تعهدآور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود(3)

نویسنده:سعید بیگدلی

ب. موارد خاص ایقاع تعهد آور

اکنون پس از بررسی استدلال های موافقین و مخالفین تأثیر ایقاع، لازم است  نگاهی به قوانین و متون فقهی انداخته، ببینیم آیا موارد و مصادیقی از تأثیر  ایقاع به عنوان منبع تعهد وجود دارد یا خیر .
چنین استقرائی بی گمان می تواند در نتیجه گیری ما تأثیر فراوان داشته باشد .  در صورتی که بتوان موارد متعددی از چنین تعهداتی یافت، شاید ساختن نظریه  ای عمومی در این زمینه مشکل نباشد، اما اگر مصادیق مورد بحث، همه با  استفاده از تراضی یا... توجیه شوند، امکان رسیدن به قاعده ای عمومی، آن هم  فقط به دلیل وجود استدلال های نظری، مشکل خواهد بود .
شاید با توجه به هدف بیان شده، بتوان موضوعات متعددی را در این زمینه بررسی  کرد، اما در این بخش فقط مهم ترین موارد اختلاف بررسی خواهد شد و به نظر  می رسد که بررسی همین چند مورد مهم نیز ما را به هدف مورد نظر نائل کند .

1- جعاله

یکی از موارد مهمی که هم در حقوق داخلی ما و هم در حقوق خارجی به عنوان  نهادی مشکوک بین عقد و ایقاع مطرح گردیده جعاله است.[5] اینکه آیا فرد  (جاعل)، به اراده خویش متعهد می شود یا این تعهد ناشی از نوعی توافق است،  همیشه مورد بحث و گفت گو بوده ، همچنین، موضوع التزام نیز کاملاً روشن  نبوده است .
البته آنچه به بحث ما بیشتر مربوط است جعاله خطاب به عموم مردم است و در  مورد جعاله خاص[6] کمتر تردید وجود دارد و بیشتر نویسندگان و اندیشمندان،  به عقد بودن آن معتقدند . ضمن اینکه تعابیر قانونگذار نیز، دیدگاه او را در  این زمینه مشخص نمی کند و هیچ گاه او به لفظ خاصی از« عقد» یا« ایقاع»  اشاره نکرده است .
از مهم ترین نتایج تشخیص ایقاع یا عقد بودن جعاله، وضعیت التزام است.  چنانچه جعاله عقد باشد، به سختی می توان حکم به پرداخت پاداش تعیین شده به  کسی که از موضوع جعاله خبر نداشته است، داد، چراکه تحقق عقد مشکل است ، اما  اگر آن را ایقاع بدانیم، هیچ مشکلی در لزوم تأدیه پاداش تعیین شده وجود  نخواهد داشت، چراکه جاعل بدون توجه به وضعیت، و از جمله علم و آگاهی طرف  مقابل، خود را متعهد ساخته است .
همچنین، درصورت ایقاع بودن جعاله، اگر عامل پیش از آگاه شدن و مطالبه پاداش  فوت کند، وارثان او حق مطالبه خواهند داشت، همچنین اگر عمل مورد نظر را  محجوری انجام دهد. در صورتی که با شرایط لازم در عقد، چنین امکانی قابل  توجیه نیست (کاتوزیان، 1377، ص 106) .
اما در اینکه نهایتاً جعاله کدام ماهیت حقوقی را داراست، هم در فقه، هم در  حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای دیگر اختلاف نظر وجود دارد . برخی از  فقهاء پس از بحث در این زمینه، صریحاً از ایقاع بودن جعاله دفاع کرده اند (  حسینی، ص186 – شهید ثانی، 1410، ج2،ص78 ) . در مقابل، برخی دیگر از عقد  بودن آن پشتیبانی نموده، حتی در برخی موارد ادعای اجماع بر آن کرده اند  (محقق ثانی، ج1، ص128 – شهید اول، ص71 ) .
