جستاری در وادی حقوق شهروندی

بخش اول: در لغت:

"شهروند" ترجمه فارسی citizen و از نظر لغوی به معنای کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد معرفی شده است.[1]

در فرهنگ‌های عمومی مانند معین و عمید کلمه شهروند تعریف نشده و ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه شهروند را لحاظ نموده «فرهنگ فارسی امروز» است که آن را به معنایی که بیان شد ذکر کرده است.[2] در فرهنگ‌های دوزبانه حییم و آریان‌پور "citizen" به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد، بیان شده است.[3]

نیز در بیان معنای شهروند چنین گفته شده است: شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی برعهده دارد که این رابطه را شهروندی[4] گویند و چگونگی رابطه شهروندی (حقوق و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.[5]

عده‌ای نیز برای شهروند دو معنای کلی بیان کرده‌اند: نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان‌ها می‌باشد از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و... و دیگر شهروند به معنای انسان‌های مقیم و ساکن در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت - کشور و تحت قدرت آن دولت - کشور هستند.[6]

برخی با مبنا قرار دادن این تعریف از شهروند دو نوع حقوق شهروندی را متصور شده‌اند؛ یکی حقوق شهروندی به معنای مضیق که عنصر ذاتی آن تابعیت است و در بستر ملی معنا می‌یابد و عموماً شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره امور کشور و ... می‌شود و دیگری حقوق شهروندی به معنای موسع که در این تعریف شهروند مترادف با انسان بما هو انسان گرفته شده است. اما در دنیای متمدن، تمامی حقوقی را که یک انسان در عصر کنونی داراست دربرمی‌گیرد.[7]

بخش دوم:در اصطلاح:

شهروندی یکی از قدیمی‌ترین اصطلاحات گفتمان سیاسی است. شاید به همان قدمتی که خود جامعه سیاسی دارد .در اصل شهروند، کسی است که استحقاق مشارکت در حیات جامعه سیاسی را دارد.[8] منزلت و جایگاه شهروند در دنیای مدرن نوعاً به ترکیبی از استحقاق‌ها و حقوق مشارکت و مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف یک فرد مسئول دلالت می‌کند. در عبارات مختصر و مفید شهروندی موقعیت و جایگاهی است که دراصل به صورت مساوی، حقوق و تکالیف، آزادی محدودیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌هایی را در جامعه سیاسی به افراد ارزانی می‌کند (هلد، 1995، ص۶۶).

با این‌که داعیه‌های شهروندی که به‌نحوی برای اولین‌بار در دولت - شهرهای دنیای باستان به روشنی بیان شده، هرگز کاملاً از بین نرفته و ناپدید نشده‌اند، اما این داعیه‌ها، در دنیای مدرن باتوجه به حوادثی که پیرامون انقلاب فرانسه در سال 1789 اتفاق افتاد، به یک‌باره در وسط میدان پدیدار شدند. گفتمان انقلابی، آکنده از درخواست‌هایی در زمینه شهروندی و حقوق شهروندی بود. این رویکرد جمهوری‌خواهانه به موضوع دولت و شهروندی به خوبی توسط روسو درک شده است:

«این شخصیت عمومی که بدین‌گونه از اتحاد افراد به وجود می‌آید، در گذشته شهر (دولت-شهر) نام داشت و ما حالا آن را جمهوری یا هیئت سیاسی می‌نامیم که از حیث اعضای تشکیل‌دهنده آن وقتی فرمان می‌برد آن را دولت و دولتی که فرمان می‌دهد هیئت حاکمه در مقام مقایسه با هیئت‌های مشابه به خود قدرت سیاسی نامیده می‌شود. اما از جهت کل اعضای تشکیل‌دهنده به آن ملت و از حیث فرد فرد اعضا به هریک از آن‌ها به علت شرکت در اقتدار هیئت حاکمه شهروند و به آن‌هایی که در اقتدار حاکمیت شرکت ندارند و از قوانین اطاعت می‌کنند، تبعه می‌گویند.»[9] (1968، صص 2-61)

