مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٤

مقدمه:

حفظ قلمرو نظم و امنیت عمومی استثنایی بر اصل آزادی مطبوعاتی (اصل ۲۴ قانون اساسی)

اصل ۲۴ – نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

در قلمرو نظم و امنیت عمومی آنچه اولاً و بالذات مورد آسیب واقع می شود، نظم، امنیت و نهادهای اساسی جامعه است.

اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی :
انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی:

اصل بر محرمانه نبودن اسناد است.

اسناد دولتی از حیث محرمانه بودن: 


سری:افشای آن مغایر با مصالح دولت یا مملکت است(۱۰-۲ سال حبس)
محرمانه:افشای آن مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی است.(۶ ماه تا ۳ سال حبس)

ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی و سری- اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عکسها ، نقشه ها ، کلیشه ها ، نمودارها ، فیلمها ، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.

ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی و سری- هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده و یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو ، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم می شود . همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری و محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند . در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.

این جرم از جرایم عمدی است.

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به ‌سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به ‌هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین‌ دولت یا به نحو دیگر جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

۲٫ انتشار اسناد محرمانه و سری نظامی: 


بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات- فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
ماده ۲۴ قانون مطبوعات- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع واستحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. 

اسناد محرمانه نظامی به ۴ دسته تقسیم می شوند: 

به کلی سری
سری
خیلی محرمانه
محرمانه

‌ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲- هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات‌ طبقه ‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا ‌به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود :
‌ الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از دو تا ده سال.
ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته ‌باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری، مراجع قضایی و مجلس:

ماده ۲۹ قانون مطبوعات ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری:

اصل بر علنی بودن محاکم است:
اصل ۱۶۵ قانون اساسی- محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.

ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.

ماده ۲۲۵ – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۲٫ انتشار تحقیقات مراجع قضایی:

 این شامل تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری و تحقیقات محاکم قضایی غیر دادگستری و دیوانعالی کشور و تحقیقات دادسراهای موجود می شود.

در حال حاضر، نشریات حق درج هیچ گونه شرح محاکمات، از بدو تا ختم و تا هنگام قطعی شدن حکم را ندارد.

۳٫ انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی:

اصل ۶۹ قانون اساسی- مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.در صورت تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، انتشار مذاکرات آن توسط مطبوعات جرم تلقی می شود.

جواد جمشیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی – پاییز ۹۳

دانشگاه امام رضا (ع)
استاد آقای دکتر شیخ الاسلام

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران 

www.dad-law.ir  

www.dad-law.blogfa.com

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - یکشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٢
 1. حقوق مالکیت فکری چیست؟
 2. راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی
 3. حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
 4. ابعاد حقوق مالکیت معنوی
  نظرات ()
پیش درآمدی بر حقوق مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - یکشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٢

خلاصه  :  حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است. لذا در این مقاله دیدگاه صاحبنظران حقوق مالکیت فکری و سایر مباحث حقوقی مرتبط آورده شده است:
حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

ادامه مطلب: پیش درآمدی بر حقوق مالکیت معنوی

  نظرات ()
هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳٩۱

برند

ردیف

اقلام هزینه به ریال

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه

هر طبقه اضافی

200.000

20.000

400.000

40.000

2

حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه

حق ثبت هر طبقه اضافی

1.200.000

100.000

2.400.000

200.000

3

حق ثبت تمدیددوره‌های ده ساله

معادل حق ثبت علامت

4

جریمه تأخیر در تمدید ثبت

معادل نصف حق ثبت علامت

5

هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض

50.000

100.000

6

حق ثبت انتقال  قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات)

حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی

100.000

50.000

200.000

100.000

7

حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ وخاتمه آن به ازاء یک طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات)

حق ثبت اجازه بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازای هر طبقه اضافی

100.000

 

50.000

200.000

 

100.000

8

هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

50.000

100.000

9

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر‌ه‌برداری از آن

50.000

100.000

10

حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری)

50.000

100.000

11

هزینه صدورگواهی المثنی

100.000

200.000

12

هزینه رونوشت مصدق

5000

10.000

13

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی‌نامه

15.000

30.000

14

هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت

500.000

750.000

15

هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

1.500.000

3.000.000

16

ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

17

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ

200.000

400.000

 

توضیح : در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

  نظرات ()
راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

توسط پال. ای. سالمونحفاظت قوی از حقوق دارایی های معنوی در سراسر جهان برای رشد آتی اقتصادی و پیشرفت کلیه کشورها، حیاتی می باشد. اینها قوانین مشترک و معاهده های حقوق مالکیت معنوی بین المللی را ایجاد می کنند که به نوبه خود در دستیابی به محافظت قطعی و پایدار دارایی های معنوی که توسعه اقتصاد جهانی و رشد فن آوری های جدید را باعث می شوند، ضروری است.  هرچند که جامعه جهانی تا تشکیل میز گرد اروگوئه سال ۱۹۹۴ معاهده کلی تعرفه ها و بازرگانی سازمان تجارت جهانی (WTO) و شامل ساختن جنبه های تجاری حقوق دارای...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
حقوق مالکیت فکری چیست ؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید. جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه­ای مطمئن در جهت تشویق...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی" نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

ایراد خسارت به زیبائی جسمی، باعث ثبوت ارش (خسارت تعیین شده از طرف حاکم شرع) می‌شود اما برای خسارت‌های معنوی دستور خاصی وارد نشده مگر حاکم شرع تشخیص خاصی دهد که بر اساس نظر ایشان عمل می‌شود.
به گزارش  ایسنا، «آیا برای ایراد خسارت به منافع معنوی مانند زیبایی، آبرو، آرامش روحی و مواردی مانند آن طریق جبران خسارت در اسلام پیش‌بینی شده است؟»

این پرسش را در قالب استفتاء با مراجع تقلید مطرح کرده است که به منظور سهولت دسترسی، پرسش‌ها را از طریق پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت‌) دفاتر مراجع تقلید مطرح شد. تاکنون آیات عظام مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و علوی گرگانی به این استفتاء پاسخ داده‌اند که نظر هر سه مرجع تقلید به این پرسش به شرح ذیل است.

پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی:‌ در مورد خسارت به زیبایی، ظاهراً ادله‌ی شرع این است که باید برای جبران آن دیه بدهد ولی اگر مجنی علیه مجبور شود هزینه‌هایی برای رفع نقایص ظاهری متحمل شود که در عرف آن را ضروری بداند و این هزینه‌ها از دیه زیادتر باشد می‌تواند مقدار اضافی را نیز از جانی بگیرد. اضافه بر این اگر نقص زیبایی شدید باشد احتیاط دادن ارش است و در مورد جبران خسارت سایر موارد در صورت امکان از صاحبان حق حلالیّت بطلبید و اگر این کار ممکن نیست برای آنها کار خیر کنید تا آنها از شما راضی شوند.

پاسخ آیت‌الله موسوی اردبیلی: برای این‌گونه موارد ضمان شرع ثابت نیست.

پاسخ آیت‌ الله علوی گرگانی: ایراد خسارت به زیبائی جسمی، باعث ثبوت ارش (خسارت تعیین شده از طرف حاکم شرع) می‌شود اما برای خسارت‌های معنوی دستور خاصی وارد نشده مگر حاکم شرع تشخیص خاصی دهد که بر اساس نظر ایشان عمل می‌شود.

http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=591

  نظرات ()
ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

ابوالفضل بهمنی - وکیل دادگستری ماده ٢۶ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ١٣١٠ به جای تعریف اختراع به احصای موارد در مقام تعریف برآمده و مقرر می دارد: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد نوشته ای که در این مورد اداره ثبت تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود ...

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روش های ثبت اختراع نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
روش های ثبت اختراع

پرسش: اختراعی دارم که می خواهم ثبتش کنم ولی مراحل ثبت اختراع را نمی دانم لطفا راهنماییم کنید.

 

پاسخ:  ثبت اختراع در جهان به دو طریق صورت می گیرد:

١.  روش اظهاری (اعلامی):

در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای ثبت مخترع مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت می رسد.

 

٢.  روش تحقیقی:

برخی از کشورها که از وسایل، امکانات و آزمایشگاه های قابل توجه برخوردارند قبل از ثبت ضمن محرمانه نگهداشتن اطلاعات و در نظر گرفتن حق تقدم متقاضی، موضوع مطرح شده به عنوان اختراع را از نظر ماهیت و کیفیت بررسی کرده و آزمایش ها و تحقیقات لازم را انجام می دهند تا صحت و سقم ادعا را مشخص کنند و سپس اقدام به ثبت می نمایند.

 

ثبت اختراع در جمهوری اسلامی ایران

در کشور ما ثبت اختراع به روش نخست، اعلامی (اظهاری) صورت می گیرد. جهت ثبت اختراع می بایست به اداره ثبت اختراعات مربوط به اداره کل مالکیت صنعتی مراجعه نمود.

 

نشانی اداره ثبت اختراعات : تهران- خیابان شهید بهشتی – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه میرزا حسنی پلاک 222 می باشد. قابل ذکر است که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور به نشانی: خیابان میرداماد - تقاطع مدرس 22268917 )، است. ثبت اختراع فقط در اداره مذکور در تهران انجام شده و فعلاً در مکان دیگری صورت نمی گیرد.

 

تقاضای ثبت اختراع فقط می تواند توسط متقاضی یا وکیل قانونی او ارایه شود. درصورتی که وکیل قانونی امور ثبت را بر عهده دارد می بایست اصل وکالتنامه با رونوشت با فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه مدارک شود . در حقوق ایران ثبت اختراع، حداکثر 20 سال است که می بایست بطور صریح در ورقه ثبت اختراع قید گردد.

 

مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت است:

موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور ، معلوم و آشکار نباشد. و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

تقاضای ثبت اختراع فقط می تواند توسط متقاضی یا وکیل قانونی او ارایه شود. درصورتی که وکیل قانونی امور ثبت را بر عهده دارد می بایست اصل وکالتنامه با رونوشت با فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه مدارک شود . در حقوق ایران ثبت اختراع، حداکثر 20 سال است که می بایست بطور صریح در ورقه ثبت اختراع قید گردد.

 

مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت نمی باشد:

١.  طرح ها، قواعد و رو شهای انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

٢. کشفیات و نظریه های علمی و روش های ریاضی و آثار هنری

٣. روش های تشخیص و معالجه بدن انسان یا حیوان. ( این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود).

۴. منابع ژنتیک و اجزا در ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

۵. آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیشبینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

6. اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205618

  نظرات ()
کلیات ثبت اختراع نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

بطور کلی اختراع (Invention)عبارت است از محصول یا فرآیندی که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند.طبق تعریف، اختراع می تواند محصولی جدید و فرآیند تولید آن یا فرآیندی جدید برای تولید محصول شناخته شده و یا کاربرد جدیدی از یک محصول شناخته شده باشد. حق ثبت اختراع یا پتنت(patent) نیز حــق انحصاری اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا (grant) می‌شود.پتنت حمایت قانونـی از اختـراع را برای دارندة آن تأمین می‌کند. این حمـایت برای مــدت محـدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، اعطا می‌گردد.حمایت پتنت به این معنا است که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازة دارندة‌پتنت به صورت تجاری تولید کرد، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند.

به این نکتة مهم باید توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می دارد.

حقــوق پتنت معـمولاً پس از ارائه دادخواست از سوی دارندة آن به دادگاه، احقاق می شود. دادگاه در بیشتر نظام‌ها، شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق پتنت را از این کار باز داشته و وی را مکلف به جبران خسارتهای وارده به صاحب حق اختراع می نماید. همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شدة پتنت را به چالش کشیده و در این امر موفق شود، حق پتنت اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال بتواند ثابت نماید که اختراع فاقد شرایط قانونی و لازم برای ثبت بوده است.دارندة پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره‌برداری نماید. وی می‌تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند. دارندة‌پتنت همچنین می‌تواند حق اختراع خود را بطور کامل به دیگری بفروشد که خریدار، دارندة جدید آن اختراع شناخته خواهد شد. با انقضای دورة زمانی پتنت (حداکثر۲۰ سال از زمان ثبت تقاضانامه)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارندة پتنت دیگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری تجاری کند.شرایط ثبت اختراعطبق قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

الف ـ کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.

ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و ـ اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.ماده ٢۶ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ١٣١٠ به جایتعریف اختراع به احصای موارد در مقام تعریف برآمده و مقرر می دارد: هر قسم اکتشافیا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفادهنماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهرانبه ثبت رسیده باشد نوشته ای که در این مورد اداره ثبت تهران می دهد ورقه اختراعنامیده می شود. اختراع حاصل خلاقیت ذهنی بشر است یا می توان گفت اختراع راه حل جدیدبرای مشکلات فنی جامع به شمار می آید . ماده٢٧ قانو مارالذکر مقرر می دارد: هر کسمدعی یکی ازا مور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:١- ابداع هر محصول صنعتی جدید

٢- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یکن تیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی .

ابداع در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی چنین تعریف شده است :

در لغت به معنی اختراع و ایجاد چیز تازه است بنابراینوقتی کسی هر گونه محصولی با استفاده از فکر خود در امر صنعت

( استفاده از صنعت بلحاظ عام بودن و گسترده بودن کلمه می باشد و اطلاق آن به کلیه محصولات بوجود آمده بدون وجود سابقه جایز میباشد.) بوجود آورد یک پدیده جدید بوجود آورده که دارای صفت تازگی ونو بودن است فلذا استحقاق آن را دارد که تقاضای ثبت و حمایت نماید و هم چنیناست کسی که یک وسیله جدید را کشف می نماید در ترمینولوژی حقوق کلمه کشف چنین تعریف شده: در لغت به معنی نمودار ساختن و پرده برداشتن از چیزی که در پنهانی و خفا بودهاست یا وسایلی که قبلا موجود بوده به طریقه جدیدی مورد بهره برداری جهت دستیابی به نتیجه جدید قرار می گیرد.

بنابراین قانونگذار قصد ایجاد محدودیت برای ایجادنتیجه جدید از محصولات قدیم نداشته و به همین جهت مشوق آحاد مردم می باشد که بااتکا به فکر و اندیشه خدادادی خود به تفکر و تعقل در زمینه های گوناگون برایدستیابی و رسیدن به نتایج جدید بپردازند متفکران و اندیشمندان می توانند با مختصرتغییراتی در وسایل موجود و یا قدیمی نتیجه جدیدی بدست آورند در این صورت علاوه بران که حقوق مخترعین وسایل موجود حفظ می شود حمایت از نوآوری نیز خواهد شد.

ارائه تعریف جامع و مانع از اختراع کاری بس دشوار است لیکن می توان بطور اختصاربیان نمود که از قوه به فعل درآمدن یک فکر یا اعمال یک فکر جدید در روی وسایل موجودیا ایجاد تغییر و تبدیل در روی وسایل موجود برای دستیابی به نتیجه جدید اختراعمحسوب مخترع اجازه آن را دارد که از قانونگذار با تقاضای ثبت اختراع خود درخواستحمایت نماید و وفق ماده ٢٩ قانون ثبت علائم و اختراعات کسی که بدوا تقاضای ثبتاختراع بنام خود می نماید مخترع شناخته شده و پس از ثبت اختراعش مورد حمایتقانونگذار قرار می گیرد.


اختراعات قابل ثبت :

کلیه مواردی که در زمینه علوم و صنعت وکشاورزی در جهت بهبود وارتقای وضعیت زندگی آحاد جامعه بوده و جنبه تازگیدارد بعنوان اختراع قابل ثبت می باشد در مقابل آن بنا به دستور ماده ٢٨ قانون ثبت علائم و اختراعات برای نقشه های مالی تقاضای ثبت پذیرفته نمی باشد و همچنینقانونگذار جهت صیانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص یا اشخاص خاص بر اموردارویی و بهداشتی ممنوعیتی برای ثبت فورمولها و ترتیبات دوایی مقرر داشته وبرایدفاع از ارزشهای اجتماعی هر گونه اختراع یا هرگونه اختراع تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت و اخلاق حسنه اجتماع یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد و یا تضادی با مقررات شرع مقدس داشته باشد قابل ثبت ندانسته است. بعنوان مثال اگر شخصی وسیلهای اختراع نموده که با استفاده از آن در سرقت از منازل مردم تسریع وتسهیل شود قاعدهچنین اختراعی که مخالف نظم عمومی جامعه می باشد قابلیت ثبت نخواهد داشت.

مدت اعتبار اختراع ثبت شده :


کسی که مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراع مصوب تیرماه ١٣١٠ اختراع خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و ورقه اختراعدریافت نماید وفق ماده ٣٣ قانون مذکور بنا به تقاضای مخترع به مدت ١٠ یا ١۵ یانهایتا ٢٠ سال مورد حمایت قانونی قرار خواهد گرفت در مدت فوق الذکر مخترع با رعایت مواد قانونی مجاز به هر گونه استفاده قانونی خواهدبود. بعداز انقضای مدت حمایتقانونی حتی به درخواست مخترع این مدت قابل تمدید نخواهد بود و منافع اختراع دیگرمتعلق به شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم جامعه خواهد بود و هرکس می تواندبطور مجانی بدون پرداخت وجهی به مخترع از دانش فنی آن اختراع استفاده نماید

 

روشهای ثبت اختراع در ایران و جهان :


دو روش ثبت اختراع در جهان وجود دارد:


الف: روش اعلامی


ب: روش تحقیقی


روش اعلامی :ثبت اختراع بنحو روشاعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقیشده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می رسد ماده ٣۶ قانون ثبت علایمتجارتی و اختراعات مقرر می دارد که : ورقه ( سند) اختراع به هیچ وجه برای قابلاستفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقهاختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیکند که تقاضا کننده یا موکل او مخترعواقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانندنسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آنرا ثابت نمایند.
باعنایت به ماده فوق الذکر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشدمخترع موظف است که مدارک اختراع ادعایی خود را به اداره مالیکت صنعتی ارائه نماید واداره مالیکت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود یشرط اینکه اختراعمذکور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سنداختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد کرد در این حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمیباشد بلکه مخترع شخصاپاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراعثبت شده دارند باید درمحاکم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حکم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.
همچنین وفق ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی که :
الف: اختراع اختراع جدید نباشد.
ب: وقتی که ورقه ( سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دوایی صادر شده باشد.
ج: وقتی که اختراع بطریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (کشاورزی ) نداشته باشد.
د: وقتی که پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته وبموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح درتهران رجوع و تقاضای صدور حکم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالکیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذکور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده وهر گونه ادعایی در محاکم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

روش تحقیقی: بعضی از کشورها با بهره جستن از وسایل و امکانات و آزمایشگاه های مختلف درزمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحتیا سقم ادعایش مشخص شود.
در این نظام سعی می شود که اختراع قبل از ثبت بطورمحرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرونبه صحت نتشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشتهباشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از کشورها از هر دو روش استفاده میگردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی که در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روشتحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود. بهرهجویی از روش اعلامی و تحقیقی هر کدام مزایا و معایبی دارد که ذکر آن در حوصله اینمقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از یکی از دو روش فوق را متناسببا مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.


ورقه اختراع (یاسند اختراع یا گواهی ثبت اختراع) :


وقتی که اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالیکت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای که اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او میدهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانونایجاد حقی برای دارنده آن می نماید. ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودنیا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالتبراین نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یانقشه های آن صحیح است .

ماده ۴٠ قانون فوق الذکر مقرر می دارد : هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود. وفق ماده ۴٣ قانون

  نظرات ()
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به شماره ۹۱۲۷/۸۷/۱ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ که در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به تایید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به انضمام یک عدد لوح فشرده مشتمل بر آئین نامه مربوطه و ضمائم آن جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