حقوقدانان نیز در این زمینه اختلاف داشته، نظرات مختلفی ابراز کرده اند.  برخی به نظر می رسد اعتقاد به عقد بودن آن دارند ( کاتوزیان، 1368، ص6-245 )  . عده ای دیگر، صراحتاً از عقد بودن آن دفاع کرده اند ( امامی، 1371، ج1،  ص353 – شهیدی، 1377، ص52 – عدل، ص369 ) و برخی نیز صراحتاً جعاله را ایقاع  دانسته، استدلال هایی نیز جهت توجیه نظر خود آورده اند ( لنگرودی، 1357،  ج1، ص387 – عبده، 1329، ص317 ) .
در حقوق خارجی نیز همین نوع اختلافات به چشم می خورد . به عنوان مثال، برخی  از نویسندگان بزرگ سعی کرده اند با زیر سئوال بردن قرارداد بودن این نهاد،  ایقاع بودن آن را اثبات نمایند . از جمله دلایل یاد شده اینکه، در جعاله،  جاعل با وعده جایزه، قصد ایجاب برای بستن قراردادی را ندارد و او فقط به  باز گردانیدن شیء فکر می کند . همچنین گفته اند، ممکن نیست عقدی منعقد شود،  در حالی که وعده بعد از انجام عمل به اطلاع فرد برسد . از سوی دیگر،  قرارداد بودن جعاله از پاسخ به این مسئله عاجز است که چگونه وعده قرارداد  قابل فسخ نیست، در حالی که اگر ایجاب نیز باشد، مدتی را به همراه نداشته  است. (Malaury, aynes – 1992 – p345)
برخی دیگر نیز، در حقوق همین کشورها با استدلال های گوناگون به عقد بودن  جعاله معتقد شده اند. (Mazaud – 1991. n366) از دیدگاه اینان حتی وقتی که  عامل، نسبت به جعل جاهل بوده باشد، خللی در عقد بودن فراهم نمی آید و او در  هر حال پیشنهاد التزام را پذیرفته است و بر همین اساس به جاعل مراجعه می  کند و هیچ فرقی ندارد که این عمل قبل، یا بعد از آگاهی او انجام شود چون  هدف منظور، در هر صورت محقق شده است .
اکنون باید دید نتیجه بحث جعاله چیست ؟ با اوصاف یاد شده آیا می توان جعاله  را منبعی برای تعهد یک جانبه دانست ؟ برخی از نویسندگان سعی کرده اند  اهمیت این نهاد را کاهش دهند . برای مثال گفته شده است که :« در هر حال این  مسئله چندان اهمیتی ندارد ( در عمل ) که جعاله را عقد یا ایقاع بدانیم،  چراکه : اولاً جعاله یک مکانیزم و ابزار مهم اقتصادی نیست و ثانیاً اثرات  مهم الزام آور بودن تعهدات یک جانبه با راههای دیگر قابل جبرانند »  (Malaury, Aynes – 1992 – n344).
اما گذشته از نکات مذکور، علل دیگری نیز قابلیت اثبات تعهد یک جانبه به  استناد جعاله را تضعیف می کنند: از سویی، همچنان که ملاحظه شد، در تشخیص  ماهیت جعاله تردید جدی وجود دارد، بلکه قرائن زیادی وجود دارد که کفه عقد  بودن را سنگین تر می کند. بنابراین غیر منطقی خواهد بود که از چنین نهادی  در جهت ساختن قاعده ای کلی برای تأثیر اراده یک جانبه استفاده نمود . از  سوی دیگر، استدلال شده است که چون طبق ماده 565 ق.م[7] برای جاعل التزامی  قاطع ایجاد نمی شود، لذا ایجاد دین در این مورد محقق نیست ( کاتوزیان،  1368، ج2، ص249 )

