معادل انگلیسی برخی عناوین مجرمانه

حیدر
منصوری

در این
پست معادل انگلیسی برخی عناوین مجرمانه قرار داده شده
است

 

       تحریک و ترغیب کردن به ارتکاب
جرم
    
……………………………………..

Abetting

           
معاونت در
جرم
Aiding........................................

     
معاون جرم،
همدست
   
   ..................................
. 
Accessory
.  
              

             Arsonایجاد حریق
عمدی...........................................

             Assault / Batteryسوقصد، یورش،ایراد ضرب و جرح...........................

             Aggravated Assault / Batteryحمله یا تعرض شدید.........

             Attemptشروع به
جرم......................................

             Briberyارتشا........................................

            ورود به عنف به
قصد سرقت، یا تجاوز جنسی یا ضرب و جرح یا
Burglaryتخریب. .........

             Child Abuseسواستفاده از کودک..................................

             Child Pornographyنقاشی یا عکس برداری مستهجن از کودک.......................

             Computer Crimeجرم رایانه ای...........................

             Conspiracyتوطئه
دسیسه خیانت....................................

             Credit / Debit Card Fraudکلاهبرداری به وسیله کارت اعتباری یا کارت
بدهی...............

             Criminal Contemptتوهین کیفری........................

             Disturbing the Peaceبرهم زدن نظم عمومی.......................

             Embezzlementاختلاس..................................

             Extortionاخاذی...........................................

             Forgeryجعل...............................................

             Fraudکلاهبرداری.................................................

             Harassmentاذیت
و آزار دیگری.........................................

             Homicideقتل.............................................

             Indecent Exposureبرهنه شدن در ملا عام.................................

             کلاهبرداری از
بیمه
..Insurance Fraud..................................

             Kidnappingآدم
ربایی، بچه دزدی...........................................

             Manslaughterقتل
غیر عمد...............................

             Money Launderingپول شویی..........................

             Murderقتل
عمدی..........................................

             Prostitutionفحشا.....................................

             Intoxicationمستی.....................................

             Racketeering / RICOاخاذی از طریق تهدید و ارعاب........................

             Rapeتجاوز جنسی
زنای به عنف..............................................

             Robberyسرقت
مقرون به آزار یا تهدید.........................................

             Shopliftingسرقت
از مغازه ها......................................

             Solicitationتحریک به ارتکاب جرم.....................................

           تخلف مالیاتی. 
..Tax Evasion.................................

             Theft / Larcenyدزدی، سرقت................................

             Vandalismتخریب
اموال........................................

             White Collar Crimesجرایم یقه سفید...........................

 

/ 0 نظر / 25 بازدید