بخش سوم:شهروند و دولت،۲ روی یک سکه

 مفهوم شهروندی وحقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد چنانچه شهروند و حقوق شهروندی را همراه مفهوم دولت-شهرهای یونان دانسته‌اند.[10] اما از‌ آن‌جایی که شهروند نیز انسان است و بالطبع برخوردار از حقوق انسانی، لذا عده‌ای حقوق شهروندی را جلوه‌های خاص حقوق جهانشمول انسانی در درون جوامع مدنی نامیده و حقوق شهروندی را در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی دانسته‌اند که این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر، به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (بشری) شهروندان بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت منافع و مصالح عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به صورت موقت به رسمیت بشناسد.[11] لذا در نهایت چنین بیان داشته‌اند که حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد[12] در مقام تمثیل، حقوق شهروندی را به مثابه درختی دانسته‌اند که ریشه‌های آن را منابع (خدا-طبیعت-قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهد، تنه و شاخه‌های آن مبانی حقوق بشری (حقوق طبیعی- حقوق بنیادین- حقوق اساسی) هستند و در نهایت ثمره و میوه آن را مواد این نوع حقوق (قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) می‌توان نامید و چنان‌چه میوه‌‌های یک درخت بر اثر نوع آب، خاک، هوا، سبک تغذیه و مکان رشد می‌توانند در شرایط و مقتضیات متفاوت، در اندازه‌ها یا حجم‌ها و رنگ‌های متفاوت ظهور کنند مواد حقوق بشری از جمله حقوق شهروندی می‌تواند ضمن استوار‌شدن بر مبانی و منابع حقوق انسانی در درون کشورها و دولت-ملت‌ها رنگ‌ها و جلوه‌های مخلتف به خود بگیرد و در عین حال از جوهر خویش جدا نشود و به تبار خود در حقوق بشر وفادار بماند.[13]

بخش چهارم:نظام حقوقی معاصر و دغدغه حقوق شهروندی

امروزه "حقوق شهروندی" از اهم مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق ملل است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی ذیل مقوله حقوق بشر اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آ‌ن‌ها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.[14]

"فاوریکر و لندمن" در نظریه سیاسی معاصر می‌نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می‌شود» برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی درهم آمیخته‌اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فراسیاسی» را فراهم می‌کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست.

"جک باربالت" جامعه‌شناس استرالیایی اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجانشینی جامعه انسانی دارای قدمت است». به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می‌شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

عده‌ای تعریف شهروندی را تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروه‌های ذینفع و جنبش‌های اجتماعی‌ای که مردم در آن‌ها درگیرند مرتبط می‌دانند.

دراین‌باره علی ربانی خوراسگانی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «وقتی قرار است درباره نظریه شهروندی سخن بگوییم باید سه محور را مد نظر قرار دهیم، اول همه، پذیرش مجموعه‌‌ای از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقراری توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و در نهایت، فرمول‌بندی معانی و تبعات آن در سطح خرد و کلان»

براین اساس او معتقد است که مفهوم شهروندی طی چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده و نگرش‌های جدیدی به سوی آن معطوف شده است. امروزه دیگر نمی‌توان حقوق شهروندی را بر مبنای تعریف کلاسیک آن بررسی کرد چرا که تعهدات هم‌اکنون جای خود را به اهمیت مشارکت شهروندان برای تحقق شهروندی کارآمد داده است.[15]

بخش پنجم :شهروندی با حقوق یک یک شهروندان تعریف می شود

آیت‌الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه در کتابی تحت عنوان «شهروندمحوری در عرصه عدالت»[16] که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد، براساس متن قانون اساسی به بخش‌های زیر تقسیم می‌کند:

- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی می‌شود.

- حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران براساس تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.

- حقوق قضایی: برمبنای قانون اساسی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

-تأمین حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم).

-تدوین کلیه مقررات مدنی، جزایی، مالی، ‌اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و... براساس موازین اسلامی (اصل چهارم).

-حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم).

-ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده (اصل بیست و یکم)

-ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی و دوم)

-ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی ودوم)

-حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه‌های صالح (اصل سی و چهارم)

-حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم)

-حاکمیت اصل برائت (اصل سی و هفتم)

-ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل سی و هشتم)

-ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده‌اند (اصل سی و نهم).

-حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه (اصل نودم)

-علنی بودن محاکمان مگر آنان ک0ه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند (اصل یکصد و شصت و پنجم)

-اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (اصل یکصد و شصت و نهم)

-جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگران (اصل یکصد و هفتاد و یکم)

«تی‌اچ‌مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:

١-حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن‌ها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

٢-حقوق سیاسی و به‌ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

٣-حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

بخش ششم:گستره حقوق شهروندی

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آن‌ها مستلزم پیش‌شرط‌ هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی دل خوش کرد.هر قدر مصادیق حقوق شهروندی وسیع تر و ضمانت اجرا و اعطای آن افزونتر باشد ضریب شایستگی دولت ها بیشتر و هر قدر این حقوق کمتر باشد و بی تفاوتی نسبت به آن پر رنگ تر باشد نمره زمامداران کمتر است. تحقق مفهوم شهروندی در گرو به رسمیت شناختن حقوق مردم و تعبیه سازوکارها و تضمینات موثر در جهت حفظ و حراست از این حقوق است.کلیه قوانین و مقررات موضوعه در مقام چارچوب بندی حقوق شهروندی بر آمده اند.

البته در این زمینه مدل های فراملی حقوق شهروندی نیز وجود دارد که می توان با قیاس نظام داخلی حقوق شهروندی با مفاد نظامات فراملی،به نقاط ضعف یا امتیازات داخلی پی برد. 

بخش هفتم:‌ حق مهم‌ترین عنصر شهروندی

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر برجستگی ومحوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه عرصه‌هاست یعنی برخلاف دنیای قدیم، انسان در دنیای معاصر یک فاعل شناسایی فعال است که با کمک گرفتن از عمل، علم و تجربه، قدم به شناسایی طبیعت و خود گذاشته و برای خود مرزی نمی‌شناسد و از طرفی دیگر انسان‌ها، روابط خودشان را براساس اراده آزاده و عقلانی تنظیم می‌کنند و در مقام تنظیم روابط خود با یکدیگر و با موجود غول‌آسایی به نام دولت است که بحث عدالت مطرح می‌شود.[61]

مهم‌ترین رکن عدالت، حق می‌باشد. حق یکی از مقوله‌های فربه در رشته‌های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق می‌باشد توسعه حقوق بشر و از آن مهم‌تر شفافیت و عینی‌تر شدن حقوق در عرصه‌های مختلف روابط انسانی تا حد زیادی مرهون تفکیک مفاهیم مختلف حق می‌باشد. در زمان‌های قدیم یعنی تا قبل از قرن سیزدهم میلادی حق عمدتاً در معنای حق بودن که نقطه مقابل آن باطل بودن است به‌کار می‌رفت اما از قرن سیزده به بعد بود که حق به معنای جدید آن یعنی حق داشتن به‌کار رفت و این معنای دوم بود که باعث شفافیت و عینیت مفهوم و حق و همین‌طور کاربرد آن گردید. چون مفهوم هست‌مدار، حق را به حوزه‌های غیرهنجاری فلسفه همچون معرفت‌شناسی و متافیزیک می‌سپارد. در حالی‌که مفهوم باید مدارحق به حوزه‌های هنجارهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و حقوق ارتباط پیدا می‌کند.[62] به‌عبارتی، سنگ بنای مفهوم حق، ایده تفکیک بنیادی بین حق داشتن و حق بودن است. اگر ما این تفکیک بنیادی بین حق داشتن وحق بودن را توانستیم انجام دهیم می‌توانیم مدعی شویم که مفهوم حق را متوجه شده و حقوق بشر را به‌تدریج وارد زندگی‌مان بکنیم. به عبارتی بهتر، بهترین معنای حقوق (Right) این است که آن‌ها را برگ‌های برنده، در برابر توجیهات مبنایی تصمیمات سیاسی که هدف را برای جامعه به‌طور کلی بیان می‌کنند، بنگریم.[63]