بخش اول: کلیات
ماده ۱
اصطلاحات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشند:
۱ ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ ۷/۸/۱۳۸۶ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.
۲ ـ آئین نامه: منظور آئین نامه اجرایی حاضر موضوع ماده ۶۴ قانون می باشد.
۳ ـ سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
۴ ـ مرجع ثبت: منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور است.
۵ ـ دفتر بین المللی: منظور دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.
۶ ـ طبقه بندی بین المللی: منظور طبقه بندی های مرسوم بین المللی، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش آن ها است.
۷ ـ کنوانسیون پاریس: منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۱۸۸۳ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ نیز مجلس شورای اسلامی اصطلاحات بعدی آن را پذیرفته است.
۸ ـ معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورخ ۱۳۴۹هجری شمسی (۱۹۷۰ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۹ـ آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۰۰۲میلادی) می باشد.
۱۰ ـ موافقت نامه مادرید: منظور موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مورخ ۱۲۷۰ هجری شمسی (۱۸۹۱ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱۱ ـ پروتکل مادرید: منظور پروتکل مربوط به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مورخ ۱۳۶۸ هجری شمسی (۱۹۸۹ میلادی) است که در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱۲ ـ آئین نامه مشترک: منظور آئین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور قابل اجرا از سال ۱۳۷۹هجری شمسی (۲۰۰۰ میلادی) می باشد که در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱۳ ـ ثبت بین المللی: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.
بخش دوم: ثبت اختراعات
فصل اول: تسلیم اظهارنامه
ماده ۲ ـ ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۳ـ اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ـ ۱) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره ـ در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است. مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد، می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
ماده ۴ـ متقاضی باید اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده ۱۶۷ این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.
ماده ۵ ـ اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛
۲ـ اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
۳ـ اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
۴ـ اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛
۵ ـ عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل « بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین سه تا ۱۰ کلمه باشد؛
۶ ـ تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
۷ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
۸ ـ تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛
۹ـ تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛
۱۰ـ تعیین ضمائم.
تبصره۱ـ در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره۲ـ اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
ماده ۶ ـ مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
۱ـ توصیف اختراع؛
۲ـ ادعا یا ادعاهای اختراع؛
۳ـ خلاصه ای از توصیف اختراع؛
۴ـ نقشه یا نقشه ها، در صورت لزوم؛
۵ ـ مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛
۶ ـ درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛
۷ـ مدارک مربوط به حق تقدم که بایدهمزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
۸ ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛
۹ـ مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
تبصره۱ـ چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
تبصره۲ـ اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ظرف ۳۰ روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
ماده۷ـ هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.
ماده۸ ـ اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی می تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.
ماده ۹ ـ اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت گردد:
۱ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
۲ـ در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
۳ـ اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛
۴ـ مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی.
تبصره ـ در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.
ماده ۱۰ ـ توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ـ عنوان اختراع به گونه ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است؛
۲ـ زمینه فنی اختراع مربوط؛
۳ـ مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛
۴ـ شـرح وضعـیت دانـش پیشـین و سابـقه پیـشرفت هایی که در رابطه بـا اختراع ادعـایی وجـود دارد، به نحوی که برای درک و بـررسی جـدید بودن اختراع کفایت کند؛
۵ ـ ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛
۶ ـ توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود، به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است الزامی است؛
۷ـ بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛
۸ ـ توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛
۹ـ ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.
ماده ۱۱ ـ ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجّز بوده و دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آن ها در صورت تعدّد؛
۲ـ از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛
۳ـ ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛
۴ـ جز در موارد غیرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند « همان طور که در توصیف آمد» یا « همان طور که در نقشه ها نشان داده شده» خودداری شود؛
۵ ـ در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛
۶ ـ مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.
ماده۱۲ ـ ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده ، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.
ماده۱۳ ـ خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
۱ـ با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
۲ـ مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛
۳ـ در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود؛
۴ـ در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه های ارجاع دهنده به هریک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛
۵ ـ عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.
ماده۱۴ ـ خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.
ماده۱۵ ـ چنانچه نقشه ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات زیر رعایت شوند:
۱ـ در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع ۴ A، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا ۵/۲ سانتی متر از چپ ۵/۱ سانتی متر، از راست ۵/۲ سانتی متر و از پایین ۱ سانتی متر باشد؛
۲ـ وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود؛
۳ـ تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد؛
۴ـ تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛
۵ ـ اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛
۶ ـ شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد؛
۷ ـ صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛
۸ ـ هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛
۹ـ در صورتی که هریک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.
ماده۱۶ـ در صورتی که در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه ها، به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده شود.
ماده۱۷ـ سایر ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی کاغذ دارای قطع ۴ A درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد:
۱ـ متن آن ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از ۵/۱ سانتی متر نباشد؛
۲ـ فرمول های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند؛
۳ـ صفحات باید دارای حاشیه ۳ سانتی متری در بالا و سمت راست و ۲ سانتی متری از پایین و سمت چپ باشند؛
۴ـ شماره گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتدای آن ها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند؛
۵ ـ اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته می شود.
ماده ۱۸ ـ در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ـ تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
۲ـ طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
۳ـ کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر ماخذ آن.
ماده۱۹ ـ در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد.
ماده ۲۰ ـ مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.
فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه
ماده ۲۱ـ انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره برداری از آن باید حسب مورد به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.
ماده۲۲ ـ چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که این اصلاحات مربوط به آن ها است را دوباره تایپ کند، به نحوی که کل آن ها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد.
اضافه کردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.
ماده۲۳ ـ متقاضی می تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
ماده۲۴ـ اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواست باید به امضای همه آن ها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، اظهارنامه های بعدی هم مسترد شده تلقی می گردد.
ماده ۲۵ ـ توسعه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:
۱ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد؛
۲ـ تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می شود؛
۳ـ اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه اصلی است؛
۴ـ در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.
تبصره۱ـ در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی می تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت، شماره ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می شود و از همان تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت.
تبصره۲ـ صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی نامه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار گواهی نامه اصلی تجاوز نماید.
ماده ۲۶ ـ استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است:
۱ـ افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی حق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛
۲ـ افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذی ربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره ـ منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسوولان ذی ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
ماده ۲۷ ـ مرجـع ثبـت پس از دریافت اظـهارنامه و ضمایـم مربـوط و احراز شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم، که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره ـ در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبـت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهـد شد. در صـورت عـدم ثبت نـیز مراتب به همین ترتیب به اطـلاع متقاضیـان خواهـد رسید. پاسـخ اظهارنامه های واصله در چارچوب ماده۱۶۷ این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.
فصل سوم: بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
ماده ۲۸ ـ مرجع ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف ۶ ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین نامه بررسی می نماید.
تبصره۱ـ مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر ۳ ماه خواهد بود.
تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
تبصره۳ـ استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می تواند براساس قراردادهای منعقده با آن ها صورت گیرد.
ماده ۲۹ ـ چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند کتباً از متقاضی می خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
ماده ۳۰ ـ تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع کتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده ۳۲ این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
ماده ۳۱ ـ اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف ـ۲) در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
۱ ـ شماره وتاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
۲ ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
۳ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع؛
۴ـ اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباً تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود؛
۵ ـ اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛
۶ ـ عنوان اختراع؛
۷ـ طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد؛
۸ ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
۹ـ مدت حمایت.
تبصره۱ـ در دفتر ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
ماده۳۲ ـ پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف ۳۰ روز با قید مراتب مذکور در ماده ۳۱ این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر می گردد. آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.
ماده۳۳ ـ پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف ـ ادعا ـ خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی نامه اختراع طبق فرم (الف ـ ۳) باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ شماره وتاریخ اظهارنامه؛
۲ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
۳ـ اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛
۴ـ اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید؛
۵ ـ عنوان اختراع؛
۶ ـ طبقه بندی بین المللی اختراع؛
۷ـ ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
۸ ـ مدت حمایت.
ماده ۳۴ ـ در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن ها، میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
ماده ۳۵ـ در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری، مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد، منعکس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۹ قانون پاسخ ندهندیا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد.
تبصره ـ درصورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است.
فصل چهارم: صدور پروانه اجباری بهره برداری
ماده ۳۶ـ درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته اجازه بهر ه برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی آید، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
ماده ۳۷ـ دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره برداری، ظرف ۱۰ روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می کند. مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف ۳۰ روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند کتباً به دبیرخانه ارائه نمایند که دردفتر مخصوص به ثبت رسیده وجهت تصمیم گیری تسلیم کمیسیون خواهد شد.
ماده ۳۸ـ دبیرخانه حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذی نفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۹ـ درصورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره برداری، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره برداری، مبلغ مذکور در بند ب ماده ۱۷ قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.
تبصره ـ پرداخت هزینه های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده بهره بردار خواهد بود.
ماده ۴۰ ـ تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهره برداری باید در دفتر ثبت اختراع قید و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ گردد.
ماده ۴۱ـ چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، کمیسیون تشخیص دهد که درخواست ارائه شده منطبق با شرایط مندرج در ماده ۱۷ قانون نمی باشد، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذی نفع ابلاغ می نماید.
ماده۴۲ـ مالک اختراع یا سازمان دولتی و همین طور شخص ثالثی که پروانه اجباری بهره برداری برای او صادر شده است ظرف ۲۰ روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده۴۰ این آیین نامه می تواند نسبت به تصمیم کمیسیون درخواست بررسی مجدد نماید. چنانچه کمیسیون درخواست تجدیدنظر را قانع کننده تشخیص دهد، جلسه ای را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از وصول درخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدیدنظر و در صورت لزوم طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره برداری اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت درخواست مذکور رد می گردد. نحوه تشکیل کمیسیون، مهلت ها و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۴۳ ـ مالک اختراع می تواند درخواست لغو پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیسیون را بنابه دلائلی که در بند (ج) ماده ۱۷ قانون آمده است، همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. دبیرخانه موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف ۳۰ روز به دبیرخانه اعلام نماید. مرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال می دارد. کمیسیون پس از بررسی اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو پروانه بهره برداری باشد، حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می گردد. در صورتی که حفظ حقوق قانونی اشخاصی که اجازه را کسب کرده اند، ابقاء تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون نسبت به ابقاء آن اقدام می نماید.
تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخانه به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۴ ـ هرگونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطای پروانه اجباری بهره برداری یا رد آن از سوی متقاضی یا مالک اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون می باشد. این اعتراض باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد.
ماده ۴۵ ـ به منظور انجام کلیه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند (الف) ماده ۱۷ قانون، دبیرخانه ای به ریاست مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی در مرجع ثبت تشکیل می شود.
ماده۴۶ ـ مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری، موضوع بند (ح) ماده ۱۷ قانون، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت همراه با دلایل، مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا موخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم کمیسیون مذکور در ماده۱۷۰ این آیین نامه خواهدکرد. کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی، یا رد درخواست، تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته معلق خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.
فصل پنجم : تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده
ذمالک اختراع مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
ماده۴۸ـ درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع، باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند.
ماده۴۹ـ هرنوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
۱ـ اصل گواهی نامه اختراع؛
۲ـ مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید؛
۳ـ مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
ماده ۵۰ ـ در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:
۱ـ عنوان اختراع، با ذکر طبقه بندی مربوط؛
۲ـ تاریخ ثبت انتقال؛
۳ـ شماره ثبت اختراع در ایران؛
۴ـ اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛
۵ ـ اسم ونشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده ۵۱ ـ مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده ۱۷ قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیرانحصاری تلقی می گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد:
۱ـ نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛
۲ ـ اصل گواهی نامه اختراع؛
۳ـ مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
تبصره ـ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده۵۲ ـ در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
۱ـ درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است؛
۲ـ اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛
۳ـ هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.
ماده ۵۳ ـ چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
۱ـ اسامی مالک و بهره بردار؛
۲ـ عنوان اختراع؛
۳ـ تاریخ و شماره ثبت اختراع؛
۴ـ مدت بهره برداری؛
۵ ـ انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن.
ماده۵۴ ـ در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احد از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد. درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
۱ـ اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن؛
۲ـ اصل گواهی نامه اختراع؛
۳ـ مدارک دال بر پرداخت هزینه ها؛
۴ـ مدارک نمایندگی قانونی.
ماده ۵۵ ـ مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
۱ـ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است؛
۲ـ اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
۳ـ مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴ـ رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره۱ـ اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده۵۶ ـ در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده۵۷ ـ کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
فصل ششم: اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی نامه اختراع
ماده ۵۸ ـ تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
تبصره ـ در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده ۵۹ ـ هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره ـ مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
ماده ۶۰ ـ هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است، در صورتی که اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده ۵۹ این آیین نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض، نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است، برطبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.
تبصره۱ـ در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره۳ـ در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.
ماده ۶۱ ـ در صورت درخواست ابطال گواهی نامه اختراع، ذی نفع می تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نماید. دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
۱ـ اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲ـ رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها؛
۳ـ وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
ماده ۶۲ ـ هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود. رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند. محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
فصل هفتم: اظهارنامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات
ماده۶۳ ـ اظهارنامه بین المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.
ماده۶۴ ـ در صورتی که در اظهارنامه های بین المللی، ایران به عنوان « کشور تعیین شده» و «کشور منتخب» جهت ثبت بین المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده۶۵ ـ علاوه بر هزینه هایی که برای ثبت بین المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین المللی و مدارک آن، هزینه ای طبق جدول هزینه ها دریافت خواهد شد. در صورت تایید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.
فصل هشتم: هزینه ها
ماده۶۶ ـ با توجه به ماده ۱۶ قانون، اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی نامه باید، هزینه ای سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی نامه، طبق جدول هزینه ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
بخش سوم: ثبت طرح های صنعتی
فصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
ماده ۶۷ ـ ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۶۸ ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در ۲ نسخه و در فرم مخصوص (ط ـ ۱) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره ـ در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
ماده۶۹ ـ متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا درچارچوب ماده ۱۶۷ این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.
ماده۷۰ ـ اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛
۲ـ اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
۳ـ اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد؛
۴ـ ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد؛
۵ ـ تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
۶ ـ تعیین ضمائم.
تبصره۱ـ در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره۲ـ اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه برفارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
ماده۷۱ ـ دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را می توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.
ماده۷۲ ـ در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید، بنابه درخواست متقاضی، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد.
ماده ۷۳ ـ مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:
۱ـ مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛
۲ـ مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
۳ـ اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛
۴ـ اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛
۵ ـ در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A۴ و با جوهر مشکی باشد؛
۶ ـ درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛
۷ ـ درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛
۸ ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی؛
۹ـ مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.
تبصره۱ـ طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بندهای ۳ و ۴ فوق، باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره۲ـ در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
تبصره۳ـ در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند.
ماده ۷۴ ـ در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ـ تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
۲ـ طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
۳ـ کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر ماخذ آن.
ماده۷۵ ـ در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
ماده۷۶ـ مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.
ماده۷۷ـ استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون برای ثبت طرح صنعتی، با انجام تغییرات لازم، مشمول مقررات ماده ۲۶ این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۷۸ـ متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
ماده۷۹ـ متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهدشد.
ماده۸۰ ـ انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.
ماده ۸۱ ـ مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره ـ در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، درصورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب ماده ۱۶۷ این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.
فصل دوم: بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
ماده۸۲ ـ مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار می دهد.
ماده۸۳ ـ مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا ۳۰ روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.
ماده ۸۴ ـ طرح های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:
۱ـ طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند؛
۲ـ طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند؛
۳ـ طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی؛
۴ـ طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.
طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون، طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است.
ماده ۸۵ ـ هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب کتباً به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ اعلام، جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده ۸۶ این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
ماده ۸۶ ـ مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید. آگهی مزبور شامل موارد زیر می باشد:
۱ ـ شماره و تاریخ اظهارنامه؛
۲ـ شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی؛
۳ـ اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباً درخواست کند که نامش ذکر نشود؛
۴ـ اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی؛
۵ ـ ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد؛
۶ ـ تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛
۷ـ تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن تصویر؛
۸ ـ اشاره به ماکت طرح، در صورت ارائه؛
۹ـ مدت اعتبار ثبت.
تبصره ـ هرگاه درخواستی طبق ماده ۲۵ قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود. در این صورت مرجع ثبت، یک آگهی حاوی تاخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند. پس از انقضاء مدت تاخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی خواهد کرد. هزینه انتشار آگهی های مذکور در این تبصره به عهده متقاضی ثبت طرح صنعتی خواهد بود.
ماده۸۷ ـ ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر و طبق فرم (ط ـ ۲) در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:
۱ـ تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛
۲ـ تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی؛
۳ـ اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است؛
۴ـ ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد؛
۵ ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
۶ ـ اسم، محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد؛
۷ـ اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست، مگر اینکه طراح کتباً تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود؛
۸ ـ مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی.
تبصره۱ ـ در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که نسبت به طرح صنعتی صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی برسد.
ماده۸۸ ـ پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهی نامه ای طبق فرم (ط ـ ۳) که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن، به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می شود:
۱ـ تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛
۲ـ تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح ها؛
۳ـ اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح؛
۴ـ اسم، نشانی و تابعیت طراح، مگر اینکه طراح کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید؛
۵ ـ ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن ها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است؛
۶ ـ مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن؛
۷ـ ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
۸ ـ تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن آن.
این گواهی نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی می رسد


* دوم

فصل سوم: تمدید ثبت طرح صنعتی
ماده ۸۹ ـ با توجه به بند د ماده ۲۸ قانون، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۹۰ ـ درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می گردد.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
ماده ۹۱ ـ درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ـ شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است؛
۲ـ طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی؛
۳ـ اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی، درصورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.
ماده ۹۲ ـ تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ط ـ ۴) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهدشد. گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی، با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
تبصره۱ـ در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر، ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره۲ـ تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده ۹۳ این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.
فصل چهارم: تغییرات،انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده
ماده ۹۳ـ مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک طرح صنعتی می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی اعمال شود.
ماده۹۴ـ در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.
تبصره ـ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده ۹۵ ـ هرنوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
۱ـ آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی؛
۲ـ سند رسمی حاکی از انتقال؛
۳ـ مدارک نمایندگی قانونی؛
۴ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
ماده ۹۶ ـ درآگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:
۱ـ عنوان طرح
۲ـ تاریخ ثبت انتقال؛
۳ـ شماره ثبت طرح در ایران، با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد؛
۴ـ اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛
۵ ـ اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده ۹۷ ـ مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
۱ـ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است؛
۲ـ اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده؛
۳ـ مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴ـ رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره۱ـ اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده۹۸ ـ در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری، یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده ۹۹ ـ کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده 
 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
   
     
 

سازمان جهانی مالکیت فکری
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)

پیدایش سازمان جهانی دارائی فکری به رویدادی در سال 1873 باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار گردید. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل \"سرقت افکار\" و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند. در پی تلاشهای صاحب‌نظران ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از دارائی فکری برپا گردید و کشورهای عضو برای انجام وظایف،‌ اداره بین‌المللی ایجاد نمودند. در سال 1886 کنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره‌ای نیز برای انجام امور اداری آن ایجاد گردید. در سال 1967 کنوانسیونی به نام تأسیس سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه ابزار لازم برای انطباق و روزآمد نمودن آنها تشکیل گردید و در سال 1970 با نام WIPO آغاز بکار نمود. در سال 1974 این سازمان به عنوان یکی از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل معرفی گردید تا بتواند فعالیت‌های دارائی فکری را ارتقاء‌ بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدینوسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.
طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائی فکری) افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره‌مند می‌گردند. در دارائی فکری نیز مانند دیگر حقوق مالکیت،‌ خالق یا مالک پروانه ثبت اختراع،‌ نشان تجاری و حق چاپ و تکثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره‌مند می‌گردد.
اهداف سازمان WIPO
براساس ماده 3 کنوانسیون استکهلم اهداف این سازمان عبارتند از:
1- ارتقاء حمایت از دارائی فکری در جهان از طریق همکاری‌های متقابل دولتها و WIPO با سازمانهای مشابه بین‌المللی،
2- ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از همکاریهای اجرایی اتحادیه‌های پاریس و برن.
در مورد هدف اول:
1- WIPO کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین‌المللی تشویق می‌نماید،
2- قوانین ملی مربوط به دارائی فکری را تصحیح می‌نماید،
3- به کشورهای در حال توسعه کمک‌های فنی می‌نماید،
4- اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و اشاعه می‌نماید،
5- خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی‌های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه می‌کند،
6- بین کشورهای عضو هماهنگی و همکاری ایجاد می‌نماید.
در مورد هدف دوم:
 سازمان WIPO مرکزیت اجراء و هدایت اتحادیه‌های دارائی فکری را در دبیرخانه بین‌المللی خود در ژنو انجام می‌دهد و از طریق ارگان‌های مختلف بر این امر نظارت می‌نماید و نیز محوریت مسائل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز برعهده دارد.
وظایف سازمان WIPO :
طبق ماده چهار کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان این گونه تعریف شده است:
 طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حمایت از دارائی فکری در دنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه،
 نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه‌های برن،‌ پاریس و اتحادیه‌های وابسته،
 همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه‌های بین‌المللی در حمایت از دارائی فکری،
 مساعدتهای قانونی و فنی در مورد دارائی فکری به کشورهای عضو،
 ارائه خدمات و فعالیتهای مقتضی در جهت تسهیل حمایت از دارائی فکری و تدارک امکان ثبت بین‌المللی آنها.
ارکان و ساختار WIPO :
سازمان WIPO دارای دو رکن اساسی است:
 مالکیت صنعتی (اختراعات، نشان تجاری، طراحی صنعتی)،
 حق تألیف در آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و زمینه‌های صوتی‌ ـ تصویری.
همچنین این سازمان دارای چهار پیکر اصلی می‌باشد:
1-  مجمع عموی (کلیه کشورهای عضو WIPO و نیز اتحادیه برن و پاریس)،
2- کنفرانس شامل کلیه کشورهای عضو WIPO ،
3- کمیته همکاری (شامل 68 عضو از مجمع عمومی، کنفرانس و سوئیس)،
4- دبیرخانه بین‌المللی .
مجمع عمومی و کنفرانس هر دو سال یک بار به صورت جلسات عمومی نشست دارد و کمیته همکاری سالانه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. کلیه این چهار رکن تحت نظر دبیرکل و با آرای مجمع عمومی تعیین می‌گردد. عضویت در WIPO برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه‌های برن و پاریس آزاد است و نیز برای اعضای سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،‌ دادگاه بین‌المللی عدالت و نیز دعوت مجمع عمومی برای عضویت.

