اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پاریس )

اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پاریس ) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

( قطعنامه شماره 134 /  84 مورخ 20 دسمبر 1993 )

 

سطح صلاحیت  و مسئو لیت ها

 

  1.  یک نهاد ملی حقوق بشر باید دارای صلاحیت های  باشد  تا بتواند  حقوق بشر را حفاظت نموده و آنرا بهبود بخشد.
  2. به یک نهاد ملی تا جائیکه ممکن باشد، صلاحیت کافی  ای که در قانون اساسی و یا متون قانونی دیگر بصورت واضح تسجیل شده باشد، تفویظ گردد  و هم در آن اسناد قانونی ترکیب اعضاء کمیسیون  و سطح کفایت  کاری آن به تفصیل  تذکر داده شده باشد.
  3. نهاد ملی دارای مسئو لیت های ذیل است:

 

الف)     ارائه پیشنهادات ، تو صیه ها و گزارشات تو أم با مشوره به دو لت ، پارلمان و دیگر ارگان های صالحه، به اساس درخواست مقامات مربوطه و یا بر مبنای صلاحیت و و ظیفه خو یش و  بدون مراجعه و یا کسب اجازه از مقامات مربوطه دو لتی  و همچنان  غور و تحقق  نظریات، تو صیه ها، پیشنهادات و گزارشات  و یا هر موضوع دیگری که  در رابطه به حفاظت و بهبود حقوق بشر باشد.  نهاد ملی حقوق بشر  به تصمیم خودش میتواند نظریات، تو صیه ها ، گزارشات  و پیشنهادات را به منظور  آگاهی عامه به نشر  برساند. نهاد های ملی  حقوق بشر همچنان در موارد ذیل صلاحیت  قانونی دارد:

1 -   ارائه گزارشات، ابراز نظر و دادن مشوره ها در مورد  قوانین، اصول و مقررات اداری و مواد قوانین  مربوط به نهاد های عدلی  و قضائی که به حفاظت  و بهبود حقوق بشر  ارتباط میگیرد. بنابرین ، نهاد های ملی حقوق بشر باید متون قوانین حقوقی ومعیار های اداری نافذ ه و هکذا اسناد و پیشنهادات رسمی  را مورد مطالعه  و غور قرار داده و در عرصه های مربوطه تو صیه های لازم را که حفاظت و بهبود حقوق بشر  را مطابق  اصول بنیادی  حقوق بشر  تأمین بتواند، ارائه نماید و اگر لازم داند تصویب قوانین جدید و یا آوردن تعدیلات  را توصیه خواهند کرد.

2 -   مطرح کردن  و بررسی نمودن هر گونه موارد  نقض حقوق بشر

3 -  تهیه گزارشات  از وضعیت عمومی  حقوق بشر به سطح ملی و در مورد مسایل خاص حقوق بشری   

4-  جلب تو جه دولت در موارد نقض حقوق بشر که در نقاط مختلف کشور  واقع میگردد و ارائه پیشنهادات به دو لت به منــــظور  ابتکار  و اقدام برای ختم  جریان نقض حقوق بشر.  و در صورت لزوم،  ابراز نظر در مورد موقف و واکنش دو لت در مورد  همچو واقعات  نقض حقوق بشر

ب )  بهبود بخشیدن و حصول اطمینان از همآهنگی  و انطباق قوانین ملی، مقررات و عملکرد ها ی کشوری با مفاد  میثاق های بین المللی حقوق بشر که دولت مربوطه به آن ها ملحق شده باشد و تطبیق عملی و مؤثر آنها.

ج)   تشویق دو لت به امضاء  و تصو یب  و یاتوافق کردن به میثاق های بین المللی حقوق بشر و حصول اطمینان  از تطبیق عملی آن ها.

د)   سهمگیری در تهیه گزارشهای دو لتی  در رابطه به تحقق تعهدات دو لت در قبال تصویب میثاق های بین المللی حقوق بشر که به کمیته میثاق ها ارائه میگردد. و در صورت لزوم، ابراز نظر  در مورد گزارشات دو لتی  مگر با رعایت اصل احترام و استقلالیت دو لت در مورد گزارشات دو لتی به کمیته میثاق های بین المللی حقوق بشر  

هـ ) همکاری با سازمان ملل و مو سسات اختصاصی آن ، نهاد های منطقوی  و نهاد های ملی حقوق بشر سایر کشور ها که در عرصه حفاظت  و بهبود  حقوق بشر  دارای کفایت و توانمندی هستند.

و )  همکاری با دو لت در مورد طرح  برنامه های آموزشی و پژو هشی حقوق بشر و سهمگیری در آموزش ان در مکاتب، دانشگاه ها و مو سسات مسلکی

ز  ) عام ساختن مفاهیم حقوق بشر و  تلاش های مبارزاتی  علیه هر نو ع تبعیض، خصوصأ تبعیض نژادی، از طریق  بلند بردن سطح اگاهی عامه  از طریق ارائه معلومات  آموزشی با استفاده از وسایل رسانه ئی

 

تر کیب و تضمین استقلالیت و رعایت کسرت گرائی

 

  1. ترکیب نهاد ملی حقوق بشر و تقرر اعضاء آن، چه از طریق انتخابات  و یا به هر  شیوهء  دیگر، باید به اساس پرو سیجر باشد تا مطابقت آنرا با اصل نمایندگی از حلقات  وسیع و با نفوذ و پر قدرت جامعه مدنی ذیدخل در عر صه حفاظت و بهبود حقوق بشر ، تضمین نماید، خصوصأ آن حلقات که با آن ها همکاری ای مؤ ثر امکان پذیر است و یا به کو شش اعضا ء بر حال نهاد ملی حقوق بشر از طریق نماینده های ذیل تعین میگردند:

