گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر

اصلی‌ترین مبنا برای اعمال صلاحیت ملی، صلاحیت سرزمینی است. اعمال این اصل دو شق دارد. برخی معتقدند که منظور از سرزمین جایی است که فرایند ارتکاب جرم در ذهن مجرم آغاز می‌شود و برخی معتقدند که منظور جایی است که نتیجه جرم محقق می‌شود. اعمال شق دوم این صلاحیت در فضای سایبر با مشکل روبروست چرا که در این فضا مرزی میان قلمروی کشورها وجود ندارد. در پاسخ به صلاحیت قابل اعمال بر کشتی‌ها و هواپیماها در فضای خارج از قلمروی صلاحیت استناد می‌کنند که در این موارد جرائم ارتکابی در آنها مشمول صلاحیت کشور صاحب پرچم است. اما این اصل در مواردی که این وسایل تجاری باشند و از پرچم مصلحتی استفاده کرده باشند غیرموجه است. بعلاوه فضای اینترنت نه صاحب پرچم است و نه ثبت شده در یک کشور خاص[61]. برای حل این مشکل راه‌حل‌های مختلفی عنوان شده است. مثلاً توجه به محل استقرار سیستم‌های رایانه‌ای به عنوان محل ارتکاب جرم[62] یا محل حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه‌ای به عنوان محل ارتکاب جرائم سایبری[63].
راه‌حل دیگر تأسی به صلاحیت واقعی است. طبق این صلاحیت رابطه سرزمین و تابعیت مطرح نیست بلکه کافی است اثر یک اقدام در خارج که بر امنیت و منافع ملی کشور شدید باشد. آستانه این شدت در کشورهای مختلف فرق می‌کند و نظر نهایی با قانون است. اعمال این صلاحیت در فضای سایبر پس از ظهور دولت الکترونیک موجه به نظر می‌رسد. حمله به پایگاه اکترونیکی نیروگاه برق، بانک و وزارت دفاع یک کشور می‌تواند امنیت ملی آن کشور را به مخاطره اندازد. دادگاه فرانسه اثر مستقیم (directing at) را معیار اعمال صلاحیت واقعی دانست و انتشار یادنامه حزب نازی توسط سایت یاهو را خلاف قوانین فرانسه قلمداد نکرد چرا که این اقدام مستقیماً فرانسه را در آماج حملات قرار نمی‌داد[64].
کشورها می‌توانند با استناد به صلاحیت جهانی به تعقیب مجرمان سایبری نیز بپردازند. امروزه اشتراک نظر زیادی در مورد برخی مصادیق جرائم سایبری شکل گرفته مانند هرزه‌نگاری کودکان، پول‌شویی الکترونیکی و نشر تروریستی ویروس[65]. بهترین شکل صلاحیت در این فضا همین صلاحیت جهانی است که نیاز به انعقاد کنوانسیون بین‌المللی یا قانونگذاری داخلی در این خصوص دارد. ماده 22 کنوانسیون جرائم سایبری به این نوع صلاحیت اشاره دارد.
اما در خصوص رجوع به دادگاه‌های داخلی در امور حقوقی فضای سایبر، با دو مشکل رو به رو هستیم. یکی از مشکلات در توسل به دادگاه‌های داخلی مسئله forum shopping است. افراد متضرر از عمل یک دولت معمولاً به دادگاه کشوری رجوع می‌کنند که در آنجا احتمال بیشتری برای دستیابی به حکم می‌رود[66]. توسل به این ابزار غیرقانونی در فضای سایبر بسیار آسان‌تر است از آن جهت که نقض حقوق بشر در فضای سایبر می‌تواند موجب قربانی شدن نه فقط اتباع خود بلکه موجب قربانی شدن اتباع تمام اتباع کشورهای متصل به اینترنت شود و لذا دادگاه به راحتی صلاحیت شخصی خود را احراز نماید. شاید با جرأت بتوان ادعا نمود که ابزار غیرقانونی forum shopping در فضای سایبر بی‌معنا می‌شود از آنجا که دادگاه تمام کشورهای متصل به جهان سایبر می‌توانند به صلاحیت واقعی استناد کنند و خود را صالح برای رسیدگی بدانند.
دیگر اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی افراد در فضای فیزیکی که عاملی خارجی در آن وارد شده است، از طریق قواعد حل تعارض کشور متبوع خود به قانون ماهوی حاکم بر دعوا می‌رسد اما ماهیت ویژه فضای سایبر به نحوی است که نمی‌توان به راحتی قواعد حل تعارض سنتی را در آن اعمال نمود. به طور مثال قواعدی برای تعیین قانون ماهوی صالح بر دعاوی کپی‌رایت وجود دارد. پیش از کنوانسیون ناظر بر جنبه‌های تجاری مالکیت فکری و کنوانسیون برن و یا برای کشورهایی که عضو این دو معاهده نیستند قاعده این بوده است که دادگاه محل رجوع باید قانون کشور محل ثبت یا ایجاد اثر هنری را اعمال نماید.  اما اعمال این ضابطه در فضای سایبر با مشکل بزرگی رو به روست: بسیاری از آثار فکری در سایبر بر خلاف فضای فیزیکی با همکاری چند نفر از چند کشور مختلف به وجود می‌آید که در این حالت مشخص نیست که کشور محل تولید اثر فکری کدام است[67]؟ پس از انعقاد این دو کنوانسیون ضابطه «حمایت بیشتر» مطرح شد. یعنی دادگاه باید قانون ماهوی کشوری را اعمال نماید که حمایت بیشتری را از اثر فکری به عمل می‌آورد. اعمال این کنوانسیون نیز در فضای سایبر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. اولاً مواد 2، 11 و 12 کنوانسیون برن به مصادیق اثر فکری اشاره می‌کند اما صحبتی از مولتی‌مدیا (multimedia) که شامل اقسام گوناگون آثار فکری در اینترنت می‌شود نمی‌کند. به عبارت دیگر برخی مصادیق آثار فکری شکل‌گرفته در اینترنت از موارد مذکور در این مواد خارج هستند[68]. ثانیاً در حالی که این اسناد بین‌المللی به دارنده اثر حق نظارت در عرصه عمومی را می‌دهد و نه عرصه خصوصی، مشکل تفکیک این دو عرصه در فضای سایبر بر جای خود باقی است[69].