2. ایجاب

ایجاب یکی دیگر از موارد اختلاف در موضوع بحث است . بر خلاف نظر کسانی که  عقد را مرکب از دو عمل حقوقی و به هم پیوسته ( ایجاب و قبول ) می دانند،  عقد، موجودی است که پس از الحاق ایجاب و قبول تبدیل به عمل حقوقی می شود؛  بنابراین، علی القاعده هیچ اشکالی در این موضوع وجود ندارد که فرد موجب می  تواند تا ایجابش پذیرفته نشده است، از آن دست بردارد .
اما مسئله ای که به ویژه در یکی دو قرن اخیر اهمیت یافته است اینکه، در  مواردی ایجاب از حالت امری شخصی خارج شده، تبدیل به موجودی اجتماعی می شود .  در این صورت سئوالی که مطرح می شود اینکه، آیا می توان به موجب اجازه داد  که به تنهایی سرنوشت این موجود جمعی را به دست گیرد؟ برای مثال هنگامی که  فردی فروش کالاهایی را به قیمت معین به طرف مقابل که در شهر دیگری مقیم است  ایجاب کند، در صورتی که مورد معامله دارای خصوصیاتی باشد که وقوع معامله  محتاج زمان باشد، آیا می توان معتقد بود که موجب بتواند به راحتی از ایجاب  خود عدول نماید. یا مثال روشن تر اینکه تاجری ایجاب فروش کالاهای معینی را  نماید و ضمناً مدتی نیز به طرف مقابل فرصت دهد . این گونه مسائل که با  پیشرفت تجارت مطرح گردیده، حقوق کشورهای دیگر را به چالش واداشته است و  حقوق برخی کشورها نیز متمایل به نظریه ایقاع کرده و باعث شده تا قوانینشان  صریحاً برخی از این مصادیق، از جمله ایجاب تعهدآور را بپذیرند. قانون آلمان  مهمترین و جاافتاده ترین قانون در این زمینه است که موادی را بدان اختصاص  داد . همینطور این مسئله در حقوق فرانسه مطرح و باعث بحثهای فراوانی شد .  هم اکنون در این کشور طبق رویه قضایی پذیرفته شده است که اگر ایجاب همراه  با تعیین مدت بوده باشد امکان عدول از آن وجود ندارد . همچنین رویه قضایی  این امر را گسترش داده و معتقد شده است این تعیین مدت لازم نیست صراحت  داشته باشد، بلکه اگر عرف نیز مدت زمان خاصی را برای ایجاب لازم بداند،  رعایت آن لازم خواهد بود. (Mazaud – 1991 –n 368)
با اینکه به نظر می رسد تصمیم اتخاذ شده بر اصل حاکمیت اراده و قصد موجب در  متعهد ساختن خویش استوار باشد مع ذلک هنوز برخی از حقوقدانان این کشور  تسلیم این رأی نشده ، علت این مسئله را با تراضی و پیش قرارداد توجیه می  کنند. بنابر گفته ایشان، اگر ایجاب ایقاع باشد ، باید قبول باعث نفوذ آن از  زمان ایجاب شود در حالی که چنین نیست. همچنین رویه قضایی پذیرفته است که  مرگ یا حجر موجب می تواند باعث از بین رفتن ایجاب شود . و در نهایت اینکه،  اگر ایجاب، ایقاع فرض شود نمی تواند به این سئوال پاسخ دهد که چرا منتقدین  این نظر نیز نمی پذیرند که در صورت نرسیدن ایجاب به دست طرف مقابل، قابلیت  عدول از ایجاب برای موجب وجود دارد؟ (Mazaud – 1991 – n 360) لذا باید این  مسئله را به استناد تراضی پذیرفت تا ضمن رفع این مشکلات، احتیاج به قاعده  ای استثنایی نیز نباشد .
با توجه به اینکه تمایل به پذیرش ایقاع در این زمینه در حقوق کشورهای تابع  نظام کامن لا نیز وجود دارد ( کاتوزیان، 1374، ص108 )، باید دید که نظر  حقوق ایران در این زمینه چیست . تا حدی که تحقیق در این زمینه به عمل آمد،  در فقه به موردی برخورد نشد که فقیهی، حتی در مورد ویژه ای ، حکم به عدم  امکان عدول از ایجاب نماید . لذا از نظر فقهی مشکل بتوان چنین ایقاعی را  اثبات نمود . مع ذلک شاید یکی از دلایل, مسئله عدم موضوعیت آن در زمانهای  گذشته باشد. اما نکته مهم تر این است که همچنان که برخی از اساتید حقوق  گفته اند، هیچ اشکالی در پذیرش سازنده بودن اراده خود شخص در این زمینه  وجود ندارد . می توان معتقد بود که هر گاه وجود قرارداد صریح یا ضمنی احراز  نشود ، قادر خواهیم بود به اینکه فرد را به وجود آورنده این التزام بدانیم  . بدین ترتیب که معتقد شویم ضروریات مربوط به تجارت باعث به وجود آوردن  عرفی در این بخش می شود که به تاجر اجازه می دهد به دست خود، خود را متعهد  سازد. با این تحلیل، این حکم، جنبه استثنایی خواهد داشت و علی الاصول فقط  در مصداقی تحقق می یابد که چنین نیازی آن را اقتضاء نماید (کاتوزیان، 1372،  ج1، ش363 تا 365 ) . پس حتی در این مورد نیز که ایقاع پذیرفته می شود، فقط  در چهارچوب خاص خود قابل اعمال است نه اینکه هر اراده ای بتواند به نفع  دیگران خود را متعهد سازد.
نتیجه کلی اینکه علی الاصول ایجاب قابل عدول است. و تنها در مواردی که  بتوان تراضی صریح طرفین یا توافق ضمنی آنها را مبنی بر نگهداری آن مشاهده  نمود یا اینکه بتوان چنین اراده ای را از عرف داد و ستد استنباط نمود، عدول  از آن ممکن نخواهد بود.

