استفتاآت قضایی (جلد دوم)

موضوع: حقوقی - فقه و احکام - مذهبی
نویسنده: آیت الله العظمی صانعی
ناشر: میزان
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات: 647 صفحه
تیراژ: 3000 نسخه
قطع: وزیری
قیمت: 75000 ریال
معرفی کتاب:
مجموعه دوم استفتائات قضایی که پیش روی دارید به احکام مدنی اختصاص یافته است. در این مجموعه نیز که همانند بخش نخست در مسائل و مناسبات اجتماعی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، طی سی و یک کتاب با فتاوا و دیدگاه های فقهی حقوقی فقیه والا مقام حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ یوسف صانعی (دام ظله) آشنا می شویم. «مالکیت و احکام و آثار آن»، مسائل حقوقی «غصب»، «وقف»، «وصیت»، «ارث» و «حجر» از جمله این کتاب هاست. مباحث مبسوط که به مسائل حقوقی و گسترده خرید و فروش می پردازد و همچنین احکام و حقوق خانواده، شامل نکاح و فسخ و طلاق، با توجه به گستره نیاز جامعه و مجامع حقوقی و قانونگذاری به آن، در این جلد دارای جایگاه ویژه ای می باشد. این نکته آن گاه اهمیت می یابد که ملاحظه کنیم در این مجموعه، هم طیف وسیعی از پرسش های شرعی و پاسخ های فقهی روز که شرایط اجتماعی جدید و مناسبات حقوقی کنونی پیش آورده منعکس شده، و هم نگاه اجتهادی جامع و روش بین حضرت آیة الله صانعی با بهره جستن از راهگشایی ها و ظرفیت های تفقه شیعی و اجتهاد صاحب جواهری و با الهام از روش فقهی و شیوه اجتهادی فقهای بزرگی چون محقق اردبیلی و امام خمینی (سلام الله علیهما) بر ارزش فقهی و راهگشایی و واقع بینی و عمق آن افزوده است؛ بویژه که معظم له به روش مألوف بزرگانی چون فقیه فرزانه میرزای قمی(قدس سره)، به اقتضای مسائل مطرح شده و فضای محدود بحث، حتی الامکان به ارائه اجمالی مبانی و ادله فتاوا نیز پرداخته اند.

یکی از بخش هایی که به خوبی می تواند گویای نگاه کلی ایشان در مسائل عمومی و اجتماعی باشد، بخش پایانی کتاب است که از جمله به حقوق و آزادی عمومی و وظایف مردم در نظام اسلامی و مسئله مقررات بین الملل پرداخته است. این علاوه بر ده ها مسئله ای است که در سراسر کتاب، برای علاقه مندان به دقت های فقهی و نوآوری های مبتنی بر موازین اجتهادی، چشم نوازی می کند.
تنها مروری بر فهرست مسائل مطرح شده در دو جلد استفتائات حقوق کیفری و مدنی که طی سال ها فراهم آمده با دو ویژگی یادشده، یعنی توجه به نیازهای روز و جامعیت و روش بینی، نشان می دهد، مجموعه ای از این دست که برای نخستین بار توسط مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین با تلاش چند نفر از فاضلان حوزه درس حضرت آیة الله صانعی و با اشراف معظم له تقدیم مقلدان و علاقه مندان به مسائل شرعی از یک سو، و فرهیختگان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و آشنایان به مسائل و مبانی حقوق از سوی دیگر، می شود، چقدر می تواند مفید و در موارد متعددی راهگشا باشد.

