آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟

احمدشاه عبادی

مشکلهای زنان در کشورهای عقبمانده، از جمله افغانستان، ایران، پاکستان، الجزایر، عربستان سعودی و غیره امری شناخته شده ییست. زنان در اکثر این جوامع در قرن بیست و یکم، رسماًً و علناً نیمه انسانی، جنس درجه دوم و سزاوار زندانی شدن در چهاردیواری خانه محکوم به زنده گی مانند برده گان هستند، بی حقوقی مطلق سیاسی و اجتماعی، توهین و تحقیر روزمره و سرکوب هر صدای اعتراض زنان خصلت تمامی جوامع این چنینیست. تصویر ارائه شده توسط مطبوعات و رسانه های جمعی در اروپا و امریکا، از زنان در این کشورها تصویر مظلومان و قربانیان و یا در بهترین حالت مخالفانیست که خود، همزمان محافظه کار و عقبگرا اند و فقط خواستار تغییراتی اندک و حقوق ناچیز برای زنان در چهارچوب احکام اسلام اند، اسلام یا فاندیمنتالیزم کدام یک مشکل اصلیست؟ چندسالیست که بسیاری از مدافعان حقوق زنان به بررسی مشکلها و پرابلمهای زنان پرداخته اند و جواب این سوال را به وجه درست داده اند.

 ادامه مطلب: آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟

/ 2 نظر / 103 بازدید
دارالسرور

تو حق نداری به وطن من توهین کنی و در اول مطلبت ایران عزیز را هم دست افغانستان بزنی و نتیجه بگیری که عقب افتاده است. اون نشان فروهر بزنه به کمرت که حرمت تاریخ ایران رو هم نگه نمیداری.

دارالسرور

این آدرس وبلاگ منه و این حق را برات قائلم که جواب بدی. خیلی دوست دارم بهت ثابت کنم تو یک غرب زده ای و اون عکست با فروهر برا عوام فریبیه