2. مرجع بین‌المللی: ممکن است فرد متضرر از نقض حقوق بشر از یک دولت در نهادهای بین‌المللی طرح شکایت کند. این مراجع در صورتی به شکایت رسیدگی می‌کنند که حداقل فرد شاکی متبوع دولتی باشد که آن دولت عضو اساسنامه یا کنوانسیون موجد نهاد بین‌المللی باشد. کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق زنان، دادگاه‌های حقوق بشر اروپایی، امریکایی و افریقایی از این جمله‌اند. از آنجا که به علت برابری حاکمیت‌ها، دادگاه داخلی یک کشور اصولاً نمی‌تواند علیه کشوری دیگر حکم دهد بهترین روش برای احقاق یک حق بشری رجوع به محاکم بین‌المللی است[70].
4. پارادایم حقوق بشر در فضای سایبر
هر اندیشه و دانشمندی در چارچوب اصول و قواعدی فرض شده‌ و منسجمی عمل می‌کند که از آن به پارادایم یاد می‌شود. ممکن است در یک حوزه از اندیشه چند پارادایم وجود داشته باشد. این اصول به اندیشمند در موارد ابهام کمک می‌کند تا در جهت صحیح یافته‌های خود را تفسیر کند. در علم حقوق نیز پیش از ورود به مسئله مکاتب حقوقی با پارادایم‌های مختلفی رو به رو هستیم. در حقوق بین‌الملل از جنبه‌های مختلفی می‌توان شاهد پارادایم‌های حقوقی بود. از نظر علمی بودن یا نبودن قواعد حقوق بین‌الملل دو پارادایم مدرنیسم و پست‌مدرنیسم وجود دارد و از نظر غایت حقوق بین‌الملل دو پارادایم دولت‌محور و فردمحور وجود دارد.
مدرنیسم به عنوان دنباله عصر روشن‌گری (enlightenism) و پست‌مدرنیسم به عنوان رمانتیسم جدید تلقی می‌شوند. در حالی که مدرنیسم ماهیتی جهانی، علمی و ضد روشمند بودن تاریخ دارد، پست‌مدرنیسم ماهیتی ملی‌گرا، معناگرا و تکثرگرا دارد. علت این امر این است که رمانتیست‌ها معتقد بودند معیار ثابتی برای فهم واقعیت وجود ندارد و تمام گروه‌‌ها به طور برابر سهمی از حقیقت را دارا هستند. این دسته از روش منطقی و ذهنی برای شناخت استفاده می‌کردند و دنیا را تمام سوبژه می‌دیدند و لذا اصالتی برای پدیده‌های بیرون از ذهن قائل نبودند. اما روشنگری با تأکید بر روش علمی و تجربی به معیار ثابت علم دست یازید و مدعی شناخت علم به صورت بماهو موجود برای تمام انسان‌ها شد و لذا امید جهانی شدن مفاهیم علمی را با خود به ارمغان آورد. کانت می‌گفت که هرچند پدیده‌ها توسط ذهن انسان درک می‌شوند اما همین ذهن از مفاهیم عقلی مشترکی بهره می‌برد که همه‌گیر است مانند زمان و مکان. به نظر او تجربیات بشر بستر مشترکی دارد که از آن به اصول تأسیسی (constitutive principles) یاد کرد، اما چون این تجارب از پروکسی جهان‌بینی و ارزش‌های ما می‌‌گذرد، درک‌ها متفاوت می‌شود. کانت این موانع درک همه‌گیر را اصول انتظام‌بخش (regulatory principles) نامید. از نظر مدرنیست‌ها هم ابژه وجود دارد و هم سوبژه.
از نظر پست‌مدرنیست‌ها همین اصول تأسیسی نیز ریشه هرمونتیک دارند و می‌گویند که تمام اصول انتظام‌بخش‌اند. از نظر اینان دلیل این که همه انسان‌ها در عمل درک یکسانی از وقایع دارند اینست که همه انسان‌ها در یک محیط فرهنگی رشد یافته‌اند و چنانچه کسی را در محیطی آزمایشگاهی پرورش دهیم چه بسا تصور دیگری از اصول تأسیسی داشته باشد. هر دو گفتمان مدرنیسم و پست‌مدرنیم، بشرمحور هستند و لذا از آن‌ها به پارادایم بشری یاد می‌کنیم هرچند مدرنیسم فردمحور و پست‌مدرنیم جمع‌محور است. اینترنت از دو جهت مفهومی پست‌مدرن است. از نظر بودیار چنین فناوری‌هایی موجد فضای اجتماعی جدیدی می‌شوند. در این فضای فراواقعی زمان، مکان و شخصیت فراد متفاوت از معانی مدرن آنهاست[71]. به عبارت دیگر فضای سایبر به خلق دنیایی جدید دست زده است که پیش از این برای بشر شناخته شده نبود.