فهرست:
*مقدمه*کتاب اول: اموال و مالکیت*باب اول: احکام و آثار مالکیت*یکم. حرمت تصرف و استفاده از مال غیر بدون رضایت او*دوم. اثبات مالکیت*سوم. مالکیت تبعی*باب دوم: اسباب تملک ـ مباحات*یکم. احیای موات*دوم. آب های مباح*سوم. معدن*چهارم. لقطه*پنجم. مجهول المالک*باب سوم: کوچه ها و معابر عمومی*باب چهارم: املاک مجاور*باب پنجم: حریم ـ حقّ ارتفاق*باب ششم: سلب مالکیت ـ ملی کردن*باب هفتم: حقوق معنوی ـ حقّ التألیف*باب هشتم: مالکیت مشاع ـ تقسیم اموال مشاع*کتاب دوم: غصب*باب اول: حکم استفاده از مال غصبی*باب دوم: وجوب برگرداندن مال غصبی*باب سوم: پس گرفتن مال غصبی*باب چهارم: غصب کتب و آثار هنری*کتاب سوم: ضمان*باب اول: ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب*باب دوم: ضمان صغیر*باب سوم: خسارت معنوی*باب چهارم: عدم النفع*باب پنجم: سوء استفاده از حق*باب ششم: عدم مسئولیت امین (ید امانی)*باب هفتم: خسارت تأخیر تأدیه*کتاب چهارم: وقف*باب اول: شرایط صحت وقف*یکم. مالکیت واقف نسبت به مال موقوفه*دوم. مالیت داشتن مال*سوم. نیت «وقف» توسط واقف*چهارم. قصد قربت*پنجم. اجرای صیغه و تنظیم وقف نامه*ششم. قبض*هفتم. سایر شرایط*باب دوم: خارج نشدن مال موقوفه از وقفیت (دوام وقف)*باب سوم: اثبات وقف ـ اختلاف در وقفیت*باب چهارم: احکام و آثار وقف*یکم. عمل به وقف ـ مصرف موقوفه*دوم. تصرّف در مال موقوفه*سوم. تغییر و تبدیل وقف*چهارم. تغییر در عنوان وقف*پنجم. فروش مال موقوفه*ششم. اجاره موقوفه*هفتم. حکم متعلّقات و توابع مال موقوفه*هشتم. احکام متولّی و ناظر*باب پنجم: وقف خاص*باب ششم: حبس مال (تحبیس)*کتاب پنجم: قواعد و مسائل عمومی قراردادها*باب اول: اصل آزادی قراردادها*باب دوم: مشروعیت جهت در قرارداد*باب سوم: قصد و رضا در قرارداد*باب چهارم: معاملات ربوی ـ حیله های فرار از ربا*باب پنجم: مشاغل مجاز و ممنوع (مکاسب محرمه)*باب ششم: لزوم ثبت قراردادها*باب هفتم: الزام آور نبودن تعهدات یک جانبه*باب هشتم: اثر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد*باب نهم: تجارت الکترونیک ـ قراردادهای چاپی*کتاب ششم: بیع*باب اول: لزوم عقد بیع*باب دوم: شرایط صحت بیع*یکم. شرایط متعاملین*دوم. شرایط عوضین*سوم. شرایط مربوط به خود عقد*باب سوم: بیع فضولی*باب چهارم: شرط ضمن عقد بیع*باب پنجم: وکالت و نمایندگی در بیع*باب ششم: آثار بیع*یکم. مالکیت بایع و مشتری*دوم. ضمان درک مبیع*سوم. تکالیف فروشنده و خریدار*باب هفتم: انواع بیع*یکم. خرید و فروش اسکناس*دوم. فروش و تنزیل چک*سوم. خرید و فروش سهام و اوراق بهادار*چهارم. بیع حق و امتیاز*پنجم. بیع نقد و نسیه*ششم. بیع سلف*هفتم. بیع شرط*هشتم. بیع کالی به کالی*نهم. بیع زمانی*دهم. بیع نقدین*باب هشتم: توابع مبیع*باب نهم: وجه التزام در