موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

۱- دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

۲-  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی

۳- موارد زندان در اسلام       

۴- چرایی جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

۵- تاثیر خویشاوندی در جرم زنا                

۶-  پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی

۷-  چالش های پیشگیری وضعی از جرم

۸- هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران

۹- جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

۱۰- مبانی جرم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره، نقد و تطبیق آن با معیارهای جرم انگاری

۱۱- بررسی راهکارهای اصولی پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح

۱۲- دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران

۱3- توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاری

۱۴- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری

۱۵- گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری و مقابله با آن

۱۶- جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته‌ی فراملی

۱۷- اصول حاکم بر مجازات های بدنی

۱۸- رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی

۱۹- نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی

۲۰- بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

 

 

 

 

http://www.drjahed.ir/

 

/ 0 نظر / 27 بازدید