میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

ماده بیست وهشتم:

 1. یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نام خواهد داشت) تاسیس میشود. این کمیته مرکب از هژده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل میباشد:

الف) کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده وصلاحیت شان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کار های این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.

ب) اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خود شان خدمت خواهند نمود.

ماده بیست ونهم:

 1. اعضای کمیته با رای مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده 28 که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده اند انتخاب میشوند.
 2. هرکشور طرف این میثاق نمیتواند بیش از دو نفرنامزد کند.

تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.

ماده سی:

 1. اولین انتخابات  دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این میثاق انجام نخواهد شد.
 2. برای انتخابات کمیته هربار حد اقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام ان به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده 34 بعمل می آید، سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباَ دعوت خواهد نمود که نامزد های خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
 3. سرمنشی ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا ازکلیه اشخاصی که به این تربیب نامزد میشوند با ذکر نام کشورهایی که انان را معرفی کرده اند تهیه وآنر ا حد اکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشور های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
 4. انتخابات اعضای کمیته در جلسه یی که بدعوت سرمنشی ملل متحد از کشور های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدی هایی خواهند بود که بیشترین تعداد رای را بدست آورده و حایز اکثریت تام ارای نماینده گان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.

ماده سی ویک:

 1. کمیته نمی تواند بیش تر از یک تبعه از هرکشوری داشته باشد.

در انتخابات اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی وشرکت نماینده گان اشکال مختلف تمدن ها و سیستم (نظام) های عمده محقق خواهد شد.

ماده 32:

 1. اعضای کمیته برای چهارسال انتخاب میشوند ودرصورتی که مجدداَ نامزد شوند تجدید انتخاب مجاز خواهد بود. لیکن مدت عضویت 9 تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دوسال منقضی میشود نام این 9تن بلافاصله پس از اولین انتخابات بوسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند 2 ماده 30 معین میشود.

در انقضای دوره، تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش بعمل خواهد آمد.

ماده 33:

 1. هرگاه یک عضو کمیته، بنظر مورد اتفاق ارای سایر اعضای کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، سرمنشی سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میکند.

درصورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً سرمنشی سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفا ترتیب اثر داده میشود بلامتصدی اعلان میکند.

ماده 34:

 1. هرگاه بلامتصدی بودن یک کسی برطبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، سرمنشی سازمان ملل متحد به هریک از کشور های طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزد های خود را برطبق ماده 29 به منظور اشغال کرسی بلا متصدی معرفی کنند.
 2. سرمنشی سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود وآن را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی برطبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.

هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده 33 انتخاب میشود، برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.

ماده 35:

اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.

ماده 36:

سرمنشی سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته بموجب این میثاق بعهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

ماده 37:

 1. سرمنشی سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.
 2. پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که درآیین نامه، داخلی آن پیش بینی میشود تشکیل جلسه خواهد داد.
 3. کمیته معمولاَ در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 38:

هرعضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را باکمال بیطرفی و از روی کمال و جدان ایفاء خواهد کرد.

 

ماده 39:

 1. کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت دوسال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
 2. کمیته آیین نامهء داخلی اش را خود تنظیم میکند. آیین نامهء مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:

الف) حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.

ب) تصمیمات کمیته با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

ماده 40:

 1. کشور های طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر میدهد و درباره پیشرفتهای حاصل درتمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.

الف) ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق د ر امور مربوطه آن کشور.

ب) پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.

 1.  کلیه گزارشها باید خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیده گی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب المورد حاکی ازعوامل ومشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاثیر دارند.
 2. سرمنشی سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت موسسات تخصصی باشد برای آن موسسات ارسال دارد.
 3. کمیته گزارشهای واصل از کشور های طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشور های طرف این میثاق ارسال خواهند داشت. کمیته نیزمیتواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارش های واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی واجتماعی تقدیم بدارد.

کشور های طرف این میثاق میتوانند نظریاتی درباره هرگونه ملاحظاتی که برطبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.

ماده 41:

 1. هر کشور طرف این میثاق میتواندبه موجب این ماده هرموقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیده گی به اطلاعیه های دایر برادعای هرکشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد برسمیت میشناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه هایی قابل دریافت ورسیده گی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم شود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود.نسبت به اطلاعیه هایی که به موجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

الف) اگر یک کشور طرف این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد، میتواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافت کنندهء آن توضیح هرگونه اظهار کتبی دیگر دایر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات واظهارات مزبور حتی الامکان و تا جایی که مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خو اهد بود در خصوص قواعد د ادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور وآنچه که برای علاج آن بعمل آمده یا درجریان رسیده گی است یا آنچه دراین مورد قابل استفاده بعدی است.

ب) اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اعلامیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نشود هریک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال ا خطاریه یی به کمیته وبه طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

ج) کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز این که بنابر اصول متفق علیه حقوق بین الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیده گی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

د) کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های و اصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.

ه) با رعایت مقررات فقره (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی شناخته شده دراین میثاق مساعی جمیله خودرا در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذاشت.

و) کمیته در کلیه امور مرجوعه به خود میتواند از کشور های (ذینفع) طرف اختلاف موضوع فقره (ب) هرگونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.

ز) کشور های ذینفع طرف میثاق موضوع فقره (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیده گی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند وملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو فقره اظهار بدارند.

ح) کمیته باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع فقره (ب) گزارش بدهد.

 1. اگر راه حلی طبق مقررات فقره (ه) حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
 2. اگر راه حلی طبق مقررات فقره (ه)حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشور های ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشور های ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.

