ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : حسین آقایی جنت مکان

 چکیده

با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر‌ـ رئیس‌جمهور سودان‌ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین‌المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین‌المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس‌جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه‌دارشدن اعتبار بین‌المللی دیوان می‌دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش‌های به‌ عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آنها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس‌جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین‌المللی، صلح بین‌المللی و عدالت بین‌المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین‌المللی کیفری.

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/140

/ 0 نظر / 2 بازدید