روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی(3)

نویسنده : دکتر حسین خزاعی

در حمل مرکب زمینی ، هوائی ، راه آهن دریائی دو اصطلاح در  دو نهایت ، روش حمل قرار دارد، در روش حمل WXE به اختصار(skroW XE) یعنی  (تحویل در محل کار) کالا در کشور بایع و در محل کار او یا کارخانه و یا  انبار متعلق به او صورت می پذیرد. در روش PDD تحویل کالا در نهایت دیگر  یعنی در محل کار ویا در محلی در کشور خریدار کالا باید تحویل شود.
در اینکوترمز سال 1990 اصطلاحات شش گانه زیر به حمل و نقل از طریق دریا اختصاص داه شده است :
1- SAFاختصارکلمات (pihS edisgnola eerF)به معنی تحویل درکنارکشتی
2- BOF \" \" (draob no eerF) \" \" تحویل روی عرشه
3- REC \" \" (thgierF dna tsoC) \" \" هزینه کرایه حمل
4- FIC \" (thgierF dna ecnarusni tsoC)کرایه حمل ونقل پرداخت شده
5- SED \" \" (pihs XE drevileD) \" \" تحویل ازکشتی
6- QED \" \" (yauQ XE drevileD) \" \" تحویل دراسکله
از این اصطلاحات سه اصطلاح B.O.F ،R.F.C-FiC که با هم قرابت بیشتر دارند را  در پاراگراف الف و سه اصطلاح دیگر رادرپاراگراف ب مطالعه می کنیم .

