میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 1. کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت میشناسند.
 2. تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

الف) تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ‌ومیر کودکان و رشد سالم آنان.

ب) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.

ج) پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌یی وسایر بیماری‌ها و همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها.

د) ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی وکمک‌های پزشکی برای عموم درصورت ابتلا به بیماری.

مادة 13:

 1. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسد کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نموی کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیة افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعة آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیة ملل و کلیة گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعة فعالیتهای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
 2. کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:

الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه یی متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیة وسایل مقتضی بویژه وسیلة معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عمومی قرار گیرد.

ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیرد.

د) آموزش و پرورش پایه (اساس) باید حتی الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آنرا تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید شود.

ه) توسعة شبکة مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطای بورس‌ها (هزینة تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.

3- کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط به این که مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش، که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد، مطابقت کنند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.

4- هیچ یک از اعضای این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و ادراة موسسات آموزشی اخلال نماید. مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده می‌شود باموازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.

مادة 14:

هر کشور طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود یا دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری، مجانی تأمین نماید، متعهد میشود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم در ظرف چند سالی که در خود طرح تصریح شود تنظیم و تصویب کند.

مادة 15:

 1. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت میشناسند:

الف) شرکت در زنده گی فرهنگی.

ب) بهره مند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن.

ج) بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که مصنف (یا مخترع) آن است.

2- تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط کشورهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.

3- کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.

کشورهای طرف این میثاق به فواید حاصل از تشویق و توسعه، همکاری و تماسهای بین الملی در زمینة علم و فرهنگ اعتراف مینمایند.

مادة 16:

 1. کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق در بارة تدابیری که به منظور تأمین و رعایت حقوق شناخته شده در این میثاق اتخاذ کرده باشند و از پیشرفتهایی که در این زمینه حاصل شده است گزارشهایی تقدیم بدارند.
 2. الف) کلیة گزارشها به عنوان سرمنشی سازمان ملل متحد تقدیم میشود. مشارالیه رونوشت گزارشها را برای بررسی، طبق مقررات این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال میدارد.

ب) سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمتهای مربوط گزارشهای و اصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو موسسات تخصصی را تا جایی که این گزارشها با قسمتهای مربوط آنها راجع به مسایلی باشد که بر طبق اساسنامة موسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها قرار میگیرد برای آن موسسات ارسال میدارد.

ماده 17:

 1. کشورهای طرف این میثاق گزارشهای خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه یی که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق پس از مشاوره با کشورهای طرف میثاق و موسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد، تقدیم خواهند داشت.
 2. گزارشها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است.

3-در مواردی که اطلاعات مربوط توسط هر کشور طرف این میثاق قبلأ به سازمان ملل متحد یا هر یک از موسسات تخصصی فرستاده شده باشد تهیة مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشارة صریح به اطلاعات ارسال شدة قبلی کفایت خواهد کرد.

مادة 18:

شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسئولیتهایی که طبق منشور ملل متحد در زمینة حقوق بشر و آزادیهای اساسی به آن محول شده است میتواند به منظور تقدیم گزارشهایی از طرف موسسات تخصصی به شورا در حدود فعالیتهای مربوط به خود شان در بارة پیشرفتهای حاصل در تأمین رعایت مقررات این میثاق با موسسات مزبور قرار هایی بگذراند. این گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتی باشند در خصوص تصمیمات و توصیه هایی که ارکان ذیصلاحیت موسسات مزبور راجع به عملیات اجرایی تصویب کرده اند.

مادة 19:

شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که کشور ها بر طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصی بر طبق مادة 18 تقدیم میدارند برای مطالعه و توصیة کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.

مادة 20:

کشورهای طرف این میثاق و موسسات تخصصی مربوط میتوانند در بارة هر توصیه کلی که به موجب مادة 19 شده باشد یا در بارة هر گونه ذکری که از یک توصیة کلی در یک گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم دارند.

مادة 21:

شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند گاه گاه گزارشهای متضمن توصیه های کلی و خلاصة اطلاعات و اصل از کشور های طرف این میثاق و عضو موسسات تخصصی در بارة تدابیر متخذه و پیشرفتهای حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق را به مجمع عمومی تقدیم بدارد.

 

مادة 22:

شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و موسسات تخصصی مربوط را که عهده دار کمک فنی هستند به مسایلی معطوف بدارد که در گزارشهای مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است به این موسسات کمک کند که هر یک در حدود صلاحیتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابیر بین الملی مفید به اجرای موثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر کند.

مادة 23:

کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بین الملی به منظور تأمین و تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصویب نامه ها، دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانسهای منطقه یی و کنفرانسهای فنی با شرکت دولتهای مربوط به منظور مشاوره و بررسی میباشد.

مادة 24:

 هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی دایر به تعریف مسوولیتهای مربوط به هر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی نسبت به مسایل موضوع این میثاق لطمه یی واردنماید.

مادة 25:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که به حق ذاتی کلیه ملل و تمتع و استفادة کامل و آزادانة آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمه وارد آورد.

ماده 26:

 1. این میثاق برای امضای هرکشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هریک از موسسات تخصصی ملل متحد یا هرکشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یا هرکشور دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق شود مفتوح است.
 2. این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع شود.
 3. این میثاق برای الحاق هریک از کشور های مذکور دربند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
 4. الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد صورت میگیرد.

سرمنشی سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هرسند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.

ماده 27:

 1. این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد لازم الاجرا میشود.

درباره هرکشور ی که پس از تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را تصویب کند یا به آن ملحق شود، این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 28:

مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنا درباره کلیه واحد های تشکیل دهنده کشور های متحد (فدرال) شمول خواهدداشت.

ماده 29:

 1. هرکشور طرف این میثاق میتواند اصلاح (این میثاقرا) پیشنهاد ومتن آن را نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع کند دراین صورت سرمنشی هرطرح اصلاح پیشنهادی را برای کشور های طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشور های طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رای درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حد اقل یک ثلث کشور های طرف میثاق موافق چنین کنفرانسی باشند،سرمنشی کنفرانس را زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد هراصلاحی که مورد قبول اکثریت کشور های حاضر و رای دهنده درکنفرانس واقع شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
 2. اصلاحات موقعی لازم الاجرا میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوثلث کشور های طرف این میثاق برطبق قواعد اساسی خود شان آن را قبول کرده باشند.

موقعی که اصلاحات لازم الاجرا میشود برای آندسته از کشور های طرف میثاق که آن را قبول کرده اند الزام آور خواهد بود. سایر کشور های طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلاَ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.

ماده 30:

قطع نظر از اعلامیه های مقرر دربند 5 ماده 26،سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشور های مذکور دربند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:

الف) امضا های این میثاق و اسناد تصویب والحاق تودیع شده طبق ماده 26.

ب) تاریخ لازم الاجرا شدن این میثاق طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 29.

ماده 31:

 1. این میثاق که متنهای چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی (آرشیف) سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 26 ارسال خواهد داشت.

/ 1 نظر / 8 بازدید
با همدیگه!

با سلام.... بیایید با همدیگه این کارا رو انجام بدیم : افزایش بازدید سایتمون،افزایش محبوبیت درگوگل،افزایش محبوبیت در فیس بوک