پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

تهیه وتقدیم به مجمع عمومی ملل متحد

غرض امضأ تصویب والحاق به توافق 2200 الف (د- 21)

مورخ 16 دسامبر 1966 آن مجمع

 

کشور های طرف این پروتوکول، درصورت لزوم به منظور حصول هرچه بیشتر مقاصد میثاق حقوق مدنی وسیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و اعمال مقررات آن مقتضی است که به کمیته حقوق بشر تشکیل شده طبق مندرجات بخش چهارم میثاق(که از این پس کمیته نامیده میشود) اختیار داده شود، مکتوبات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هریک از حقوق مذکور درمیثاق شده اند،در یافت وبنحو مذکور دراین پروتوکول مورد رسیده گی قرار دهد، به قررا ذیل توافق کرده اند:

ماده اول:

هر کشور طرف میثاق که طرف معاهدة این پروتوکول میشود، صلاحیت کمیته را برای دریافت رسیده گی به اطلاعیه های افراد تابع صلاحیت خود که مدعی هستند قربانی نقض هریک از حقوق مذکور درمیثاق از طرف آن کشورشده اند برسمیت میشناسد، کمیته هیچ اطلاعیة مربوط به یک کشور طرف میثاق را که طرف معاهده این پروتوکول نیست نمیپذیرد.

ماده دوم:

 با رعایت مقررات مادة یک، افراد یکه مدعی هستند هریک از حقوق آنان دراین میثاق احصأ شده است نقض گردیده وکلیه طرق شکایت موجود طبق قوانین داد رسی را طی کرده اند میتوانند یک اطلاعیه کتبی برای رسیده گی به کمیته تقدیم بدارند.

ماده سوم:

 کمیته هراطلاعیة تقدیم شده به موجب این پروتوکول را که بی نام (بدون امضاء) بوده یا اینکه تقدیم آن را وسیلة سوء استفاده از حق تقدیم چنین اطلاعیه ها تشخیص دهد یا منافی مقررات میثاق باشد،غیر قابل قبول (مردود) اعلام میکند.

ماده چهارم:

 1. با رعایت مقررات ماده سه، کمیته هراطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتوکول رابه اطلاع کشور طرف معاهده این پروتوکول که با ادعای مدعی ناقض هریک از مقررات میثاق باشد میرساند.
 2. درظرف شش ماه کشور دریافت کننده اطلاعیه توضیحات یا اظهارات روشن کننده مسئله وتدابیری را که برای علاج وضعیت ممکن اتخاذ شده باشد، درصورت اتخاذ چنین تدابیر کتباَ به کمیته تقدیم میدارد.

ماده پنچم:

 1. کمیته به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتوکول با توجه به کلیه اطلاعات کتبی که از طرف شاکی واز طرف کشور ذینفع طرف معاهد آن تقدیم شده است، رسیده گی میکند.
 2. کمیته به هیچ اطلاعیة واصل از یک فرد رسیده گی نخواهد کرد مگراینکه اطمینان حاصل کند که:

الف: همان موضوع به موجب آیین داد رسی تحقیق یا تصفیه بین المللی دیگر تحت رسیده گی نیست.

ب: شاکی کلیه طرق شکایت موجود داخلی را طی کرده است. این قاعده درموارد یکه طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

 1. کمیته درموقع رسیده گی به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتوکول جلسات سری تشکیل میدهد.
 2. کمیته نظریات (تشخیص های) خود را به کشور ذینفع طرف معاهد پروتوکول وفرد شاکی اطلاع میدهد.

ماده ششم:

 کمیته در گزارش سالانة خود که طبق ماده 45 میثاق تنظیم میکند،خلاصة فعالیت هایی را که به موجب این پروتوکول انجام داده است می گنجاند.