هرچند اینترنت ریشه در مدرنیسم و تدابیر نظامی امریکا و شرکت‌های خصوصی داشت اما پس از پشت سر گذاردن این گفتمان وارد پست‌مدرنیسم شده و در حال وارد شدن به پارادایم جدیدتری است[72]. به عبارت دیگر در گذشته انسان‌ها از طریق حواس پنج‌گانه خود دنیا را می‌شناختند و پس از اختراع الفبا و صنعت چاپ، حس بینایی تقویت شد و به اعتقاد مک‌لوهان انقلاب الکترونیکی این احساسات را به تعادل رساند. مک‌لوهان معتقد است تکنولوژی رسانه‌ای فعلی درک بشر از جهان و فهم بشر از واقعیت را می‌سازد. در واقع جهان رسانه‌ای (تلویزیون، سینما، کامپیوتر و ...) موجب شکل‌گیری مفاهیم معلومی در ذهن ما می‌شود که قبلاً آن‌ها را مجهول می‌پنداشتیم و به علت تقریب آنها به ذهن به کمک وسایل پیشرفته دیگر آن‌ها را مجهول نمی‌پنداریم. بلکه تکنولوژی به کمک فنآوری‌هایی چون رسانه‌های زیرپوستی (hypodermic)، مداخله ژنتیکی، پیوند اعضا، عضوهای مصنوعی، واقعیت‌های سه‌بعدی مجازی، درمان‌های هرمونی و غیره موجب ایجاد احساسات جدیدی در انسان می‌شوند که حتی بعضاً فراانسانی هستند. مثلاً می‌توان به کمک آن‌ها جهان را از چشم یک مورچه نگریست! آنچه تغییر می‌کند نه مفاهیم فرهنگی بلکه مفاهیم فراتاریخی و بیولوژیکی است. انسان در حال تغییر است نه جهان پیرامون انسان. ما شخصیت جزمی خود را تغییر داده‌ایم و تعلق ما به این جامعه ارتباطی جدید چیزی جز «احساس» ارتباط با یک گروه نیست[73]. برای همین برخی نویسندگان این فضا را تصویری خیالی (simulacra) یا فرافضا (hyperspace) نامیده‌اند[74]. از این پارادایم جدید به بیوپارادایم تعبیر شده است. با گذر از مدرنیسم که خودمحوری، سودمحوری و مصرف‌گرایی را ترویج می‌کرد به پست‌مدرنیسم که محدودیت، بهره‌وری و اطاعت و دیگرخواهی (otherness) را تقویت می‌کند وارد دنیایی می‌شویم که این دیگرخواهی پست‌مدرنیسم انسان را به کشف دنیاهای دیگر سوق می‌دهد. در بیوپارادایم که شمایی از اتوپیای سایبری است گفته می‌شود «اگر واقعیت مجازی با فیزیولوژی بشر هماهنگ نیست اجازه دهید تا خود سایبر این فیزیولوژی را تغییر دهد[75]». به عبارت بهتر فضای سایبر به عنوان یکی از جلوه‌های جهانی شدن ارتباطات از یک سو و ارائه تجربیات بیولوژیکی جدید از سوی دیگر موجد پارادایم مخصوص به خود خواهد شد که از قواعد و مقررات ویژه خود بهره‌مند خواهد بود. این قواعد که در تفسیر حقوق بشر و قواعد حل تعارض اثرگذار است عبارت‌اند از جهان‌گرایی (در برابر فردگرایی و حتی جمع‌گرایی)، خودانتظامی و خودبسندگی حقوقی. برای نیل به ماهیت حقوقی فضای سایبر باید به نظر مراجع قضایی نیز نگاهی شود. در این خصوص رویه‌هایی بر جای مانده که از طریق آن می‌توانیم به جایگاه فضای سایبر در فلسفه هستی‌شناسی پی ببریم.
