حبس تعزیری قابل فروش نیست!

 

نگاهی به یک تلقی عامیانه حقوقی؛

حبس
تعزیری قابل فروش نیست!

 

تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص
از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می توانند با
پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از
اجرای حکم حبس رهایی یابند.

با
توجه به رسانه ای شدن نوع ومیزان احکام صادره از سوی دادگاه ها برای برخی متهمان،
توجه به یکی از شبهات عمومی در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به نظر می رسد.

به
گزارش خبرنگار اجتماعی پارسینه، تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است
که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین
به آن می توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در
قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

در
این خصوص و برای روشن شدن بیشتر موضوع؛ متن مربوط به توضیح نوع مجازات ها در باب
دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی را می
خوانیم.

ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -

1 -
حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده

ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع
تعیین شده است .

ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او
برابر باشد .

ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین
نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق
بایستی از مقدار حد کمتر باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین
میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر
باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به
منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین
میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق
اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند
آن .

چنانچه در متن قانون مشاهده می شود، قید تعزیری تنها برای احتراز از مجازات
های بازدارنده است و در اصل و کیفیت اجرای آن هیج تفاوتی وجود ندارد.

/ 0 نظر / 127 بازدید