قرار این ماده موقع لازم الاجرا خواهد شد که در کشور طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند.اعلامیه های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع میشود. و او رونوشت انرا برای سایر کشور های طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به سرمنشی مسترد گردد. این استرداد به رسیده گی هر مسالهء موضوع یک اعلامیه که قبلاَ به موجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمی کند. هیچ اطلاعیه دیگر پس از واصول خطاریه استرداد اعلامیه به سرمنشی پذیرفته نمیشود. مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیة جدیدی داده باشد.

ماده 42:

 1. الف) اگر مسالهء مرجوعه به کمیته طبق ماده 41 با رضایت کشور های ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته میتواند با موافقت قبلی کشور های ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل دهد(که از این پس کمیسیون نامیده میشود) کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسالة براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را دراختیار کشور های ذینفع طرف میثاق میگذارد.

ب) کمیسیون مرکب از 5 عضو است که با توافق کشور های ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق در باره ترکیب تمام یا بعضی از اعضای کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسند آن عده از اعضای کمیسیون که در باره آنها توافق نشده است ازبین اعضای کمیته با رای مخفی با اکثریت دو ثلث اعضای کمیته انتخاب میشوند.

 1. اعضای کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه میکنند. آنها نباید از اتباع کشور های ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده 41 را نداده باشد.
 2. کمیسیون رئیس خود را انتخاب و لایحهء امور داخلی خود را تصویب میکند.
 3. جلسات کمیسیون معمولاَُ در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد. مع هذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت سرمنشی سازمان ملل متحد و کشور های ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
 4. دبیر خانه پیش بینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام میدهد.
 5. اطلاعاتی که کمیته در یافت و رسیده گی میکند در اختیار کمیسیون گذارده میشود و کمیسیون میتواند از کشور های ذینفع طرف میثاق تهیهء هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
 6. کمیسیون پس از مطالعهء مساله از جمیع جهات ولی در هر صورت حد اکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم میداردو آنرا به کشور های ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید:

الف) اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیده گی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیده گی مساله به کجا رسیده است.

ب) هرگاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده اند اکتفاء میکند.

ج) هر گاه یک راه حل به مفهوم بند (ب) حل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مساله مورد بحث بین کشور های ذینفع طرف میثاق و همچنان نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه درگزارش خود درج میکند.

این گزارش همچنان محتوی ملاحظات کتبی وصورت مجلس ملاحظات شفاهی کشور های ذینفع طرف میثاق خواهد بود.

د) هر گاه گزارش کمیسیون طبق فقره (ج) تقدیم شود کشور های ذینفع میثاق در مدت سه ماه پس از حصول گزارش به رئیس کمیته اعلام میدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می پذیرند یا نه ؟

 1. مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده 41 خللی وارد نمی کند.
 2. کلیه هزینه های اعضای کمیته بطور مساوی بین کشور های ذینفع طرف میثاق بر اساس بر اوردی که سرمنشی سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم میشود.

سرمنشی سازمان ملل متحد اختیار دارد درصورت لزوم هزینه های اعضا را قبل از آن که کشور های ذینفع طرف میثاق طبق بند 9 این ماده پرداخت کنند کار سازی دارد.

ماده 43:

اعضای کمیته و اعضای کمیسیون های خاص سازش که طبق ماده42 ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات وامتیازات و مصئوونیت مقرر در باره کارشناسان مذکور مامور سازمان ملل متحد درقسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات ومصئوونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.

ماده 44:

مقررا ت اجرایی این میثاق بدون این که به آیین نامه های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن مقاوله نامه های سازمان ملل متحد وموسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال میشود ومانع از آن نیست که کشور های طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بین المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آیین نامه های دادرسی دیگری شوند.

ماده 45:

کمیته هرسال گزارشهای خود را تو سط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.

 

بخش پنجم

ماده 46:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تقسیر شود که مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی دایر به تعریف مسوولیتهای مربوط به هریک از ارکان سازمان ملل متحد وموسسات تخصصی نسبت به مسایل موضوع این میثاق لطمه یی وارد اورد.

ماده 47:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفادهء کامل و آزادانهء انان از منابع وثروتهای طبیعی خودشان لطمه یی وارد آورد.

بخش ششم

ماده 48:

 1. این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن یا کشور طرف متعهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری همچنین هرکشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق شود مفتوح است.
 2. این میثاق موکول به تصویب است.اسناد مصوبه باید نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع شود.
 3. این میثاق برای الحاق هریک ازکشور های مذکور دربند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
 4. الحاق بوسیله تودیع سندالحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد بعمل می آید.
 5. سرمنشی سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هرسند تصویب یا الحاق مطلع خواهدکرد.

ماده 49:

 1. این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد لازم الاجرا میشود.

درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند، یا به آن ملحق شود، این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا میشود.

ماده 50:

 مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنا کلیه واحدهای تشکیل دهندهء کشورهای متحده (فدرال) را شامل خو اهدبود.

ماده 51:

 1. هر کشور طرف میثاق میتواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند ومتن آن را نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع کند. دراین صورت سرمنشی سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشور های طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید به اواعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشور های طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رای در باره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد درصورتی که حد اقل یک ثلث کشور های طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، سرمنشی کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد، هر اصلاحی که در مورد قبول اکثریت کشور های حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع شود، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
 2. اصلاحات موقعی لاز م الااجرا میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد واکثریت دوثلث کشور های طرف این میثاق برطبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
 3. موقعی که اصلاحات لازم الااجرا میشود برای آندسته از کشور های طرف میثاق که آن را قبول کرده اند الزام آور خواهد بود. سایر کشور های طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق وهر گونه اصلاح آن که قبلاَ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.

ماده 52:

قطع نظر از اطلاعیه های مقرر دربند 5 ماده 48 سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشور های مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.

الف) امضاء های این میثاق واسناد تصویب والحاق تودیع شده طبق ماده 48.

/ 0 نظر / 11 بازدید