الف - بارگیری بر عرشه کشتی

قرابت سه اصطلاح .B.O.F ،R.F.C ،F.I.C در این است که هر سه اصطلاح تحویل کالا روی عرشه کشتی صورت می گیرد.
(تحویل روی عرشه ) به این معنای است که وظیفه بایع درمورد تحویل کالا  هنگامی به پایان می رسد که کالا در بندر محل تعیین شده از نرده کشتی گذشته  باشد.
1- وجوه مشترک
در این نوع روشهای حمل بایع باید کالا وسیاهه تجارتی یاپیام الکترونیکی  معادل آن را با گواهی انطباق کالائی که تحویل خواهد شد بر کالای موعود  تهیه کند. پس از بازرسی کیفیت وکمیت پروانه ها صدور و یا دیگر مجوزهائی که  برای صدور کالا لازم است را بگیرد. انجام تشریفات گمرکی برای صدور و هزینه  آن نیز به عهده اوست .
پس از تهیه کالا و حل کلیه مشکلات مربوط به صدور آن به نحوی که توضیح داده  شد، کالا را رد تاریخ مقرر و یا ظرف مهلت معین روی عرضه کشتی که از جانب  مشتری تعیین شده است ، طبق عرف بندر بارگیری تحویل دهد. به موقع مشتری را  از تحویل کالا مطلع سازدتا او بتواند مقدمات تحویل گرفتن کالا را آماده  نماید.
تحویل کالا توام با اسنادی است که آن اسنادمتداول را نیز برای مشتری تهیه  خواهد کرد. در روش حمل (ت حویل روی عرشه ) نقطه تلاقی مسئولیتها ووظایف  بایع ومشتری عبور کالا از نرده کشتی است. تا رسیدن کلا به نقطه تحویل یعنی  نرده کشتی کلیه هزینه ها ی مربوط به کالا و حمل آن و هزینه های انجام  تشریفات گمرکی لازم برای صدور کالا و ارزش اسناد و مدارک لازم بر عهده بایع  است. او ضامن فدقان و یا معدوم یا خسارت وارد آمدن بر کالا نیز است. از آن  نقطه به بعد، یعنی از لحظه عبور از نرده کشتی بایع هیچ مسئولیتی در مورد  کالا ندارد و با تحویل صحیح آن مسئولیت بایع در مورد تحویل کالا به پایان  می رسد وانتقال ضمان انجام می شود.
این نقطه پایان تعهدات بایع ، نقطه آغاز تعهدات مشتری است و فقط در مورد  یتعهدات بایع نمشتری بر حسب مورد به بعد یا قبل از گذشتن کالا از ندره کشتی  تسری خواهد یافت ، که در انجام وظائف قصور ورزیده باشند. به عنوان مثال در  بیع با روش حمل B.O.F مشتری باید نام کشتی ، نقطه بارگیری ، و زمان مورد  نیاز برای تحویل را به موقع به بایع اطلاع دهد. حال اگر در نتیجه قصور  مشتری ، یا کشتی تعیین شده به موقع وارد نشود، یا زودتر یا دیرتر از آن  موقع وارد شود و در نتیجه کشتی دچار معطلی در بندر گردد مشتری با وجود  انیکه کالا هنوز از نرده کشتی نگذشته است ، مسئول پرداخت هزینه معطلی کشتی و  سایر هزینه ها خواهد بود. برعکس چنانکه بایع در تتهیه مدارک تعلل ورزیده  باشد و در نتیجه آن خسارتی متوجه کالایا هزینه های حتی بعد از عبور کالا از  نرده کشتی ایجاد شود، پرداخت هزینه به تهده او خواهد بود ولو اینکه کالا  از نرده کشتی گذشته باشد.
در این انواع روش حمل نیز بایع ومشتری علاوه بر تعهد اصلی که تحویل کالا و  پرداخت ثمن است باید کلیه مدارک لازم برای صدور یا ورود کالا را از کشور  خود یا به کشور مورد تهیه نماید.
2- موارد افتراق
در روشهای حمل (تحویل روی عرشه ) موارد افتراقی نیز وجود دارد که عمدتا مربوط به همان قرارداد حمل و بیمه است .
در بیع با روش حمل .B.O.F بایع با انجام نکاتی که ذکر آن گذشت و تحویل کالا  روی عرضه کشتی ، با عبورکالا از نرده کشتی وظیفه خود را در مورد تحویل  کالا به پایان می رساند وهیچ وظیفه ای در مورد قرارداد حمل و بیمه ندارد،  مشتری برای حمل کالا اقدام بر انعقاد قرارداد کرده است و کشتی را او با  هزینه خود برای بارگیری فرستاده است .
در روش حمل R.F.C (هزینه کرایه حمل ) بر خلاف روش حمل B.O.F بایع نه تنها  به تحویل کالا روی عرشه کشتی به نحوی که بیان شده است ، بلکه باید به هزینه  خود قرارداد حمل کالا به بندر مقصد تعیین شده را با شرایط متداول و در  مسیر معمول ، با نوعی کشتی دریائی که معمولا برای حمل کالای موضوع قرارداد  به کار می رود، منعقد نماید.
در مورد روش حمل .B.O.F خصوصیات کشتی بر شمرده نشده است و مشتری آزاد است  که هر نوع کشتی که خواست برای حمل کالائی که متعلق به اوست ارسال دارد ولی  در صورتیکه کشتی قادر به بارگیری کالا نباشد واز این بابت ضرری متوجه کالا  یا کشتی شود خودمسئول آن خواهد بود. بر عکس در مورد روش حمل به R.F.C نظر  به اینکه بایع باید با هزینه خود قرارداد حمل را منعقد نماید،خصوصیات کشتی  بر شمرده شده است تا ایجاد اختلاف نکند. کشتی باید متعارف و در مسیر معمول  حرکت کند وبرای حمل کالای موضوع قرارداد مناسب باشد. قابل تذکر اینکه در  این روش حمل R.F.C وظیفه بایع نسبت به نوع قبلی B.O.F سنگینتر است وعلاوه  بر وظائف معمولی در روش B.O.F باید به انعقاد قرارداد حمل با هزینه خود  اقدام نماید.
در سومین نوع روش حمل (تحویل روی عرشه ) یعنی FiC (هزینه ، بیمه و کرایه  حمل ) وظائف بایع علاوه بر آنچه که در کلیات بر شمردیم انعقاد قرارداد حمل  مثل مورد روش .B.O.F(فوب ) ومضاف بر آن بیمه دریائی است. یعنی باید کالا را  در مقابل خطراتی که متوجه آن است ، چه از ظنر فقدان و یا خسارت بیمه  دریائی نماید.
نحوه بیمه (استانداری ) که اتاق تجارت بین المللی پیش بینی نموده است را  متذکر شویم ولی نظر به اهمیت مطلب تکرار دوباره آن ملال آور نیست .
در روش حمل FiC بایع به هزینه خود قرارداد بیمه ای به بیمه گران یا شرکت  بیمه ای که حسن شهرت داشته باشد منعقد می نماید. میزان آن حداقل پوشش بیمه  ای (شرایط انستیتوبیمه گران لندن ) است مگر اینکه در قرارداد به گونه دیگری  توافق شده باشد. مدت پوشش بعداز شروع سفر دریائی تا ورود کالا به بنرد  مقصد،است.این نوع بیمه اجباری است و هزینه آن بر عهده بایع است. ولی در  صورتیکه مشتری تقاضا نماید، بایع به هزینه مشتری کالا را در مقابل خطراتی  خارج از موضوع بیمه دریائی مثل : جنگ ، اعتصابات ، شورشها واغتشاشات ، بیمه  می نماید.
در روش حمل FiC باز وظیفه بایع نسبت به دو روش قبلی سنگیتر است و علاوه بر  نعقاد قرارداد حمل به هزینه خود به نحوی که در روش حمل وجود داشت ، می  بایست کالا را در مقابل خطرات بیمه کند. بنابراین حدود وظایف بایع در روش  حمل (BOF) به حداقل و در روش حمل FiC به حداکثر می رسد.
این تقلیل مسئولیت متشری وافزایش مسئولیت بایع در روشهای (تحویل در بندر مقصد) نیز ادامه می یابد.