از این‌روست که حق در این معنا مهم‌ترین عنصر شهروندی و همین‌طور مهم‌ترین هدف و محرک حرکت‌ها ونهضت‌های اجتماعی است و از آن مهم‌تر انسانیت انسان، حیثیت ذاتی و کرامت او در پرتو بهره‌مندی‌اش از حق‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند. حضور حق‌ها در بطن زندگی اجتماعی و از آن طریق تأمین و تضمین انسانیت و حیثیت و کرامت انسان در گرو تلاش فردی و اجتماعی انسان‌هاست. به عبارتی، تلاش مردمی افراد در روابط بین خودشان و در رابطه با موجود قدرتمند دولت، ‌ضامن واقعی اجرای حق‌هاست. از طرف دیگر اگر جنبش‌های اجتماعی در قالب و چارچوب حق‌مدار شکل گرفته و ماهیت کاملاً سیاسی محض، انقلابی، احساسی و خطرناک به خود نگیرد و دولت (که اصولاً باید نماینده همه شهروندان باشد) و گرایش غالب و حاکم بر جامعه، این حرکت حق‌مدار را پذیرا شده و طرد نکنند، در آن صورت می‌توان به تأمین و تضمین صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، عدالت، ثبات و تمامیت ارضی و وحدت جوامع امیدوار بود. البته یکی از مکانیسم‌های اساسی و مقدماتی در این راستا، آموزش شهروندی است.

بخش هشتم:نسبت حکومت با حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی بر مبنای قانون شهروندمدار و میزان و منطبق با خیر عمومی تثبیت می شود. این حقوق را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را اجرا نموده و از آن حمایت کند و حتی آن‌جا که خود این حقوق ار نقض نموده باشد، جبران نماید. درواقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. درواقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن‌که حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

بخش نهم: شهروندی و تابعیت

شهروندی با تابعیت متفاوت است؛ درحالی‌که تابعیت یک رابطه یک‌سویه بین افراد و دولت‌هاست. شهروندی رابطه‌ای چندسویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوت‌های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آن‌ها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی‌که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. درواقع شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و ادراره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان‌ها ارضا کند.[17]

بخش دهم:شهروندی،برابری و عدالت

شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با دراختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سازمان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر از جمله دولت است. شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آن‌ها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

بخش یازدهم: شهروندی، حقوق و تکالیف

رابطه چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس. بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت با جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی، توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هریک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. براین اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.

بخش دوازدهم: شهروندی و مشارکت آگاهانه در امور ملی و محلی

شهروندی{۱۸} موقعیتی است که شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال تکیه و تأکید دارد.[19] بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروندی که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند وجود اخلاق مشارکت است. شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه، ناسازگار است. همچنین ایده‌ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، ضمن آن‌که، بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند مورد تأیید قرار می‌دهد. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز تولید می‌کند.[20] یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می‌شود، چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی، باز تولیدشده و بهبود می‌یابد. بنابراین اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایف‌شان و به وسیله ترویج اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که می‌توان تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت‌ها را از بین برد.[21]

بخش سیزدهم:شهروندی،مطالبه و پرسشگری

 تحقق حقوق شهروندی از جمله داشتن حقوق تعیین سرنوشت -حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مصادیق بارز تکالیف حاکمیت تلقی می گردد. از‌آن‌جا که انسان‌ها در انسان بودن با هم برابرند، اخلاقاً‌ قابل قبول نخواهد بود که انسان‌هایی به خود اجازه دهند، بدون رضایت و انتخاب دیگران، بر آن‌ها حکم برانند و آزادی‌ آن‌ها را محدود کنند. به عبارت دیگر اساساً نمی‌توان از یک‌سو از انسان مسئول و اخلاقی و هم‌چنین نظام اجتماعی عادلانه سخن گفت و از سویی دیگر آزادی انتخاب افراد (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) را انکار کرد.[22] مهم‌ترین مکانیسم تحقق حق تعیین سرنوشت شهروندان، از طریق مشارکت در فرایند توسعه است.این مشارکت چه در اداره محله سکونت و چه در امور ملی باید نمود داشته باشد 

