اصل سی و دو قانون اساسی

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون
معیین میکند.در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم
ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع
صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق
قانون مجازات میشود.

/ 0 نظر / 2 بازدید