تعهدآور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود 2

نویسنده: سعید بیگدلی

2- دلایل مخالفین تأثیر ایقاع

1-2- نظریه اراده یک جانبه ترجیح اراده شخص بر دیگری است :

این نظریه از سوی متعهد به قضیه نظر می افکند . بحث چنین مطرح می شود که  متعهد به اراده خویش می تواند خود را متعهد کند . اما هرگز از سوی دیگر این  عمل بدان نگریسته نمی شود . آن سوی ماجرا دائن قرار دارد . آیا می توان  پذیرفت که شخص بدون اراده خویش ، الزاماً طلبکار شود ؟ پذیرش این امر  مستلزم ولایتی نسبت به دیگری، حداقل در حد وادار کردن فرد مقابل به واکنش  است، نتیجه ای که طرفداران این نظریه نیز آن را نمی پذیرند . بنابراین راه  حلی که باقی است اینکه، یا گفته شود چنین عملی باطل و بلااثر است، یا اینکه  پذیرفته شود که قصد و اراده متعهدله نیز کارساز است . در صورت اول که اصل  مسئله حذف می شود و در صورت دوم نیز یا این همان عقد خواهد بود و یا اینکه  بسیار به آن شباهت خواهد داشت و نمی توان آنها را دو چیز دانست . (Malaury,  Aynes – 1992 – n 360)
به نظر نمی رسد چنین ایرادی چندان قاطع باشد . همچنان که برخی گفته اند،  مهم این است که جز در موارد استثنایی، چیزی ناخواسته بر دیگری تحمیل نشود.  به علاوه در توجیه عدم ترجیح اراده متعهد بر طلبکار نیز گفته شده است کافی  است که طلبکار موضوع تعهد را مطالبه ننماید تا اثری بر تعهد حاصله بار نشود  . از سوی دیگر، اصولاً اینجا قبولی یا رضایت متعهدله ضروری به نظر نمی رسد  که در نتیجه آن، نتیجه مشابه با عقد یا همان عقد شود . در واقع در چنین  مواردی کافی است که متعهدله طلب به وجود آمده برای خود را رد ننماید و این  می تواند با آنچه ما از نظر حقوقی قبول می دانیم تفاوت فراوان داشته باشد .

2-2- تعارض با حاکمیت اراده :

همچنان که قبلاً اشاره شد، بسیاری از منتقدین این نظریه، با استناد به این  نکته سعی در مقابله با آن دارند . بر اساس این مطلب، یکی از دلایل عمده  طرفداران نظریه تأثیر، حاکمیت اراده فرد است . به اعتقاد اینان اگر چنین  امکانی برای فرد شناخته شود، باید همین استدلال در مورد رد اراده نیز  حکمفرما باشد، یعنی فردی که تعهد را یک جانبه به وجود آورده است بتواند یک  جانبه نیز آن را رد نماید، در حالی که در این صورت عقد همچون امر معلقی  خواهد بود که شرط تعلیق به دست بدهکار است و این با ماهیت تعهد که التزام  است منافات دارد.
)Stark – 1972 – 1061/ Marty, Raynaud – 1992 – n 321/ Malaury, Aynes – 1992 – n186(
اما همان طور که قبلاً یادآور شدیم، این ایراد وارد به نظر نمی رسد . خود  تعهد با الزام آور بودن آن دو چیزند، چه بسا اراده یک جانبه نیز بتواند با  خواست فرد ایجاد تعهد نماید، اما پس از اعلام، اجتماع از رد آن جلوگیری  نماید.(سنهوری- 1958 – ج1 – ص 1286) چراکه وقتی اراده ای اعلام می شود،  تبدیل به موجودی اجتماعی شده، با امور شخصی متمایز می گردد . هنگامی که  اراده اعلام می شود، اصولاً اطمینانی نسبت بدان ایجاد می شود که همین امر  شایسته احترام است و قانونگذار ممکن است برای خیانت به این اعتماد مشروع  ضمانت اجرا تعیین کند.
به علاوه هیچ ضرورتی وجود ندارد که هر التزامی دائمی باشد و امکان عدول  ازآن نباشد . تا هنگامی که تعهد وجود دارد، البته نمی توان خلاف آن رفتار  کرد اما این به معنای ضرورت حفظ این تعهد نیست . بنابراین همچنان که در  عقود جایز نیز می توان دید، امکان دارد تعهدی موجود باشد و در عین حال  طرفین یا یکی از آنها اجازه در فسخ عقد نیز داشته باشند .

