تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها(1)

نویسنده: دکتر محمود سلجوقی

مقدمه
در برخی موارد در تعهدهایی که موضوع آنها از چند چیز تشکیل شده یا هر  طرف از چند شخص تشکیل یافته باشد ، بر حسب ضرورت ، این پرسش پیش می آید که  آیا تعهد می تواند به اقتضای تعدد موضوع یا به تعداد اشخاص طرف عقد به چند  تعهد تقسیم گردد یا نه ؟ این بحث بخصوص هنگامی ضرورت می یابد که اجرای قرار  دادی یا به لحاظ تخلف یا به جهات دیگر بدون اجرا می ماند ، یا اگر اجرای  آن آغاز شده است تا پایان ادامه نمی یابد و متعهدله برای طرح دادخواست به  تمامی متعهد ها دسترسی ندارد یا اگر به همگی آنها هم دسترسی دارد مراجعه به  همگی آنها را مفید نمی داند .
بحث مستقیم پذیر بودن تعهد در حقوق ایران تحت عنوان « انحلال عقد واحد به  حقوق متعدد » دارای سابقه است. بر حسب این سابقه « در صورتی که عقد بین دو  نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غیر قابل تجزیه باشد ، عقد بسیط و غیر  قابل انحلال است ، مانند آنکه کسی میزی را در مقابل صندلی به دیگری بفروشد ؛  ولی هر گاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا مورد معامله ، متعدد و یا قابل  تجزیه باشد بطوریکه هر قسمتی از آن را بتوان مستقلاً تقویم نمود، عقد مزبور  قابل انحلال به عقود متعدده می باشد » . در این نظریه ـ آنطور که ملاحظه  می شود ـ درباره تقسیم ناپذیری تعهد در صورت تجزیه بودن موضوع تعهد ، یعنی  تقسیم ناپذیری طبیعی ، اشاره شده است ، ولی درباره دیگر صورت آن مانند  تقسیم ناپذیری قرار دادی اشاره ای دیده نمی شود .
در قوانین ایران دربارة اینکه تعهد ها در چه مواردی تقسیم ناپذیرند قاعدة  قانونی عام ملاحظه نمی شود و به جای آن قانونگذار هر جا که لازم دیده به  تقسیم ناپذیری حق یا تعهدی تصریح کرده است ، مانند تقسیم ناپذیری خیار عیب  مندرج در قسمت اول مادة 431 قانون مدنی یا تقسیم ناپذیر بودن مورد معاملة  شرطی در صورت انتقال قهری حق استرداد به ورّاث بدهکار مندرج در تبصرة 1  مادة 34 مکرر قانون ثبت .
تقسیم ناپذیر بودن تعهد نه تنها می تواند بر اثر تجزیه ناپذیر بودن طبیعی  موضوع تعهد باشد بلکه همانطور که در قرار دادهای بین المللی مرسوم است ،  ممکن است در قرار داد به آن تصریح شده باشد و یا بتوان از قصد طرفین در  انعقاد قرار داد آن را احراز کرد .
در این نوشته کوشش خواهد شد دربارة موارد گوناگون تقسیم ناپذیری حقوق و تعهدها بررسیهای هر چند به اجمال صورت گیرد .
تقسیم ناپذیر بودن تعهدی که متعهد آن بیش از یک شخص نیست
دربارة تقسیم پذیر بودن این گونه تعهدها ـ در صورت تقسیم پذیر بودن موضوع آنها ـ در حقوق ایران این نظر ابراز شده است :
« در صورتی که اشیاء متعددی بدون آنکه قیمت هر یک جداگانه معین شود مورد  عقد قرار گیرد عقد مزبور به اعتبار تعدد مورد ، قابل انحلال به عقود متعدد  می باشد . »
حقوقدان بر جسته ای که نظر نقل شده از کتاب اوست چند سطر بعد امکان تجزیة  چنین عقدی را در مورد خیار عیب ، به استناد مادة 431 قانون مدنی رد می کند و  توجیه آن را مبتنی بر قاعده لاضرر می سازد .
به موجب این ماده :
« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده  معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید ، مشتری باید تمام را رد کند و  ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند  مگر به رضای بایع » .
نظری که دربارة تقسیم ناپذیر بودن خیار عیب به استناد مادة 431 قانون مدنی  داده شده نظری است که می تواند ، بر خلاف نظریة تقسیم پذیری این نوع عقود ،  تعمیم داشته باشد . و می توان گفت موجبی نیست که تصور شود اینگونه عقدها  تنها به اعتبار تعدد مورد عقد ، قابل انحلال و تجزیه به عقدهای متعدد می  باشند، چنین تجزیه ای در صورتی جایز است که قصد طرفین در موافقت آن ـ همان  گونه که دربارةخیار عیب از سوی قانونگذار فرض شده است ـ به طریقی قابل  احراز باشد .
هنگامی که چند چیز با هم یا چیزی قابل تقسیم یک جا مورد یک عقد قرار می  گیرند ظاهر امر نشان می دهد قصد طرفین آن بوده است که تکلیف آنها با هم و  یک جا تعیین گردد و معلوم نشدن قیمت جداگانه برای هر یک یا هر جزء خود نشان  دهنده چنین قصدی است . بنا بر این قابل انحلال شناختن چنین عقدی ، جز در  صورت وجود دلیلی خاص ، بر خلاف این قصد است ، خاصه آنکه قابل انحلال شناختن  اینگونه عقدها به چند عقد این دشواری را سبب می شود که قیمت آن در این چند  عقد نامعین گردد و حال آنکه این قیمت در عقد اصلی معین است .