_  رویه قضایی
دادگاه بدوی پنسیلوانیای امریکا در دعوایی ابتدا به این مسئله ماهیت فضای سایبر پرداخت. دادگاه با این سؤال مواجه بود که آیا فضای سایبر فضایی انتظام‌یافته از آزادی اندیشه‌ها است چنانکه رسانه‌های مکتوب چنین‌اند یا انتظام یافته از ارزش‌های وجدان اجتماعی است چنانکه رسانه‌های جمعی اینگونه‌اند؟[76] در سال 1928 دادگاهی در امریکا اتهام چند نفر برای تبانی برای قاچاق را به استناد نوار ضبط شده از یک مکالمه تلفنی نپذیرفت با این استدلال که در عالم فیزیکی جرمی مححق نشده است[77]. اما در سال 1967 دادگاه کالیفرنیای امریکا قانون ممنوعیت شرط‌بندی بین‌کشوری را در مورد شخصی که از طریق تلفن به خارج از کشور شرط‌بندی کرده بود را اعمال نمود. این اولین بار در امریکا بود که قانونی که برای فضای فیزیکی تصویب شده بود بر فضای مجازی نیز تعمیم داده شد[78]. همینطور دادگاه عالی آلمان در قضیه توبن بیان داشت که قانون منع تحریک به تنفر نژادی به فضای سایبر نیز قابلر تعمیم است[79]. هرچند رویه دادگاه‌های امریکا (کشوری که فناوری سیابر از آنجا گسترش یافت) عمدتاً بر تعمیم حقوق سنتی بر فضای سایبر بوده است اما آقای رابرت ریلی معتقد است «بهترین راه برای تعیین حقوق و تکالیف تابعان جامعه الکترونیکی و شبکه‌ای این نیست که [از حقوق سنتی] قیاس کنیم بلکه باید اصول انصاف وعدالت را اعمال نمائیم. در خصوص فضای سایبر باید پارادایم مبنایی آن را تکمیل کنیم تا ماهیت ساختار پیشرفته آن را بشناسیم».
5. مکتب حقوقی حاکم بر حقوق بشر در فضای سایبر
از درون پارادایم بشرمحور دو گفتمان مطرح شد. هر یک از این گفتمان‌ها تولد مکاتب حقوقی را جشن گرفته‌اند. از درون پست‌مدرنیسم مکتب قرارداد اجتماعی روسو بیرون می‌آید و از درون مدرنیسم و روشن‌گری مکاتب حقوق فطری جان لاک و حقوق عقلانی کانت و کلسن و نفع‌طلبی استوارت میل بر می‌خیزد[80]. ملی‌گرایی ناشی از قرارداد اجتماعی برای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر مناسب و کافی نیست. چرا که همانطور که در روش قانونگذاری ملی در فضای سایبر توضیح داده شد برخی دولت‌ها اینترنت را برای حاکمیت خود خطری جدی می‌دانند و برای حفظ قدرت خود به تضییع حقوق افراد در فضای سایبر اهمیتی نمی‌دهند. زیرا پذیرش حمایت از حقوق افراد در قبال دولت به معنای محدود کردن حاکمیت آن دولت است. هرچند این مکتب برای تضمین به حمایت از حقوق بشر کاربرد خواهد داشت چرا که تضمین یعنی وضع قانون و پیگیری قضایی افراد (و نه دولت) متهم به نقض حقوق بشر. ملی‌گرایی موجب می‌شود تا تمام کشورها را در جرم‌انگاری شایسته بدانیم که هم با واقعیت مرتبط‌تر است و هم از نظر صلاحیتی شایسته هستند.
جهان‌شمولی مستتر در مکاتب فطری و عقلی به علل پیش‌گفته در زمینه حمایت از حقوق بشر معقول‌تر است. امروزه در آستانه جنایت‌ بین‌المللی شدن یک عمل متخلفانه در فضای سایبر، این گفتمان تا حد گفتمان حقوقی پیش رفته و دیوان بین‌المللی کیفری آماده فعالیت است اما در زیر آستانه جنایت بین‌المللی هنوز در حد گفتمان سیاسی باقی مانده‌ایم. تلاش‌هایی توسط یونسکو، آنسیترال، کمیته حقوق کودک و زنان و طرح پیش‌نویس اتحادیه اروپا در سطح بین‌المللی و فعالیت‌های ملی مانند توسیع صلاحیت جهانی از این دست است.جمع‌بندی
در حالی که در میان حقوق‌دانان تأکید بر شکل‌گیری اصلی است که طبق آن آنچه در فضای واقعی قانونی است در فضای مجازی نیز قانونی است و بالعکس، رساله ارائه شده نشان داد که این اصل از وثاقت کاملی برخوردار نیست. فضای سایبر با ویژگی‌های منحصر به فرد خود منادی مفاهیم جدیدی مانند cybercitizen و cybergovernance است که بر خلاف تابعان سنتی نه تنها واضع و مجری قوانین بین‌المللی خواهد بود بلکه قادر به تغییر نحوه درک موضوع اصلی حقوق بین‌الملل یعنی انسان از جهان پیرامون خویش است. زمانی خواهد رسید که پارادایم بشرمحور را از اینترنت مستثنا سازیم و قدرت سابژکتیو آن را در چارچوب بیوپارادایم بپذیریم.
یکی از وظایف حقوق‌دانان زمینه‌سازی برای ایجاد حقوق مناسب برای حقایق گوناگون است. این وظیفه در مرحله فلسفی حقوق مطرح می‌شود. ارزیابی فضی سایبر در مرحله فسلفی نشان می‌دهد که این فضا تفاوت‌های بنیادین با فای شناخته‌شده دارد تا جایی که در مرحله حقوقی باید به پارادایمی متفاوت بیندیشیم. این پارادیم حقوقی جدید در فضای سایبر متشکل از قواعد و اصولی است که اعمال آن در اینترنت می‌تواند عدل و انصاف بیشتری را به همراه داشته باسد چرا که اعمال تنگ‌نظرانه اصول سنتی بر این فضا مانند پوشاندن لباس نوزاد بر تن بزرگسالی است که موجب پاره شدن رشته‌های بافته شده قبلی نیز می‌شود.