بیع*باب دهم: قولنامه ـ وعده بیع*یکم. دلالی و حق کمیسیون*باب یازدهم: عقد معاوضه*باب دوازدهم: بیعانه*کتاب هفتم: خیارات*باب اول: خیار مجلس*باب دوم: خیار حیوان*باب سوم: خیار تأخیر ثَمَن*باب چهارم: خیار غبن*باب پنجم: خیار عیب*باب ششم: خیار تدلیس*باب هفتم: خیار تخلف از شرط*باب هشتم: خیار رؤیت و تخلّف از وصف*باب نهم: شرط خیار*باب دهم: خیار تبعّض ثمن*کتاب هشتم: عقد اجاره*باب اول: اجاره اشیا*باب دوم: اجاره اشخاص*باب سوم: شرایط ضمن عقد اجاره*باب چهارم: سرقفلی*کتاب نهم: مساقات*کتاب دهم: مضاربه*کتاب یازدهم: جعاله*کتاب دوازدهم: شرکت*باب اول: شرکت های تجاری*کتاب سیزدهم: ودیعه ـ عاریه*کتاب چهاردهم: قرض و دین*باب اول: شرایط و احکام قرض*باب دوم: مستثنیات دین*باب سوم: احکام ربا در قرض*کتاب پانزدهم: احکام قمار و برد و باخت*کتاب شانزدهم: وکالت*کتاب هفدهم: عقد ضمان*کتاب هجدهم: کفالت*کتاب نوزدهم: صلح*کتاب بیستم: رهن*کتاب بیست و یکم: هبه*کتاب بیست و دوم: سایر قراردادها*باب اول: عقد بیمه*باب دوم: قراردادهای بانکی*کتاب بیست و سوم: وصیت*باب اول: شرایط صحّت و احکام وصیت*باب دوم: شرایط موصی به*یکم. وصیت به ثلث*دوم. وصیت به اهدای اعضای بدن*باب سوم: شرایط موصی*باب چهارم: شرایط موصی له*باب پنجم: احکام وصی و ناظر*باب ششم: وصایت بر صغار*کتاب بیست و چهارم: ارث*باب اول: شرایط تحقّق ارث*باب دوم: موانع ارث*باب سوم: طبقات ارث*یکم. ارث طبقه اول*دوم. ارث طبقه دوم*سوم. ارث طبقه سوم*چهارم. ارث زوجین*باب چهارم: اجزاء ترکه*باب پنجم: دیون ترکه*باب ششم: احکام حبوه*باب هفتم: تقسیم ترکه*باب هشتم: تصرّف ورّاث در ترکه*باب نهم: معلوم نبودن تقدم و تأخر مرگ*کتاب بیست و پنجم: نکاح*باب اول: خواستگاری ـ نامزدی (مقدمات نکاح)*باب دوم: شرایط صحّت نکاح*یکم. قصد و رضای طرفین*دوم. اجرای صیغه نکاح*سوم. بلوغ دختر و پسر ـ ازدواج صغار*چهارم. اجازه ولی در ازدواج دختر*پنجم. سایر شرایط*باب سوم: موانع نکاح*یکم. قرابت نسبی*دوم. قرابت سببی*سوم. قرابت رضاعی*چهارم. قرابت ناشی از زنا*پنجم. شوهر داشتن زن*ششم. در عده بودن زن*هفتم. زنا با زن شوهردار*هشتم. کفر*نهم. لواط*دهم. طلاق سوم*یازدهم. ازدواج شیعه و سنی*دوازدهم. ازدواج با پیروان مکاتب انحرافی*سیزدهم. ازدواج با زن بدکاره*باب چهارم: وکالت در نکاح*باب پنجم: شرایط ضمن عقد نکاح*یکم. شرط مربوط به روابط جنسی*دوم. شرط توکیل زن در طلاق*سوم. شرط مربوط به سکونت و شغل زن*چهارم. شرط مربوط به ازدواج مجدّد مرد*پنجم. شرایط متفرقه*باب ششم: ازدواج موقت (متعه)*یکم. شرایط جواز متعه ـ جایگاه متعه در اسلام*دوم. شرایط صحّت متعه*سوم. عقد ازدواج موقت صغار*چهارم. اجازه ولی در متعه*پنجم. شرایط ضمن عقد موقت*ششم. انحلال عقد موقت*هفتم. وضعیت اولاد ناشی از متعه*باب هفتم: مَهریّه*یکم. جایگاه مَهریّه در نکاح*دوم. تعیین مهرالمسمّی ـ میزان مَهریّه*سوم. مَهرالسنه*چهارم. مطالبه مهریّه و حقّ حبس*پنجم. پرداخت مهریه*ششم. مَهرالمثل*هفتم. احتساب مَهریّه به نرخ روز*هشتم. اثر فوت و طلاق در مَهریّه*باب هشتم: نفقه*یکم. مفهوم نفقه و اجزاء آن ـ وجوب پرداخت نفقه*دوم. رابطه نفقه و تمکین ـ نشوز زن*سوم. نفقه زن در عدّه وفات*باب نهم: سایر روابط مالی زوجین*یکم. جهیزیّه زن*دوم. شیربها*سوم. حقّ الزحمه و اجرت المثل خدمات زن در منزل*چهارم. تنصیف دارایی مشترک*پنجم. حکم تصرّف زن در اموال شوهر*ششم. مالکیت زن و تصرّف وی در اموال خود*باب دهم: حقوق زوجین*یکم. مسائل کلّی حقوق زن*دوم. اطاعت زن از شوهر*سوم. تمکین زن*چهارم. روابط جنسی زن و شوهر*پنجم. احکام بارداری و جلوگیری از آن*ششم. تکالیف شوهر در مقابل زن ـ نشوز مرد*هفتم. احکام مربوط به اشتغال زنان*هشتم. لزوم عقد نکاح ـ اختلاف در نکاح*باب یازدهم: فسخ نکاح*یکم. اقسام عیوب موجب فسخ نکاح*الف. جنون*ب. عنن*ج. سایر عیوب و بیماری های موجب فسخ نکاح*دوم. اثر قابلیت درمان عیوب در حقّ فسخ*سوم. فسخ نکاح به واسطه خیار تخلّف از شرط*چهارم. فسخ نکاح به واسطه خیار تدلیس*پنجم. اثر فسخ نکاح در مهر*کتاب بیست و ششم: طلاق*باب اول: کلیات طلاق*باب دوم: شرایط صحّت طلاق*باب سوم: طلاق رجعی و رجوع در آن*باب چهارم: طلاق قضایی*یکم. ماهیت، تشریفات و شرایط طلاق قضایی*دوم. طلاق به سبب عُسر و حَرَج*سوم. طلاق زنی که شوهرش غایب و مفقودالأثر است*باب پنجم: احکام عدّه*یکم. عدّه وفات*دوم. عدّه طلاق*سوم. عدّه متعه*چهارم. عدّه زنا*پنجم. عدّه وطی به شبهه*کتاب بیست و هفتم: احکام اولاد*باب اول: ولایت قهری*باب دوم: حضانت*باب سوم: نفقه اولاد*باب چهارم: فرزندْ خواندگی*باب پنجم: تلقیح مصنوعی*باب ششم: سقط جنین*باب هفتم: اثبات نسب*یکم. حکم مسلمان بودن فرزندان ناشی از زنا*کتاب بیست و هشتم: طلاق خلع*کتاب بیست و نهم: حقوق فردی*باب اول: مرگ مغزی*باب دوم: تغییر جنسیت*باب سوم: کالبد شکافی، نبش قبر و...*کتاب سی ام: حجر*باب اول: اسباب حجر*یکم. صِغر (کودکی)*دوم. سفه*سوم. اعسار و افلاس*چهارم. مرض متصل به موت*باب دوم: قیمومت*کتاب سی و یکم: حقوق متقابل مردم و حکومت و روابط بین الملل*باب اول: حقوق و آزادی عمومی*یکم. مصونیت افراد در زندگی خصوصی*دوم. آزادی افراد در زندگی خصوصی*سوم. آزادی تعلیم و تعلم*چهارم. حقوق اقلیت ها*باب دوم: وظایف مردم در نظام اسلامی*یکم. امر به معروف و نهی از منکر*دوم. پرداخت مالیات*سوم. رعایت مقرّرات دولتی*باب سوم: مالکیت دولت*یکم. استفاده از اموال دولتی و بیت المال*باب چهارم: رعایت مقرّرات بین الملل*یکم. زندگی مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی*

/ 0 نظر / 2 بازدید