گذشته از جهات یاد شده این نکته نیز روشن نیست که قائلان به تقسیم پذیر  بودن این عقدها آیا آنها را خود بخود قابل تجزیه می دانند ، یا برای هر طرف  این اختیار را قائلند که آنها را در وقت ضرورت به تشخیص خود به تعداد اجزا  تجزیه کنند ، یا آن را در صلاحیت دادگاه تلقی می کنند ، و یا سرانجام آنکه  تجزیه را منوط به موافقت طرفین می نمایند . دربارة قابل تجزیه بودن عقد  بنا به موافقت طرفین تردید نیست ، اما دربارة سه حالت دیگر بطلان نظر آشکار  است . مؤید این نظر مندرجات مادة 277 قانون مدنی است به این عبارت :
« متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ،  ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. »
به طوری که دیده می شود قانونگذار ، در این ماده ، به احترام قصد و رضای  طرفین ، تعهد را قابل تجزیه ندانسته و حتی برای قاضی اختیار آن را نشناخته  است .
اندیشة تقسیم ناپذیری تعهد در مادة 441 قانون مدنی ، در خیار تبعیض صفقه نیز دیده می شود بر حسب این ماده :
« خیار تبعیض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی  باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت  قسمتی که بیع وارد شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن  را استرداد کند.»
در اینجا نیز ملاحظه می شود با آنکه بیع نسبت به قسمتی صحیح و تنها نسبت به  قسمتی باطل بوده به تبع قسمت باطل برای مشتری دربارةقسمت صحیح نیز اختیار  فسخ شناخته شده است تا در صورت اعمال خیار از سوی او بیع بطور کلی از  اعتبار بیفتد . واگر در این ماده برای مشتری این اختیار نیز شناخته شده است  که یبع را از حیث دو بخش صحیح و باطل آن به دو جزء تقسیم و نسبت به قسمت  صحیح ، مبیع را قبول کند ، افزون بر آنکه در طریق تأکید بر تأثیر توافق  طرفین در تجزیه تعهد می باشد ، به لحاظ آن است که بیع در قسمت باطل از  ابتدا نتوانسته دارای اثر قانونی گردد .
بنا بر آنچه گذشت می توان گفت در عقودی که هر طرف آن بیش از یک شخص می باشد  ، ولو موضوع عقد قابل تجزیه باشد ، خود عقد تجزیه ناپذیر است مگر آن که  طرفین در تجزیة آن توافق کنند. در این صورت ، توافق جدید مکمل توافق پیشین  خواهد بود .
از نظر حقوق مقایسه ای تقسیم ناپذیری تعهد در قانون مدنی فرانسه
( مادة 1220 ) به این عبارت بازتاب یافته است :
« تعهد تجزیه باید به صورت تجزیه ناپذیر میان متعهدله و متعهد به اجرا  گذارده شود ، و تجزیه پذیری جز دربارة ورثة آنان قابل اعمال نیست مگر … » .
تقسیم ناپذیر تعهدهایی که در آنها هر طرف بیش از یک شخص است
امکان این که در یک عقد دو یا چند شخص با هم طرف ایجاب یا قبول واقع شوند در مادة 183 قانون مدنی به این عبارت انعکاس یافته است :
« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . »
این گونه تعهد ها با تعهدهای نوع پیشین از این حیث متفاوت اند که در اینجا  متعهد ها متعددند ؛ از این رو در بررسی آنها باید این عامل را هم در نظر  گرفت که در هر طرف عقد ، قصد و رضای دو یا چند شخص با هم جمع شده و یک طرف  عقد را تشکیل داده است . بنا بر این برای تعیین آنکه آیا یکایک آن دو یا  چند شخص در ایفای تعهد دارای همان حقوق و تعهدهایی است که جمع آنها را می  تواند داشته باشد ، یعنی تعهد تقسیم ناپذیر است یا تقسیم پذیر ، باید از یک  سو موضوع عقد را در نظر آورد که آیا می توان آن را غیر قابل تقسیم بطور  طبیعی دانست یا نه ، و اگر از این حیث قابل تقسیم است آیا در قرار داد به  مسؤولیت مشترک متعهدها در اجرای تعهد تصریح شده است ، و اگر عقد از این حیث  صریح نیست آیا می توان قصد و ارادة ضمنی آنها را در اجرای تعهد بطور یکجا  احراز کرد یا نه ؟
به این ترتیب معلوم می گردد از حیث تقسیم ناپذیر بودن تعهد جمعی سه حالت قابل فرض است :
نخست ، حالتی که در قرار داد به مسؤولیت مشترک متعهد ها در اجرای تعهد تصریح شده باشد .
دوم ، حالتی است که قصد و رضای ضمنی طرفین در این باره از قرار دا قابل احراز باشد .
سوم ، حالتی که موضوع تعهد بنا بر طبیعت خود قابل تقسیم نباشد .
پیش از آن که دربارة این سه حالت توضیح داده شود لازم است به این اصل اشاره  شود که احترام به تعهد هایی که بر حسب قانون به درستی انعقاد یافته باشند ،  چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین المللی ، پذیرفته شده است . دربارة  نافذ و لازم الاتباع بودن عقود و قرار دادها در دو مادة 10 و 219 قانون  مدنی به ترتیب به این عبارتها تصریح شده است :
ـ « قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . »
ـ « عقودی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم  الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . »
بنابر این در اعتبار شرط مسؤولیت مشترک متعهد ها در قرار داد یا احراز چنین مسؤولیتی به طور ضمنی از قرار داد نباید تردید کرد .