 

الف ـ  سازمان های غیر دو لتی  مسئول حقوق بشر  و مبارزه با تبعیضات نژادی، اتحادیه های  تجارتی،  سازمان های مسلکی اجتماعی ذیدخل ، چون انجمن های حقوق دانان، دکتوران، ژو رنالستان و دانشمندان بر جسته

 

ب ــ نماینده های مکتب های فلسفی و مذهبی

 

ج ـ نماینده های دانشگاه ها و متخصصین با تجربه

 

هـ - سازمانهای دو لتی مگر صرف با داشتن نقش مشورتی

 

  1. نهاد ملی باید دارای تعمیر مستقل برای دفاتر خو یش و امکانات لازم جهت اجرای فعــــــــــالیت های خو یش بوده، و خصو صأ دارای بو دجه کافی باشد. هدف از این تمویل مالی اینست تا نهاد ملی حقوق بشر دارای  پرسونل مستقل و تعمیر و اثاثیه خود باشد تا مستقل از دو لت عمل کرده  و دو لت بالای آن کنترول مالی نداشته باشد زیرا استقلالیت آنرا زیر سوال میبرد.
  2. به منظور حفظ استقلالیت، تأمین صلاحیت های ثابت اعضای نهاد ملی حقوق بشر باید به اساس یک قانون رسمی تسجیل شده که میعاد خدمت و صلاحیت های آن ها را تعین نماید، تعین و مقرر گردند. حدود صلاحیت ها و اختیارات ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد، ا لبته در صو رتیکه تعین اعضاء با رعایت اصل کسرت گرائی صورت گرفته باشد.

 

شیوه کار نهاد های ملی حقوق بشر

 

نهاد های ملی حقوق بشر با در نظر داشت سطح صلاحیت کاری شان به شیوه آتی فعالیت مینمایند:

 

الف)    مورد ملاحظه قرار دادن آزادانه هر نوع سوال  و مو ضوع در محدوده سطح صلاحیتش، بدون ارجاع آن به مقامات دو لتی، چه تو سط مقامات دو لتی و یا مبنی بر پیشنها د خود اعضای نهاد ملی حقوق بشر و یا هر شخص که شکایت را پیشکش مینماید مطرح شده باشد.

ب)     استماع هر گونه نظر شخصی و کسب معلومات و یا اسناد ضروری در مورد وضعیت حقوق بشر که در محدوده صلاحیت کمیسیون باشد.

ج)      مخاطب قرار دادن عامه مردم به صورت مستقیم  و یا از طریق هر ارگان رسانه ئی جهت پخش  نظریات  و سفارشات کمیسیون به منظور آگاهی عامه

د)    تدویر مجالس اعضاء کمیسیون بصورت مستقیم جهت تصمیم گیری ها و طرح پالیسی های کاری

هـ)    در صورت لزوم، تعین گروپ های کاری از بین اعضاء کمیسیون  و تأ سیس دفاتر منطقوی جهت اجرای برنامه های نهاد ملی حقوق بشر  

و)    مشورت های متـــــــــــداوم با سایر  ارگان های  قضائی و یا نهاد های ذیدخل در امور حفاظت و بهبود حقوق بشر چون مو سسات مصلح و میانجی گر  و مو سسات مؤظف برای حل دعاوی میا ن ارگان های دو لتی  و مأ مورین و منصو بین آنها

ز)     با در نظر داشت   نقش اساسی مو سسات غیر دو لتی در تو سعه  فعالیت های نهاد های ملی حقوق بشر، نهاد های ملی حقوق بشر  باید روابط خویشرا  با سازمانهای مربوط مبارزه با نژاد پرستی، با سازمان های حفاظت کننده و بهبود دهنده حقوق اقتصادی و اجتماعی، با سازمان های  حفاظت کننده گروپ های آسیب پذیر  -ــ   زنان ، اطفال، معلو لین ، اقلیت ها، مهاجرین و کارگران مهاجر  ـــ    ویا سازمان های اختصاصی دیگر  ، تحکیم نماید.

 

اصول اضافی در مورد نقش قضاوت کننده  ای  نهاد های ملی حقوق بشر

 

نهاد های ملی حقوق بشر باید صلاحیت استماع شکایات  و بررسی دو سیه های مربوطه ای قضایای انفرادی  را داشته باشد. قضیه ها ممکن تو سط خود افراد ، نماینده های آنها، شخص سوم، سازمان های غیر دو لتی، اتحادیه های تجارتی، و یا سایر سازمان های  غیر دو لتی دیگر، به نهاد ملی حقوق بشر  سپرده شود. در همچو حالات علاوه بر  اقتدار و صلاحیت  های فوق الذکر ، نهاد ملی حقوق بشر طور ذیل عمل خواهد کرد:

الف  ــ    جستجو راه حل های  موفق برای مصالحه و یا صدور فیصله های تعمیلی مطابق به  قانون و در صورت لزوم  با رعایت حفظ محرمیت مو ضوع

ب ــ  آگاه ساختن شاکی یا قربانی در موردراه های رفع معظله  و زمینه  دسترسی  به جبران خساره از ناحیه صلب یا  نقض حقوق شان

 

ج ــ   استماع هر گونه شکایات و پذیرش صورت دعوا و ارجاع آن به مقام با صلاحیت طبق قانون

 

د ـــ   ارائه سفارشات به مقامات صالحه، خصوصأ ارائه پیشنهادات جهت آوردن تعدیل در آن مواد قوانین، مقررات و لوایح که مشکلات را  در تطبیق احقاق حقوق شاکیان بار آورده است.

/ 0 نظر / 43 بازدید