ماده هفتم:

تا زمانیکه هدف های قطعنامه 1514 (دوره اجلاسیة پانزدهم) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 15 دسامبر 1960 را جع به اعلامیة اعطای استقلال به سرزمین ها ومردم مستعمرات تحقق یابد، مقررات این پروتوکول حق شکایتی را که به موجب منشور ملل متحد وسایر مقاوله نامه ها واسناد بین المللی منعقد درتحت لوای سازمان ملل متحد یا موسسات تخصصی آن به این مردم اعطا شده به هیچ وجه محدود نمی کند.

ماده هشتم:

 1. این پروتوکول برای امضای هر کشوری که میثاق را امضا کرده است مفتوح است.
 2. این پروتوکول موکول به تصویب هر کشوری است که میثاق را تصویب کرده باشد یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
 3. این پروتوکول برای الحاق هر کشوری که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شده مفتوح است.
 4. الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد سر منشی سازمان ملل متحد به عمل می آید.
 5. سر منشی سازمان ملل متحد کلیه کشور هایی را که این پروتوکول را امضآ کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع میکند.

ماده نهم:

 1. به شرط لازم الاجراء شدن میثاق این پروتوکول سه ماه پس از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد سر منشی سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.
 2. برای هر یک از کشور هایی که بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق این پروتوکول را تصویب خواهند کرد یا به آن ملحق خواهند شد این پروتوکول سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجراء خواهد شد.

ماده دهم:

مقررات این پروتوکول بدون هیچ گونه محدودیت یا استثناء به کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشور های متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده یازدهم:

 1. هر کشور طرف معاهده این پروتوکول میتواند یک اصلاحیه پیشنهاد ومتن آن را نزد سر منشی سازمان ملل متحد تودیع کند، سرمنشی طرح اصلاحیه های پیشنهادی را به کشور های طرف معاهده این پروتوکول ارسال میداردو ازآنها درخواست مینمایدبه او اطلاع دهندکه آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها واخذ رأی درباره آنها تشکیل شود؟ هرگاه اقلاَ یک ثلث کشور های طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، سرمنشی، کنفرانس را زیر لوای سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هراصلاحیه که به اکثریت آرای کشور های حاضر و رای دهنده درکنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم میشود.
 2. اصلاحیه ها وقتی که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید ویا اکثریت دوثلث از کشورهای طرف معاهد این پروتوکول طبق قواعد قانون اساسی هریک پذیرفته شد لازم الاجرا میشود.
 3. وقتی این اصلاحیه ها لازم الاجرا میشود برای کشور هایی که آنها را پذیرفته اند الزام آور خواهد بود. سایر کشورهای طرف معاهده کماکان به مقررات این پروتوکول و هراصلاحیه قبلی که پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده دوازدهم:

هر کشور طرف معاهده میتواند هر موقع این پروتوکول را از طریق اخطاریه کتبی خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد فسخ کند. این فسخ سه ماه پس از تاریخ وصول اخطاریه به سرمنشی نافذ خواهد شد.

 1. فسخ به اجرای مقررات این پروتوکول در مورد هراطلاعیه که به موجب ماده2 قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نمیکند.

ماده سیزدهم:

قطع نظر از اطلاعیه های پیش بینی شده دربند5 ماده 8 این پروتوکول سرمنشی سازمان ملل متحد کلیه کشورهای مذکور دربند یک ماده48 میثاق را از امور ذیل مطلع خواهد کرد:

الف) امضا های این پروتوکول واسناد تصویب والحاق تودیع شده طبق ماده8.

ب) تاریخی که این پروتوکول طبق ماده9 لازم الاجرا خواهد شد وتاریخی که اصلاحیه ها طبق ماده11 لازم الاجرا خواهد شد.

ج) فسخ هایی که طبق ماده 12 شود.

ماده چهاردهم:

این پروتوکول که متنهای چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی واسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است دربایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

 1. سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این پروتوکول را به کلیه کشورهای مذکور درماده 48 میثاق ارسال خواهد داشت.
/ 0 نظر / 6 بازدید