دبیرخانه WIPO :
این اداره در واقع دبیرخانه سازمان WIPO و اتحادیه‌های وابسته می‌باشد که توسط معاهدات پاریس، برن، ‌مادرید، پروتکل مادرید، ‌توافق لیسبون، هایگ، استراسبورگ، لیس، لوکارنو، وین و معاهده بوداپست ایجاد شده است. این اداره تحت نظر اعضای مجمع عمومی و کنفرانس اداره می‌گردد و مدیریت آن بر عهده دبیرکل WIPO می‌باشد.
وظایف دبیرخانه:
 انتشار ماهنامه (انگلیسی و فرانسه) مالکیت صنعتی و حق چاپ و تألیف  شامل اطلاعات اعضاء جدید و اتحادیه‌های وابسته و فعالیت حوزه‌های مختلف آنها،
 ارائه خدمات چهارگانه ثبت بین‌المللی.
1- اداره PATENT COROPRATION TREATY (1978) با وظایف:
 دسته‌بندی درخواستهای بین‌المللی ثبت به شکل کاغذی و دیسک فشرده،
 نگهداری نسخه‌های موقت و اصلی تقاضانامه‌ها،
 چاپ هفته نامه PCT ،
 چاپ دوره‌ای راهنمای درخواست‌کنندگان PCT ،
 برقراری تماس لازم با درخواست‌کنندگان برای طبقه‌بندی درخواست‌های ثبت اختراع ملی یا منطقه‌ای و تماس با مسؤولان تکمیل کننده تقاضا نامه‌ها و جستجو‌کنندگان آزمونهای ابتدائی،
 ایجاد نشست کمیته‌های دولتها برای ایجاد هماهنگی‌های پایدار بین‌اداره‌ها و افراد مسؤول ثبت در سطح بین‌المللی.
2- پارتمان ثبت بین‌المللی نشان تجاری (1893) با وظایف:
 چاپ و انتشار بولتن (انگلیس و فرانسه) هر دو هفته یک بار شامل اطلاعات ثبت نشانهای جدید تجاری، تغییرات ثبت (انتقال قانونی،‌ فسخ و محدود کردن کالاها) و تمدید ثبت طب معاهده مادرید،
 انتشار دیسک فشرده برای اطلاعات کتاب شناختی و ترسیمی کلیه نشانهای تجاری بین‌المللی .
3- دپارتمان ودیعه سپاری بین‌المللی (نمونه‌های) طرحهای صنعتی (1928) با وظایف چاپ بولتن ماهانه در (فرانسه و انگلیسی)، نشر ودیعه‌های جدید و تغییرات ایجاد شده در ودیعه سپاری‌های پیشین.
4- دپارتمان خدمات ثبت بین‌الملل القاب اصیل   (1928) با وظایف چاپ بولتن ماهانه (فرانسه) شامل ثبت القاب و اسامی جدید.
منابع مالی دبیرخانه بین‌المللی:
این منابع از طریق مشارکت اعضاء (14%) شامل اعضاء اتحادیه‌های برن و پاریس و نیز کنفرانس WIPO و همچنین کارمزدهای پرداختی کاربران خصوصی ثبت بین‌الملل (80%) و 6% باقیمانده از طریق فروش خدمات حقوقی، فنی، انتشارات و هدایا و کمکهای اعطایی سازمان بین‌المللی تأمین می‌گردد.
اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه مالکیت صنعتی:
این اتحادیه‌ها عبارتند از :
 معاهده پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طراح مفید و شاخص‌های جغرافیایی  نیز جلوگیری از رقابت غیرعادلانه) سال 1883،
 معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کالاها و خدمات) سال 1891 ،
 اتحادیه مادرید (ثبت بین‌المللی نشان تجاری) سال 1891 ،
 اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین‌المللی طرحهای صنعتی) سال 1925 ،
 اتحادیه لیس (طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای ثبت نشان تجاری) سال 1957 ،
 اتحادیه لیسبون (حمایت از القاب اصیل و ثبت بین‌المللی آنها ) سال 1968 ،
 اتحادیه لوکارنو (ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طراحی صنعتی) سال 1968 ،
 اتحادیه (PATENT CORPORATION TREATY) همکاری برای طبقه‌بندی،‌ جستجو و آزمون درخواست‌های بین‌المللی برای حمایت از اختراعات سال 1970 ،
 اتحادیه آی. پی. سی (INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION) (ایجاد هماهنگی و یکپارچگی طبقه‌بندی اختراعات) سال 1971 ،
 اتحادیه وین (تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی برای اجزای ترسیمی نشانه‌های تجاری) 1973 ،
 اتحادیه بوداپست (شناسایی بین‌المللی ذخائر میکروارگانیسم‌ها برای مفاصد ثبت پتنت) 1977 ،
 معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوءاستفاده‌های تجاری) 1981 ،
 معاهده قانون نشان‌های تجاری (TRADEMARK LAW TREATY) (ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) 1994 .
اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه حق چاپ و تکثیر:
 اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) 1886 ،
 معاهده حق تألیف وایپو (WCT)،‌(حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) 1996 ،
 معاهده اجرای گرامافونی (WPPT) (حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده صوتی گرامافون) 1996 ،
 کنوانسیون رم (حمایت از اجرا و تولیدکنندگان گرامافون و سازمانهای پخش و اشاعه آنها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین‌المللی کار) 1925 ،
 کنوانسیون ژنو (حمایت از تولیدکنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیرمجاز) 1971 ،
 کنوانسیون بروکسل (توزیع انتقالی سیگنالهای حاوی برنامه از طریق ماهواره) 1974 .
فعالیتهای سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه:
 استفاده بهینه از دارائی برای تشویق فعالیتهای خلاق ملی، تسهیل دستیابی به فناوری کشورهای دیگر،
 استفاده از آثار ادبی و هنری با منشاء خارجی،
 سازماندهی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات علمی و فنی میلیونها پروانه ثبت اختراع،
سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت صنعتی در کشورهای در حال توسعه دارای فعالیتهای زیر می‌باشد:
 بهبود شرایط دست‌یابی به فناوری خارجی اختراعات،
 افزایش رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی از طریق حمایت بهتر از نشان خدماتی و تجاری و استفاده بهینه از آنها در بازرگانی،
 تسهیل دسترسی به اطلاعات فناوری در مدارک ثبت اختراعات و اشاعه آنها به کاربران بالقوه،
 مساعدت در ایجاد، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالکیت صنعتی این کشورها،
 مشاوره حقوقی برای تهیه پیش‌نویس قوانین موردنیاز و ترجمه به زبانهای دیگر.
برای نیل به امور فوق لازم است کشورهای در حال توسعه قوانین ملی خود را در مورد مالکیت صنعتی تنظیم نمایند و مؤسسات دولتی را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین‌المللی عمل نمایند. در این راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات و لوازم لازم را از طریق آکادمی WIPO ارائه می‌نماید که منابع مالی این آموزشها توسط WIPO یا کشورهای اعطاءکننده کمک مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)  تأمین می‌گردد.

الزامات و امتیازات عضویت در WIPO :
از عمده‌ترین شرایط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارک لازم و کافی مبنی بر تعهد کشور عضو به رعایت حقوق دارائی فکری می‌باشد. کلیه کشورهای عضو WIPO موظفند در چهارچوب مالکیت معنوی با اتباع سایر کشورهای عضو نیز مانند اتباع خود عمل نمایند و کلیه امتیازات قانونی و حقوقی اتباع خود در زمینه مالکیت صنعتی را به اتباع سایر کشورهای عضو اعطاء نمایند. اعضاء همچنین موظفند تا سازمانی تحت عنوان اداره مالکیت صنعتی ( یا نام مشابه) ایجاد نمایند و این اداره مؤظف است زمینه اجرای مفاد کنوانسیون‌های مرتبط اعم از پذیرش درخواست‌های بین‌المللی ثبت،‌ بررسی صحت صدور گواهینامه و اوراق مربوطه، ‌انتشار موضوع در نشریه رسمی و اداری، پیگیری و پاسخ‌دهی تقاضانامه‌های اتباع سایر کشورهای عضو و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به مالکیت صنعتی را فراهم نماید.
در زمینه امتیازات عضویت در WIPO می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 کاهش هزینه‌های پست،
 برخورداری از همکاری سازمانهای وابسته در کلیه کشورهای عضو به‌منظور اعلام اختراعات، نشان تجاری و کلیه دارائی‌های معنوی مخترعین، مبتکرین صاحبان فعالیت‌های تجاری و نیز صاحبان آثار فکری کشور،
 دسترسی به بانکهای اطلاعاتی WIPO و بانکهای مشابه کشورهای عضو در زمینه دارائی فکر،
 برخورداری از خدمات مرکز داوری و حل اختلاف WIPO،
 استفاده از خدمات مراکز آکادمی جهانی WIPO،
 همکاری نظام قضائی کشورهای عضو در جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالکیت معنوی،
 همکاری گمرک کشورهای عضو در جلوگیری از سوءاستفاده سایر کشورها از اختراعات، نشان تجاری و اسامی جغرافیایی،
 برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه ساختار،‌ تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی ادارات دارائی فکری کشور،
 برخورداری از خدمات و کمک‌های سازمان WIPO در زمینه تجهیز و مدرنیزه کردن ادارات ثبت کشورهای عضو.
در حال حاضر طبق آمار سال 2000 این سازمان بالغ بر 90% از کشورهای جهان  را در عضویت خود دارد که 177 کشور دنیا را پوشش می‌دهد.

http://www.techmart.ir/fa/?c=content&id=288

  نظرات ()
کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
 
 

مالکیت فکری چیست؟
مالکیت فکری به خلاقیت‌های ذهنی از قبیل: اختراعات، کارهای ادبی و هنری و نشانه‌ها، نامها و تصاویری که در تجارت استفاده می‌شوند، اشاره می‌کند.
مالکیت فکری به دو دسته تقسیم می‌شود:
مالکیت صنعتی: شامل اختراعات، علائم تجارتی، طرحهای صنعتی و علائم جغرافیایی می‌باشد.
کپی رایت: شامل آثار ادبی از قبیل رمانها، اشعار و نمایشنامه‌ها، فیلمها، آثار موسیقی و کارهای هنری از قبیل طراحی، نقاشی، عکسها و مجسمه‌سازی و طراحی‌های معماری می‌باشد.
حقوق مالکیت فکری کدامند؟
حقوق مالکیت فکری مانند حقوق هر مالکیت دیگر به پدیدآورنده یا مالک علامت تجاری یا کپی‌رایت اجازه می‌دهد تا از کار یا سرمایه‌گذاری خود، بهره بگیرند. این حقوق در مادة 27 ، اظهارنامة حقوق بشر طرح‌ریزی شده که قوانینی را وضع می‌نماید تا از حفاظت اخلاقی و مادی منافع بدست آمده از تألیف هر اثر علمی یا هنری سود ببرند.
اهمیت مالکیت فکری اولین بار در \"همایش پاریس برای حفاظت از مالکیت صنعتی\" در سال 1883 و همایش \" برنه برای حفاظت از آثار ادبی و هنری\" در سال 1886 شناخته شد. هر دو معاهده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) پذیرفته شدند.

چرا پیشرفت دادن و محافظت از مالکیت فکری؟
دلایل متعدد قانع‌کننده‌ای وجود دارد. اولاً پیشرفت و رفاه بشریت که توانایی او در خلق آثار جدید در زمینه‌های تکنولوژی و فرهنگ بستگی دارد.
ثانیاً حفاظت قانونی از این خلق آثار جدید، هزینه‌های منابع اضافی را به کار می‌گیرد که به نوآوری مجدد منجر می‌شود.
ثالثاً پیشرفت و محافظت مالکیت فکری، رشد اقتصادی را بر می‌انگیزد، مشاغل و صنایع جدید را خلق می‌کند و کیفیت و لذت بردن از زندگی را بالا می‌برد.
یک سیستم مالکیت فکری متعادل و کارآمد می‌تواند به همة کشورها کمک کند تا توانایی مالکیت فکری را به عنوان یک ابزار قدرتمند برای توسعة اقتصاد و رفاه اجتماعی و فرهنگی بشناسد. سیستم مالکیت فکری به ایجاد تعادل بین منافع نوآور و منافع عموم کمک می‌کندو محیطی را فراهم می‌کند که در آن خلاقیت و نوآوری در جهت سود همگانی پیشرفت کند.
کپی‌رایت و حقوق مرتبط کدامند؟
کپی‌رایت به منزلة مجموعة قوانینی است که به نویسندگان، هنرمندان و دیگر بوجود آورندگان، از آثار ادبی و هر نشان که به طور کلی به عنوان \"آثار\" شناخته می‌شوند، مصونیت می‌بخشد. آن دسته از حقوق که دقیقاٌ به کپی‌رایت مربوط می‌باشند، \"حقوق مرتبط\" نامیده می‌شوند. که اگرچه محدودتر و دارای مدت زمان کمتری نسبت به کپی‌رایت هستند ولی حقوق مشابه کپی‌رایت را فراهم می‌کنند.

سود برندگان از حقوق مرتبط عبارتند از:
• اجراکنندگان (از قبیل بازیگران و نوازندگان) در اجراهایشان.
• تولیدکنندگان ضبط صدا (برای مثال ضبط کردن کاست یا لوحهای فشرده) در برنامة ضبط شدةشان
• سازمانهای خبرگذاری در برنامه‌های رادیو و تلویزیونشان.
آثاری که توسط کپی‌رایت پوشش داده می‌شوند عبارتند از: رمان‌ها، اشعار، نمایشنامه‌ها، آثار مرجع، روزنامه‌ها، برنامه‌های کامپیوتر، پایگاه داده‌ها، فیلمها، تنظیمات موسیقی، رقص‌آرایی‌ها، نقاشی‌ها، طراحی‌ها، عکس‌ها، مجسمه‌سازی، معماری، تبلیغات، نقشه‌ها، و طراحیهای فنی.
کپی‌رایت و حقوق مرتبط، چه حقوقی را فراهم می‌کنند؟
بوجود آورندگان آثار محافظت شده توسط کپی‌رایت و وارثان و جانشینان آنها (عموماً به عنوان صاحبان حق شناخته می‌شوند). قوانین اساسی معدنی را تحت قانون کپی‌رایت در اختیار دارند. آنها حقوق انحصاری برای استفاده یا اجازه دادن به دیگران برای استفاده از آثار، تحت شرایط توافق در دست دارند.
صاحب حق یک اثر توانایی منع کردن یا اجازه دادن در این موارد را دارد:
• تکثیر آن در همة اشکال از قبیل چاپ کردن و ضبط صدا.
• اجرای عمومی آن و برقراری ارتباط با عموم.
• پخش آن از طریق خبرگذاری‌ها.
• ترجمه آن به زبانهای دیگر
• انطباق آن، از قبیل یک رمان به فیلم‌نامه برای یک فیلم.
حقوق مشابه در بین دیگران، ضبط کردن و تکثیر، تحت حقوق مرتبط، واگذار می‌شوند.
بسیاری از انواع آثار که تحت حفاظت قوانین کپی‌رایت و حقوق مرتبط قرار دارند، به توزیع بیشتر، ارتباط، سرمایه‌گذاری اقتصادی برای پخش موفقشان احتیاج دارند (مانند نشریات، برنامه‌های ضبط شدة صدا و فیلمها). بنابراین بوجود آورندگان، اغلب، حقوق آثارشان را به کمپانی‌هایی واگذار می‌کنند که بهترین توسعه و فروش را برای آثارشان داشته باشند. در عوض، پرداخت، به شکل وجوه و یا حق امتیاز می‌باشد. (پرداخت به درصد منافع بدست آمده از اثر بستگی دارد.)
حقوق اقتصادی کپی‌رایت، مدت زمانی دارد که در معاهدات وابسته به WIPO معین شده است و از زمان بوجود آوردن و تثبیت اثر شروع شده و تا کمتر از 50 سال از زمان مرگ بوجود‌آورندة آن ادامه ندارد. قوانین ملی ممکن است مدت بیشتری را برای حفظ اثر بنا نهند. این مدت حفاظت، هم بوجود آورنده و هم وارثان و جانشینان آنها را قادر می‌سازد تا برای مدت زمان معقولی از لحاظ اقتصادی، بهره‌مند گردند.
حق، از مدت زمان کوتاهتری برخوردارند، معمولاً 50 سال پس از اینکه اجرا، برنامة ضبط شده یا پخش خبر رخ داد.  کپی‌رایت و محافظت از اجرا کنندگان شامل حقوق اخلاقی نیز می‌شود. حقوقی که مدعی ایجاد اثر هستند و با تغییر دادن اثر می‌تواند آبروی بوجود آورندة آن را خدشه دار کند، مخالفت می‌کند.
حقوق وضع شده تحت کپی‌رایت و قوانین حقوق مرتبط می‌توانند بوسیلة صاحبان حقوق مرتبط تحت روشهای گوناگون اجرا شوند. از قبیل اعمال کردن رفتارهای مدنی، تعقیب کردن راهکارهای اداری، و پیگیریهای جنایی. احکام بازداشت، دستورات صادر شده برای از بین بردن قانون‌شکنی، بازرسیها و ... برای اجرای حقوق، بکار می‌روند.
مزایای کپی‌رایت و حقوق مرتبط با آن کدامند؟
کپی‌رایت و حقوق مرتبط با آن جزء ضروری در پرورش دادن خلاقیت و نوآوری بشر است. انگیزه دادن به نویسندگان، هنرمندان و بوجود آورندگان، در غالب تشخیص و پاداشهای منصفانة اقتصادی، فعالیتها و بازدهی آنها را بالا برده و غالباً نتایج را بهبود می‌بخشد. همچنین تشکیلات اقتصادی و شرکتها با تضمین کردن موجودیت و قابلیت اجرای قوانین، خیلی راحت‌تر می‌توانند در بوجود آوردن، توسعه و اشاعة جهانی آثار سرمایه‌گذاری کنند.
این کار در عوض، دستیابی را افزایش می‌دهد و لذت بردن از فرهنگ، دانش و سرگرمی را در سرتاسر جهان به خوبی شبیه‌سازی اقتصاد و توسعة اجتماعی، بهبود می‌بخشد.
کپی‌رایت و حقوق مربوط به آن چگونه با پیشرفتهای تکنولوژی همگام شده‌اند؟
حوزة کپی‌رایت و حقوق مربوط به آن در طی چند دهة اخیر با پیشرفت چشمگیر توسعة فنی که راههای انتشار مخلوقات را بوسیلة برخی اشکال ارتباطات جهانی از قبیل ماهواره، دیسکهای فشرده CD و DVD ها فراهم آورده است، توسعة بسیاری یافته است. انتشار کارها توسط اینترنت، آخرین پیشرفت است که سوالهای جدیدی را در رابطه با کپی‌رایت و حقوق مربوط به آن، در سطح جهانی بوجود می‌آورد. WIPO به طور عمیق در منازعه بین‌المللی درگیر شده است تا استانداردهای جدیدی را برای محافظت از کپی‌رایت در فضای مجازی شکل دهد. با توجه به این، سازمان معاهدة کپی‌رایت WIPO (WCT) و معاهدة اجرایی و صوتی WIPO (WPPT) را اداره می‌کند.
که اغلب به عنوان \"معاهدات اینترنتی\" شناخته می‌شوند. این معاهدات اینترنتی، هنجارهای بین‌المللی تعیین شده برای جلوگیری از دستیابی غیر مجاز و استفادة از آثار خلاق از اینترنت را شرح داده‌اند.
کپی‌رایت و حقوق مربوط به آن چگونه تنظیم می‌شوند؟
کپی‌رایت و حفاظت حقوق مربوط به آن، به طور اتوماتیک و بدون نیاز به هیچ ثبت یا تشریفاتی، فراهم می‌شود. در هر صورت، بسیاری از کشورها، یک سیستم ملی ثبت اختیاری را فراهم کرده‌اند. این سیستمها برای مثال، ابهامات مربوط به مشاجرات مربوط به مالکیت، خلق تبادلات اقتصادی، فروش، واگذاری و انتقال حقوق را تسهیل می‌کنند.
بسیاری از نویسندگان و نوازندگان توانایی و یا وسایل تحت تعقیب قرار دادن قانونی و اداری اجرای کپی‌رایت و حقوق مربوط به آن، مخصوصاً با توجه به استفادة جهانی در حال افزایش آثار ادبی، موسیقی و اجرایی را ندارند. در نتیجه تأسیس و زیاد کردن سازمانهای مدیریتی اجتماعی یا \"انجمن‌ها\"، روند ضروری رو به رشد در بسیاری از کشورهاست.
برای مثال، این انجمن‌ها می‌توانند برای اعضایشان مزایای اجرایی سازمان و مهارتهای قانونی و فعالیت مفید در جمع‌آوری اداره کردن، پرداخت کردن حق امتیازهای بدست آمده از استفادة ملی و بین‌المللی اثر یا اجرای کپی از اعضاء، فراهم کنند.
بعضی اوقات، حقوق مشخص تولیدکنندگان سازمانهای ضبط صدا و پخش اخبار، همگی بدین صورت اداره می‌شوند.
سازمان جهانی مالکیت فکری چیست؟
در سال 1970 تأسیس شد، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) یک سازمان بین‌المللی است که به کمک کردن در اطمینان یافتن از اینکه حقوق بوجود آورندگان و صاحبان مالکیت فکری، در سرتاسر جهان حفاظت می‌شود، اختصاص یافته است و مخترعان و مبدعان به خاطر نبوغشان پاداش داده شود.
این حفاظت بین‌المللی، نقش انگیزه را برای خلاقیت بشر، ایجاد می کند. مرزهای علم و تکنولوژی را جلو می‌برد و دنیای ادبیات و هنر را غنی می‌سازد. همچنین با فراهم کردن یک محیط با ثبات برای بازاریابی محصولات مالکیت فکری، چرخه‌های تجارت بین‌المللی را روغنکاری می‌کند. WIPO دقیقاً با کشورهای عضو و مؤسسات دیگر همکاری می‌کند تا تضمین کند که سیستم مالکیت فکری مانند یک ابزار انعطاف‌پذیر و سازگار، برای کامیابی و خوشبختی باقی بماند و به درک کردن توانایی کامل مالکیت فکری برای نسل‌های حال و آینده کمک کند.
چگونه WIPO حفاظت از مالکیت معنوی را ترقی می‌دهد؟
به عنوان یک قسمت از سازمان ملل، WIPO به عنوان یک محل تبادل نظر برای کشورهای عضو وجود دارد تا قوانین را ایجاد و هماهنگ کند و برای حفظ حقوق مالکیت فکری عمل کند. اکثر ملل صنعتی، دارای سیستم‌های حفاظتی هستند که عمرشان به قرنها می‌رسد.
بسیاری از کشورهای جدید و در حال توسعه، به هر حال، هم اکنون، در حال شکل دادن پتنت، علامت تجاری و قوانین کپی‌رایت و سیستمهایشان هستند.
با جهانی شدن سریع تجارت در دهة اخیر، WIPO نقش کلیدی را در کمک کردن به این سیستمهای جدید ایفا می‌کند، مذاکره، دستیاری فنی و قانونی و آموزش دادن در اشکال متنوع، از قبیل زمینة اجرای حقوق مالکیت فکری را تکامل می‌دهد.
همچنین WIPO سیستم‌های ثبت جهانی را برای پتنت‌ها، علائم تجاری و طرحهای صنعتی که تحت تجدید نظر منظم کشورهای عضو و دیگر ذی‌نفع‌ها قرار دارند، فراهم می‌کند تا معین کنند که چگونه آنها می توانند نیازهای استفاده‌کنندگان را فراهم کنند.
WIPO با کشورهای عضو خود کار می‌کند تا مالکیت معنوی را بوسیلة بخشهای تجاری از طبقة کارکنان عادی به سیاست‌گذاران سوق دهد. تا مطمئن سازد که منافع آن شناخته شده، به درستی فهمیده و در دسترس همگان باشد.
چگونه WIPO تأمین هزینه شده است؟
WIPO سازمانی است که نسبتاً، بودجة خود را، خود تأمین می‌کند و بیش از 90 % بودجة سالانة خود را از استفادة سرویسهای ثبت بین‌المللی، نشریات، داوری و اعمال میانجی‌گری خود، ایجاد می‌کند. باقی بودجه از کمکهای مالی کشورهای عضو بدست می‌آید.
یک فرد معمولی چگونه بهره‌مند می‌شود؟
حقوق مالکیت معنوی به خلاقیت و تلاش انسانی پاداش می دهد که پیشرفت بشر را بهبود می‌بخشد.
برای مثال:
• یک فیلم، برنامه‌های ضبط شده، نشریات و صنعت نرم‌افزار چند میلیارد دلاری که برای میلیونها نفر از مردم در سرتاسر دنیا شادی می‌آورد، بدون محافظت کپی‌رایت وجود نخواهد داشت.
• مشتریان هیچگونه تمایلی برای خرید قاطعانة محصولات و خدمات، بدون محافظت بین‌المللی از علائم تجاری و اجبار برای از بین بردن جعل و سرقت ادبی، نخواهند داشت.
• بدون امتیازات فراهم شده توسط سیستم پتنت، محققان و مخترعان انگیزة کمی برای ادامة تولید بهتر و بیشتر محصولات برای مشتریان در سرتاسر جهان خواهند داشت.

http://techmart.ir/?c=content&id=287

  نظرات ()
ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
__________________________________________________

 اختراعات
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی)