بخش چهاردهم: دولت، ملتزم و ضمانت گر حقوق شهروندی

قدرت در اختیار دولت قرار می گیرد تا حقوق شهروندی را ادا و ایفا نماید.اختیارات دولت فقط به‌خاطر این نیست که لوازم بسط رفاه شهروندان را تحت اختیار او قرار می‌دهد بلکه این نهاد را قادر می‌سازد تا تحولات اساسی در زندگی میلیون‌ها نفر از اتباع را کنترل کند. این امر موجب می‌شود که حقوق شهروندی به صورت مؤثری با تکالیف شهروندی تکمیل شود. اراده دولت به مثابه نماد اراده جمعی همه شهروندان محسوب می‌گردد بنابراین تعهدی مستحکم برعهده شهروندان است که از خواست و اراده دولت تبعیت کنند. برخی از جریانات فکری در باب شهروندی (از جمله جمهوری‌خواهی در فرانسه یا نظریه حقوق اساسی در شوروی) نشان‌دهنده احساس شدیدی بودند که به‌موجب آن شهروندی گاهی اوقات وظایف طاقت‌فرسایی را (از جمله خدمات نظامی اجباری) همراه با اعطاء حقوق، در پی داشت.

شهروندی فرآیندی دوسویه است. از طرفی، توسعه آن افراد را در مقابل دولت تقویت می‌کند و از طرف دیگر، ‌اجرا و استقرار آن، اقتدار و تکالیف ناشی از حکمرانی دولت را که علی‌القاعده نماد اراده جمعی همه شهروندان است استحکام می‌بخشد.

بخش پانزدهم: نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی:

حقوق بشر واژه‌ای مرکب از حقوق (جمع حق‌ها) و بشر (انسان بما هو انسان)؛ حقوقی که مربوط به جنس بشر است در فرهنگ فارسی می‌خوانیم: مجموعه حق‌ها و آزادی‌های اختصاص یافته به‌عنوان حق طبیعی انسان [بشر] که باید از جانب همه قدرت‌های سیاسی، محتوم و محترم شمرده شود.[23] در دانشنامه سیاسی آمده است: مجموعه حقوقی که براساس نظریه حقوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدائی ناپذیر موجودیت انسانی به شمار می‌آید و نهادهای حقوقی و قضائی می‌باید از آن دفاع کنند. با در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی و مشهودات و مقبولات حقوقی بین‌المللی می‌توانیم بگوئیم:

 مراد از واژه حقوق بشر ‌آن دسته از حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها از مقام و منزلت و کرامت انسان‌ها بدلیل اینکه انسانند در مقابل دیگران - دولت‌ها و ... حمایت می‌کند[24] البته تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما باتوجه به این‌که در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز برمی‌خوریم{۲۵}
لازم است مرزهای ظریف میان مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی.  چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است وبه منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. ازطرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزش‌های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آن‌ها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولت‌ها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.{۲۶} بنظر می رسد حقوق شهروندی انعکاس حقوق اساسی و در سپهر فراگیر حقوق بشر و نه نافی آن تعریف می شود و رابطه طولی با این ۲ حوزه دارد با لحاظ ترتب و امتیاز حقوق بشر بر حقوق اساسی.

بخش شانزدهم: حقوق وضعی شهروندی، ذیل حقوق طبیعی بشری

حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی است. این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (و بشری) شهروندان، بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت مصالح و منافع عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به‌صورت موقت به رسمیت بشناسد. ملاک و معیار زمان، مکان و افراد برخوردار از این تضییق‌ها و امتیازات خاص حقوقی را دولت مشروع بعنوان نماد عقل جمعی مشخص می‌کند.