ب - تحویل در بندر مقصد

در دو نوع روش حمل کالا از طریق دریا تحویل در بندر مقصد انجام می شود.
1- تحویل از کشتی pihs xE derevileC SED
مراد از (تحویل از کشتی ) این است که وظیفه بایع در مورد تویل کالا  هنگامی به پایان می رسد که کالا را قبل از ترخیص برای ورود، در بند مقصد  تعیین شده ، روی عرشه کشتی در اختیارمشتری قرار دهد.
بایع موظف است کالا را طبق قرارداد بیع تهیه ، پروانه ها، مجوزها، تشریفات  صدور کالا را فراهم و هزینه های ضروری تا زمان تحویل را پرداخت و با اسناد  حمل یا پیامهای الکترونیکی معادل آن پس از بازرسی و بسته بندی و علامت  گذاری در تاریخ مقرر وظرف مهلت تصریح شده بر روی عرشه کشتی تحویل دهد. در  این نوع روش حمل نیز انعقاد قرارداد حمل توسط و به هزینه بایع انجام میشود.  شرایط تحویل طوری است که امکان انتقال کالا از کشتی توسط تجهیزات تخلیه ای  وجود داشته باشد. پس از حرکت کشتی بایع باید مشتری را از زمان تقریبی ورود  کشتی مطلع سازد.
آنچه این روش حمل را از سه روش قبلی حمل دریائی تفکیک می کند لحظه تحویل  کالا است که درآنجا لحظه عبور از نرده کشتی در بندر مبداء بود و در اینجا  عرشه کشتی قبل از ترخیص در بندر مقصداست
دراین نوع روش حمل بایع در مورد بیمه مسئولیتی ندارد و چنانچه مشتری خواست  خود می تواند اقدام به بیمه کالا نماید در غیر اینصورت خطرات احتمالی را  باید بپذیرد.
2- تحویل در اسکله QED xE dereviliD
مراد از (تحویل در اسکله ) آن است بایع باید کالا را در اسکله  (بازانداز) بندر مقصد تعین شده برای ورود ترخیص کند ودر اختیار خریدار قرار  دهد. در قرارداد بیع که استنادبه (تحویل کالا تا ورود به محل تقبل می کند.  ولی اگر توافق کند که مشتری کالا را ترخیص کند و عوارض را بپردازد، باید  عبارت (عوارض پرداخت نشده ) diapnU ytud را به جای عبارت (عوارض پرداخت شده  ) diaP ytud به کار گیرند، به همین ترتیب امکان معافیت بایع از پرداخت  هزینه های دیگری وجود دارد. مالیات ارزش افزوده اغلب محل بحث است و در صورت  معافیت بایع از پرداخت آن عبارت yauQ xE derevileD dia[nU TAV به کار  گرفته می شود.
فرق بین این روش حمل ( تحویل در اسکله ) با روش قبلی (تحویل از کشتی )  همانطوریکه ملاحظه شد در نقطه تحویل کالا است که برای بایع هزینه اضافی  بدنبال دارد.
بنابراین در روش حمل دریائی حداقل مسئولیت بایع در روش SAF (تحویل در  کنارکشتی ) در بندر مبداء و حداکث رآن در QED (تحویل در اسکله ) بندر مقصد  است .