ماده1- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید.
ماده2- اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد . ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد . مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ،کشاورزی ،ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
ماده 3- گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
ماده 4- موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف- کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری
ب- طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده درروش های مزبور نمی شود
د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها
ه- آنچه قبلا" در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر ، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد ، مانع ثبت نخواهد بود.  
و- اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده5- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:
الف- حقوق اختراع ثبت شده منحصرا" به مخترع تعلق دارد.
ب- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند ، حقوق ناشی از اختراع مشترکا" به آنان تعلق می گیرد.
ج- هرگاه دویا چند نفر ،مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه ، اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکورمسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد ،حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د- حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
ه- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد ، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود ، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و- نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتبا" از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود . هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.
ماده6-  اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود،تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود ، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را در بر داشته باشد. هزینه های ثبت اظهار نامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف – نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی ، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب- در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست ، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج- ادعای مذکور در اظهارنامه ، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده7- متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.
ماده8- اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مرتبط نمی شود . متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف- اظهارنامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند .
ب- آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.
ماده9- متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است . در صورت درخواست حق تقدم :
الف- اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین ، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.
ب- با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن ، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.
ماده10- بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی ، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عینا" و ماهیتا" مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است،ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف- نصویر هر گونه نامه و اخطاریه ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.
ب- تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.
ج- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.
د- تصویر هر تصمیم نهایی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی.
ماده 11-  اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:
الف- ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب- ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.
ج- توصیف اجمالی اختراع.
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده12-  چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت ،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد نمود.
ماده13-  پس از قید تاریخ تقاضا،اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین نامه آن،بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می دهد.در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.
ماده14- اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید  :
 الف- درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج- رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر،اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د- به درخواست دارنده گواهینامه اختراع،تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد،مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات ،اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است،تجاوز نکند.
ماده 15- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
الف- بهره برداری از اختراع ثبت شده درایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع،مشروط به موافقت مالک آن است.بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول- ساخت،صادرات و واردات،عرضه برای فروش ،فروش و استفاده از فرآورده.
دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده.
2- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول- استفاده از فرآیند.
دوم- انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیما" از طریق این فرآیند به دست می آید.
ب- مالک می تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ج- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
 1- بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.  
2- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها ، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا" وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شود.
3- بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
4- بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است ، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع ، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن به عمل می آورده است.
د- حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (4) بند (ج) این ماده قید شده است،تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات از آن فراهم گردیده ، قابل انتقال یا واگذاری است.
ماده 16- اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده ، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع ، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال ، مبلغی که به موجب آئین نامه این قانون تعیین می شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد.تأخیر در پرداخت،حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.
در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود ،اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع،فاقد اعتبار می شود.
ماده 17- دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر ، می توانند از اختراع بهره برداری نمایند:
الف- در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ،تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور ،اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نمایدو یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ،دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب باکمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع  بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد.کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیتهای غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون  می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید،نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نمایدکه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح وبررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار،اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند،اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
درمواردی  که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده ، مانع انجام امور زیر نیست:
1- انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع , با رعایت مقررات این ماده.
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (15).
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) این ماده.
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا" به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند، برای عرضه در بازار ایران است.
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است.
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است:
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم،متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون مالک آن ، صادر می کند.
2- در مواقعی که طبق چزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2)  این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ریط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء بند (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
 5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزاء (1) و(2) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است.
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.
ماده 18-  هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (1)،(2)،(4)و صدر ماده (6) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست ، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت وپس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می کند.
ماده 19- چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی ریط منعکس می نماید.
دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره برداری کتبا" به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می نماید.
_______________________________________________________
طرحهای صنعتی    

ماده20-  از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
ماده21- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده (4) این قانون در خصوص طرح های صنعتی نیز قابل اعمال است.
ماده 22-  اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، همراه نقشه ،عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی  می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست،اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح ثابت نماید.
ماده 23-  مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج) مواد (11) و (15) این قانون درخصوص طرح های صنعتی نیز قابل اعمال است.
ماده 24- دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
ماده 25- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.
ماده26- متقاضی می تواند تا زمانیکه اظهارنامه درجریان بررسی است،آن را مسترد نماید.
ماده27- بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود :
الف- تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
ب- اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه ، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده(22) و نیز این که طرح صنعتی مذکور،وفق مقررات مندرج در ماده (20)  و بند (و) ماده(4) و مقررات مربوط                      می باشد،بررسی می کند.
ج- در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.
د- هرگاه درخواستی طبق ماده (25) ارائه شده باشد،پس از ثبت طرح صنعتی ،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود.در این صورت اداره مالکیت صنعتی،یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد.رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
ماده 28- حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ،مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا" موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د- مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره  که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
ماده29-  هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.مفاد قسمت اخیر ماده (18) در این خصوص نیز اعمال می شود.
_______________________________________________________
 
علائم ،علائم جمعی و نامهای تجاری

ماده 30- علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف- علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی با حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که بتوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده31- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد.
ماده32-  علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
د-  عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه - عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا" برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط  بر آن که عرفا"  میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلا" به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
ماده33-  اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت بر عهده متقاضی است.
ماده34-  در صورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او که در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است ، طبق مفاد ماده (9) این قانون رفتار می شود.
ماده35-  متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او ثبت نشده ، آن را مسترد کند.
ماده36-  اداره مالکیت صنعتی ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.
ماده37-  هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی ، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت:
1-    اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
2-    اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظرگرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
ماده38-  پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانونا" قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم گیری مقتضی اتخاذ می شود.
ماده39-  هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر        می نماید.
ماده40-  حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا" منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.  
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می شود.
ماده41-  هر ذی نفع می توانداز دادگاه ابطال ثبتعلامت را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است.
ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.
هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا" یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است ، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند . در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود.
ماده42-  با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است.
 ماده43-  علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (41)، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(42) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مریوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.
ماده44-  قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت علامت باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را دربر داشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور موثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده45-  ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.
ماده46-  اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است،نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود.
ماده47-  با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفا" باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.
_______________________________________________________
   
مقررات عمومی
ماده48-  هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی             می شود.تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ،مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.
هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
ماده49-  هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.
ماده50-  هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.اداره مالکیت صنعتی ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده51-  درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده52-  تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون   بهره مند می شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده53-  اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش بینی می کند.علائم جمعی در بخش ویژه ای در دفتر ثبت علائم، ثبت می شود.
ماده54-  اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواند برابر مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
ماده55-  اداره مالکیت صنعتی، کلیه اگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
ماده56-   اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هریک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آئین نامه اجرائی را تصحیح کند.
ماده57-  اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین نامه اجرائی آن پیش بینی شده است، پس از بررسی شراسط موجود     می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی نفع طبق مقررات مذکور در آئین نامه انجام می شود.
ماده58-  اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می شود.
ماده59-  رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده60-  نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
ماده61-  هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(15)،(28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیر قانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(000/000/10 )ریال تا پنجاه میلیون(000/000/50)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها محکوم می شود.
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی درنظر خواهد گرفت:
1- فرآورده جدید باشد.
2- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا" استفاده شده، تعیین نماید.
ماده62-  درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
ماده63-  با پیش بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید         می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد.
پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
ماده64-  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. در آئین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه     هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده65-  اختراعات و علائم تجارتی که قبلا" برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت:
الف- در مورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب- علائم باید در مورد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه بندی بین المللی مجددا" طبقه بندی شود.
ماده66-  از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه های مربوط به آن ملغی می شود.
 قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده  در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید

http://www.patentiniran.com/persian/page.php?7

  نظرات ()
همه چیز درباره طرح صنعتی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

مقدمه

  در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 7/8/86 کمیسیون قضائی و خصوصی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات طرح های صنعتی، علائم و نامهای تجاری به مجلس شورای اسلامی تصریح گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 3/11/86 و تأئید شورای محترم نگهبان ابلاغ گردید.

 

 

مفاهیم کلی طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست

وفق ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تفسیر معاهده مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. -  بنابراین هر تغییری که در ظاهر یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی ایجاد شد مشروط بر اینکه یک ظاهر منحصر به فرد داشته باشد که از طیف و سیعی از دیگر محصولات متمایز گردد می تواند یک طرح صنعتی قابل حمایت باشد. از اینرو نتیجه فنی به تنهایی یا فرآیند محصول نمی تواند از نظر این قانون، طرح صنعتی باشد. -  در کتب آموزشی سازمان جهانی مالکیت فکری (Looking good) به شکل و ظاهر کالا آنهم از جنبه زینتی و زیبایی شناختی توجه دارد و به جذابیت محصول که باعث تفاوت مابین شکل و ظاهر کالاهای یک بنگاه اقتصادی با کالای تولیدی رقیب می شود به عنوان ویژگی خاص نگاه می کند. -  طرح صنعتی می تواند شامل تعداد زیادی از محصولات صنعتی، پوشاک، صنایع دستی، ابزار متنوع پزشکی ، محصولات خانگی، محصولات لوکس، اسباب بازی مبلمان لوازم برقی اتومبیل و غیره باشد. - طرح صنعتی می تواند سه بعدی بوده مثل شکل یا سطح یک ماده و یا دو بعدی باشد مثل الگوها و خطوط و رنگ یک کالا، همچنین بسته بندی کالاها و محصولات صنعتی به صورت خاص و یا ترکیب خطوط و رنگ بندی بر روی بسته بندی محصولات می توان طرح صنعتی قابل ثبت و حمایت باشد.

 

مزایای ثبت طرح صنعتی

  شرکت ها اغلب زمان و منابع قابل ملاحظه ای برای ارتقاء میزان جذابیت محصولاتشان اختصاص می دهند طرح های جدید اغلب با اهداف مختلفی تهیه می شوند. به عنوان مثال: سازگارکردن محصولات به منظور اینکه برای بخش های خاص بازار جذابیت داشته باشند. تغییرات جزئی در طرح برخی محصولات (مثلاً ساعت) باعث می شود برای گروه های مختلف سنی، فرهنگی یا اجتماعی مناسب باشند. ضمن اینکه عملکرد اصلی یک ساعت بدون تغییر باقی می ماند، بطور کلی سلیقه کودکان و بزرگسالان در طراحی مختلف مورد توجه قرار می گیرد و این امر باعث افزایش میدان فروش کالاها می شود. از دیگر مزایای طراحی های نو می توان به ایجاد بازار مناسب جدید اشاره کرد به عبارت دیگر در یک بازار رقابتی، بسیاری از شرکت ها درپی ایجاد موقعیت مناسب فروش از طریق معرفی طرح های مبتکرانه برای محصولات جدید خود هستند تا آنها را از محصولات رقبایشان متمایز سازند. این امر درخصوص اقلام معمولی مانند انواع قفل، کفش، فنجان، انواع بسته بندی و همچنین اقلام گرانقیمت چون جواهرات، رایانه یا اتومبیل و یا حتی طراحی فضای  داخلی وخارجی ساختمان ها  نیز صادق است. با توجه به مقدمه ذکر شده طرح صنعتی ارزش یک محصول را افزایش می دهد و باعث می شود که محصول برای مشتریان جذابیت پیدا کند. و عامل منحصر به فرد فروش محصولات باشد. بنابراین حمایت از طرح صنعتی باید بخش حیاتی در کسب و کار هر طراح یا تولید کننده باشد. با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در اداره کل مالکیت صنعتی مالک از حق انحصاری جهت جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این امر از نظر تجاری بسیار با ارزش می باشد چرا که توانائی رقابت کسب و کار را بهبود می بخشد به عبارت بهتر با ثبت یک طرح صنعتی خوب می توان باعث  بالا بردن ارزش یک محصول را در بازار شد و استقبال مصرف کنندگان از یک محصول خاص را افزایش داد و همچنین تقلید و نسخه برداری توسط رقبا جلوگیری به عمل آورد. از سوی دیگر یک طرح صنعتی خوب دارایی یک شرکت محسوب می شود و باعث ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری در صنعت می گردد و امکان نقل و انتقال و اجاره و استفاده از آنرا برای صاحبش فراهم می کند. در یک کلام طرح های جدید و اصیل باعث افزایش انگیزه جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری شده و موجب افزایش رقابت منصفانه در عالم تولید و طراحی می شود.

 

 

دلایل حمایت از طرح صنعتی و حقوق ناشی از آن

درحقیقت ثبت یک طرح صنعتی و حمایت های بعدی آن باعث تشویق و خلاقیت مردم می شود و از لحاظ توسعه اقتصادی نیز با ایجاد خلاقیت در بخش صنعتی و بازاریابی کمک به توسعه فعالیت تجاری کرده و بخش صادرات فعلی کشورها را تقویت می کند. در واقع مالک طرح صنعتی ثبت شده از یک حق انحصاری تولید، ساخت و فروش و صادرات برخوردار شده حق جلوگیری از کپی برداری طرح را داشته و با این حمایت قانونی از نظر کیفی نیز محصولات ارتقاء یافته و موجب تقویت تولید داخل می گردد.

 

مدت اعتبار قانونی طرح صنعتی ثبت شده

وفق بند (د) ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

 

طرح های قابل ثبت

وفق ماده 21 طرح های صنعتی زمانی قابل ثبت اس که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء شده باشد و همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.

طرح صنعتی درصورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و نظیر طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه متقاوت از طرح هایی باشد که قبلاً در ا ختیار عموم قرار گرفته است.

 

 

 

طرح های غیر قابل ثبت

چنانچه طرح ارائه شده به اداره ثبت طرح های صنعتی مشمول هریک از موارد زیر باشد، ثبت آن در این اداره مقدور نمی باشد.

 1. طرحهایی که جدید یا اصیل نباشند
 2. طرحهایی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.
 3. طرحهایی که حاوی نمادها یا نشانه های رسمی باشند.

پرچم کشورها، نشان المپیک ، آرم صلیب سرخ و هلال احمر و غیره امکان انحصار وجود ندارد.

 

 1. طرحهایی که درنتیجه عملکردفنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند.

 

 1. طرحهایی که نتوان آنرا جای دیگری ساخت. ترکیب طبیعت و مصنوعات ساخت بشر که منحصربه فرد بوده و امکان ساخت مجدد آن وجود ندارد .

 

 6-طرحهایی که شکل ثابت ندارند.

اسباب بازیهای شنی و نظایر آن که در هربار استفاده به یک شکل خاص در می آیند(حاوی شکل ثابتی نیستند) قابلیت ثبت شدن ندارند.

 

 
7-
طرحهایی که به تنهایی مفهومی ندارد

در این مورد می توان به کالاهای که به تنهایی قابلیت استفاده ندارند مثل پارچ یا لیوان و غیره  اشاره کرد.

 
8-
طرحهایی که عیناً در طبیعت وجود دارند

ترکیباتی فیزیکی که باحذف برخی از قسمتهای آن طرح جدیدی را امکان ساخت مجدد آن وجود ندارد را شامل می شود.

 

 1. طرحهایی شامل اشکال هندسی

می توان به مکعب مربع و مستطیل و غیره که طراحی های ابتدایی جهت تشکیل هرنوع کالایی می باشد.

 

  

 1. طرح هایی که به الکتریسیته وابسته هستند

طراحی صفحه موبایل و سایر لوازم الکتریکی که با قطع جریان الکتریسته اثری از آن باقی نمی ماند.

 

 

 

سیستم لاهه و ثبت بین المللی طرح صنعتی

 سیستم لاهه برای متمرکز کردن و دستیابی و حفظ حقوق طرح صنعتی است و یک مکانیسم را برای ثبت یک طرح صنعتی در کشورهایی که عضو می باشد بوجود آمده است برای مدیریت مرکزی که بعد از ثبت به وجود می آید نیز قابل اعمال است تنظیم یک تقاضانامه برای ثبت در کلیه کشورها کفایت می کند و اگر هیچ اعتراضی وجود نداشته باشد و ثبت گردد در نتیجه آن ثبت حمایت در هرکشور که تقاضا شد و منجر به ثبت گردیده را می تواند داشته باشد. سیستم جدید ثبت طرح صنعتی بسیار ساده و درعین حال در زمان صرفه جویی می کند. این سیستم یک سیستم هدفمند قابل دسترسی می باشد و صرفاً با پرکردن یک تقاضانامه واحد در تمامم کشورها که عضو لاهه هستند می تواند ثبت بین المللی انجام داد. درحال حاضر طرح صنعتی در ایران مانند بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و ژاپن که عضو لاهه نمی باشد در محدوده جغرافیایی داخلی قابل حمایت می باشد. البته بسیاری از شرکتهای آمریکایی به دلیل منافع تجاری خاص به کشورهای دیگر رفته و تقاضای ثبت طرح هایی را درکشورهای دیگر ارائه داده اند. چنانچه متقاضی اعم از شخص حقیقی و حقوقی در ایران بخواهد طرح های خود را در سایر کشورها به ثبت برساند و از حمایت برخوردار می گردد باید به کشور مورد نظر مراجعه و تقاضای خود را در همان کشور ارائه نماید.

http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3255

  نظرات ()
طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟  
     
 

طرح صنعتی چیست؟
طرح صنعتی به جنبة تزئینی و زیبایی هر شی ء گفته می‌شود این طرح ممکن است شامل نقش‌های سه‌بعدی، مثل شکل یا سطح یک شی ء یا نقش‌های دو بعدی مثل طرح‌ها، خطوط و رنگ‌ها باشد.
طرح‌های صنعتی در گسترة وسیعی از کالاهای صنعتی و دستی به کار گرفته می‌شوند. از ابزار فنی و طبی گرفته تا ساعت مچی، جواهرات و اشیاء نفیس دیگر از لوازم منزل و دستگاههای برقی گرفته تا وسایل نقلیه و بناهای معماری از طرح‌های نساجی گرفته تا اسباب سرگرمی و تفریح. جهت حفظ شدن تحت نظر قوانین ملی، یک طرح صنعتی باید جدید، بکر و غیرکاربردی باشد. این بدین معنی است که یک طرح صنعتی عمدتاً ماهیت زیبایی دارد و هر گونه بخش فنی شی‌ء‌ای که طرح روی آن کار شده باشد محافظت نمی‌شود.
چرا طرح‌های صنعتی باید محافظت شوند؟
این طرحهای صنعتی هستند که موجب جذاب بودن و خوشایند بودن یک شی‌ء می‌شوند. بنابراین به ارزش بازرگانی کالا می‌افزایند و فروش آن را بیشتر می‌کنند. وقتی یک طرح صنعتی حمایت می‌شود، صاحب آن ـ شخص یا نهادی که طرح را به ثبت رسانده ـ در برابر تقلید یا کپی برداری بدون اجازه از آن اثر توسط اشخاص دیگر، بیمه می‌شود. و این به بازگشت منصفانه در سرمایه‌گذاری اطمینان می‌بخشد. یک نظام حمایت‌کنندة مؤثر ضمن تشویق ابتکار و ترویج دادن کالاهای زیبا و جذاب با توسعه دادن رقابت سالم و تمرین تجارت صادقانه، به مصرف‌کنندگان و عموم سود می‌رساند. حمایت طرحهای صنعتی با تشویق ابتکار در بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین هنرهای سنتی و صنایع دستی،‌ به رشد و توسعة اقتصاد و نیز به گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی و صادرات کالاهای ملی کمک می‌کند. رشد و حمایت از طرح‌های صنعتی می‌تواند نسبتاً ساده و ارزان باشد. آنها علاوه بر هنرمندان و صنعت‌گران مستقل در دسترس سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، می‌باشند.
طرح‌های صنعتی چگونه حمایت می‌شوند؟
در اکثر کشورها،‌ یک طرح صنعتی جهت حمایت شدن تحت قانون طرح‌های صنعتی باید به ثبت برسد. طبق یک قانون کلی، طرح باید \"جدید\" و \"بکر\" باشد تا ثبت شود. کشورهای مختلف،‌ علاوه بر داشتن تفاوت در فرایند ثبت،‌ مفاهیم متفاوتی از چنین اصطلاحاتی دارند. عموماً \"جدید\" یعنی اینکه طرح مساوی یا مشابهی تاکنون وجود نداشته است. به محض اینکه یک طرح ثبت شد، گواهی ثبت صادر می‌شود. در ادامة محافظت به مدت 5 سال صورت می‌گیرد که امکان تمدید آن در اکثر موارد تا دوره‌های 15 ساله است.
بسته به قانون ملی بخصوص و نوع طرح، یک طرح صنعتی همچنین می‌تواند تحت قانون کپی رایت به عنوان یک کار هنری کاربردی محافظت شود.
در بعضی کشورها، طرح صنعتی و حمایت کپی رایت امکان وجود هم زمان دارند. در سایر کشورها، به صورت دوجانبه،‌ انحصاری هستند به محض اینکه صاحب اثر، یک نوع محافظت را انتخاب کرد نمی‌تواند از نوع دیگر استفاده کند با اینکه شرایط حمایت و حقوق و اصلاحات می‌توانند متفاوت باشند، در شرایط خاصی طرح صنعتی می‌تواند مورد حمایت قانون رقابت ناسالم نیز قرار گیرد.
دامنة حفاظت طرح صنعتی چقدر است؟
به طور کلی، حمایت از طرح صنعتی محدود به همان کشور اعطاکنندة محافظت است. تحت توافق‌نامة هاگ (؟) مربوط به ذخیرة بین‌المللی طرحهای صنعتی که یک قرارداد تحت ریاست WIPO است،‌ فرایند ثبت بین‌المللی ارائه می‌شود. درخواست کننده می‌تواند سپردة بین‌المللی را به WIPO یا به دفتر ملی کشور عضو اتحادیه بدهد. آنگاه آن طرح در هر چند کشور عضو اتحادیه که خود متقاضی بخواهد،‌ مورد حمایات قرار می‌گیرد.
نشانة جغرافیایی چیست؟
نشانة جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانة جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا، کیفیت محصولات کشاورزی اصولاً از محل تولید آنها نشأت می‌گیرد و تحت‌تأثیر عوامل جغرافیایی مانند آب و هوا و خاک است. اینکه علامتی به عنوان نشانة جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف‌کننده و قانون آن کشور دارد. نشانه‌های جغرافیایی ممکن است برای بسیاری از فرآورده‌های کشاورزی به کار روند، مانند \"توسکانی\" برای روغن زیتون تهیه شده در ناحیة خاصی از ایتالیا یا \"راک فورت\" برای پنیر تهیه شده در این ناحیه از فرانسه.
استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی نیست. آنها ممکن است روی کیفیت خاصی از کالا که به سبب عوامل انسانی موجود در منشـأ آن کالاها یافت می‌شوند تأکید داشته باشند؛ مثل سنت‌ها و توانایی‌های خاص در تولید محل منشأ می‌تواند یک روستا، شهر یک منطقه یا یک کشور باشد. برای کشور می‌توان سویس را مثال زد که در بسیاری کشورها،‌ نشانة جغرافیایی آن روی محصولات تهیه شده در سویس، مثل ساعت مچی، مشاهده می‌شود.
نام منشأ چیست؟
نام منشأ نوع خاصی از نشانة جغرافیایی است و بر محصولاتی استفاده می‌شود که به سبب محیط جغرافیایی محل تولید آنها، ‌کیفیت ویژه‌ای دارند. ایدة کلی نشانة جغرافیایی نام منشأ را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال از نام‌هایی که مورد حمایت ایالات عضو عهدنامة یسبون مبنی بر حمایت نام منشأ و ثبت بین‌المللی آنها هستند، می‌توان \"بردوز\" نام شرابی تولید شده در همین ناحیه از فرانسه،‌\"هابانا\" نام تنباکوی به عمل آمده در هاوانای کوبا و \"تکیلا\" نام مشروباتی تولید شده در نواحی خاص از مکزیک را نام برد.
چرا نشانه های جغرافیایی نیاز به محافظت دارند؟ 
نشانه‌های جغرافیایی به منظور مشخص شدن منشأ و کیفیت کالاها درک می‌شوند. بسیاری از آنها، شهرت بدست آمدة ارزشمندی دارند که اگر به حد کافی و به شایستگی حمایت نشود، ممکن است توسط مجریان متقلب تبلیغاتی بد جلوه داده شوند. استفاده نادرست از نشانه‌های جغرافیایی توسط گروههای غیرمجاز، برای مثال چای \"دارجلینگ\" که حقیقتاً در مزارع چای دارچینگ به عمل نیامده بود، برای مصرف کنندگان زیان‌آور و برای تولید‌کنندگان قانونی محسوب می‌شود. مصرف کنندگان فریب می‌خورند و بر این باورند که کالای اصل دارای کیفیت و ویژگی‌های خاص آن را می‌خرند، در حالی که تنها یک تقلید بی‌ارزش را بدست می‌آورند. تولیدکنندگان ضرر می‌خورند چون تجارت با ارزش از آنها گرفته می‌شود و شهرت ایجاد شده محصولاتشان خدشه‌دار می‌شود.
فرق بین نشانة جغرافیایی و علامت تجاری چیست؟
علامت تجاری آرمی است که توسط مؤسسات تفکیک کردن کالاها و خدمات خود از سایرین استفاده می‌شود و به صاحب خود این حق را می‌دهد که مانع استفادة دیگران از علامت شود. نشانه جغرافیایی به مشتریان می‌گوید که این کالا در جای معینی تولید شده و ویژگی‌های خاص دارد که مربوط به همان جان می‌باشند و ممکن است توسط تمام تولیدکنندگانی که محصولات خود را در محل برگزیده نشانة جغرافیایی تولید می‌کنند یا آنهایی که محصولاتشان ویژگی‌های مشخصی دارند استفاده شود.
نشانه جغرافیایی چگونه محافظت می‌شود؟
نشانه‌های جغرافیایی مطابق با قوانین کشور و تحت گسترة وسیعی از عقاید مثل قوانین ضد رقابت ناسالم،‌ قوانین حمایت از مشتری،‌ قوانین حمایت از علائم گواهی‌نامه و یا قوانین ویژه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و نام منشأ، حمایت می‌شوند. در واقع، گروههای غیرمجاز نمی‌توانند از نشانه های جغرافیایی استفاده کنند؛ درصورتی که این استفاده موجب گمراهی عموم از اصلیت حقیقی محصول شود. گسترة تأییدات قابل اجرا از بازداشت‌های دادگاهی که از استفادة غیرمجاز پیشگیری می‌کنند، تا پرداخت جریمه و خسارت و یا در موارد حساس‌تر،‌ زندانی شدن است.