1 . تقسیم ناپذیری قرار دادی صریح

اگر در قرار دادی دو یا چند شخص با هم ، به عنوان یک طرف قرار داد ، تعهدی  را بر عهده بگیرند و با هر لفظی به مسؤولیت مشترک خود در اجرای تعهد تصریح  نمایند چنین تعهدی ، هر چند موضوع آن بطور طبیعی تقسیم پذیر باشد ، باید  تقسیم ناپذیر تلقی گردد . تصریح به مسؤولیت مشترک متعهدها در قرار داد به  منزلة آن است که هر یک از آنها ، افزون بر تعهد نسبت به سهم خود ، اجرای  تعهد متعهد های دیگر را هم در برابر متعهد له ضمانت کرده است . بنا بر این  می توان گفت در این گونه قرار دادها از سوی هر متعهد در واقع دو تعهد بر  عهده گرفته می شود که هر دو لازم الاجراء و با یکدیگر قابل جمع اند . به  همین دلیل متعهد له می تواند اجرای تعهد یا خسارات ناشی از عدم اجرای آن را  نه تنها از مجموع متعهد ها بلکه از هر یک از آنها یا بعض آنها ، به انتخاب  خود ، مطالبه کند .
لفظی که بطور معمول در این باره در قرار دادها نوشته می شود ، در قرار دادهای تنظیم شده به زبان فرانسه
conjointement solidairement et» و به زبان انگلیسی « Jointly and  severally » است . به جای این الفاظ در قرار دادی به زبان فارسی دو لفظ  عربی مجتمعاً و متضامناً به کار گرفته شده است .
از زمرة تعهد های تقسیم ناپذیر قرار دادی صریح می توان از سهام شرکتهای  بازرگانی نام برد . در اساسنامة این گونه شرکتها ، با اقتضای تقسیم سرمایه  بر سهام ، واحد هر سهم تعیین می شود . حال اگر ضمن تعیین واحد سهم ، به  تقسیم ناپذیر بودن آن تصریح شده باشد ، حقوق و تعهدهای مربوط به هر سهم ،  هر چند در مالکیت دو یا چند قرار گیرد ، تقسیم ناپذیر تلقی می گردد .

