یا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غیر این صورت ضمان معاوضى  براى او قابل تصور نیست.

نتیجه

با توجه به تملیکى بودن عقد بیع و تعهدى که طرفین آن نسبت‏به تسلیم دو عوض  در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکى از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان  تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگى که بین دو عوض، بنا به ماهیت  عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. عوض مقابل نیز دلیلى بر وجوب  تسلیم آن به طرف مقابل وجود ندارد. و در نتیجه همین قصد معاوضى عقد خود به  خود منحل مى‏گردد و در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد  مى‏نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتى در پرداخت ندارد. این امر که مشهور  به «ضمان معاوضى‏» یا «ریسک ناشى از تلف‏» و یا «تلف مبیع قبل از قبض‏»  مى‏باشد، محل بحث و گفتگوى فراوان از جنبه‏هاى گوناگون قرار گرفته و بخصوص  ماهیت‏حقوقى آن بحث‏بیشترى را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار با  ارزیابى نظریه‏هاى مطروحه، این نتیجه به دست آمدکه این قاعده امر استثنایى و  خلاف قاعده و بر مبناى تعبد و تسلیم محض نیست‏بلکه امرى عقلایى و مورد  توجه در تمام عقود معوض است و اختصاص به عقد بیع و آن هم تلف مبیع ندارد  بلکه در کلیه عقودمعاوضى نسبت‏به تلف هر دو عوض قابل اعمال است و نشانه‏هاى  کلیت این قاعده را هم در آثار برخى فقهائ و هم مواد مختلف قانون مدنى اعم  از بیع و اجاره و قرض و جعاله و تعهدات مى‏توان دید. در هر حال با انفساخ  عقد، روابط طرفین عقد نسبت‏به آینده از میان مى‏رود ولى در فاصله تشکیل عقد  تا انفساخ آن آثار قانونى خود را داشته و در نتیجه در صورتى که مبیع تلف  شده داراى منافع منفصل بوده، با وجود تلف مبیع، منافع مزبور متعلق به مشترى  است و همچنین اگر خریدار ثمن را قبل از تلف به فروشنده داده باشد، تا زمان  انفساخ منافع آن مربوط به فروشنده مى‏گردد.

پی نوشت ها :

24) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.
25) ناصر کاتوزیان، همان، ج 1، ص 191.
26) ماده 453 ق. م. 1.
27) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.
28) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احکام قبض; محمد  تقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغة الفقیه، ج 1، ص 174; شهید ثانى، شرح لمعه،  چاپ افست، ج 2، ص 526.
29) همان.

منبع:www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 6 بازدید