قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی

قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی

 

دول عاقد این قرار داد:

نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی وتساوی کلیه افراد انسانی وکلیه دول عضوملل متحد متعهد شده اند که منفرداً ومشترکاَ با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدف های ملل متحد  یعنی توسعه وتشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همه گان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.

 نظربه اینکه اعلامیة جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که کلیه افراد انسانی بطور آزاد ویک سان از لحاظ حیثیت وحقوق متولد میشوند ، باید بتوانند از کلیه وحقوق وآزادی های مندرج درآن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد ورنگ ویا ملیت برخوردار شوند.

 نظربه اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هرنوع تبعیض وهرنوع تحریک به تعیض از حمایت یک سان قانون برخوردارشوند.

نظر به اینکه ملل متحد استعماروکلیه روشهای تفکیک وتبعیضی را که به همرا ه دارد به هرشکل ودرهرمحلی که موجود باشد محکوم نموده واعلامیة مؤرخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشور ها وملل مستعمره  (قطعه نامه 1514 دورة 15 مجمع عمومی ) لزوم ختم سریع وبی قید وشرط استعمار را تأئید ورسماَ اعلام نموده.

نظر به این که اعلامیة مؤرخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 دورة هژدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هرنوع تبعیض نژادی رسماًَ لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را درسراسر گیتی وهمچنان لزوم تأمین تفاهم واحترام به حیثیت شخص انسانی  را مورد تأیید قرار داده .

با اطمینان به ا ینکه فرضیه سیادت وتفوق مبتنی بر اختلاف بین نژاد ها عملاً مردود واخلاقاً محکوم واز نظر اجتماعی غیر عادلانه وخطرناک بوده وتبعیض نژادی نه ازلحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل  توجیه نمی باشد، با تأیید مجدد این که تبعض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد ورنگ ویا ریشة قومی سدی دربرابر وجود روابط دوستانه ومسالمت آمیز در میان ملل بوده  وامکان دارد صلح  وامنیت بین ملل وهمچنین هم زیستی وهمآهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.

با اطمینان به این که وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست.

با احساس خطر ازمظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است ونیز ازسیاستهای حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل  آپارتاید- وتفکیک  وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحای سریع  کلیه اشکال وتمامی مظاهر تبعیض نژادی ومصمم به پیش گیری ومبارزه  با فرضیه  ها و رویه  های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادهاو مبنای یک جامعة بین المللی  که ازقید کلیه اشکال تبعیض وتفکیک نژادی آزاد باشد.

با تذکار مفاد قرار داد مربوط به رفع تبعیض درمورد شغل  وحرفه مصوب سازمان بین المللی  کار درسال 1958  وباتوجه به قرار داد مربوط به مبارزه  با تبعیض نژادی درزمینه  تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی وعلمی وتربیتی ملل متحد (یونسکو) درسال 1960  به تصویب رسیده، با تمایل به اجرای اصول مقرر دراعلامیة  ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی وحصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی دراین راه به شرح ذیل موافقت نمودند.

 

در یافت فایل به صورت : و

/ 0 نظر / 5 بازدید