اینترنت مصداق بارز مفهوم جهانی شدن و حقوق بین‌الملل فضای سایبر مصداق بارز جهانی شدن حقوق بین‌الملل بشر است. در این پارادایم با ظهور مفاهیم جدید حقوقی رو به رو هستیم که ضرورت استثناء‌سازی آن از دیگر موضوعات حقوقی را می‌طلبد. در این رویکرد بهتر آن است که برای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر در چارچوب فلسفه مدرنیسم به مکاتب حقوق طبیعی و عقلانی تأسی جوئیم و برای تضمین به حمایت حقوق بشر در چارچوب فلسفه پست‌مدرنیسم به مکتب حقوقی قرارداد اجتماعی تأسی جوئیم.


منابع
English
a.     Books
1. Danniele Keats Citron, Cyber Civil Rights, Boston Univesity Law Review, vol. 89, 2009,
2. Steven Hick, Edward F. Halpin and Eric Hosakins, Human Rights and the Internet, Macmillan Press, 2000,
3. Graham J. H. Smith, Internet Law and Regulation, Sweet and Maxwell (London), 2002
4. David S. Wall, CyberCrime: The Transformatio of Crime in the Information Age, Polity Press, 2008
5. Georges Chatillon, Internet International Law, Bruylant Bruxelles, 2005.
b. articles
6. Cees Hamelink, Human Rights in Cyberspace, available at http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=283

7. Dina Koutouki, Human Rights: Benefits of Information Technology, University of New Brunswick law Journal, no. 48, 1999
8. Shulamit Almog, From Sterne and Borges to Lost Storytellers: Cyberspace, Narrative, and Law, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, vol. 13, 2002.
9. Thomas Alured Faunce, Hitoshi Nasu, Normative Foundations of Technology Transfer and Transnational Benefit Principles in the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Journal of Medicine and Philosophy , 0 : 1 – 26, 2009, available at: http://ssrn.com/abstract=1402388

10. Richard Pierre Claude, Science in the Service of Human Rights, Georgetown Law Journal, no. 93, 2003
11. Jennifer Myers, Human Rights and Development: Using Advanced Technology to Promote Human Rights in Sub-Saharan Africa, Case Western Reserve Journal of International Law,no. 30, 1998,
12. Dina Koutouki, Human Rights: Benefits of Information Technology, University of New Brunswick law Journal no. 48,1999
13. David Casacuberta, Max Senges, Do we need new rights in Cyberspace? Discussing the case of how to define on-line rivacy in an Internet Bill of Rights, available at  …

14. Valerir Steeves, Privacy, Free Speech and Community: Applying Human Rights Law to Cyberspace, in Steven Hick, Edward F. Halpin and Eric Hosakins, Human Rights and the Internet, Macmillan Press, 2000
15. Brian Alford, The Philosophy of Human Nature in Cyberspace, 2007, available at …

16. Joseph S. Fulda, Internet Stings Directed At Pedophiles: A Study In Philosophy And Law, Widener Law Journal, no. 15, 2005

17. Scott J. Shackelford, From Nuclear War To Net War:  Analogizing Cyber Attacks In International Law, American Journal of International Law,
18. Errol P. Mendes, Democracy, Human Rights and the New Information Technologies in the 21st Century-The Law and Justice of Proportionality and Consensual Alliances, National Journal of Constitutional Law, no. 10, 1999
19. Noel Cox, “The regulation of cyberspace and the loss of national sovereignty”, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand, available at …
20. Henry H. Perritt, JR. Cyberspace Self-Government: Town Hall Democracy or Rediscovered Royalism?, Berkeley Technology Law Journal, vol. 12, 1999
21. Paul Edward Geller, Conflicts Of Laws In Cyberspace: Rethinking International Copyright In A Digitally Networked World, Columbia-VLA Journal of Law and the Arts, no. 20, 1996
22. Maureen Ryan, Cyberspace as Public Space: A Public Trust Paradigm For Copyright In A Digital World, Oregon Law Review, no. 79, 2000,
23. Henry H. Perritt. JR., Jurisdiction in Cyberspace, Villanova Law Review, vol. 41, no. 1, 1996
24. Subhajit Basu, Richard Jones, Regulating Cyberstalking, Journal of Information, Law and Technology, no. 2, 2007
25. Mauri Ylä-Kotola, Cyber Future? From the Humanism of Romanticism and Enlightenment to the Bioparadigm, available at …
26. Paul V. Moriarty, Philosophy and Human Rights, available at …
فارسی
الف. کتاب
27. جینا دی آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه سعید حافظی و عبدالصمد خرم آبادی،  نشر دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1383،
28. محمد حسین بردبار، درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی: مطبوعات، ماهواره و اینترنت، نشر ققنوس، 1381،
29. اولریش زیبر، جرائم رایانه‌ای، ترجمه محمد علی نوری و دیگران، نشر گنج دانش، 1384.
