منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91

حقوق جزای اختصاصی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 حقوق جزای اختصاصی  1 (جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین میرمحمد صادقی   2 حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت) دکتر حسین میرمحمد صادفی   3 حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی) دکتر حسین میرمحمدصادقی   4 قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز

آیین دادرسی کیفری 

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش)   آراء سبز 2 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (نموداری چتر دانش)   آراء سبز 3 آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شهر دانش 4 آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 دکتر محمد  آشوری ارشاد اسلامی 5 کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش) مهدی صیادی آراء سبز

حقوق بین الملل خصوصی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری آگاه 2 قوق  بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجادعلی الماسی میزان 3 مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی 4 نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دکتر صادقی زیازی بهینه

حقوق بین الملل عمومی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی گنج دانش 2 بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده میزان 3 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاه میزان 4 جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی 5 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی عدالت

حقوق اساسی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 حقوق اساسی (دو جلدی) دکتر سید محمد هاشمی میزان 2 بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی  میزان 3 مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم محمود رمضانی عدالت

متون حقوقی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 نکات مهم  Law Text محمود رمضانی عدالت 2 مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی 3 متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست محمود رمضانی آراء سبز 4 ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law محمود رمضانی آراء سبز

متون فقه

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه  آن دکتر اسدالله لطفی مجد 2 متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت 3 شرح لمعه دکتر علی شیروانی دارالفکر 4 لمعه دمشقیه دکتر علی شیروانی داراالفکر 5 متون فقه (نموداری) مهدی صیادی  آراء سبز

حقوق مدنی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان میزان 2 وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر 3 اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر 4 درسهایی از عقود معین 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان گنج دانش 5 قوائد عمومی قراردادها 1 دکتر صفایی   6 مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی   7 ارث دکتر مهدی شهیدی سمت

آیین دادرسی مدنی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلد دکتر شمس دراک 2 قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز

حقوق جزای عمومی

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربهار گنج دانش 2 حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر محمد علی اردبیلی میزان 3 کمک آزمون حقوق جزای عمومی مهدی صیادی آراء سبز

حقوق اداری

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف/ مترجم

ناشر

1 حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد توس 2 حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی سمت 3 حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده میزان

حقوق تجارت

ردیف عنوان کتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق تجارت 5 جلد دکتر ربیعا اسکینی سمت 2 قانون تجارت در نظم کنونی دکتر محمد دمیرچیلی میثاق عدالت 3 قانون تجارت (نموداری چتر دانش)   آراءسبز 4 حقوق اسناد تجاری دکتر کورش کاویانی میزان 5 حقوق شرکتهای تجاری دکتر کورش کاویانی میزان

http://chatredanesh.com/Manabe.aspx

/ 0 نظر / 3 بازدید