نتیجه

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی توسط اتاق تجارت بین المللی بطریق  منطقی سازمان داده شده است. به نحوی که چه در اصطلاحات قابل انطباق بر  انواع مختلف حمل (زمینی ، هوائی ، راه آهن و دریائی ومرکب ) و جه در  اصطلاحات مخصوص حمل دریائی به هر اندازه که از نقطه تحویل کالا از مبداء به  طرف مقصد پیش می رویم تعهدات بایع سنگینتر و تعهدات مشتری سبکتر می شود.
در واصطلاح حرکت از مبداء که در راس هر گروه از اصطلاحات قابل انطباق در  انواع مختلف حمل واصطلاحات مخصوص حمل دریائی قرار دارد، تعهدات بایع و  مشتری تقریبا یکسان است .
در روش حمل کالا به طریق (WXE) تعهد بایع تحویل کالا در کارخانه یا محل کار  خودش است ، به همین ترتیب در روش حمل دریائی SAF بایع کالا را درکنار کشتی  در کشور خود تحویل می دهد.
در دو اصطلاح ورود به مقصد که در انتهای هر یک از دو گروه از اصطلاحات قابل  انطباق بر انواع مختلف حمل و اصطلاحات مخصوص حمل دریائی قرار دارد باز  تعهدات مشتری و بایع یکسان است .
در روش حمل کال به طریق POD بایع کالا در محل تعیین شده در کشورمشتری تحویل  می دهد و به همین طریق درروش حمل دریائی pihs xE بایع کالا را در خارج از  کشتی پس از حمل به مقصد تحویل می دهد.
علاوه بر این نظم منطقی درونی ، قواعد اینکوترمز از نظر اقتصادی نیز منطبق بر قواعد عرضه و تقاضا کالا تنظیم شده است .
هرچه تقاضای کالا بیشتر و عرضه آن کمتر باشد انتخاب اصطلاح مورد نظر برای  حمل کالا به مبداء حرکت نزدیکتر خواهد بود، در اینگونه موارد نظر به نیازی  که مشتری به کالا دارد حاضر خواهد شد، هزیه حمل ، خطرات ، کرایه و سایر  مخارج رسمی وغیر رسمی را پرداخت نماید تا نیاز خود را برآورد. در جهت عکس  هرچه تقاضای کالا کمتر و عرضه آن بیشتر باشد بی نیازی مشتری به کالا و نیاز  بایع به فروش موجب خواهد شد تا بایع برای فروش کالا حاضر به قبول هزینه  حمل ، خطرات ، کرایه و سایر مخارج رسمی و غیر رسمی گردد و بنابراین اصطلاح  به مقصد نزدیکتر خواهد بود.
منبع:www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 9 بازدید