3- شرط به نفع شخص ثالث

از دیگر مواردی که از جهت احتمال ایقاع بودن قابل بررسی است ، ماهیت « شرط  به سود ثالث » است . گاه ممکن است طرفین قرارداد، علاوه بر آنچه نتیجه اش  ناظر به روابط فی ما بین است، تعهدی نیز به نفع ثالث نمایند. یا حتی ممکن  است ما به ازای تعهد یکی از طرفین، التزام به نفع شخص ثالثی باشد .
برخی از حقوقدانان به علت ماهیت خاص این شرط،آن را ایقاع دانسته اند . بدین  صورت که چون در این نوع شرط پذیرفتن و قبول ثالث شرط نیست، بلکه به صرف  تعهد یکی از طرفین در قرارداد و حتی بدون اطلاع متعهد له این وظیفه حقوقی  بر عهده او قرار می گیرد، پس این نهاد ، مصداقی از ایجاد تعهد یک جانبه است  .
به نظر نمی رسد استدلال یاد شده چندان قوی باشد . گرچه، همانگونه که  طرفداران ایقاع بودن این شرط گفته اند (Starck – 1972 – n 1069) ، عدم نیاز  به قبول ثالث باعث نزدیکی این نهاد به ایقاع می شود اما باید به این نکته  اساسی توجه شود که مبنا و منبع چنین تعهدی، تراضی و توافق طرفین قرارداد  است و بدین گونه نیست که تعهدی به وجود آید بی آنکه طرف تعهدی باشد . لذا  همین شرط نیز غالباً برای طرف عقد مهم بوده، بخشی از مابه ازاء به همین علت  کم می شود یا حتی ممکن است تنها علت تعهد یکی از طرفین شرط باشد . تنها  استثناء این عقد، تخطی آن از اصل نسبی بودن قراردادهاست. یعنی بی آنکه ثالث  در این عقد دخیل بوده باشد ذی حق تلقی می شود . به همین خاطر نیز  حقوقدانان معتقدند تا حد ممکن باید دامنه این شرط کم شود و برای مثال تنها «  تعهد » به نفع ثالث پذیرفته شود و نه انتقال دارایی و... (کاتوزیان، 1372،  ج3 ).

