دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت قانونی...

دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت قانونی...
چـنانچه دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت سه‌روزه تقدیم شده باشد، آیا دادگاه باید به ایـن دادخـواسـت بـه ‌عنوان دادخواستی مستقل رسیدگی ‌کند یا این که مکلف به صدور قرار رد آن است؟ در صورت صحیح بودن صدور قرار رد دادخواست، این قرار باید در وقت فوق‌العاده صادر شود یا با تعیین وقت قرار دادرسی؟

با توجه به ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 139 این قانون، چنانچه خواهان جلب ثـالـث در مـهـلـت مـقـرر قـانـونـی اقدام به تقدیم دادخواست ننماید، به دادخواست او به طور مستقل رسیدگی خواهد شد....

/ 0 نظر / 30 بازدید