2 . تقسیم ناپذیری قرار دادی ضمنی

این نوع تقسیم ناپذیری باید از شرایط تنظیم قرار داد و مندرجات آن و قصد و  رضای طرفین در انعقاد آن احراز شود . در این حالت با آنکه در قرار داد  عبارتی صریح دربارة مسؤولیت مشترک آنها در اجرای تعهد دیده نمی شود ، ولی  می توان گفت عمل جمعی آنها در ایجاب یک تعهد و قصدی که در آن نهفته است و  بیان ارادة مشترک از سوی آنها در اجرای آن ، بطور ضمنی نشان دهندة قبول  چنین شروطی است ، و از حیث روابط میان متعهدها نیز می توان این استنتاج را  به عمل آورد که مشارکت آنها در انعقاد قرار داد ، افزون بر ایجاد تعهد در  برابر متعهدله ، میان آنها شرکتی اختیاری پدید آورده است و چون این شرکت  ضمن قرار دادی الزام آور تحقق یافته حقوق و تعهدهای ناشی از آن تا اجرای آن  قرار داد یا انحلال آن به جهتی قانونی تقسیم ناپذیر است ( قسمت اخیر مادة  589 قانون مدنی ) .
برای مثال ، دربارة این نوع قرار داد می توان از قرار دادی یاد کرد که در  آن چند نفر پیمانکار احداث بزرگراهی را از یک نقطه به نقطة دیگر باهم بر  عهده می گیرند . در این مثال چون قصد طرفین از انعقاد قرار داد ساخت همة  طول راه بوده نه بخشی از آن و پیمانکاران نیز بطور گروهی مسؤولیت احداث آن  را بر عهده گرفته اند ـ هر چند به مسؤولیت آنها در قرار داد تصریح نشده  باشد ـ می توان این مسؤولیت را ضمن قرار داد ملاحظه کرد و تعهد را تقسیم  ناپذیر دانست ، ولو خود پیمانکاران در خارج از آن قرارداد طول خیابان را  میان خود تقسیم کرده باشند و هر یک از آنها ساخت بخشی از آن را بر عهده  گرفته باشد .
در قرارداد راجع به ساخت یک پل با چند نفر پیمانکار نیز می توان این حالت  را مشاهده کرد ، گو اینکه تعهد جمعی دربارة ساخت پل را می توان به لحاظ  تقسیم ناپذیر بودن طبیعی موضوع تعهد نیز تقسیم ناپذیر دانست .

3 . تقسیم ناپذیر طبیعی

تقسیم ناپذیری طبیعی آن است که موضوع تعهد جز به صورت تقسیم ناپذیر قابل  تحقق نباشد و خود بر دو گونه است : تقسیم ناپذیری طبیعی نسبی و تقسیم  ناپذیری طبیعی مطلق .
در تقسیم ناپذیری طبیعی نسبی در اصل ، امکان تجزیة ن موضوع و ایفای تعهد  راجع به آن به صورت مرحله به مرحله قابل نفی نیست ، ولی با تعهد دربارة کل  آن در قرارداد ، ایفای این تعهد جز به صورت کامل آن میسر نمی گردد ، مانند  تعهد ساخت یک خانه . در این مثال ، اگر چند پیمانکار در یک قرارداد با هم  متعهد گردند که خانه ای را بسازند و به کارفرما تحویل دهند ، تعهد آنها را  می توان به اقتضای تقسیم ناپذیری نسبی موضوع ، قابل تقسیم ندانست . این نوع  تقسیم ناپذیری بی شباهت به تقسیم ناپذیری قراردادی ضمنی که پیش از این به  آن اشاره شد ، نیست .
اما در تقسیم ناپذیری مطلق امکان تجزیه موضوع تعهد وجود ندارد ، مانند چند  پیمانکار دربارة حفر چاهی عمیق که به اقتضای تقسیم ناپذیری مطلق یا ضرر  موضوع تعهد باید آن را نیز تقسیم ناپذیر فرض کرد . تقسیم ناپذیری مطلق یا  ضرور موضوع تعهد باید آن را نیز تقسیم ناپذیر فرض کرد . تقسیم ناپذیری مطلق  را در حق ارتفاق نیز می توان ملاحظه کرد ، چنانکه قانونگذار نیز تقسیم  ملکی را که در آن برای دیگری حق ارتفاق وجود دارد سبب تقسیم آن حق ندانسته  است ( ماده 604 قانون مدنی ) .
منبع:www.lawnet.ir

/ 0 نظر / 8 بازدید