چگونگی تعیین تکلیف اموال توقیفی در منع یا موقوفی تعقیب؟

قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که
تکلیف اشیاء و اموال پیوسته به صدور قرار‌های منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تعیین
شود. وظیفه دادسرا و دادگاه در این راستا چیست؟

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)،
ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏
در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏
شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و
یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در
مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

 

 

 

 

نظریات اداره کل امور
حقوقى قوه قضاییه

 

 

 

- نظریه 2812/ 7- 18/ 6/ 1372: در
زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى
تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل
شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا
مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتى بین قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب
با قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.

 

 

 

- نظریه 8854/ 7- 4/ 12/ 1372: از حیث
تعیین تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم، قرار تعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاک در
حکم قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب است و دادستان ضمن صدور قرار تعلیق باید تکلیف
اشیاء و اموالى را که موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معین کند که ضبط یا
معدوم یا مسترد شود.

 

 

 

- نظریه 8219/ 7- 21/ 12/ 1374: به
فرض صدور قرار موقوفى تعقیب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برائت
براى انتقال‏ گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و
احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى، دادگاه باید نسبت به
استرداد و غیره مال ناشى از جرم حکم مخصوص صادر کند هرچند که با معاملات دیگر، آن
مال چند دست گشته باشد یعنى دادگاه باید مال تحصیل‏ شده از جرم را از متصرف فعلى
اخذ و به صاحبش مسترد کند.

 

 

 

- نظریه 7180/ 7- 24/ 8/ 1382: توقیف
اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتى به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامى
و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378
فاقد منع قانونى است. عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهاى منع تعقیب و موقوفى
تعقیب دلیل جهت امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم که در راستاى اجراى
مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى
و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 صورت می‌گیرد، نمی‌باشد. علت نیامدن قرار مجرمیت
به دنبال یا در کنار قرارهاى منع و موقوفى تعقیب این است که در مواردى که بازپرس
قرار مجرمیت صادر می‌کند تعیین تکلیف اموال ناشى از جرم و یا وسیله ارتکاب جرم را
به دادگاه محول می‌نماید تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن یا ضبط یا
معدوم نمودن آن حکم صادر نماید.

 

 

 

- نظریه 5873/ 7- 21/ 8/ 1384: تعلیق
تعقیب هم مانند منع تعقیب و موقوفى تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامى است

/ 0 نظر / 7 بازدید