چگونه نشانه‌های جغرافیایی در سطح بین المللی حمایت می‌شوند؟
تعدادی عهدنامة تحت ریاست WIPO حفاظت نشانه‌های جغرافیایی را فراهم می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از : کنوانسیون پاریس مبنی بر حمایت از صنعت (1883) و توافق‌نامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشأ و ثبت بین‌المللی آنها.
نشانة جغرافیایی عمومی چیست؟
اگر نام مکانی به جای نشانة محل منشأ کالا به عنوان اسم نوع خاصی از آن کالا استفاده شود، آن واژه دیگر عنوان نشانة جغرافیایی نمی‌گیرد. برای مثال \"خردل دیجون\" نوعی خردل است که خیلی سال پیش از شهر فرانسوی دیجون نشأت گرفت. با این حال،‌ به مرور زمان، این نام مشخص کنندة نوع خاصی خردل شد که در خیلی جاها تولید می‌شود. بنابراین، \"خردل دیجون\" اکنون یک نشانة عمومی است و بیشتر از آنکه به محل خاصی اشاره داشته باشد به نوعی محصول اشاره دارد.
نقش WIPO در حفاظت نشانه‌های جغرافیایی چیست؟
WIPO مجری تعدادی توافق‌نامة بین‌المللی است که به صورت جزئی یا کلی در ارتباط با حمایت از نشانه‌های جغرافیایی هستند؛ به خصوص، کنوانسیون پاریس مبنی بر حمایت از صنعت، و توافق‌نامة لیسبون به منظور حمایت از نام منشأ و ثبت بین‌المللی گذشته از این، ایالات عضو WIPO و سایر گروههای علاقه‌مند، در جلسات WIPO به دنبال راههای جدید برای تجهیز حمایت بین‌المللی نشانه‌های جغرافیایی هستند.

http://www.techmart.ir/fa/?c=content&id=286

  نظرات ()
علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
   
     

علامت تجاری یک آرم مشخص است که اجناس و خدمات به خصوص که توسط شخص یا تشکیلات خاصی تولید و فراهم شده‌اند را متمایز می‌کند. منشأ آن به زمان باستان بر می‌گردد؛ وقتی که صنعت گران امضاها یا علائم خود را روی آثار هنری و کاربردی خود چاپ می‌کردند. در طی سالها این علامت‌ها جای خود را به سیستم امروزی ثبت و حفاظت آرم تجاری دادند. این نظام به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند که از کالاها و خدماتی که ماهیت و کیفیت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده‌اند، بهره بگیرند.
هدف از آرم تجاری چیست؟
آرام تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت می‌کند. مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت آرم تجاری توسط مراجع قانونی که در اکثر نظام‌ها اجازة متوقف کردن تخلف در این زمینه را دارند، تأیید می‌شود.
از دیدگاه وسیع‌تر، علائم تجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این ابتکار را ترویج می‌دهند. حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش‌های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،‌ برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائة خدمات نامرغوب یا متفاوت می‌شوند. این نظام، آگاهی و امکان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش کالاها و خدمات را در منصفانه‌ترین شرایط ممکن به مردم می‌دهد و از این راه تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
چه جور علائمی قابلیت ثبت شدن دارند؟
امکانات این مورد تقریباً نامحدود است. علائم تجاری می‌توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند. می‌توانند شامل نقاشی‌ها، سمبل‌ها، نقش‌های سه‌بعدی مثل شکل و بسته‌بندی کالاها، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه‌ها و یا رنگ‌هایی جهت معرفی ویژگی‌ها باشند.
علاوه بر علائم تجاری که مشخص کنندة منبع کالاها یا خدمات هستند، چند دسته علائم دیگر نیز موجود است. علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه‌هایی که اعضاء آنها از آن علائم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی (یا سایر ملزومات آن اتحادیه) استفاده می‌کنند. مثلاً اتحادیه‌های معرفی‌کنندة حسابداران، مهندسان یا معماران.
علائم تصدیق‌نامه‌ها با استانداردهای معین، برای نشان دادن قبولی داده می‌شوند، ولی محدود به هر گونه عضویتی نیستند. آنها را می‌توان به هر کس که تصدیق کند کالاهای مربوط مطابق استاندارد هستند اعطا کرد. برای نمونه، گواهی‌نامه استاندارد کیفیت \"ISO 2000\" یک گواهی‌نامة شناخته شده در سطح جهانی است.
آرام تجاری چگونه ثبت می‌شود؟
ابتدا، درخواست ثبت آرم باید در دفتر ملی یا منطقه‌ای فهرست شود. این درخواست باید شامل بازسازی واضحی از آرم، با تمام رنگ‌ها، طرحها و نقش‌های سه بعدی آن برای ثبت، درج شود. این درخواست همچنین باید شامل فهرستی از کالاها و خدمات در برگزیدة آن علامت باشد. این علامت جهت حفاظت شدن تحت عنوان آرم تجاری یا هرگونه علامت دیگر باید واجد شرایط خاصی باشد. علامت تجاری، علاوه بر معرفی یک محصول مخصوص، باید متمایز از سایر علائم باشد که مصرف‌کننده بتواند آن محصول را از سایر محصولات تشخیص بدهد.
ضمن اینکه نباید مصرف‌کننده را ضریب دهد یا به اشتباه بیندازد یا اینکه به قوانین و اخلاقیات بی‌حرمتی کند.
و بالاخره، حقوق داده شده نباید مساوی یا حتی مشابه حقوق اعطاء شده به صاحب علامت دیگری باشد. با جست‌و‌جو و آزمایش توسط دفتر ملی یا مخالفت ثالثی که ادعای حقوق مساوی یا مشابه دارد می‌توان از این بابت اطمینان حاصل کرد.
دامنه محافظت علامت تجاری چقدر است؟
تقریباً تمام کشورهای جهانی علائم تجاری را ثبت و محافظت می‌کنند. هر یک از دفاتر ملی یا ناحیه‌ای علاوه بر تسهیل آزمایش و جست و جو و مخالفت پنهانی اشخاص ثالث، ثبت علائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است،‌ نگهداری می کنند، هر چند، نتایج چنین ثبتی محدود به کشور مربوطه (یا در مورد ثبت ‌های ناحیه‌ای کشورهای مربوطه) می‌باشد.
به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه‌ای ، WIPO ، نظام بین‌المللی ثبت علائم را اجرا می‌کند، این نظام توسط دو عهدنامه اداره می‌شود: توافق‌نامة مادرید، وابسته به ثبت بین‌المللی علائم و نیز پروتکل (موافقت‌نامة) مادرید، شخص دارای اتصال (توسط ملیت، مقر یا مؤسسه) با کشوری در ارتباط با یک یا هر دوی این عهدنامه‌ها می‌تواند براساس ثبت یا درخواست در دفتر آن کشور، ثبت بین‌المللی مؤثری در چند یا تمام کشورهای عضو اتحادیة مارید بدست آورد.

http://www.techmart.ir/fa/?c=content&id=283

  نظرات ()
همه چیز درباره اختراع نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

مفاهیم کلی اختراع

 

اختراع چیست؟

بطور کلی اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرآیند صنعتی که دارای وصف جدید بودن ، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء می شود بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ،دستگاه ،محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد ،یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.

 

مزایای ثبت اختراع چیست؟

اختراع ،حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION ) است . اما از اختراع در قوانین مختلف کشور ها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق،ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT ) می باشد  . 

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ،بر طبق قانون  به دو شکل از اختراع حمایت می شود : 

1-     حمایت ایجابی ،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد . 

2-     حمایت سلبی ،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هر گونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود 

فلذا  مخترع حق  انحصاری نسبت به ساخت ،صادرات واردات ،عرضه برای فروش ،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می آیند را دارد .

علاوه بر این در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزایای زیر می باشد :.

1-     موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز های رقابتی

2-      سود بیشتر یا  بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار

3-     درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع

4-     دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه

5-     دسترسی به بازار های جدید

6-     خطر کمتر نقص حق

7-     توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره

8-     ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان 

9-     وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع

10- استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان

11- استفاده از تسهیلات شرکتهای فناور و دانش بنیان

12- استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

 

مدت اعتبار ورقه اختراع

اختراع حقی است که به مالک اختراع برای خلق یک اختراع جدید اعطاء می شود و عموما در کشور های مختلف مدت اعتبار ورقه اختراع برای مدت  زمان محدود 20  سال اعطاء می شود . بر طبق ماده  16 قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ،اعتبار گواهینامه اختراع ،پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 20  سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه توسط متقاضی ثبت اختراع می باشد  و در صورت عدم پرداخت هزینه سالانه اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و با گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می شود  . 

 

اختراعات قابل ثبت 

بر ای ثبت یک اختراع علاوه بر شرط جدید بودن و گام ابتکاری  و کاربرد صنعتی و افشائ کامل و موثر اختراع ، این شرط است که موضوع اختراع قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد در اکثر قوانین ملی یا منطقه ای اختراعات در همه حوزه های صنعت در صورت احراز وجود شرایط لازم برای اختراع در همه حوزه ها و زمینه های تکنولوژی قابل ثبت است مگر مواردی که درقانون صراحتآ استثنا شده باشد یعنی قانونگذاران سعی می کنند بجای ذکر وبیان موضوعات قابل ثبت ،موارد منفی و مواردی که قابلیت ثبت را ندارد را ذکر کنند و در همین راستا قانونگذار کشور ما موضوعات که قابلیت ثبت را ندارد در ماده 4  قانون به شرح ذیل احصا نموده:

 

اختراعات  غیر قابل ثبت (استثنائات اختراع)

طبق ماده ۴ قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :

الف  کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری .

ب  طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی .

ج  روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان .

این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.

د  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

ه  آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده

عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.

درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع

صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و  اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

 

لزوم وجود حق اختراع در حقوق و قوانین جامعه چیست ؟

در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان  یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت  ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحد های (D& R)( تحقیق و توسعه)،یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشورها با ایجاد نظام حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کنند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر گردد تا بیش از پیش به فعالیت های خلاقانه بپردازد چرا که با رشد مهندسی معکوس و کپی برداری، تکنولوژ های اصیل و نو که موجب تزریق خون تازه در کالبد صنعت کشور است  به فراموشی سپرده خواهد شد و روح تفحص و خلاقیت و نوآوری در بین افراد جامعه از بین خواهد رفت  فلذا تنها در سایه یک نظام حمایتی در قالب اختراعات است که روح تحقیق در جامعه گسترش خواهد یافت و می توان با اعطاء حقوق لازم (اختراع ) به مخترعین این روحیه را تقویت نمود  .

دیگر اینکه کشور ها با ایجاد سیستم حمایتی، مخترعین و مبتکرین را تشویق می کنند تا بیش از پیش  اختراعات خود را در جامعه افشا کنند و تنها در سایه یک چتر حمایتی موثر است که مخترعین قادر خواهند بود با فراغ خاطر اطلاعات تکنولوژیکی خود را افشاء نمایند در غیر اینصورت این اختراعات و نوآوری در صندوقچه ذهن مخترعین باقی خواهد ماند و جامعه از این دانش برخوردار نخواهد شد .

افشاء اختراع و ترویج ان در جامعه سبب خواهد شد تا از فعالیتهای موازی و تکراری جلوگیری شود و بجای تحقیق و تلاش برای تکنولوژی هایی که قبلا وجود داشته و عموم جامعه از آن محروم بوده، به سمت تکنولوژی های نو و یا توسعه تکنولوژی های موجود اقدام نمایند و در نتیجه زمینه انتقال تکنولوژی در سایه نظام حمایتی به طور اتوماتیک در این بستر حمایتی  فراهم خواهد شد . 

-اختراعات روح جاودانه توسعه جوامع بشری است به نوعی جوهر ملت هاست .

و دلایل دیگر از قبیل :

-نظام اختراع و سلامت عمومی (درمان بیماریهای صعب العلاج و سرطانها در گرو حمایت از تحقیق در زمینه اختراعات دارویی – بیوتکنولوژی است )

-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent)

 

 

در خصوص  چرایی وجود قوانین اختراع (فلسفه اختراع)؟

- مبانی حقوق بشری اختراع

بند 2  ماده 27  اعلامیه جهانی حقوق بشر 

مالکیت افراد بر داراییهای فکری و منافع مادی و معنوی ناشی از هر تولید علمی به رسمیت شناخته شده است . 

-         نظریه کار و مالکیت ناشی از کار و انطباق با حق اختراع (اصل استحقاق)

بر طبق این نظریه نتیجه کار و حاصل و ثمره و دسترنج هرشخص به وی تعلق دارد ودر ثمره فکری نیز همانند ثمر مادی (اموال مادی ) شخص مخترع در اثر تلاش و ممارست ذهنی و فکری وتدبربه نتیجه مطلوب رسیده و علی القائده  باید مالک کار و تلاش خود باشد (نظریه لاک )

-         نظریه شخصیت و انطباق آن با حق اختراع

-         تئوری حقوق طبیعی

-         طبیعتا و فطرتا خالق اثر و مخترع حق دارد که از آثار فکری خود استفاده و بهره ببرد 

-         تئوری اخلاقی :

-         که بر مبنای این تئوری اگر جامعه بدون در نظر گرفتن حق مخترع از دستاورد فکری او استفاده کند بطور نا عادلانه و ناروا از آن استفاده کرده است .

-         مبانی اقتصادی حق اختراع :

نظام حق اختراع انگیزه مخترع را  برای تحقیق و توسعه بالا می برد (تشویق مخترع به لحاظ مالی جهت انگیزه )

مبانی جامعه شناختی حق اختراع

(این مکتب بر لزوم توجه به ضرورت های اجتماعی تاکید دارد )

 

 ضمانت اجرایی در حقوق ثبت اختراع چیست ؟

نظام انحصار حق اختراع تنها با پشتوانه و ضمانت اجرای حقوقی است که نمود وعینیت پیدا می کند.

 در حقوق مالکیت فکری (مالک اختراع) به دو نحو از وی حمایت می شود ؛

به عبارت دیگر حقوق ناشی از خلق مالکیت فکری به دو صورت است :

الف ) حمایت ایجابی :

به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.

ب) حمایت سلبی :

 سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هر گونه نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود . 

در همین راستا ماده  15  قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386  حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را به این ترتیب دانسته است  :

الف ـ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1-درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:
اول ـ ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌.
دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌.
2-  ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول ـ استفاده از فرآیند.
دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف‌) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.
ب ـ مالک می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.(نقض مستقیم وغیرمستقیم پذیرفته شده است)

بر طبق بند ب ماده  15  مالک می تواند با رعایت بند  ج  ماده  15  (exception) و ماده  17  قانون فوق، علیه هر شخصی که بدون اجازه بهره برداری های مندرج در بند الف  را انجام می دهدو به حق مخترع تعدی  کند و یا عملی انجام دهد که مکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود  به دادگاه شکایت کند.

 و در راستای حمایت سلبی از صاحب اختراع وفق ماده 0 6 قانون ثبت اختراعات مصوب1386 :نقص حقوق مندرج در این قانون عبارتست از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد .

و در خصوص ضمانت اجرای کیفری نیز ماده  61  قانون مارالذکر مقرر می دارد :

هر شخصی که با علم و عمد مرتکب نقض حقوق صاحب اختراع مندرج در ماده  15( ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌، و ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده،..‌بدون اجازه مالک) شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت  به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دو مجازات فوق اعم از جزای نقدی و حبس محکوم خواهد شد که به نظرمی رسد؛ قانون در قبال نقض کنندگان حق اختراع  موضع سخت و محکمی اتخاذ نموده است  خصوصا اینکه، در حبس نیز بیش از نود روز در نظر گرفته، که قابل تعلیق و تبدیل نمی باشد .

 

ایا این ضمانت اجرای پیش بینی شده درقانون راه را بر نقض کنندگان حق اختراع بسته است یا خیر ؟

مالکیت فکری به دو شاخه 1-  کپی رایت

2 – مالکیت صنعتی

 تقسیم می شود و مصادیق مالکیت صنعتی عبارتند از  :

1-    اختراع

2-    علائم تجاری

3-    طرحهای صنعتی

4-    نشانهای جغرافیایی و اسرار تجاری و....

قواعد مربوط به مالکیت صنعتی علیرغم دیرینه بسیار دربین اقوام وملل دارای قواعد نوپا هستند و علاوه بر پیش بینی قواعد و مجازات متناسب با جرم، نیاز به فرهنگ سازی در جامعه دارد. و باید در جهت ارتقاء اطلاعات عمومی در جامعه وبیان اثرات مخرب نقص حق اختراع، عموم جامعه را مطلع نمود و بسیاری از افراد  جامعه از این قواعد و حقوق بی اطلاع هستند و بطور کافی فرهنگ سازی در قالب (فیلم سریال آموزش در قالب کتابهای آموزشی و یا تدریس در مقاطع تحصیلی و ... ) در کشور پیش بینی نشده است .

 و اگر چه جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ولیکن اقناع وجدان دادرس و قائده قبح عقاب  بلا بیان نیز یکی از اصول حقوقی پذیرفته شده است و صرف بیان و لازم الاجرا شدن قانون در روزنامه رسمی که حتی تحصیلکرده ها حقوق نیز گاها از وجود آن بی اطلاع اند نمی تواند تکیه گاه محکمی برای بیان این قوانین باشد و همچنین از ظرفیتهای فقهی و اسلامی کشور نیز می توان برای ارتقاء فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری استفاده کرد .

 

مالکیت معنوی(اختراع) در قوانین بین المللی از چه ضمانت های اجرایی برخوردار  است ؟

حق اختراع یک حق  قلمرویی و سرزمینی است و هر کشور در چها چوب و قلمر سرزمینی خود از اختراعاتی که در آن کشور به ثبت رسیده  حمایت می کند و ضمانت اجرایی که به صورت فراملی، برعضوی از اعضای کنوانسیون پاریس تحمیل شود وجود ندارد . البته مراجع داوری و میانجیگری بین المللی (arbitration and mediation  ) پیش بینی شده که متقاضیان  می تواند دعاوی خود را به این مراجع ارجاع کنند ولیکن در برخی قوانین ملی کشور ها اقدامات موقتی و تدابیر مرزی و گمرکی نیز پیش بینی شده است که در قوانین گمرکی کشور ما راجع به علائم تجاری این امر پیش بینی شده است و همچنین مطابق ماده  182  آئین نامه :

مالک هر اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد

می تواند به موجب ا مر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل

است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد . امر دادگاه

در هریک از د و صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صاد ر می گردد، به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد . اگر مالک اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

 

و همچنین وفق ماده  183  معترض می تواند از مراجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل ، و دستور توقیف محصولات ناقض  حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت ، فروش یا ورود این محصولات را بنماید .

ودربعد بین المللی نیر در کنوانسیون پاریس به ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرا ها اشاره ای نشده است، و کشور ها  طبق اصل استقلال،قادرند قوانین ملی منطبق با فرهنگ عامه و مصالح ملی خود به تصویب و از آن حمایت کنند و لیکن با گسترش مناقشات بین المللی در بستر تجارت بین المللی و بعد از مذاکرات  دوراروگوئه ، موافقت نامه تریپس به پیشنهاد امریکا، به آن ضمیمه شده است.

