مواردی در ارتباط با عنن و فسخ نکاح به این علت

مواردی در ارتباط با عنن و فسخ نکاح به این علت

-        
عنن
مطابق بند 1 مادهء 2211 قانون مدنی عبارت است از ضعف ذکر به طوری که‏ منتشر نشود و
دخول به مقدار حشفه نتواند کرد.

-        
ناتوانی مرد درحقوق  مدنی ایران اعم ازاینکه درحال عقد وجود داشته است و یا
آنکه بعدازعقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

-        
در
مورد عنن پس از مراجعه به دادگاه و احراز آن،خیار فسخ پدید می‏آید.

-        
اگر
بعداز گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و تقدیم دادخواست عنن رفع نشود
موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

-        
عنن
هنگامی موجب خیار فسخ است که مرد از تاریخ ازدواج ولو یکبار عمل زناشویی را انجام
نداده باشد که در اینصورت حق فسخ برای زن می باشد.

-        
هرگاه
دادگاه احراز کند مدعی عنن بعد از علم به عنن فورا به دادگاه عرض حال نداده و مدتی
با زوج با این وضع به سر برده دعوا  را ساقط می کند.

-        
مطابق
رای صادره  به شماره 862مورخه27/12/79 شعبه 22دیوانعالی کشور؛
عدم
مراجعه زوج به پزشک دلیل اثبات عنن وی محسوب نمی گردد.

/ 0 نظر / 11 بازدید