ضمان معاوضى(1)

نویسنده:هدایت ا… سلطانى نژاد(1)

چکیده

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد  بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با  وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این  قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى  مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با  ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده  مذکور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار،  ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال  مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او  هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن  بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود.  زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا  درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را  در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.
با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا  باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار  وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در  مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در  این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف  بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را  پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)
اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم  تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى  ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود  ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه  هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت  ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح  نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى  فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد  بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:
1 - با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با  انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف  یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را  بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم  نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان  معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى  توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریکا و فرانسه پذیرفته  شده است. (4) طبق این نظر، همین که مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور که او  مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در  صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت  او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته  است‏باید بپردازد.
2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالکیت منتقل نمى‏شود ولى با این وجود  ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود،  زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار بنماید و خریدارى که از  سود احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل  نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالکیت‏خریدار به طور قطعى  محقق نمى‏شود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره‏مند مى‏گردد، تلف پیش  از تسلیم نیز بر عهده او قرار مى‏گیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده  بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون  مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالکى و حنبلى نیز  همین نظریه مورد توجه قرار دارد. (5) این فقهاء با استناد به قاعده «من له  الغنم فعلیه الغرم‏» یا «الخراج بالضمان‏» گفته‏اند که هر کس از سود چیزى  برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون خریدار از  منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مى‏گردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و  یا نقص آن را نیز بنماید.
3 - انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمى‏شود وانتقال منوط به تسلیم  آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به خریدار صورت  نمى‏گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع در ملکیت فروشنده است و با  تسلیم انتقال مى‏یابد و به تبع آن ضمان معاوضى نیز از عهده او به عهده  خریدار منتقل مى‏گردد. بموجب این نظریه که در حقوق پاره‏اى کشورها نظیر  آلمان، اتریش، لهستان پذیرفته شده و در فقه امامیه نیز از سوى برخى فقهاء  احتمال آن داده شده است، هر گاه مبیع قبل از تسلیم به خریدار در اثر حوادث  قهرى تلف شود در ملکیت فروشنده تلف شده و خریدار مسؤولیتى در برابر او براى  پرداخت ثمن ندارد. زیرا مبیع با وجود انعقاد عقد، همچنان در ملکیت فروشنده  باقى مانده و در اثر عدم تسلیم به خریدار منتقل نشده است. (6)
4 - با تشکیل عقد بیع، انتقال ملکیت‏یا تملیک صورت مى‏گیرد و مبیع به  خریدار و ثمن به فروشنده تعلق مى‏یابد، ولى با این وجود، قبل از تسلیم مبیع  به خریدار، ضمان معاوضى یا خطر ناشى از تلف مبیع بر عهده فروشنده باقى  است، و خریدار در صورتى که ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد و  در غیر این صورت تکلیفى در پرداخت ندارد. این نظریه در فقه امامیه و به تبع  آن در قانون مدنى ایران و نیز در کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا مصوب 1980  وین پذیرفته شده و حتى گروهى از نویسندگان فرانسوى نیز بر خلاف ماده 1135  قانون مدنى این کشور این نظریه را ترجیح داده‏اند.
قانون مدنى ایران در ماده 387 مقرر داشته است:
«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع، تلف شود، بیع  منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد مگر اینکه بایع براى تسلیم به حاکم  یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشترى خواهد  بود.»
مفاد این ماده در بسیارى از کتب فقهى به استناد قاعده تلف مبیع قبل از قبض و  ادله دیگر آمده است. در کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا تصریح شده است که  ضمان معاوضى قبل از تسلیم بر عهده فروشنده بوده و هنگامى به خریدار منتقل  مى‏شود که کالا را قبض نماید. و در صورتى که فروش متضمن حمل کالا نیز باشد و  فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معینى نباشد، این ضمان وقتى به خریدار  انتقال مى‏یابد که مطابق قرارداد به اولین متصدى حمل جهت ارسال به خریدار  تحویل شود. و در صورتى که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به متصدى حمل در محل  معین باشد، زمانى که کالا در همان محل معین به متصدى حمل تسلیم شود، ضمان  معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. بنابراین جز در موردى که طرفین برخلاف  این قاعده توافق نمایند، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف مبیع قبل از  تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود. (7)
موافقت نامه بین‏المللى راجع به خرید و فروش اشیاء منقول مصوب 1964 نیز اگر  چه درماده 8 تملیکى یا عهدى بودن عقد بیع را تابع قوانین داخلى کشورها  اعلام نموده است ولى در ماده 97 تصریح نموده که در هر حال ضمان معاوضى از  تاریخ تسلیم مبیع به خریدار منتقل مى‏گردد و قبل از آن بر عهده فروشنده  است.
نظریه اخیر (که در فقه امامیه مورد اتفاق نظر است (8) و ماده 387 قانون  مدنى در خصوص عقد بیع آنرا به طور صریح پذیرفته و در عقود معاوضى دیگر  مانند اجاره، جعاله، مزارعه، قرض نیز بدون ذکر نام ضمان مورد قبول واقع شده  است) (9) از لحاظ منطق حقوقى و عدالت معاوضى و خواست مشترک طرفین و بناى  عقلاء که مورد تایید روایات نیز واقع شده، بر سه نظریه پیشین ترجیح دارد  زیرا
اولا - صرف انتقال مالکیت‏بدون آنکه خریدار به مبیع دست‏یابد موجب ضمان  معاوضى نمى‏شود زیرا در عقود معاوضى، انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به  تسلیم و اجراى تعهد را نیز در پى دارد و با این انگیزه عقد تشکیل مى‏شود و  تا زمانى که موضوع عقد تسلیم به خریدار نگردد تحمیل ضمان معاوضى یا خسارت  ناشى از تلف با عدالت معاوضى و خواست مشترک طرفین سازگار نیست‏به عبارت  دیگر، التزام فروشنده به تسلیم مبیع جزء مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن  زمینه اجراى تعهد فروشنده از بین مى‏رود و بقاى تعهد خریدار براى پرداخت  ثمن بر خلاف خواست مشترک آنهاست چرا که انتقال مالکیت‏به تنهایى انتظار او  را برآورده نمى‏سازد و با روح قرارداد مغایر است. از سوى دیگر استدلالى که  برخى فقهاء امامیه و رومیان در تایید نظریه دوم داشتند برخلاف ادعاى ایشان،  نوعى بى عدالتى معاوضى است زیرا اگر به فرض، خریدار از افزایش قیمت مبیع و  یا منافع احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود، زیانهاى ناشى از کاهش قیمت نیز بر  او تحمیل مى‏گردد و نمى‏توان به این استناد مسؤولیت تلف قبل از تسلیم را  نیز بر دوش او گذاشت.
ثانیا - عقد بیع در حقوق امامیه و نظام حقوقى ایران و کامن لاو فرانسه طبق  ماده 1138 قانون مدنى این کشور، تملیکى است و بر این اساس به محض تشکیل  عقد، مورد معامله به طرف مقابل منتقل مى‏شود، گرچه تسلیم آن با تاخیر صورت  گیرد. بدین جهت نظریه سوم که انتقال مالکیت و در نتیجه انتقال ضمان معاوضى  را منوط به تسلیم دانسته، در اکثر سیستم‏هاى حقوقى و بخصوص در حقوق ما قابل  پذیرش نبوده و با مقتضاى عقد بیع که اثر مستقیم آن تملیکى بودن است مغایرت  دارد.
بنابراین نظریه چهارم که عقد بیع را تملیکى ولى انتقال ضمان معاوضى را منوط  به تسلیم مى‏داند از منطق قوى برخوردار است و قانون مدنى ما از آن تبعیت  نموده است. ولیکن در عین حال باقى ماندن ضمان معاوضى برعهده فروشنده، نیاز  به تحلیل جداگانه‏اى دارد که در قسمت بعد به بررسى آن مى‏پردازیم.