 و در مورد حق اختراع نیز این موافقت نامه متضمن 3 اصل مهم می باشد (مواد  7 -8  تریپس)

1-     پیش بینی حد اقل استاندارد های بین المللی

2-    پیش بینی اجرای موثر حقوق مالکیت فکری به لحاظ ضمانت اجرا های نقص

3-    توافق در رجوع به سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در موراد اختلافات هر یک از این قواعد ماهوی منوط به رعایت اهداف و اصول موافقت نامه تریپس .

فلذا پیش از الحاق به سازمان جهانی تجارت باید این قواعد بیش از پیش مد نظر قرار گیرد  .

 

ساز و کار سازمان جهانی مالکیت معنوی در حمایت از آثار فکری چیست ؟

سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo )  یکی از آژانسهای سازمان ملل متحد است که به امر  استفاده از مالکیت فکری  (اختراعات، کپی رایت ،علائم تجاری و طرحهای صنعتی و ... ) به عنوان یک ابزار و وسیله برای ایجاد انگیزه، برای خلق خلاقیتها و آفرینشهای فکری اختصاص داده شده است .

این نهاد بین المللی سازمانی است که متولی توسعه و استفاده از سیستم مالکیت فکری در بین ملل مختلف از طریق :

1-    ارائه خدمات (خدماتی که بدست آوردن حمایتها را در حوزه مختلف مالکیت فکری تسهیل نماید )

2-    پیشنهاد(قوانین و مدلهای حقوقی )

3-    توسعه زیر ساختهای شبکه ای وهمکاریهای  تکنیکی

4-    ظرفیت سازی برای توسعه، از طریق استفاده از مکانیزم مالکیت فکری و تقویت رشد اقتصادی.

ودر این راستا،در ماده  2  کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ،مصادیق مالکیت فکری به شرح ذیل تعیین شده است  :

1-     آثار ادبی ،هنری و علمی

2-    نمایش های  هنرمندان بازیگر ،صدا های ضبط شده (phonograms ) و حقوق بنگاههای پخش (رادیو و تلویزیون )

3-    اختراعات در کلیه زمینه ها که ناشی از تلاشهای فکری انسان باشد .

4-    کشفیات علمی

5-    طرحهای صنعتی

6-    علائم تجاری ، علائم خدماتی و نام تجاری و عناوین (اسامی )

7-    حمایت در مقابل رقابت مکارانه

و سایر حقوق ناشی از تلاشهای فکری در صنعت ،علم ،ادبیات یا زمینه های هنری .

بر طبق ماده 3- اهداف سازمان  جهانی مالکیت معنوی عبارتند از:
1-پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضا با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر.
2- تأمین همکاری‌های اداری میان اتحادیه‌ها.

همچنین مطابق ماده  4  :

وظایف سازمان جهانی مالکیت معنوی عبارتند از :

 سازمان به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده  3  از طریق نهاد های مربوط و با حفظ صلاحیت هر یک از اتحادیه ها به شرح ذیل عمل می نماید :

1-     ارتقائ توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه؛ 

2-    انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس ،اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با این اتادیه تاسیس شده اند؛ 

3-    قبول یا شرکت در اجرای هر گونه موافقتنامه بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد  ؛.

4-    تشویق انعقا د قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت معنوی؛

5-    پیشنهاد همکاری به کشور هایی که خواهان کمک های حقوقی- فنی  در زمینه مالکیت معنوی باشند ؛

6-    جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوطه به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج بدست آمده؛

7-    حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را تسهیل می کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ؛

8-    انجام هر گونه اقدام مقتضی دیگر ؛

همچنی سازمان جهانی مالکیت معنوی می تواند از طریق استاندارد های بین المللی norm setting) یا(global standard مدلهای حمایتی موثر را به کشور های جهان پیشنهاد نماید و همچنین در گسترش و انتقال تکنولوژی در زمینه های امنیت غذایی ،بهداشت عمومی ،اختراعات سبز  و از این قبیل اقدامات موثر در جهت تسهیل استفاده بشر از این اختراعات بعمل آورد . 

 

وسعت و قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع چیست ؟

همانطوریکه قبلا ذکر شده حق اختراع  حق سرزمینی و قلمرویی است  یعنی حق اختراع فقط در قلمرو کشور یا منطقه ای حمایت می شود که حمایت از آن در آن منطقه یا کشور تحصیل شده باشد . مثلا در کشور ایران یا در اتحادیه اروپا (EPO  ) و اگر اختراع در قلمرو سرزمینی آن کشور یا اتحادیه منطقه ای به ثبت نرسیده باشد حمایتی هم برای آن متصور نخواهد بود و اتباع آن کشور و یا سایر کشور ها می توانند از آن اختراع استفاده کنند و یا بسازند و بفروشند .


موارد اعتراض

 

اعتراض به رد اظهارنامه اختراع

وفق ماده 58 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین‌نامه ،تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می‌باشد.

تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دونسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می‌باشد.

اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع

وفق ماده 60آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات  هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع  قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است  با رعایت ماده 59 این ‌آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره1– در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،  قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌‌های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می‌یابد.

 

اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع

وفق ماده 61 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  ذینفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، نماید.

دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:

1-    اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛

2-    رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛

3-    وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

 

ابطال اختراع  ثبت شده و رأی نهایی دادگاه

وفق ماده 62 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  هرگاه ثبت اختراع  باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

اظهارنامه بین المللی

وفق ماده63 اظهارنامه بین المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا، عمل خواهد نمود.

وفق ماده64 در صورتی که در اظهارنامه های بین المللی ، ایران به عنوان "کشور تعیین شده"و"کشور منتخب" جهت ثبت بین المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این  آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.

وفق ماده 65 علاوه بر هزینه هایی که برای ثبت بین المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین المللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه ها دریافت خواهد شد. در صورت تایید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.

هزینه ها

وفق ماده 66 با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه  است. برای حفظ اعتبار گواهی نامه باید ، هزینه ای سالانه ظرف دو ماه  قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهینامه  ، طبق جدول هزینه ها تادیه گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالک اختراع  یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد ،علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

 

تمدید، تغییرات و انتقالات

 

تغییرات و انتقالات حق اختراع

حق اختراع همانند سایر حقوق مالکیت فکری قابلیت نقل و انتقال دارد و مالک اختراع می تواند آن را بصورت کلی یا جزیی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید ولیکن انتقال حق مالیکت اختراع در دو بخش انجام پذیر است.

 

1-    انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه


در این بخش مالک اختراع قبل از ثبت اختراع و پس از تسلیم اظهارنامه اختراع تصمیم می‌گیرد اظهارنامه اختراعی را که تسلیم اداره ثبت اختراع گردیده به سایرین به طور کلی یا جزئی واگذار نماید و برای انجام این امر باید مالک اختراع به ترتیب ذیل عمل نماید.

 

الف- در مرحله نخست متقاضی باید قبل از تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی که وی قصد تنظیم سند واگذاری در آن دفترخانه را دارد مراجعه نماید و دفترخانه اسناد رسمی نیز نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر از لحاظ تمدید، تغییر، انتقال و صدور اجازه بهره برداری از اداره ثبت اختراع استعلام و کسب نظر می‌نماید.

ب- پس از تسلیم استعلام دفترخانه اسناد رسمی مرجع ثبت و اداره اختراع آخرین وضعیت موارد مشروحه فوق را پس از پرداخت هزینه مقرر توسط متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام می‌نماید.

ج- دفترخانه اسناد رسمی پس از وصول پاسخ استعلام دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال اختراع طبق خواست مالک اختراع و طرفین معامله اقدام خواهد کرد ( غالبا این نقل و انتقال در قالب عقد صلح انجام می‌شود.)

د- تسلیم سند تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی به همراه درخواست کتبی متقاضی برای اعمال تغییرات و پرداخت هزینه‌های مربوط به حق الثبت انتقال اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت.

ه- مرجع ثبت انتقال مورد نظر را در پرونده اعمال و به ثبت می‌رسد ولیکن این تغییر مالکیت اظهارنامه توسط مرجع ثبت ،(اداره اختراع) در روزنامهرسمی آگهی نمی‌شود.

 

2-    انتفال حق مالکیت ناشی از اختراع ثبت شده

کلیه 4 مرحله مشروحه فوق در خصوص انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه در این مرحله نیز باید انجام شود و پس از حل این 4 پروسه متقاضی باید به تربیت ذیل عمل نماید.

متقاضی باید با تسلیم درخواست کتبی برای ثبت انتفال اختراع در مرجع ثبت اقدام نماید و متقاضی باید همراه با این درخواست کتبی مدارک ذیل را تسلیم مرجع ثبت نماید.

الف- اصل گواهی‌نامه اختراع

 

ب- مدرک قانونی که دلالت به انتقال نماید

 

ج- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود

 

د- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها ( حق الثبت انتقال قراردادی)

 

-          مرجع ثبت پس از بررسی و تکمیل بودن مدارک آن را در سوابق درج و ضبط و انتقال اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص به ثبت اختراع، ثبت و در ظهور گواهی‌نامه اختراع درج و به هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

نکته : مطابق ماده 57 آیین نامه اجرایی تا زمانی که انتقال و تغییر مالکیت اختراع طبق فرآیند فوق در مرجع ثبت به ثبت نرسیده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

 

چگونگی پرداخت اقساط  سالیانه اختراع ( هزینه های اعتبار گواهی)

 

اختراع حقی است که عمدتآ بصورت 20 ساله به مخترع و صاحب حق اختراع در قبال افشاء اطلاعات اختراع اعطاء می‌شود و برخلاف علائم تجاری که قابلیت تمدید را بطور متوالی برای مدت نامحدود را دارد، حق اختراع فقط برای 20 سال اعتبار دارد و پس از انقضاء مدت 20 سال وارد قلمرو عمومی می‌شود و صاحب اختراع همانند سایر افراد جامعه حق بهره برداری از تکنولوژی اختراعی را دارد و عموم مردم بطور مساوی و بدون تبعیض می‌توانند از این حق استفاده کنند ولیکن در این مهلت 20 ساله نیز اعتبار اختراع مربوط به پرداخت اقساط سالیانه است و در این ارتباط ماده 16 قانون ثبت اختراعات مقرر می‌دارد، اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی که به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌. درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می‌شود.

 

با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع  بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی‌نامه باید، هزینه‌ای‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی‌نامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

بدین ترتیب در صورت عدم پرداخت اقساط سالیانه در موعد مقرر این امر به منزله اعراض و صرف‌نظر مالک از اختراع محسوب و اختراع از وجه اعتبار ساقط خواهد شده و حق اختراع وارد قلمرو عمومی مالکیت می‌شود.

  نظرات ()
مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

تهیه و تدوین: علی نوریان

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اشاره

«حقوق مالکیت معنوی» یا به عبارتی «حقوق مالکیت فکری» حقوقی است که موضوع آن اثر فکری انسان است نه شیء مادی اما این آثار که زاییده فکر بشر هستند، دارای ارزش اقتصادی می باشند. حقوق مالکیت فکری یکی از ارکان مهم تمدن است. هدف حقوق مالکیت فکری، محترم شمردن پدیدآورنده و حمایت از اثر اوست و به عبارتی هدف آن، احترام به حقوق معنوی یا اخلاقی و حقوق مادی یا مالی مؤلف است.

در این مختصر به اقسام مصادیق حقوق مالکیت معنوی و سایر مسائل حقوقی مرتبط با آن مب پردازیم.

 

اقسام حقوق مالکیت معنوی:

مالکیت معنوی به دو شاخه عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می گردد.

۱- مالکیت صنعتی: بخشی از مالکیت فکری است که به خلاقیت های ذهنی و فکری بشر در زمینه های صنعتی مربوط می شودمهم ترین این خلاقیت ها به طور کلی عبارتند از: حق ثبت اختراع، نام های تجاری، علائم تجاری و خدماتی، طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی و … و هدف اجتماعی از حقوق مالکیت صنعتی، تأمین حمایت برای نتایج مثبت سرمایه گذاری در توسعه فن آوری  نوین است.

۲- مالکیت ادبی و هنری «حق مؤلف» یکی از بخش های تشکیل دهنده مالکیت معنوی است که در آن از گونه های آثار ادبی و هنری مثل کتاب، مقاله، رساله، نمایشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سینمایی، نقاشی، پیکره، عکاسی و … و حمایت از پدیدآورندگان آن بحث می کند.

اول: مصادیق حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران:

بر اساس قانون جدید، ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی  و به مدت پنج سال قابلیت اجرا دارد مصادیق حقوق مالکیت صنعتی به شرح زیر است:

الف) حق اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده های خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد و مواد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

گواهینامه اختراع: سندی است که «اداره مالکیت صنعتی» برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری آن بهره مند شود. حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.

اقدامات لازم برای ثبت اختراع:

برای ثبت اختراع: بایستی اظهارنامه ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود و باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود، تعیین گردد و به فارسی تنظیم شود و دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوط را در برداشته باشد.

ب) طرح صنعتی

هرگونه ترکیب خطوط با رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. منظور از طرح صنعتی جدید، طرحی است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه و یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

 

اقدام لازم برای ثبت طرح صنعتی

برای ثبت طرح صنعتی، بایستی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی تنظیم و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. این اظهارنامه، همراه با نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود.

این اظهارنامه بایستی در بردارنده مشخصات طرح باشد.

ج) علائم، علائم جمعی و نام های تجاری

۱- علامت : یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

۲- علامت جمعی: یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتوانید مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

۳- نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

اقدامات لازم برای ثبت علامت و نام تجاری:

متقاضی بایستی اظهارنامه ثبت علامت را به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

 

استفاده غیرمجاز و نقض حقوق مالکان حقوق مالکیت صنعتی (حق اختراع، طرح صنعتی، علائم و نام تجاری) جرم است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از یک روز تا شش ماه و یا هر دوی آنها محکوم می گردد.

 

دوم: مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران

الف: حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: عبارت است از حق انحصاری پدیدآورنده یک اثر نسبت به اثری که به وجود آورده است به منظور استفاده و بهره برداری از منافع نامی آن و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از آن.

واژه ای که در حقوق ایران و کشورهای غربی به عنوان مبانی حقوق مؤلف به کار می رود کپی رایت (copy right)است. کپی رایت عبارتست از: حقوق بهره برداری از آثار هنری یا ادبی که متعلق به صاحب اثر می باشد و نوعی حمایت بر اساس قانون می باشد که به آثار ادبی و هنری اصیل تعلق می گیرد.

در حقوق ایران، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ارسال ۱۳۴۸ تصویب و تاکنون قابلیت اجرایی دارد.

به موجب ماده ۲ این قانون آثار مورد حمایت از این قانون به شرح زیر می باشد:

 • ۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری
 • ۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 • ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 • ۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 • ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزئینی
 • ۶- هرگونه پیکره (مجسمه)
 • ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان
 • ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدیدآمده باشد.
 • ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم
 • ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدیدآمده باشد.
 • ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
 • ۱۲- هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

 

به موجب این قانون نشر یا پخش یا عرضه آثار مورد حمایت این قانون، بدون اخذ اجازه از صاحب اثر، جرم و مستوجب مجازات از شش ماه تا سه سال حبس است.

چاپ و پخش ونشر ترجمه متعلق به دیگری بدون اجازه مترجم جرم و قابل مجازات است.

علاوه بر قانون فوق، قانون دیگری به عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثارصوتی در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده است.»

به موجب مقررات این قانون، حق تکثیر یا تجدیدچاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی است. ضمناً تکثیر کتب و نشریات به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ است یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ب) حقوق پدیدآوردندگان نرم افزارهای رایانه ای:

به موجب این قانون حق نشر، عرضه و اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورندگان آن است و مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدیدآورندگان نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ثبت نرم افزارهای موضوع حمایت این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک، حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها و اداره مالکیت صنعتی انجام می شود.

ضمناً در صورت نقض حقوق مورد حمایت این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم  می گردد.

ضمناً شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند تا حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1795&Itemid=119

  نظرات ()
پیش درآمدی بر مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

الف – علائم تجاری

علامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً برای تعیین منشا کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آن ها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند. علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور ستی عموماً از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعه ای از این عناصر تشکیل می شود که کلاً قابل رویت هستند. هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار می گیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی نیز گویند.

به علاوه انواعی از علائم تجاری غیرسنتی وجود دارند که قابل رویت نیستند، بلکه در قالب نت های موسیقی که جنبه شنیداری دارند یا به صورت بو که استشمام می شود، مشخص می گردند: مانند رایحه گل نحوه برخورد و مقررات ناظر بر این گونه علائم تجاری در نظامات حقوقی مختلف متفاوت می باشد. هم چنین علائم تجاری می توانند دو بعدی و سه بعدی نیز باشند. در هر حال، ویژگی متمایز کننده، عنصری مشترک در کلیه علائم تجاری است.

اصطلاحاتی چون \"مارک\" ، \"براند\" و \"لوگو\" گاه به جای علامت تجاری به کار می روند ولی آن ها دارای مفاهیم متفاوتی هستند که عموماً در بازاریابی یا تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده حقوق مالکیت صنعتی جای ندارند.

با استفاده از علائم تجاری دو هدف تعقیب می شود: این علائم به مالکانشان کمک می کنند تا محصولات یا خدمات خود را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند. هم چنین، این علائم با فراهم آوردن امکان انتخاب از میان چندین گزینه و با تشویق مالکان علائم تجاری برای حفظ و بهبود کیفیت محصولاتشان که تحت علائم تجاری فروخته می شوند، به مصرف کنندگان کمک می کنند.

ب- نشانه های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر، منطقه یا کشور) تعلق دارند به کار می رود. استفاده از این نشانه به عنوان گواهی نامه ای عمل می کند که نشان می دهد کالا دارای برخی کیفیت یا معروفیت به لحاظ مبدأ جغرافیایی خود است.

اصطلاح نشانه های جغرافیایی نسبتاً جدید بوده و به تازگی در مذاکرات بین المللی مطرح شده است. در عین حال، انواع مفاهیم در زمینه حمایت از این نشانه ها شکل گرفته است. به همین دلیل تلاش می شود از ان در وسیع ترین مفهوم ممکن استفاده گردد و همه طرق موجود برای حمایت از اسامی مکان های جغرافیایی را قطع نظر از این که آن ها بیانگر کیفیت کالاها به دلیل دارا بودن منشاء جغرافیایی خاص باشند یا مبدأ جغرافیایی محصول را مشخص سازند، در برگیرد. علاوه بر اسامی، نشانه های جغرافیایی شامل سمبل ها( مانند علامت، برج ایفل) نیز می گردد، زیرا نشانه های جغرافیایی تنها به اسامی شهرها و مناطق یا نام یک کشور محدود نمی شوند، بلکه می توانند ناظر بر سمبل ها نیز باشند. با استفاده از این سمبل ها دیگر نیازی به ذکر اسامی مکان های جغرافیایی به عنوان منشاء کالا نخواهد بود. در هر حال، هدف نشانه جغرافیایی مطلع ساختن مصرف کننده از این امر است که آیا کالای خریداری شده موضوع نشانه جغرافیایی دارای کیفیت، شهرت، مرغوبیت یا سایر خصوصیات قابل انتساب به مبدأ جغرافیای آن کالا است؟

 

ج – طرح های صنعتی

تعریف

طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازار پسندی و تولید، بهبود پیدا می کند. بنابراین نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راه حل های مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی، و فروش است. از نظر شورای بین المللی انجمن های طرح صنعتی، طرح صنعتی یک فعالیت خلاقانه است که هدف آن ایجاد کیفیات چند وجهی برای اشیاء، فرآیندها، خدمات وسیستم های مربوط به آن ها درکل چرخه زندگی است. با این تعریف، طرح صنعتی عاملی اساسی در قابل استفاده کردن مبتکرانه فناوری ها برای انسان ها محسوب می شود و نقشی تعیین کننده در تغییرات فرهنگی و اقتصادی دارد. انجمن طراحی صنعتی آمریکا نیز طرح صنعتی را یک خدمت حرفه ای برای ایجاد یا توسعه مفاهیم و مشخصاتی می داند که کارکرد، ارزش و ظاهر کالاها و سیستم ها را به نفع مصرف کننده و تولیدکننده، بهینه می کند.

گرچه فرآیند طراحی می تواند \"خلاقانه\" تلقی شود، اما بسیاری از فرآیندهای تحقیقی – تحلیلی نیز در این میان انجام می شود. بسیاری از طراحان صنعتی اغلب از روش شناسی های طراحی مختلف در فرآیند خلاقانه خود استفاده می کنند. برخی از این فرآیندها عمدتاً استفاده می شوند عبارتند از: تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی، و آزمایش، طرح صنعتی می تواند به صورت سه بعدی مانند شکل یا نمای ظاهری یک کالا یا دوبعدی مانند طرح، خطوط یا رنگ باشد. به هرحال این گونه طرح ها در مورد انواع بسیار زیادی از محصولات صنعتی و دستی کاررد دارد. از وسایل فنی پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر کالاهای لوکس یا وسایل خانگی، برقی یا منسوجات، طرح های صنعتی به نوعی وجود دارند.

در قوانین اکثر کشورها، لازمه حمایت از طرح های صنعتی، جدید بودن و اصیل بودن آن ها است،

د – اختراعات

حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارند. به طور معمول در یک اظهارنامه ثبت اختراع باید یک یا چند ادعا مطرح گردد که در واقع اختراع را تعریف می کند. این ادعاها باید نو، ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند. حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت از دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است موافقت نامه تریپس بر اساس مقررات کنوانسیون پاریس، در مورد اختراعات که در واقع با عملکرد دولت ها سازگاری کامل دارد یا این عملکرد بر آن مقررات مبتنی است در بخش 5 موافقت نامه به موضوع ثبت اختراع می پردازد که شامل مواد 27 تا 38 (هشت ماده) است ذیلاً این مواد با توجه به قواعد موجود و در حال شکل گیری کشور ما در این زمینه اجمالاً مورد بررسی قرارمی گیرد.

1- اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت

اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل شکل خاصی را در زمینه فناوری حل می کند. حق ثبت اختراع حقوق مالکانه ای را برای اختراعات تضمین می کند. گرچه موافقت نامه تریپس اختراع را تعریف نمی کند ولی به موجب بند 1 ماده 27 به اختراعی حق ثبت اعطاء می کند که دارای شرایط زیر باشد:

1) جدید باشد، یعنی در فن یا صنعت قبلی پیشی بینی نشده باشد.

2) دارای جنبه ابداعی باشد، یعنی بر هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

3) کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

با توجه به شرایط فوق، انتخاب دو روش متداول در ثبت اختراع یعنی روش اعلامی روش مبتنی بر بررسی قبلی، تاثیری در ثبت اختراع ندارد. هم چنین در تعیین و تشخیص مخترع بر پایه دوقاعده متداول یعنی نخستین شخصی که اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم می کند یا نخستین شخصی که واقعاً این اختراع را در سطح جهان انجام داده است، باز هم باید شرایط فوق احراز گردد.

