فراوانی موضوعی سؤالات متون فقه/1386-1390

منبع:.بلاگ ساده ساز

فراوانی موضوعی سؤالات متون فقه

آزمون کارشناسی ارشد سراسری

13۹۰ـ1386

مـــبـاحـــث حـــقـوقـی

متون
فـــــقــــــــــه

ردیف

مــوضــوع

تعداد سؤالات

1

کتاب نکاح

16

2

کتاب اجاره

8

3

کتاب حدود

11

4

کتاب متاجر

9

5

کتاب وصایا

7

6

کتاب قصاص

7

7

کتاب دیات

5

8

کتاب شهادات

5

9

کتاب وکالت

4

10

کتاب میراث

4

11

کتاب دین

3

12

کتاب شفعه

3

13

کتاب طلاق

4

14

کتاب صلح

2

15

کتاب لعان

2

16

کتاب قضاء

1

17

کتاب رهن

2

18

کتاب خلع و مبارات

1

19

کتاب عطیه

1

20

کتاب جعاله

2

21

کتاب ضمان

1

22

کتاب ودیعه

1

23

کتاب وقف

1

24

کتاب شرکت

1

25

کتاب لقطه

1

26

کتاب عاریه

1

27

کتاب اقرار

2

28

کتاب احیاء موات

1

29

کتاب مزارعه

1

30

کتاب سبق و رمایه

1

31

کتاب عطیه

1

32

کتاب غصب

1

33

مجموع فراوانی ها

110

/ 0 نظر / 5 بازدید