30. ابراهیم حسن بیگی، حقوق و امنیت در فضای سایبر، نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، چاپ اول، 1384،
ب. مقالات
31. امیرحسین جلالی فراهانی، تروریسم سایبری، مجله فقه و حقوق، شماره 10
32. امیرحسین جلالی فراهانی، پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، مجله فقه و حقوق، سال دوم، 1384،
33. حسن عالی پور، کلاهبرداری رایانه ای، مجلة پژوهشهای حقوقی، شماره 6، 1383،
34. سید قاسم زمانی زمانی، حقوق بشر و تروریسم، مجله حقوقی،

35. امیرحسین جلالی فراهانی، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، مجله فقه و حقوق، شماره 11، 1385________________________________________
[1] Cees Hamelink, Human Rights in Cyberspace, available at http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=283
[2] Ibid

[3] Packet switching technology
[4] Circuit switching technology
[5] Dina Koutouki, Human Rights: Benefits of Information Technology, University of New Brunswick law Journal no. 48, 1999, p. 268.
[6] Danniele Keats Citron, Cyber Civil Rights, Boston Univesity Law Review, vol. 89, 2009, p. 66.
در تفاوت میان اینترنت و ماهواره گفته می‌شود که در اینترنت افراد منفعل نیستند بلکه علاوه بر مصرف به تولید و توسعه اطلاعات در اینترنت کمک می‌کنند. ن. ک.
Shulamit Almog, From Sterne and Borges to Lost Storytellers: Cyberspace, Narrative, and Law, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, vol. 13, 2002, p. 25.
[7]
[8] . Cees Hamelink, Ibid.
[9] امیرحسین جلالی فراهانی، تروریسم سایبری، مجله فقه و حقوق، شماره 10، ص. 94.
[10] این ویژگی‌ها شامل گمنامی (annonymity)، آسانی (easier)، ارزانی (inexpensive)، جهان‌وطنی (cosmopolitan)، کنش‌واکنشی (interactive) و فرهنگ یکپارچه (single-culture) می‌شود.
Thomas Alured Faunce, Hitoshi Nasu, Normative Foundations of Technology Transfer and Transnational Benefit Principles in the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Journal of Medicine and Philosophy , 0 : 1 – 26, 2009, available at: http://ssrn.com/abstract=1402388
منظور از فرهنگ یکپارچه این است که در فضای سایبر بر خلاف فضای واقعی که دارای نظام‌های سیاسی و فلسفی گوناگون است به علت ویژگی جهان‌وطنی نمی‌تواند از چند فرهنگ و نظام فلسفی گوناگون پیروی کند و در نهایت یکی از چند پارادایم متعارض می‌تواند بر آن حکومت کند. در حالی که در دنیای واقعی به علت وجود مرزهای فیزیکی می‌توان شاهد همزیستی چند پارادایم متعارض در کنار یکدیگر باشیم اما چنین مرزی در فضای سایبر وجود ندارد.
[11] Thomas Alured Faunce, Ibid.
[12] article 66.2 of TRIPS: Developed country Members shall provide incentives to enterprises and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members in order to enable them to create a sound and viable technological base.
[13] امریکا در حال قانونگذاری داخلی برای محدود کردن انتقال دانش دومنظوره به کشورها یا گروه‌های متهم به تروریسم است. ن. ک.
Richard Pierre Claude, Science in the Service of Human Rights, Georgetown Law Journal, no. 93, 2003, p. 1257.
[14] با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو توافقنامه‌ای به نام ترتیبات واسنار در هلند با حضور 33 عضو کشور صنعتی در سال 1995 امضا شد تا صادرات تسلیحات و فن‌آوری‌های دارای کاربرد دوگانه را به کشورهای یاغی یا در حال جنگ محدود سازد. طبق مقررات این موافقتنامه برخی محصولات اتباطی مانند رمزنویسی همراه با فن‌آوری‌های دیگری مانند سوپررایانه‌ها و نرم‌افزارهای تسهیل‌کننده دسترسی به امنیت رایانه‌ای کاربردی دوگانه دارند زیرا می‌توانند هم در امور نظامی و هم در امور تجاری به کار گرفته شوند.
محمد حسین بردبار، درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی: مطبوعات، ماهواره و اینترنت، نشر ققنوس، 1381، ص 88.
[15]
[16] Wayne Sharpe, Rebel Internet: Human Rights and the New Technology, in Steven Hick, Edward F. Halpin and Eric Hosakins, Human Rights and the Internet, Macmillan Press, 2000, p. 45.
[17] ادعا شده است که اینترنت خود موجب افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر گشته است. ن. ک.
Jennifer Myers, Human Rights and Development: Using Advanced Technology to Promote Human Rights in Sub-Saharan Africa, Case Western Reserve Journal of International Law,no. 30, 1998, p. 360.
[18] به طور مثال برمه در سال 1996 در نقض این قاعده دستبه تصویب قانونی زد که طبق آن داشتن مودم بدون مج.ز توسط شهروندان مجزات 15 سال حبس را به دنبال خواهد داشت.
Dina Koutouki, Human Rights: Benefits of Information Technology, University of New Brunswick law Journal no. 48,1999, p. 272.
[19] G.A. Res. 3384, U.N. GAOR, 30th Sess., Supp. No. 34, at 86, U.N. Doc. A/10330 (1975).
[20] E.S.C. Res. 1571(L), U.N. ESCOR, 15th Sess., Supp. No. 1, at 4 (1971).G.A. Res. 2804, U.N. GAOR, 26th Sess., Supp. No. 29, at 55, U.N. Doc. A/8578 (1971).
[21]
[22][22] Danniele Keats Citron, Ibid, p. 91.