ه- طرح های ساخت مدارهای یکپارچه

درالکترونیک، مدار یکپارچه اعم از IC و مدارهایریز، تراشه های ریز سیلیکون Silicon تراشه سیلیکون یا تراشه، مدارالکترونیکی کوچک شده ای است که عمدتاً از تراشه های نیمه هادی تشکیل می شود. بنابراین تراشه نیمه هادی سنگ بنای اصلی صنعت الکترونیک جدید است. این تراشه ها در سال 1959 اختراع شدند و جایگزین لوله های خلاء شدند. یکپارچه کردن تعداد زیادی از ترانزیستورهای نازک در یک تراشه کوچک، تحولی بزرگ نسبت به مونتاژ دستی مدارهای یکپارچه هستند که برای ایجاد جامعه اطلاعاتی مهم تلقی می شوند وزیربنای انقلاب دیجیتالی را تشکیل می دهند.

دلیل و زمینه های حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در سطح بین المللی

هزینه های طراحی و توسعه یک مدار یکپارچه به صورت مجموعه فوق العاده گزاف است و سرمایه گذاری های سنگینی را می طلبد. نسخه برداری از آن از طریق عکس برداری می تواند چنین سرمایه گذاری هایی را به خطر اندازد و مانع از نوآوری بیشتر در این حوزه گردد. از این رو از اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورهای صنعتی قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تولید کنندگان تراشه ها وضع نمودند. کوشش ها برای بین المللی ساختن حمایت در این زمینه به مذاکرات مربوط به معاهده مالکیت فکری در خصوص مدارهای یکپارچه، معروف به معاهده واشنگتن 1989، منجر شد. به موجب این معاهده هر کشور عضو بایستی از حقوق مالکیت فکری در مورد طرح های اصلی (نقشه های) مدارهای یکپارچه حمایت نماید. اعضای این سند هم چنین موظف هستند اصل رفتار ملی را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سایر اعضا رعایت کنند. به موجب معاهده مزبور، مدت حمایت اعطایی 8 سال است و طی این مدت تولید مجدد طرح ها و واردات و فروش و یا توزیع آن ها با اهداف تجاری و یا استفاده و ادغام آن ها در هر محصول دیگر، بدون اجازه صاحب این حق مالکیت فکری، غیر قانونی تلقی می گردد.

معاهده واشنگتن به دلیل تفاوت دیدگاه های دو تولید کننده عمده نیمه هادی ها در جهان، یعنی آمریکا و ژاپن، هنوز لازم الرعایه نیست، یعنی نصاب لازم برای اجرای معاهده حاصل نشده است. اختلاف نظرهای اصلی این دو کشور به موضوع مجوزهای اجباری، واردات محصولات ناقض حقوق مالکیت فکری و نقض های بی ضرر مربوط می شود. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت فزاینده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در فناوری های پیشرفته، موضوع بار دیگر در دستور کار مذاکرات دور اروگوئه (1993-1986) قرار گرفت و لذا موافقت نامه تریپس کوشید ضمن استفاده از بسیاری از مقررات این معاهده، تغییراتی نیز برای تقویت نظام حمایتی آن که به رغم کشورهای صنعتی فاقد استانداردهای کافی بود، به وجود آورد.

و – حفاظت از اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری

اسرار تجاری، فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که دریک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از نظام های حقوقی به این اسرار، اطلاعات \"افشاء نشده\" نیز اطلاق می گردد که در موافقت نامه تریپس نیز همین عنوان به کار رفته است.

بنابراین تعریف هر شرکتی می تواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق قراردادهای عدم افشاء با کارکنان خود، در محدوده مقررات کار، حمایت به عمل آورد، چرا که برای دست یابی به این اطلاعات وقت وپول صرف کرده است و اگر شرکت های رقیب به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شرکت اولیه تسلط خود در بازار را از دست یا به این مزیت شدیداً خدشه وارد می شود. به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته می شوند، پدید آورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک \"دانش خاص\" و به عنوان یک مالکیت فکری، تحت عنوان اسرار تجاری یا اطلاعات افشاء نشده حمایت به عمل آورد.

قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات محرمانه عملاً اجازه حق انحصار دائمی را در بهره برداری از اطلاعات مذکور می دهد. این امر بدون معنا است که به محض افشای این اطلاعات، اشخاص ثالث می توانند مستقلاً از آن ها بهره برداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی است ( عموماً 20 سال) وحمایت از آن در قبال افشاء اطلاعات مربوط نزد عموم به عمل می آید. از سوی دیگر در صورت تقلید از اختراع، می توان در قالب حمایت از این کار ممانعت به عمل آورد، ولی در صورت افشاء اسرار تجاری، ابزارهای حمایتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هیچ گونه محدوده زمانی برای حمایت از آن پیش بینی نشده است.

به علاوه در این قوانین، تعاریف و شرایط خاص و درعین حال تا حدی متعارف برای حمایت از اسرار تجاری یا اطلاعاتی افشاء نشده وجود دارد. آمریکا آن را مال قانونی می داند. سوئیس اسرار تجاری را به موجب قانون قراردادها حمایت می کند، آلمان آن را مشمول قواعد اخلاقی تجارت می داند.

خاتمه اینکه انسان ها در طول تاریخ و درهمه فرهنگها به ابداعاتی دست یافته اند که برای زندگی و جامعه ارزشمند بوده است. بنابراین گسترش خلاقیت ها مفاهیم جدیدی نیست که درزندگی امروزی نمود یافته باشد. به عبارت دیگر ویژگی نوآوری ها و خلاقیت ها در عصر حاضر قانونمند ساختن بهره گیری و رعایت حقوق مالکان آن هاست. با افزایش تعاملات و پیچیده تر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر خواهد بود و نوآوری کلیدی است برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی- اجتماعی.

در این راستا پیدایش و شکل گیری حقوق مالکیت معنوی به عنوان ابزاری بریا حمایت ازاین دانش و تفکر موید اهمیت آن در زندگی بشری است. به همین لحاظ حقوق مالکیت معنوی، حوزه ای است که پیچیدگی بسیاری در خود دارد و در برگیرنده عناصری از اقتصاد، حقوق، روابط بین الملل، سیاست و اخلاقیات است.

  نظرات ()
مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

حمید جنتی

به همت و با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت بازرگانی واتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و با حضور نماینده دفتر عمران سازمان ملل متحد (united Nation Devlopment program) UNDP نماینده سازمان حمایت از مالکیت معنوی (world intellectual property organization.) WIPO سمیناری در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع معادن در روزهای دوشنبه 26/9/75 و سه شنبه 27/9/75 از ساعت 9 صبح الی 17 منعقد گردید. جلسات با حضور عده کثیری از وکلای دادگستری, قضات, حقوقدانان و سایر صاحبنظران تشکیل و سخنرانان ایرانی و خارجی به بحث پیرامون مالکیت معنوی و سیر تحول قوانین بین المللی در خصوص نظم و نسق دادن به ثبت این گونه مالکیتها و دامنه شمول قوانین موصوف به انواع مالکیت معنوی پرداختند. سمینار ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتتاح و به ترتیب وزیر بازرگانی و نمایندگان سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) و دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و اتاق بازرگامی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پیداختند.
آنگاه متخصصین خارجی و داخلی با نظم و ترتیب مطالب خود را در موضوع سمینار به سمع حاضرین رساندند.
آنچه که از مطالب عنوان شده مستفاد میگردید نحوه ثبت انواع مالکیت معنوی و همچنین توضیح و توصیف انواع ان با توجه به دامنه وسیع این نوع مالکیت ها بود که نتیجتاً شرکت کنندگان در سمینار کمتر به نیاز به وضع قوانین و مقررات بازدارنده و علی الخصوص مقررات جزائی در ایران پرداختند زیرا وقتی صحبت از مالکیت میشود دو بحث جداگانه قابل تعمق است یکی از قوانین و مقررات اداری جهت ثبت و انعکاس انواع مالکیت و دیگری قوانین ومقررات بازدانده در جهت منع افراد در تجاوز به حقوق ثبت شده اشخاص میباشد که بدون شک فقدان و یا ضعف قوانین و مقررات بازدارنده, ارزش تمهیدات و زحمات مربوط به ثبت انواع مالکیت و نظم و نسق دادن به آنرا, کم و یا از بین میبرد.
چنانچه قوانین حقوقی و جزایی ایران را مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم, بوجود مقررات وسیع و دقیقی راجع به حمایت از مالکیت اموال منقول و غیر منقول پی میبریم بطوریکه حتی قانونگزاران به اهمیت تسریع در اعاده حقوق مالکین اموال منقول و غیر منقول و همچنین مجازات اینگونه متجاوزین وقوف کامل داشته به کیفیتی که در سال 1302 افرادی را که به اموال اشخاص تجاوز مینمودند, ضمن بازداشت تا استرداد عین مال و یا عوض ان بعلاوه خسارات وارده قابل مجازات دانسته است و جالب این است که اولین قانون در مورد ثبت املاک و اسناد نیز در همان سال یعنی 21 حمل 1302 وضع گردیده و این امر حالی از آن است که وجود قوانین جزایی و حققوی بازدارنده مکمل مقررات ثبتی است بطوریکه فقدان و یا ضعف قوانین بازدارنده در این خصوص اساساً ارزش قوانین و مقررات ثبتی در این موارد را زایل مینماید, از این مقایسه چنین نتیجه می گیریم که صرفاً ایجاد مقررات پیشرفته مربوط به ثبت و علائم و اختراعات کافی برای حمایت از مالکیت معنوی نبوده و پیش بینی و وضع قوانی جزایی و حقوقی و رسیدگی های خارج از نوبت و فوری لازمه حمایت از مالکیت معنوی ثبت شده است زیرا اوصاف اینگونه مالکیت قاطعیت و فوری بودن اقدامات قضائی حمایت کننده را طلب میکند.
در قوانین جزائی سابق فصل یازدهم قانون مجازات عمومی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت به منظور اشخاص موادی در نظر گرفته شده بود که موارد مختلف تجاوزات از قبیل استعمال علائم تجاری دیگری و یا تقلید آن و همچنین تجاوز به حقوق صاحبان ورقه اختراع در ماده 249 قانون مذکور پیش بینی های لازم شده بود و به موازات پیش بینی های جزائی در قانون مجازات عمومی, مقررات حقوقی نیز در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 برای سهولت در امر رسیدگی در نظر گرفته شده که از آن جمله ماده 46 قانون مذکور که طی آن محاکم تهران را صالح به رسیدگی دعاوی حقوقی و یا جزائی مربوط به اختراع و علامات تجارتی دانسته ولو اینکه جرم در خارج از تهران واقع و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد و حتی در مواردیکه متهم برای دفاع از خود مدعی مالکیت علامت تجارتی و یا اختراع میگردید به منظور تسریع و سهولت در احقاق حق شاکی, محکمه جزا را از صدور قرار اناطه منع و مکلف نموده که به این ادعا نیز در پرونده جزائی رسیدگی شود. مضافاً به اینکه در ماده 49 قانون مزوبر در تشریح جبران خسارت دارنده ورقه اختراع و علامت تجاری بع ضررهای وارده و عدم نفع نیز تصریح شده است و بطور خلاصه در مواد 63و64و65 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337, آنچه را که در تاریخ تصویب قانون و حتی تا زمانهای بعد نیاز بود مورد توجه قرار داده و بشاکی و خواهان اجازه داده که در هر زمان در خواست صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی و یا صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت و ی فروش یا ورود اجناس تقلبی و یا تقلیدی را بنماید. در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات) مصوب 1362 مواد 120 الی 125 ان به مقررات جزائی مربوط به دسیسه و تقلب در کسب و تجارت, اختصاص یافت و از 6 ماده مذکور, آنچه که مستقیماً در جهت حفظ حقوق صاحبان علائم تجاری( و نه دارنده ورقه اختراع) میباشد صرفاً ماده 122 قانون تعزیرات است که این ماده مجازات مجرم را تا حد 74 ضربه شلاق که اکثراً به جزای نقدی تبیدل میشود تقلیل داده است و جرائم موضوع مواد دیگر این بخش دارای ارکان و عناصری است که ارتباط به حقوق دارنده علامت تجاری و صاحبان ورقه اختراع ندارد. بنابراین در قانن تعزیرات مصوب 1362, جرائمی مانند رقابت مکارانه موضوع بند الف ماده 244 قانون مجازات عمومی سابق و یا پیش بینی مجازات حبس از سه ماه تا سه سال برای متجاوزین به علائم ثبت شده دیگری (ماده 249 قانون مجازات عمویم سابق) و مجازات حبس برای سوء استفاده کنندگان از اختراع دیگری, کاملاً حذف شده و صرفاً قسمت مشدد, مندرج ر بند د ماده 249 قانون تعزیرات, مورد نظر قانونگزار قرار گرفته است.
ماده 125 قانون تعزیرات هر کس نظم به مقام امانت دارای خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آنرا به نحوی که مضربه مصالح عمومی باشد افشاء یا بهطریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
و جالب توجه اینکه حتی در ماده با اضافه شدن رکن مضربه مصالح عمومی به بند هـ ماده 249 قانون مجازات عمومی سابق, منظور وضع ماده از جمایت از صاحبان ورقه اختراع به حفظ حقوق عمومی مردم تغییر کرده است.
و این روند تا حد حذف مقررات جزائی مربوط به قسمت دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قانون تعزیرات مصوب 1375 ادامه یافت و شاید با استناد به ماده 729 قانن اخیر الذکر که کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است, بتوان در تعقیب صرفاً متجاوزین به حقوق صاحبان علامت تجاری طبق ماده 122 قانون تعزیرات سابق عمل نمود.
یکی از اثرات سازنده مقررات بازدارنده در جهت مجازات متجاوزین به حقوق مالکیت معنوی, تشویق و ترغیب متفکرین و دانشمندان به تفکر و خلاقیت است و اگر کشورهای در حال توسعهاز بعضی جنبه ها درصدد حمایت جامع در اینگونه موارد نباشد, حداقل با حمایت داخلی از صاحبان علائم تجاری و اختراعات میتوانند پژوهشگران و محققین داخلی را تشویق به اختراع و اکتشاف بنمایند و این امر ملازمه با پیوستن به عهدنامه های بینالمللی ندارد.
در حال حاضر, علاوه بر قوانین مذکور که از جنبه های حقوقی لازم الاجرا است, مقررات مندرج در کنوانسیون پاریس مصوب 1883 میباشد که در اسفند ماه 1337 کشور ایران با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین البمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی معرفو به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی در 16 دسامبر 1959 به آن پیوسته است. در ماده واحده مذکور, دولت وقت اجازه یافته به اتحادیه عمومی موصوف باتمام تغییرات و اصلاحاتی که تا ان تاریخ بعمل آمده, ملحق شود. در بند 2 ماده 1 قرارداد پاریس و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل و در دوم ژوئن 1911 در واشنگتن در بروکسل و در دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و در 6 نوامبر در لاهه و در دوم ژوئن 1946 در لندن صورت پذیرفته موضوع حمایت مالکیت صنعتی را شامل ورقه های اختراع, نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدلهای صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مروبط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدا یا نامگذاری اصلی جنسو نیز جلوگیری از رقابت نامشروع, تعریف نموده و در بند 3 ماده 1 میز منظور از مالکیت صنعتی را به رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی ومحصولات مصنوعی و طبیعی ومواد معدنی و انواع میوه و دام و گل و... تشریح نموده است و به همین ترتیب در مواد بعدی به نحو حمایت از حقوق اینگونه مالکین در کشورهای عضو اتحادیه پرداخته و سپس به تشریح تشریفات ثبت و حق تدقم و مهلتهای مربوطه اشاره کرده و آنچه که لازم به ذکر است مکلف نمودن کشورهای عضو در جهت حمایت واقعی اتباع اتحادیه در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) میباشد که در بند 2 ماده 10 مکرر هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی نموده و علی الخصوص هر عملی که ایجاد اشتباه بنحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی... یا تجارتی رقیب بنماید و همچنین اظهارات خلاف واقع در کار تجارت بنحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یاتجاری رقیب را از بین ببرد و یا مشخصات یا اظهاراتی را که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت, طرز ساخت, صفات ممیزه جنس, قابلیت استعمال و یاکمیت کالا گردد, از موارد خاص موضوع حمایت اعمال کرده است. و همچنین در بند 1 ماده 10 ثالث کشورهای عضو اتحادیه را مکلف به تامین وسائل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری موثر کلیه اعمال مذکور نموده است.
بنابراین بلحاظ توسعه و رشد سریع انواع مالکیت معنوی که شامل علائم تجارتی, آثار ادبی و هنری و علمی, اجرای آثار هنری توسط هنرمندان, آثار صوتی اختراعات مختلف و اکتشافات در زمینه های علمی و صنعتی طرحها و مدلهای صنعتی و شکل ظروف مصرفی و انواع برنامه های کامپیوتری و حتی شخصیت و کار اکثر هنرمندان رادیوئی و تلویزیونی و سینمائی میباشد و بدون شک در آینده نزدیک یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دفاع از حقوق مالکین معنوی است که نتیجتاً مطالعه و تحقیق و جمع آوری آرای محاکم در این زمینه و انتشار ان در نشریات حقوقی میتواند در جهت ارائه نقش مهم این رشته از حقوق و وضع قوانین و مقررات بازدارنده, در جهت تامین و حفظ حقوق این دسته از مالکین که بدون شک از مالکین خلاق و محقق و مبتکر میباشند موثر واقع شود و این گروه ازافراد که ازدانشمندان و ادبیان و هنرمندان و مبتکران جامعهمیباشند بسوی تفکر و تعمق و ابتکار و اختراع و اکتشاف سوق داده شوند. زیرا مالکیت معنوی, زائیده فکرو اندیشه و خلاقیت و ابتکار مبتکر و حقیقتاً اینگونه افراد استحقاق حداکثر حمایت را دارند.

به اطلاع همکاران و علاقمندان می رساند از طرف اداره ثبت اسناد و املاک دو جلد مربوط به دومین سمینار ملی نقش مالکیت صنعتی که در سال 1374 در ایران برگزار گردید, به زبانهای فارسی و انگلیسی به کتابخانه کانون تقدیم شده که ضمن تشکر از آن سازمان انشاء ا... در شماره های بعدی قسمتهای مهم این اسناد و سخنرانی های چاپ خواهد شد.
نشریه ‏کانون

 

  نظرات ()
آشنایی با مفهوم حق اختراع (Patent) نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
آشنایی با مفهوم حق اختراع (Patent)  
 
  از ویژگی های بارز پتنت، افشای آن از طرق مختلف از جمله شبکه جهانی اینترنت است که این امر سبب جلوگیری از پرداختن به اختراعات و تحقیقات صورت گرفته قبلی و نیز موجب جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت آتی خواهد شد.  
 
     
 
 
 
 
   
 
 
آشنایی با مفهوم حق اختراع (Patent)  
 
 
 
 
     
 
   
 

از ویژگی های بارز پتنت، افشای آن از طرق مختلف از جمله شبکه جهانی اینترنت است که این امر سبب جلوگیری از پرداختن به اختراعات و تحقیقات صورت گرفته قبلی و نیز موجب جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت آتی خواهد شد. متاسفانه در کشور و حتی در یک دانشگاه مشاهده شده است که اساتید بر روی طرح هایی فعالیت می کنند که از انجام شدن آن در مکان دیگر اطلاعی در دست ندارند که این امر موجب صرف هزینه های گزاف خواهد شد.

۱) مقدمه:

حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می تواند منشاء اثرات مهم و نوآوری های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به نحوی ارائه گردد تا دانشمند از این طریق موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته ام و از یک سو دیگر او نگران حفظ اسرار علمی و یافته های تجربی خویش است. زیرا این مستندات می تواند به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد سوء استفاده قرار گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

۲) مروری بر مباحث حق اختراع (patent)

۱ ۲) حق ثبت اختراع یا پتنت چیست؟

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نمایندة قانونی او اعطا می شود. به عبارت دیگر پتنت سندی است که توصیف کنندة یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیلة یک ادارة دولتی یا توسط یک ادارة منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوة زمانی خاصی (عمدتاً ۲۰ سال) اعطا می نماید. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می دارد.

۲ ۲) شرایط پتنت شدن یک اختراع (Patentability) چیست؟

جهت ثبت نمودن اختراع باید در آن چهار شرط زیر وجود داشته باشد:

۱) جدید بودن (Novelty)

▪ اختراع مورد نظر تا تاریخ تسلیم اظهارنامة اختراع نباید در جایی مطرح شده باشد.

▪ از لحاظ ماهیتی تازه و بدیع باشد.

▪ جدید بودن، موردی نیست که باید به اثبات برسد بلکه عدم وجود آن ملاک می باشد.

▪ اختراعی جدید است که با اختراعات و یا دانش موجود در اختراعات قبلی قابل پیش بینی نباشد.

به دلیل آن که با اعطاء پتنت و ایجاد انحصار ناشی از آن، افراد از دستیابی به معلومات و تکنولوژی هایی که قبلاً به آسانی مورد استفاده آن ها بوده است، محروم می شوند، و نیز جهت جلوگیری از پرداختن به اختراعات و تحقیقات صورت گرفته قبلی و صرف هزینه های هنگفت آتی، معیار جدید بودن و تازگی یکی از شرایط اساسی در پتنت شدن آن است.

۲) داشتن کاربردی صنعتی (Industrial applicability)

منظور از صنعت کلیة صنایع از جمله کشاورزی، تولیدی، استخراجی و خدماتی می باشد.

▪ اختراع باید کاربردی عملی داشته باشد نه این که صرفا تئوری جدیدی را ارایه کرده باشد.

▪ در صورتی که موضوع اختراع ناظر به تولید یک محصول باشد، باید امکان ساخت و تولید آن فراهم باشد.

▪ اگر موضوع اختراع مرتبط با فرآیند تولیدی است، باید امکان پیاده سازی آن فرآیند عملاً میسر باشد.

۳)گام ابتکاری(Inventive step)

▪ اختراع با توجه به مجموعه اطلاعات و دانش موجود یک شخص که در رشتة اختراع مهارت معمولی داشته باشد، قابل پیش بینی نباشد.

▪ اختراع باید ابتکاری باشد، به این معنا که نتیجة فعالیتی خلاقانه است.

▪ داشتن گام ابتکاری، تنها بعد از احراز جدید بودن اختراع مطرح می شود.

۴) افشاء اختراع(Disclosure of Invention)

▪ این شرط را برخی از منابع جزء شرایط ذاتی اختراع آورده اند.

▪ اختراع باید به اندازة کافی توسط مخترع توضیح داده شده باشد. به گونه ای باشد که پیاده کردن اختراع توسط یک فرد مطلع یا یک استادکار ماهر امکان پذیر باشد.