3-2- بنای نظریه بر امری غیر واقعی :

نظریه تأثیر اراده غالباً بر فرضهایی غیر واقعی بنا شده است . غالباً چنین  تصویر می شود که فردی به تنهایی مسئله را مورد سنجش قرار می دهد و پس از  بررسی آن و قطعیت یافتن نظر خود، آن را به دیگری ابلاغ می کند و او نیز  چاره ای جز رد یا قبول آن ندارد، که این قبول نیز چهره فردی دارد و در واقع  تصویب و تأیید ایجاب است . در حالی که واقعیت چیز دیگری است . غالباً چنین  است که مذاکره و گفتگویی انجام می شود و با تأثیر اراده ها در یکدیگر امری  اعلام می شود، بنابراین قبول نیز فقط چهره اعلامی ندارد و قبول ایجاب طرف  مقابل نیست بلکه در آن تأثیر داشته است .
این ایراد بی پاسخ نیست . از سویی همیشه چنین گفت گوهایی وجود ندارند و از  سوی دیگر حتی در مواردی که گفت گو می شود نیز مشکل حل نمی شود . در این  مورد نیز باید بین گفت گوها و اعلام نهایی اراده تفاوت قائل شد . درست است  که قبل از رسیدن به تصمیم، عوامل مختلفی و از جمله همین گفت گوها می تواند  در ایجاب اثر بگذارد، اما در نهایت آنچه به صورت قطعی و نهایی اعلام می شود  نظر موجب است و اراده تنهای اوست که اثرگذار است و این ایجاب جز به اراده  او نمی تواند منسوب شود.
)Mazaud – 1991 – 363/ Stark – 1972 – 1057(

4-2- سکوت قانونگذار :

طرفداران نظریه عدم تأثیر معتقدند که اگر اراده یک جانبه می توانست منبع  تعهد باشد باید در شمار منابع آن ذکر می شد . در حقوق فرانسه گفته شده است  که علت نیامدن این مطلب در ماده 1730 قانون مدنی آن کشور عدم قابلیت آن جهت  ایجاد تعهد است . از سوی دیگر ماده 1108ق.م فرانسه که در بخش قراردادهاست  نیز به عنوان اساس قرارداد، به « رضایت شخصی که متعهد می شود » اشاره کرده  است که نشانگر ضرورت رضایت او جهت شکل گیری تعهدی به نفع اوست.[4] (  سنهوری، 1958، ج1، ص1286 ) .
گروه مقابل برای این ایراد نیز پاسخی دارند . به اعتقا آنان لازم نیست هر  موضوعی در قوانین موضوعه وجود داشته باشد تا قابلیت استناد بیابد . تنها  منبع حقوق قانون نیست . بسیاری از امور، علیرغم اینکه ردپایی از آنها نیز  در قانون وجود ندارد، جزء امور بدیهی حقوقی محسوب می شوند . رویه قضایی می  تواند کاستی های موجود در قوانین را پوشش دهد، همچنین عرف از منابعی است که  در این مسئله تأثیر دارد . به علاوه اینکه حقوقدانان متعددی با قابلیت  تأثیر اراده یک جانبه توافق دارند .

5-2- عدم قابلیت اثبات تعهد :

از جمله اشکالات مهمی که بر این نظریه وارد شده است اینکه، در عمل این  اندیشه فایده لازم را ندارد چراکه قابلیت اثبات برای متعهدله وجود ندارد.  در موارد اختلاف طبعاً خود متعهد به ضرر خود اعتراف نمی کند، همچنین  متعهدله نیز مدرکی جهت اثبات ادعای خویش ندارد مگر اینکه متعهد به اراده  خود چنین امری را انجام داده، سندی نیز در اختیار طرف مقابل گذاشته باشد که  بسیار بعید به نظر می رسد.
با این همه همچنان که بزرگان حقوق ابراز داشته اند، این مشکل چندان جدی به  نظر نمی رسد و قانونگذار می تواند نفوذ ایقاع موجد دین را منوط به اجازه  ویژه و همراه با تشریفات خاص کند و با این تمهید تنها به اراده ای اعتبار  بخشد که صدور و سلامت آن احراز شود؛ کاری که همه قوانین جدید کرده اند تا  از گشاده دستی در این باره پرهیز شود، همان امری که در طلاق تحقق یافته و  انجام آن منوط به صیغه ویژه و با تشریفات خاص گردیده است ( کاتوزیان، 1377،  ص129 ) .

6-2- مضر بودن این نظریه برای متعهد:

گفته شده است که تجویز چنین اختیاری برای افراد، باعث به خطر افتادن منافع  آنان می شود . هر گاه فردی در مقابل دیگری قرار گیرد و بخواهد قراردادی  منعقد نماید، چون نماینده منفعت مخالف حاضر است، با اندیشه کافی و با رعایت  جوانب احتیاط عمل می کند ، اما فرد وقتی تنها به چنین اقدامی دست می زند  بسیار محتمل است که بدون رعایت غبطه خویش، بخشی از اموال خود را از دست  بدهد. (Stark–1972–n1058/Mazaud–1991–n361)
با این وجود مشکل به نظر می رسد چنین استدلالی بتواند مانع عقلانی در مقابل  ایقاع ایجاد نماید، چراکه در هر صورت تصمیم گیرنده نهایی خود اشخاص هستند و  حتی در مورد عقد نیز، طرفین مصون از گزند بی تدبیری و اشتباه نیستند و  گرچه اینجا این احتمال عقلایی مضاعف باشد، اما بعید است بتوان به چنین  بهانه ای آزادی و اختیار عمل را از فرد گرفت. مخصوصاً که این امر به عنوان  حمایت از او صورت می گیرد.