[23] David Casacuberta, Max Senges, Do we need new rights in Cyberspace? Discussing the case of how to define on-line rivacy in an Internet Bill of Rights, available at  …
باید توجه داشت چنانچه اصل را بر خصوصی بودن فضای سایبر قرار دهیم تعقیب جرم هتاکی (hated propaganda) امکانپذیر نخواهد شد چرا که یک از عناصر مادی این جرم طرح آن در ملاء عمومی است در حالی که هیچ کس در رایج بودن این امر در اینترنت و تأثیر سوء آن تردیدی ندارد.
Valerir Steeves, Privacy, Free Speech and Community: Applying Human Rights Law to Cyberspace, in Steven Hick, Edward F. Halpin and Eric Hosakins, Human Rights and the Internet, Macmillan Press, 2000, p. 189.
از سوی دیگر اگر ماهیت این فضا را عمومی بدانیم قانون منع استفاده از علائم دینی در اماکن عمومی در اینترنت اعمال می‌شود که دور از انصاف و رویه است.
[24] برایان الفورد با بیان ارتباط میان فلسفه انسان‌شناسی و استفاده از محیط سایبر معتقد است نباید اجازه دهیم از اینترنت به نحوی استفاده شود که به آموزه‌های ناشی از نگرش اتحاد جسم و روح و به عبارتی آموزه‌های دینی لطمه‌ای زند.
Brian Alford, The Philosophy of Human Nature in Cyberspace, 2007, available at …
[25] چنین ادعایی عواقب دیگری به دنبال دارد مانند شمول قانون ممنوعیت تبلیغات دینی در اماکن عمومی که برخی کشورها به تصویب رسانده‌اند در حالی که بعید است منظور قانونگذاران این کشورها از اماکن عمومی شامل اینترنت نیز شود.
[26] کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان مایل به دسترسی به کدهای رمزنویسی در موارد نیاز هستند تا از این طریق به شناسایی تروریست‌ها نائل شوند. محمد حسین بردبار، پیشین، ص 87.
[27] برای حل این مشکل باید به تفاوت حریم خصوصی (privacy) و پنهان‌کاری (secretism) توجه کنیم. در حالی که پنهان کاری برای پنهان کردن وسایل خطرناک و جرم‌زاست حریم خصوصی چنین نیست. باید ببینیم کارکرد غالب یک وسیله چیست. بطور مثال روزانه میلیون‌ها کاربرد معقول از اینترنت می‌شود و نمی‌توان آن را از مصادیق پنهان کاری دانست در حالی که نرم‌افزارهای قفل‌شکن می‌تواند از مصادیق آن قرار گیرد.
[28] به طور مقال ماده 5 میثاقین حقوق بشر مصوب 1966 گروه‌ها را از نقض هرگونه حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این اسناد منع می‌کند.
[29] Cees Hamelink, Ibid.
[30]
[31] امیرحسین جلالی فراهانی، پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، مجله فقه و حقوق، سال دوم، 1384، ص. 135.
[32] ماهیت فضای سایبر چنان اقتضائات خاص خود را دارد که حتی میان فضای پایدار (ROM) و فضای ناپایدار (RAM) هر کامپیوتر تفاوت قائل می‌شوند چنانکه به طور مثال دانلود کردن یک محتوای غیرقانونی (مانند هرزه‌نگاری کودکان) در حافظه کوتاه مدت کامپیوتر مشمول جرم حفظ اطلاعات غیرقانونی نمی‌شود و صرفاً ذخیره کردن این اطلاعات مشمول تعریف جرم خواهد بود.
Graham J. H. Smith, Internet Law and Regulation, Sweet and Maxwell (London), 2002, p. 547.
[33]
[34] حسن عالی پور، کلاهبرداری رایانه ای، مجلة پژوهشهای حقوقی، شماره 6، 1383، ص 210.
[35] Joseph S. Fulda, Internet Stings Directed At Pedophiles: A Study In Philosophy And Law, Widener Law Journal, no. 15, 2005, p. 47.
[36] اولریش زیبر، جرائم رایانه‌ای، ترجمه محمد علی نوری و دیگران، نشر گنج دانش، 1384.
[37] سید قاسم زمانی زمانی، حقوق بشر و تروریسم، مجله حقوقی،
علاوه بر این میان شیوه‌های پیشگیری وضعی از جرائم رایانه‌ای و حق حریم خصوصی، حق بر آزادی بیان و حق بر آزادی اطلاعات تقابل وجود دارد.
امیرحسین جلالی فراهانی، پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، همان، ص. 154.
[38] لیبرال دموکرات‌ها در تعارض میان حقوق فردی و جمعی، به حقوق فردی اولویت می‌دهند در حالی که در فرهنگ سوسیالیسم این جامعه است که اصالت دارد.
[39] از آنجا که مدرنیسم ریشه در نفع‌گرایی فلسفی دارد در تعارض میان حق و تکلیف یک فرد جانب حق را خواهند گرفت اما در مکاتب پست‌مدرنیسم و دینی این تکلیف انسان است که اصالت دارد.
[40] ابراهیم حسن بیگی، حقوق و امنیت در فضای سایبر، نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، چاپ اول، 1384، ص 182.
[41] effectivity
[42] Scott J. Shackelford, From Nuclear War To Net War:  Analogizing Cyber Attacks In International Law, American Journal of International Law,
[43] Dina Koutouki, ibid, p. 268.
[44] Scott J. Shackelford, Ibid.