البته در وضع قواعد مدنی و حقوقی هیچ دولتی نمی‌تواند حقوق بشری افراد از قبیل خوردن، آشامیدن، آرامیدن، کار کردن، ‌تشکیل خانواده دادن، جمع شدن، مسکن داشتن، سخن گفتن، نوشتن، بهداشت کردن، درمان شدن، تربیت یافتن، آموزش دادن، تحرک داشتن، مشارکت کردن و... را به صورت مطلق ممنوع سازد، چراکه در این صورت خود به خود حکم به سلب مشروعیت خود داده است و این تنها در مورد دولت صادق نیست، بلکه هیچ مکتب و مرامی هم‌چنین حقی ندارد. اما در حقوق شهروندی این حق بنیادین برای دولت مشروع به رسمیت شناخته شده تا در راستای منافع و مصالح جمع به تحدیدهایی دست زند، مثلاً به دلیل کثرت جمعیت در منطقه‌ای افراد حاضر در آن محدوده را از امکان ساخت و ساز مسکن محروم سازد اما طبعاً این محدودیت تنها در مورد آن بخش خواهد بود و افراد شهروند آزاد خواهند بود تا در مکان و محله‌هایی دیگر به ساخت مسکن بپردازند. این محدودیت‌ها به معنای معارضه با حقوق بشر نیست بلکه در راستای تأمین بهینه حقوق شهروندی همگان است. شاید در برهه‌ای دیگر دولت بار دیگر مجوز ساخت مسکن را به دلیل رفع محظوریت‌ها صادر نماید. براین‌اساس است که گفته شد حقوق بشر به عنوان مثال در مسأله حق مسکن دائمی است اما در برخورداری از آزادی تأسیس مسکن در هر جایی از شهر، نسبی است، چراکه حقوق بشر در شهر در چارچوب قوانین و حقوق سایر شهروندان و درنهایت کل جامعه تعریف می‌گردد و نه صرف خود فرد. حقوق بشر و شهروندی نه یکسانند و نه متضاد. آن دو درحقیقت دو روی یک سکه‌اند که هر دولت یا اندیشمند معاصری بنا به کیاست، مصلحت یا سیاست تنها به نیم‌بخشی از آن نظر افکنده است.[۲۷]

تأکید بر حقوق طبیعی به مثابه مرکز ثقل وهسته سخت حقوق بشر در نتیجه اساس ماهیت انسانی است. از این‌رو تقدم آن برحقوق بشر موضوعه و سپس حقوق شهروندی امری طبیعی تلقی گردیده است. همان‌گونه که روان‌شناسی و انسان‌شناسی انسان بر جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری او مقدمند. مسیر حقوق شهروندی در جامعه فعلی که عموماً خواسته یا ناخواسته با عبارت‌های هویتی در فهم واقعیت انسانی همراه است باید روشن شود. دراین‌صورت فاصله حقوق بشر از حقوق شهروندی به فاصله حقیقت تا واقعیت نخواهد بود.{۲۸} واقعیت برای این‌که طبیعی جلوه کند باید به حقیقت نزدیک‌تر گردد. حقوق بشر چیزی جز میوه درخت تنومند حقوق طبیعی نیست که تاکنون بنا به فصول و فواصل مختلف ظهورهایی متفاوت در جامعه بشری داشته است و اعلامیه‌ها و میثاق‌هایی را موجب شده است. حقوق شهروندی نیز برای اینکه چهره واقعی بخود بگبرد باید شباهت خود را به حقوق بشر بیشتر کرده و چارچوب انرا بپذیرد.و بلکه ذیل حقوق طبیعی بشر قرار گیرد

 

  • رجوع به نشریه حقوق اساسی،شمارگان ۱۱و ۱۰و۹ -نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر،شماره ۲ و۳-مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۷و ۵۰ توصیه می شود

[1]- داوری، محمد. حقوق فرهنگی شهروندان، رویکرد اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ص 66 و ص 63.

[2]- صدری، افشار غلامحسین، حکمی نسرین، حکمی نسترن، فرهنگ فارسی امروز، نشر کلمه، تهران، 1369 هـ ش، ذیل واژه شهروند.

[3]- به نقل از قربان‌زاده، حسین، حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصل حاکم بر دادرسی منصفانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، گرایش جزا، دانشگاه امام صادق (ع) تابستان 1385.

[4]- citizenship

[5]- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چ سوم، 1373 هـ ش، ص ٢٢١.

[6]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، 1382، ص 59.

[7]- قربان‌زاده، حسین، پیشین، ص 19.

[8]- دولت‌های مدرن (مسأله تعریف) /هداوند، مه

/ 0 نظر / 36 بازدید