7-2- وجود جایگزینهای مناسب تر :

گرچه مخالفان، تئوری تأثیریک جانبه اراده را نامعقول می شمارند ، با این  همه به فایده مندی نتایج آن معتقدند . ولی این امر باعث تغییر مواضع آنان  نشده است، چراکه معتقدند برای رسیدن به نتایج مورد نظر می توان از جایگزین  های مناسب تری استفاده کرد . از جمله این راه حلها استفاده از «مسئولیت  مدنی» و بحث «پیش قرارداد»هاست .
برای مثال گفته شده است که ، موجب به علت ایجاب یک جانبه خود متعهد نشده  است، اما بازگشت از ایجاب یا رد انعقاد قرارداد بدون جهت قانونی، خود یک  تقصیر است . اگر این تفصیر باعث ایجاد خسارتی شود، او موظف است خسارت زیان  دیده را جبران نماید . از سوی دیگر چون بهترین شیوه جبران خسارت ، رفع منبع  آن است، متعهدله می تواند تقاضای انجام عین تعهد را نماید .
با این همه این پاسخ قابل پذیرش نیست و تناقض آمیز است . چگونه می توان از  یک سو اعلام کرد که ایجاب یک جانبه تعهدآور نیست و از سوی دیگر، بازگشت  ازآن را تقصیر محسوب کرد؟
بنابراین چه تفاوتی خواهد داشت که بگوییم ایجاب تنها و ساده باعث ایجاد تعهد می شود ؟
به علاوه این نظریه ناکافی است و برای مثال از بطلان خود به خود ایجاب در  صورت حجر یا فوت که نمی توان آنها را تقصیر محسوب نمود، پیشگیری نمی کند.  (Stark–1972–n1068) .
همچنین به عنوان راه حل دیگر به « پیش قرارداد » استناد شده است . بر اساس  این توجیه، طرفین قبل از انعقاد قرارداد، به صرف اعلام ایجاب و سکوت قابل (  به اعتبار احتمال قبولش )، به نوعی پیش قرارداد تن داده اند که همین امر  باعث خواهد شد موجب نتواند از این قرارداد عقب نشینی نماید.  (Mazaud–1991–361)
پذیرش این توجیه نیز از دیدگاه حقوقدانان با دشواری جدی روبروست .
به همین جهت ملاحظه می شود که توجیهات جایگزین ایقاع باعث پیچیدگی مطلب  خواهد شد در حالی که نظریه ایقاع، بدون تکلف و متوسل شدن به استدلال های  دور از ذهن قادر است نمونه های مورد نظر را تفسیر و توجیه نماید .
بنا بر آنچه در بخش نظرات مخالفین و موافقین ایقاع گفته شد، بعید به نظر می  رسد که دلایل نظری مخالفین بتواند پایگاه فکری مناسبی برای تضعیف این فکر  باشد. این مطلب از سوی بزرگان حقوق داخلی و خارجی نیز مورد تأیید قرار  گرفته است ( کاتوزیان، 1377، ص130 – مازوها، 1991، ش360 ) . به علاوه در  فقه نیز، با اینکه این مباحث به روشنی مورد بحث و گفت گو قرار نگرفته است،  مع ذلک اظهارنظرهایی می توان یافت که به صراحت قابلیت ایقاع را جهت  تعهدزایی بیان می دارند ( یزدی، 1407ق، ص583 – نائینی، 1370ق، ص122 – یزدی،  1378، ص69 – حسینی، سیدمحمدجواد ص186) ، که این خود نشانگر قوت این نظریه  است . با این همه، این تمام مطلب نیست و باید موارد خاص مورد بحث در زمینه  ایقاع را نیز مورد بررسی قرار داد تا بتوان دریافت که آیا امکان استفاده از  این نهاد به عنوان منبع مستقل تعهد وجود دارد یا خیر.

پی نوشت ها :

[4] - در حقوق ایران نیز نمی توان در قوانین مربوطه ، مقرره ای صریح مبنی بر تجویز تأثیر اراده یک جانبه در تعهد یافت .

منبع:www.lawnet.ir
/ 1 نظر / 6 بازدید
مطهره

سلام عزیز سوالی رو تو وبلگم مطرح کردم. امیدوارم که بیای و تو پیدا کردن جوابش راهنماییم کنی