[45] . کشورهای عضو عبارتند از آرژانتین، استرالیا، بلژیک، شیلی، فرانسه، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، افریقای جنوبی، شوروی، انگلستان و امریکا. لازم به ذکر است که محدودیت‌ها بر حقوق مالکانه و ممنوعیت فعالیتهای نظامی، قطب جنوب را به یک منطقه شبه‌میراث مشترک بشریت تبدیل کرده است. این معاهده همچنین اولین معاهده کنترل نظامی پس از جنگ سرد تلقی می‌شود.
[46] . همچون بستر عمیق دریا و قطب شمال، فلات قاره قطب جنوب نیز از مناطق موات است که سرشار از منابع معدنی است. بر خلاف بستر عمیق دریا و همچون قطب شمال دولتها ادعاهایی را برای حاکمیت سرزمینی بر قطب جنوب مطرح کرده‌اند. معاهده قطب جنوب مصوب سال 1959 تلاش دارد تا این اختلافات را حل کند. این معاهده، قطب جنوب را تمام طبقات خاکی و یخی زیر مدار 60 درجه جنوبی تعریف کرده است.
[47] . Preamble of the Antarctic Treaty, text available at the National Science Foundation website: http://www.nsf.gov/od/opp/antarct/anttrty.jsp.  Last Visited: 10/06/07.
[48] . ایین قانون بیان می دارد «هرکس با قصد و نیت هر قاعده، قانون، محدودیت یا شرطی را که توسط معاهدات یا کنوانسیون‌های رادیویی یا تلگرافی بین‌المللی  لازم الاجرا گردیده است، نقض کند یا قوانینی را نقض کند که امریکا به آنها ضمیمه نموده است و امریکا به عضویت آنها در آمده باشد، باید علاوه بر دیگر مجازات‌ها که توسط قانون وضع شده‌اند محکوم به پرداخت جریمه‌ای بیش از 500 دلار برای هر روزی که تخلف استمرار می یابد، شود».
[49] . 18 USC. • 343.
[50] . 18 USC • 1367.
[51] البته این ایراد با پردازش اصل صلاحیت واقعی قابل رفع است که در بخش صلاحیت قانونی مطرح شده است.
[52] در کنار گزینه قانونگذاری ملی به گزینه‌های دیگری چون حاکمیت قانون کشور فرستنده یا حاکمیت قانون کشور گیرنده اشاره شده است که این مدل از نظام حقوقی ناظر بر ماهواره گرفته شده است:
Graham J. H. Smith, op. cit., p. 533.
[53] Errol P. Mendes, Democracy, Human Rights and the New Information Technologies in the 21st Century-The Law and Justice of Proportionality and Consensual Alliances, National Journal of Constitutional Law, no. 10, 1999, p. 363.
[54] این مشکل زمانی که یک عمل از نظر یک کشور جرم باشد و از نظر کشوری دیگر جرم نباشد بیشتر است. مثلاً پخش تصاویر جنسی غیرطبیعی (با حیوانات و اشیاء) در منطقه ممفیس واقع در ایلت تنسی امریکا ممنوع است در حالی که هرزه‌نگاری بزرگسالان در اکثر مناطق دنیا قانونی است.
جینا دی آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه سعید حافظی و عبدالصمد خرم آبادی،  نشر دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1383، ص 41.
همینطور در مواردی که یک دعوا از نظر یک کشور دعوایی حقوقی و از نظر یک کشور دعوایی کیفری است. مثلاً سرقت اسرار تجاری در امریکا اقدامی متخلفانه کیفری است و در انگلستان اقدامی متخلفانه حقوقی است.
David S. Wall, CyberCrime: The Transformatio of Crime in the Information Age, Polity Press, 2008, 162.
باید توجه داشت نقض حقوق بشر چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی از جمله اقدامات متخلفانه حقوقی است که دولت ناقض را تنها ملزم به پرداخت غرامت می‌کند اما دولت در مرحله تضمین حقوق بشر که ناظر بر روابط میان افراد است با مشکلی که بیان شد روبرو خواهد بود.
[55] Noel Cox, “The regulation of cyberspace and the loss of national sovereignty”, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand, available at …
[56] Henry H. Perritt, JR. Cyberspace Self-Government: Town Hall Democracy or Rediscovered Royalism?, Berkeley Technology Law Journal, vol. 12, 1999, p. 423.
در حال حاضر سه مورد برای خودانتظامی در اینترنت قابل طرح است. یکی مکانیسم a. c. e. a. n. که به حذف اسپم‌های اینترنتی و تعقیب و اقدام علیه صادرکنندگان آن می‌پردازد، یکی کمیته ویژه بین‌المللی (IAHC) است که زیر نظر اتحادیه بین‌المللی مخابرت و وایپو به حل اختلافات مربوط به ثبت دامنه‌های جهانی و تجاری در اینترنت می‌‌پردازد، دیگر مکانیسم موجود در امریکا آن‌لاین است که خدمت‌رسانی به کاربران متخلف خود را متوقف می‌سازد.
[57] Convention on Cybercrime. Budapest, 23.XI.2001.
[58] European Convention on Cybercrime
[59] Website of the Organization of American States: www.oas.org.  Last visited: 01/28/2008.
[60] . Dec. 4, 2000 (A

/ 0 نظر / 13 بازدید