نتیجه گیری

همچنانکه ملاحظه شد، بررسی استدلالات نظری موافقان و مخالفان تجویز اقاله  به عنوان منبع تعهد نشان می دهد، مشکل عمده ای در پذیرش قابلیت تعهدزائی  اراده یک جانبه وجود ندارد و اشکالات اساسی مخالفین این نظریه اصولاً قابل  رفع اند.
با این همه پذیرش بی قید و شرط این نظریه نیز نتایج نامطلوبی دارد، به  عنوان مثال نه تنها باعث تأثیر اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد می  شود،بلکه عقد را نیز در کام خود کشیده منبع بودن آن برای ایجاد تعهد را نیز  نفی می کند چراکه عقد نیز ماهیتی جز اجتماع اعمال حقوقی مستقل نخواهد  داشت. همچنین بر این اساس، می توان فرد را بدون وجود دائن، مکلف به تعهد  خویش دانست و ... .
پس به نظر می رسد، راه حلی میانه را باید برگزید . بررسی مواد قانونی حکایت  از قبول این نتیجه گیری از سوی مقنن دارد . گرچه قانونگذار شیوه اصلی  ایجاد تعهد را در توافق طرفین می بیند، اما تمسک به شیوه استثنائی ایقاع در  ایجاد التزام را نیز از نظر دور نمی دارد .
پس، اگرچه می توان در قوانین مختلف به نهادهایی برخورد نمود که اراده فرد  را موجد تعهد بر علیه خویش دانسته است اما استنباط قاعده ای کلی از این  موارد به چند دلیل، بسیار بعید به نظر می رسد:
اولاً برخی از این موارد برخلاف ظاهر خود ربطی به اراده یک جانبه فرد ندارد  بلکه در درون خود توافق دو اراده را داراست اما چون قالب عقود دیگر را  ندارد باعث اشتباه می شود.
ثانیاً در مواردی که به اراده افراد چنین قابلیتی اعطاء شده است که بتواند  بر علیه خود، تعهدزا باشد،این از آن جهت نیست که قانونگذار بخواهد حاکمیت  اراده را تا این حد گسترش دهد، بلکه نیازهای اجتماعی و ضرورت حفظ نظم باعث  شده تا قانونگذار این حق را به فرد اعطاء نماید . به عبارت دیگر در این  موارد اراده ، شرط تحقق نیازهای اجتماع و خواست قانونگذار است.
ثالثاً حتی اگر مواردی نیز در تأیید تأثیرگذاری ایقاع به عنوان منبع تعهد  پذیرفته شود، چنان در بند قالب اسیر است که کاملاً هویداست قانونگذار قصد  رها ساختن این اختیار و اراده را نداشته و نخواسته است با استنباط از این  مواد، اختیار عامی به افراد اعطاء گردد.
بنابراین، اصل، برخلاف قاعده بودن ایقاع در تعهدزایی است . همین نتیجه، به  نوبه خود می تواند منتهی به نتایج دیگر شود . به عنوان مثال اگر برخی احکام  فقهی ناظر به عقود، به ایقاعات نیز تسری داده شده باشند به عنوان نمونه،  همچنانکه صاحب عناوین برخلاف فقهای دیگر، اصل صحت را در شبهات حکمیه نیز  جاری دانسته، حکم به اصالةالصحة در ایقاعات داده است (مراغه ای، میرفتاح،  1397، ص177) . یا برخی دیگر اصل لزوم را نسبت به ایقاع نیز جاری دانسته اند  ( بجنوردی، 1393، ج5، ص194) ، نمی توان اجرای قواعد یادشده را، جز در مورد  ایقاعات تعهدزای مورد تأیید قانونگذار به اجرا گذارد .
بنابراین نه به راه افراط باید رفت و نه تفریط . موارد ایقاعات مطرح در  قانون را به عنوان موارد استثنایی باید پذیرفت و از سوی دیگر، از تعمیم حکم  موارد یادشده به عنوان قاعده ای کلی اجتناب نمود.