پی نوشت ها :

1) دانشجوى دکترى حقوق خصوصى.
2) ماده 453 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع  بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده  مشترى است و اگر خیار مختص مشترى باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.»
3) در منابع فقهى ر.ک: شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ص 313; میرزا حسن،  بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 65 به بعد; میر عبدالفتاح، حسینى مراغى،  العناوین، ج 2، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه. ق، ص 454; و سایر منابع  فقهى.
در نظام حقوقى کامن لارک به:
G. H. Treitel Law of contract,london sweet & maxwell, 1995, p. 783 sale of goods Act. 1979,S.18 and 20.
ودرکنوانسیونهاى‏بین‏المللى‏ر.ک
Viena convention on the international sale of goods , 1980,Art . 66-69.
4) در حقوق انگلیس ر.ک:
G. H. Treitel ,op. cit. ,p. 783; Chitty , contracts V.2,N.4209.
در حقوق فرانسه به ماده 1138 قانون مدنى و در حقوق آمریکا به قانون تجارت متحد آمریکا مراجعه شود.
5) ر.ک:
6. Planiol et ripert Traite pratique de Driotcivil francais,2 T.,par paul Esmein ,N. 414.
علامه حلى، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، ج 1، احکام قبض; سید على طباطبایى،  ریاض المسائل، ج 1، احکام قبض به نقل از احمد بن حنبل و پیروان مالک ابن  انس.
6) قانون مدنى آلمان، ماده 429 و 426; قانون مدنى اتریش، ماده 1021 و 1051;  قانون مدنى لهستان، ماده 548، به نقل از دکتر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص  204 و نیز شیخ طوسى، المبسوط، به نقل از: میرزا حسن بجنوردى، القواعد  الفقهیه، ج 2، ص 63; محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چاپ دوم، نشر میزان،  ص 291.
7-The vienna convention, Art 66-69.
و در کتب فقهى به شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 313 به بعد; امام خمینى، کتاب  بیع، ج 5، ص 380; سید ابوالقاسم خویى، مصباح الفقاهة، ج 7، ص 600 و دیگر  کتب مربوطه مراجعه شود.
8) ر.ک: منابع فقهى از جمله: محقق حلى، شرایع الاسلام، چاپ دارالهدى، قم، ص  278; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 83 به بعد; شیخ مرتضى  انصارى، همان، ص 313; سیدابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 600 به بعد; میرزا  حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63 به بعد; میر عبدالفتاح حسینى  مراغى، العناوین، ج 2، ص‏454.
9) مواد 483، 496، 567527، 649 قانون مدنى.

منبع:www.lawnet.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید