جرائم علیه بشریت در منشور لندن

دکتر حسین میر محمد صادقی در این مقاله جرایم علیه بشریت مذکور در ماده (C) ۶ منشور لندن که به تشکیل محکمه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم منجر گشت مورد بررسی قرار گرفته اند این جرایم که هر یک به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند عباتند از : قتل و نابود سازی _ به بردگی کشاندن اخراج و انتقال جمعیت اذیت و آزار و سایر اعمال غیر انسانی از جمله مصادیق عنوان اخیر اعمالی چون شکنجه انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسانها و آپارتاید می باشد که هر سه در این مقاله بررسی شده اند....

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 27 بازدید