مواد1تا5 قانون اجرای احکام مدنی و نکاتی چند در این ارتباط

 

1)      هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود، مگر
اینکه قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مورادی که قانون معین می کند صادر
شده باشد.

(نکته) برای اینکه حکمی به اجرا
درآید صرف قطعی بودن آن کفایت نمی کند، بلکه قاضی صادر کننده رای باید دستور
                اجرا را صادر نماید به عبارت دیگر مادام
که دستور اجرا صادر نشده قاض اجرای احکام قادر به اجرای آن نیست.

2)      احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم
علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا وکیل یا قائم مقام
قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

(نکته) - تاخیر در تقاضای اجرای حکم قطعی
حقوقی هم ولو به مدت طولانی از ناحیه محکوم له موجب شمول مرور زمان حقوقی نخواهد
شد.

(نکته) اگر قاضی صادر کننده حکم قبل از ابلاغ
حکم به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او دستور اجرای حکم را صادر نماید
مرتکب تخلف شده است.

3)      حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.

4)      اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری
مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از
سوی محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود همچنین
در مواردی که سازمان هاو موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای
حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و موسسات مذکور مکلفند به
دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

(نکته)- حکم الزام به تنظیم سند رسمی جنبه
اعلامی ندارد.لذا محتاج به صدور اجراییه است.

(نکته)- در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین،
حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به
نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

(نکته)- حکم تنفیذ وصیت نامه و تنفیذ وصایت
وصی نیاز به صدور اجراییه ندارد. چون اعلامی است.

(نکته)- با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به
طرف، دستور موقت باید اجرا شود و نیازی به اجراییه ندارد.

5)- صدور
اجراییه با دادگاه نخستین است.

(نکته)-بر اساس ماده فوق صدور اجراییه با
دادگاه نخستین است.با وجود این ماده، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 662 خود اشعار
می دارد که دادگاه ارجاع کننده به داوری دستور اجرا رای داور را می دهد حال اگر
دادگاه تجدید نظر دستور ارجاع به داوری را بدهد صدور اجراییه با همین دادگاه است و
ماده 5قانون اجرای احکام ناسخ ماده 662قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موارد آنها
مختلف بوده و با هم تعارضی ندارند.

/ 0 نظر / 11 بازدید