پی نوشت ها :

[5] - بر اساس ماده 561 قانون مدنی : «جعاله عبارت است  از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین  باشد یا غیر معین.»
[6] - جعاله خاص ، جعاله ای است که طرف جعل فرد یا افرادی معین باشد نه عموم مردم.
[7] - بر اساس ماده 565 قانون مدنی : جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل  به اتمام نرسیده است ، هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ، ولی اگر جاعل  در اثنای عمل رجوع نماید ، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد .

منابع:
1- امامی، سیدحسن, دوره حقوق مدنی, جلد1, انتشارات اسلامیه, چاپ دوم, 1371.
2- بجنوردی، میرزاحسن, قواعد فقه, ج5, چاپ 1393 ه.ق.
3- بروجردی عبده، محمد, حقوق مدنی, کتابفروشی علمی, 1329.
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر, دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت, بنیاد راستاد, تهران, 1357.
5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر, تأثیر اراده در حقوق مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, 1340.
6- حسینی، سیدمحمدجواد, مفتاح الکرامه, انتشارات احمدی فر, قم.
7- سنهوری، عبدالرزاق احمد, الوسیط فی شرح القانون المدنی, جلد1, داراحیاء التراث العربی, بیروت, 1958.
8- سنهوری، عبدالرزاق احمد, مصادر الحق فی الفقه الاسلامی, جلد2, دار احیاء التراث العربی, بیروت, 1997.
9- سنهوری، عبدالرزاق احمد, نظریةالعقد, جلد1, دار احیاء التراث العربی , 1992.
10- شهید ثانی, الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه, نشر هدی.
11- شهید ثانی, مسالک الافهام, انتشارات نورالهدی, قم, 1410 ه.ق.
12 - شهیدی، مهدی, تشکیل قراردادها و تعهدات, نشر حقوقدان, چاپ اول, 1377.
13- صبحی محمصانی, النظریه العامه للموجبات والعقود, بیروت, 1990.
14- کاتوزیان، ناصر, حقوق مدنی, ایقاع, نشر دادگستر, چاپ دوم, 1377.
15- کاتوزیان، ناصر, عقود معین, جلد2, گنج دانش, چاپ اول, 1368.
16- کاتوزیان، ناصر, قواعد عمومی قراردادها, جلد اول, شرکت انتشار, چاپ دوم, 1372.
17- کاتوزیان، ناصر, قواعد عمومی قراردادها, جلد سوم, شرکت انتشار, چاپ دوم, 1372.
18- کاتوزیان، ناصر, نظریه عمومی تعهدات, نشر یلدا, چاپ اول, 1374.
19- محقق ثانی, جامع المقاصد, جلد1, انتشارات اسدی, قم.
20- مراغه ای، میرفتاح, عناوین, 1397 ه.ق.
21- نائینی, منیةالطالب, انتشارات حیدریه, تهران, 1370 ه.ق.
22- یزدی، سیدمحمدکاظم, العروةالوثقی, موسسه نشر اسلامی, قم, 1407ه.ق.
23- یزدی، سیدمحمدکاظم, حاشیه بر مکاسب, نشر موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان, 1378 ه.ق.
24-Marty ( J ) , Raynaud ( p ), obligations, sirey, 2eedition, Paris, 1989.
25-Stark ( B ), obligations, liberair technique, Paris, 1972.
26-Mazaud ( L – H – J ), Chabasf, lecons de droit civil, tome 2, Montchristian, Paris, 1991.
27-Martin de la moute, Encyclopedy Dalloz , 1999.
28-Malaury . Aynes, obligations, cujas, 1992.
منبع:www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 20 بازدید