▪ انتشار بایستی در صورت لزوم متناسب با موضوع اختراع، همراه با ارائه نقشة فنی ترسیم شده باشد.

۳ ۲) لزوم اعطای حق اختراع به مخترع چیست؟

اختراعات ثبت شده در واقع در تمام شئونات زیستی بشر سایه افکنده است. برای این که دارندة حق اختراع بتواند دیگران را از سوءاستفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند، حق اختراع به وی اعطا می شود. اما لازم است توجه شود که دارندگان پتنت موظفند در ازای دریافت حمایت از اختراع، اطلاعات مربوط به اختراع خود را در اختیار عموم قرار دهند تا بدنة دانش فنی موجود در جهان تقویت شده و در نتیجه در افراد دیگر نیز نوآوری ها و خلاقیت های بیشتر ایجاد گردد. بر این اساس پتنت ها نه تنها از دارندگان خود حمایت می کنند بلکه تأمین کنندة اطلاعات ارزشمندی برای نسل های آیندة محققین و مخترعین نیز می باشند.

۴ ۲) اختیارات دارندة پتنت چیست؟

دارندة پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت از طریق پتنت، از اختراع وی بهره برداری نماید. وی می تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار نماید. دارندة پتنت همچنین می تواند حق اختراع خود را به طور کامل به دیگری بفروشد که در این صورت خریدار، صاحب جدید آن اختراع خواهد بود.

با انقضای دورة زمانی پتنت، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارندة پتنت دیگر، حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصی می تواند از آن بهره برداری کند.

۵ ۲) انواع نظام های ثبت اختراع در دنیا

به طور کلی۲ نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود دارد:

۱) نظام اعلامی

۲) نظام بررسی ماهیتی (Examination)

باید توجه داشت که نظام ثبت اختراع، لزوماً یکی از دو نظام مذکور است و به صورت مطلق نبوده و ممکن است سیستم ثبت اختراع در یک کشور، در برخی از حوزه های علوم و تکنولوژی به صورت اعلامی (بر روی اختراع ادعا شده بررسی صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع تا آن زمان، اقدام به ثبت آن اختراع می گردد) باشد و یا در بعضی از علوم و فناوری ها به شکل بررسی ماهیتی (در این نظام، ثبت اختراع علاوه بر استعلام از عدم ثبت پیشین آن، به بررسی دقیق از نظرتخصصی نیز، نیازمند است) باشد. مثلاً کشور ایالات متحده با توجه به این که از یک نظام ثبت اختراع بسیار دقیق و پیچیده برخوردار می باشد از سیستم بررسی ماهیتی Examination در تمامی حوزه های علوم و فنون بهره می گیرد.

لازم به ذکر است که نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و تنها در صورت تمایل مخترع به ارزیابی علمی اختراعش، وی باید با درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع، به ادارة کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نماید.

۵) تحلیل ها و نکات مربوط به حق اختراع (patent)

۱ ۵) اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع:

۱ ۱ ۵) منتج شدن پتنت به محصول تجاری:

رسیدن به محصول تجاری، از دیگر ویژگی های پتنت شدن است که این ویژگی بر ما نمایان می کند که دستیابی به پتنت جدید و نیز امکان کسب ثروت از آن می تواند به عنوان یکی از معیارهای صحیح برای ارزیابی مراکز پژوهشی و حتی اساتید به شمار آید که با ایجاد انگیزه می توان به آن دست یافت.

۲ ۱ ۵) جلوگیری از موازی کاری:

از ویژگی های بارز پتنت، افشای آن از طرق مختلف از جمله شبکه جهانی اینترنت است که این امر سبب جلوگیری از پرداختن به اختراعات و تحقیقات صورت گرفته قبلی و نیز موجب جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت آتی خواهد شد. متاسفانه در کشور و حتی در یک دانشگاه مشاهده شده است که اساتید بر روی طرح هایی فعالیت می کنند که از انجام شدن آن در مکان دیگر اطلاعی در دست ندارند که این امر موجب صرف هزینه های گزاف خواهد شد.

۲ ۵) چالش های عدم توجه به مقوله حق اختراع:

۱ ۲ ۵) عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقاتی از پتنت:

با توجه به جدید بودن موضوعیت پتنت در کشور، متاسفانه برخی دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان و محققان و حتی مدیران آشنایی کافی از استفاده از پتنت ها را ندارند و بدون آن که به پتنت ها مراجعه کنند، عمر طلایی خود را بیهوده در کتاب ها و مقالات سپری می کنند و حتی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند. لذا با انجام فرهنگ سازی صحیح از سوی مسئولین و رسانه ها نهادینه کردن این امر می باید در دستور کار قرار گیرد.

۲ ۲ ۵) عدم توجه به مقوله پتنت به عنوان یکی از زیرساخت های جنبش نرم افزاری از سوی مسئولان تصمیم گیر:

ـ با توجه به حساسیت های سیاسی ایجاد شده در سال های اخیر (انرژی هسته ای و پیشرفت های چشم گیر علمی ایران) و نیز بیان مکرر جنبش نرم افزاری از لسان رهبر معظم انقلاب، قابل ذکر است که بدون فراهم آوردن امکانات پتنت در کشور، تحقق این امر میسر نخواهد شد و این امر (پتنت) به عنوان یکی از زیرساخت های تکنولوژی کشور مطرح است و بدون توجه به آن، پیشرفت صنعتی و تکنولوژیکی کشور بیهوده خواهد بود؛ زیرا عدم توجه به زیرساخت تکنولوژی در کشور به مثابه کشاورزی است که بدون رسیدگی به زمین زراعی خود، در انتظار رسیدن حداکثری محصول است.

▪ پیوست: بعضی از تعاریف مربوط به موضوع مالکیت فکری

ـ اختراع (Invention)

محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی پیشنهاد می کند (وایپو).

ـ اختراع کوچک (Utility Models)

اختراع کوچک، اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی می باشد.

ـ تحقیق بنیادی (Fundamental research)

عبارت است از تحقیق طراحی شده برای ایجاد درک نوینی از اصول و فرآیندهای اساسی و اصلی (یونسکو).

ـ تحقیق کاربردی (Applied research)

عبارت است از تحقیقی که طراحی می شود برای ایجاد (خلق) فناوری جدید (یونسکو).

ـ حق انحصاری اثر (Copyright)

حق انحصاری اثر عبارت است از: حقوق اعطا شده به پدیدآورندگان آثار و کارهای ادبی و هنری (وایپو).

ـ حق ثبت اختراع (Patent)

پتنـت حــق انحصاری اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا (grant) می شود (وایپو).

ـ علائم تجاری (Trademarks)

علامت تجاری نشانه شاخصی است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی می باشد (وایپو).

ـ علائم جغرافیایی (Geographical Indications)

علامت جغرافیایی نشانه ای است برای کالاهایی که مبدا جغرافیایی ویژه ای دارند و دارای کیفیت یا اعتباری می باشند که ناشی از خاستگاه آن ها است (وایپو).

ـ طرح های صنعتی (Industrial Designs)

طرح صنعتی جنبه تزئینی یا زیبایی شناسی کالا را نشان می دهد. طرح می تواند شامل خصوصیات سه بعدی مثل شکل کالا یا خصوصیات دوبعدی مانند الگوها، خطوط و رنگ باشد (وایپو).

ـ مالکیت صنعتی (Industrial Property)

مالکیت صنعتی دربرگیرنده اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نام های تجاری، نشانه های جغرافیایی مبدأ کالا و حمایت علیه رقابت غیر منصفانه است (وایپو).

ـ نوآوری (Innovation):

نوآوری یعنی تبدیل اختراع به محصول یا فرآیند بازار پسند (وایپو). به عبارت دیگر نوآوری بهره برداری موفقیت آمیز از ایده های نو است.

   
   
 
 
      شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران
  نظرات ()
شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
نویسنده : امیرحسین برنایی
خلاصه  :  در نوشتار ذیل شرایط پتنت شدن اختراعات آورده شده است تا اینکه محققان محترم در تدوین اختراعات خود به آنها دقت نظر بیشتری داشته باشند. شرایط پتنت شدن اختراعات عبارتنداز جدید بودن، کاربرد صنعتی داشتن، دارای گام ابتکاری بودن و افشای اختراعات است:
تعریف پتنت:
پتنت سندی است که از طرف موسسات دولتی هر کشور صادر می شود و به دارنده آن، انحصار استفاده از آن اختراع را، به مدت 20 سال در آن کشور میدهد. در واقع قوانین ثبت اختراع برای هر کشور فقط در آن کشور اعتبار داشته و نظام ثبت بین المللی اختراعی وجود ندارد، بلکه فقط در این میان معاهدات بین المللی وجود دارند که روند ثبت اختراع (پتنت) را برای شهروندان کشورهای امضاکننده آن قرارداد، در سایر کشورها تسهیل میکند.
باید توجه داشت که پتنتها فقط انحصار تولید یک محصول یا فرایند به مخترع آن اثر میدهد و این به معنا تولید آن اثر نیست، بلکه تولید یک محصول به توجیهات اقتصادی باز میگردد. به عبارتی هر اختراعی لزوماً نوآوری نخواهد بود. باید توجه داشت که اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله تولید نرسد فاقد ارزش اقتصادی است.

شرایط پتنت شدن اختراعات:
هر ابتکار الزماً قابلیت ثبت به عنوان یک اختراع را ندارد یا حتی ممکن است که این امکان به دلیل بی اطلاعی مخترع از شرایط ثبت اختراعات، بین برود. ابتدا باید توجه داشت که منظور از نوآوری، محصول یا فرآیند جدید برای تولید محصول و یا یافتن کاربردی جدید برای مواد و محصولات موجود است. پس واضح است که نظریات و فرمولهای علمی و به طور کلی دستاوردهای نظری علمی قابلیت ثبت به عنوان اختراع را ندارند. یک اختراع باید حداقل چهار شرط، جدید بودن، وجود گام ابتکاری، داشتن کاربرد صنعتی و افشای کامل آن توسط مخترع را داشته باشد تا بتوان به صورت رسمی ثبت اختراع نمود.
باید دقت شود که در صورتی که یکی در شرایط فوق محقق نشود، از طرف اداره ثبت اختراع، هیچ حمایت حقوقی صورت نمی گیرد. لذا جهت آشنایی دقیق تر شرایط پتنت شدن هر اختراع، در ادامه توضیحات بیشتری آورده شده است.

جدید بودن اثر: بدیهی ترین شرط ثبت یک اثر ابداعی به عنوان اختراع، جدید بودن آن است. این بدین معنا است که در هیچ بانک اطلاعات کتبی و یا اسناد شفاهی اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام کاری به این، شبیه به اثر مورد ثبت وجود نداشته باشد. در اینجا باید به نکته دقت کرد که بعضا امکان دارد قابلیت ثبت اثر به علت افشای ناخواسته توسط خود مخترع مثلا چاپ مقاله در مجلات یا ارایه در کنفرانس ها و غیره از بین برود، حتی اگر در مکانی یا مجله ای در مورد اثر خود صحبت کند و یا مقالاتی به چاپ برساند نیز مشمول افشا ناخواسته خواهد بود.

داشتن کاربرد صنعتی: به این معنا است که، صرف نظر از توجیهات اقتصادی، بتوان اختراع را به طور انبوه تولید و یا در صنعت به کار گرفت و فقط نتیجه یک کار آزمایشگاهی صرف نباشد. در اینجا نیز باید توجه کرد که ثبت اختراع تنها به عنوان ابزار حفاظتی از اختراع است و هیچ تضمینی برای تولید آن نیست. تولید تنها به مسائل بازار و اقتصاد تولید باز می گردد. گاها اختراعاتی بوده که در گذشته دارای توجیه اقتصادی نبوده ولی با تغییر شرایط تولید آن، توجیه پذیر شده اند.

وجود گام ابتکاری در اختراع: داشتن گام ابتکاری در اختراع یکی از مهترین شرایط پتنت شدن، اختراع است. این بدین معنا است که اختراع نتیجه یک امر بدیهی نیست. اثبات این موضوع توسط مخترع بسیار مهم و با اهمیت است. به عبارت روشن تر در صورتی اختراعی گام ابتکاری دارد که بتواند با استفاده از آن اختراع مشکلی از مشکلات موجود را برطرف سازد.

افشا کامل اختراع: مخترع می بایست روش ساخت اختراع خود را به طور کامل، شفاف و بی کم و کاست افشا کند. این موضوع باید برای سازمان ثبت کننده اختراع کاملا محرز گردد. ناگفته نماند که افشای کامل اختراع هم به نوعی به نفع خود مخترع است به طوری که سازمان ثبت اختراع کشور متبوع می تواند از کل چارچوب ترسیم شده در اختراع حفاظت نماید.
 

 

  نظرات ()
دانستنیهای مخترعین* نوشته شده توسط مدیریت سایت, ارسال شده در صفحه اصلی سایت | نظ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
 • تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴:  تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران۱۳۰۵: تأسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت، تجارت و فوائد عامه

  ۱۳۰۷: چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت

  ۱۳۰۹: استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی

  ۱۳۱۰: تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال۱۳۰۴ (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد.)

  ۱۳۲۷:  تشکیل اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

  ۱۳۳۷: تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال ۱۳۱۰ برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس

  ۱۳۳۸: الحاق ایران به معاهده پاریس

  ۱۳۴۰: تغییر نام اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

  ۱۳۵۲: تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

  ۱۳۷۷:  پذیرش اصلاحات معاهده پاریس

  ۱۳۸۰: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری

  ۱۳۸۲: الحاق ایران به موافقتنامه و پروتوکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم تجاری کالا و خدمات

  

 • کلیات دانستنیهای مربوط به ثبت اختراع  

  چکیـده :
  ثبت اختراع یا پتنت یا پته امتیازی است که دولت و یا موسسه خاص در یک کشوربه مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع نو وجدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا می کند . ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می گیرد که شامل جنبه های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد . در واقع ثبت اختراع ، هر نوع بهره برداری مالی و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصی را در اختیار متکبر قرار داده و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می کند . در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می شود و امتیازاتی از طرف کشور مربوطه در اختیار فرد متکبر قرار می گیرد . در صورتیکه ثبت اختراع جنبه بین المللی داشته باسد از حقوق بین المللی برخوردار شده ، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می کند. اثری به عنوان پتنت قابل ثبت است که در سطح جهانی نو و جدید باشد و در ضمن ظرفیت کاربرد صنعتی داشته و در شاخه علمی مربوط به خود به صورت عام بکار گرفته شود. شیوه نگارش ثبت اختراع (پتنت) از اهمیت خاصی برخوردار است که می تواند نقش مؤثری در پذیرش ثبت نام داشته باشد. تصویب قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ نشان دهنده قدمت و کهنسالی این مقوله در ایران است . اما در تمام سالهای گذشته ، این قانون نتوانسته است فواید مورد انتظار را برای کشور به همراه داشته باشد.هدف از ارائه این مقاله آشنایی با مفهوم ثبت اختراع و قوانین و مباحث حقوقی مربوط به آن است.
  کلید واژه : اختراع ،پتنت، پته، مالکیت فکری ، مالکیت صنعتی، ورقه اختراع، اظهار نامه ، مبانی حقوقی پتنت ، معاهده همکاری اختراع .

  مـقدمــه
  هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخود گاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول ، زمین ، کالا و … سوق پیدا می کند، این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از داراییهای ملموس ، پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری (intelle ctual property ) یاد می شود . در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالا ها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. مسلما به دست آمردن هر نوع مالکیت منجر به اخذ حقوقی خواهد شد و در زمینه دارایی های فکری حقوق مالکیت فکری پدید می آید . حقوق مالکیت فکری (IPR) در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی ، ادبی و هنری این حقوق به دو حوزه تقسیم می شود : یکی حقوق مالکیت صنعتی و دیگری حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق جانبی آن که به طور کلی از آن به حق نسخه برداری (کپی رایت) نام برده می شود. در میان مصادیق مختلف مالکیت صنعتی همچون پتنت ، علائم تجاری ، اسرار تجاری و .. ، ثبت اختراع به لحاظ نقشی که در زندگی بشر و پیشرفت انسان ها دارد ، از اهمیت خاصی برخوردار است. پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود . به عبارت دیگر سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس در خواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص (عمدتا ۲۰ سال ) اعطا می نماید . باید توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می دارد .
  اختراعات ثبت شده در واقع در تمام شئونات زیست بشر سایه افکنده است . برای اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند ، حق اختراع به وی اعطا می شود اما لازم است توجه شود که دارندگان پتنت موظف هستند درازای دریافت حمایت از اختراع ، اطلاعات مربوط به اختراع خود را در اختیار عموم قرار دهند تا بدنه دانش فنی موجود در جهان تقویت شده و در نتیجه در افراد دیگر نیز نو آوریها و خلاقیت های بیشتر ایجاد گردد . بر این اساس پتنت ها نه تنها از دارندگان خود حمایت می کنند بلکه تأمین کننده اطلاعات ارزشمندی برای نسلهای آینده محققان و مخترعان نیز می باشند. دارنده حق اختراع می بایست امتیاز انحصاری خویش را فقط در جهت هدف مشروع و جبران سرمایه گذاریش در بخش تحقیق و توسعه بکار برد و قصدش صرفا مانع شدن از رقابت نباشد . برای اطمینان از این امر قید و بند قانونی وجود دارد بدین ترتیب که اگر دارنده حق اختراع پس از یک دوره معین از این حق به صورت اقتصادی بهره برداری نکند مجوز اجباری صادر خواهد شد . اختراعات ثبت شده یکی از شاخص های فناوری است . در اغلب موارد تقاضای ثبت اختراع به فاصله کوتاهی پس از تولید یک نوآوری در خواست می شود . پر کردن تقاضا نامه ثبت اختراع نشان می دهد که نوآوری بالقوه از ارزش اقتصادی برخوردار است و میتوان برای دست یافتن به سود نهایی هزینه های آن را تقبل کرد. به همین دلیل است که شرکت ها تمایل دارند در زمینه ثبت اختراعات سرمایه گذاری کنند و یا اینگونه فعالیت ها را دنبال کنند . ویژگی دیگری که داده های مربوط به اختراعات ثبت شده را جالب توجه می کند این واقعیت است که اطلاعاتی که در قالب گواهیهای ثبت اختراعات فاش می شود، اطلاعاتی منحصر به فرد و با ارزش است . تقاضاهای ثبت اختراعات معمولا بعد از ۱۸ ماه از تاریخ تکمیل تقاضا نامه منتشر می شود .
  مهمترین پایگاه اطلاعاتی که در آن داده های بین المللی در قالب خانواده ثبت دسته بندی شده است توسط درونت تهیه و ارائه شده است که نمایه جهانی ثبت اختراعات (world pateninden ) نام دارد. طی سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ بطور متوسط سالانه ۹۸۶۳۰ اختراع در جهان به ثبت رسیده و رشدی حدود ۵۳/۴ درصد را به طور سالانه نشان می دهد آمریکا با بیشترین ثبت اختراع سالانه که در حدود ۵۳۸۹۵ برآورد شده است و داشتن سهمی معادل ۵۵ درصد از کل اختراعات ثبت شده در جهان رتبه اول را احراز کرده است . تعداد اختراعات ثبت شده در آمریکا از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ بیش از دو برابر شده است . پس از آمریکا کشورهای ژاپن، آلمان ، فرانسه ، انگلیس و کانادا رتبه های بعدی را در متوسط ثبت اختراعات سالانه طی این دوره داشته اند. اما نکته بسیار مهم وضعیت نا مطلوب ایران در بخش ثبت اختراع است . بر خلاف آنکه در بخش تولید مقالات علمی ایران طی بیست سال مورد بررسی پیشرفت کرده و جایگاه خود را بین کشورهای جهان ارتقا داده است در بخش ثبت اختراع نه تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه جایگاه ایران تنزل کرده است . چنانکه ارقام و اعداد نشان می دهد اگر چه وضعیت ایران در بخش تولید علم خام چندان بد نیست . ایران در سال ۱۹۸۱ فقط با ثبت ۲ اختراع رتبه ۴۴ را در بین کشورهای جهان داشته است و در سال ۲۰۰۱ نیز با ثبت ۲ اختراع در این بیست سال به رتبه ۵۷ نزول کرده است و در نتیجه در طول دوره رتبه ۵۹ را کسب کرده است . در این دوره ایران به طور متو سط سالانه کمتر از ۱ اختراع ثبت کرده و سهمی حدود ۰۰۰۹/۰ درصد از ثبت اختراع جهانی را به خود اختصاص داده است . ایران همچنین درلول این دوره در بین کشورهای اسلامی رتبه نهم، در بین کشورهای خاورمیانه رتبه هشتم و در بین کشورهای همسایه خود رتبه پنجم را به لحاظ ثبت اختراع کسب کرده است .

  نظام های ثبت اختراع
  بطور کلی دو نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود دارد :
  ۱٫ نظام اعلامی
  ۲٫ نظام بررسی ماهیتی ( Examination )
  باید توجه داشت که نظام ثبت اختراع لزوماً یکی از دو نظام مذکور به صورت مطلق نبوده و ممکن است سیستم ثبت اختراع در یک کشور در برخی حوزه های علوم و تکنولوژی به صورت اعلامی (بر روی اختراع ادعا شده بررسی صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گردد) و در بعضی از علوم و فناوری ها به شکلExamination ثبت اختراع علاوه بر استعلام به منظور عدم ثبت پیشین آن منوط به بررسی دقیق از نظر تخصصی باشد. کشور ایالات متحده با توجه به اینکه از یک نظام ثبت اختراع بسیاردقیق و پیچیده برخوردار می باشد از سیستم Examination در تمامی حوزه های علوم وفنون بهره می گیرد. نظربه تفاوت اساسی وجود میان نظام پتنت این کشور با اغلب کشورهای دنیا ، این کشور به صورت یک مورد خاص قابل بررسی می باشد . لام به ذکر است که نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و تنها در صورت تمایل مخترع به ارزیابی علمی اختراعش ، وی باید با درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نماید . در کلیه کشورهای دنیا نخستین توصیه ای که به یک مخترع می شود آن است که پیش از آن که اختراع خویش را در کشورهای دیگر به ثبت رساند حتما برای ثبت آن در کشور متبوعش اقدام نماید .

  پتنت
  پتنت جهت حمایت از مفاهیم ، روشهای ، ابزار یا فرآیندهای که جدید ، مفید ، غیر بدیهی باشند، بکار گرفته می شود . درموافقت نامه: Agreement onTrade Related Aspects of Intellectnal Propety Rights TRIPS که در سال ۱۳۹۴ میلادی به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی بین سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO:World Intellectual Property Organization) منعقد گردید ، مقرر شد تنها اختراعاتی قابلیت پتنت شدن را داشته باشند که اولا دارای یک گام نوآوری هستند و ثانیا پتانسیل کاربرد صنعتی را دارا می باشند .فلزا در مقایسه با این نوع ازاختراعات مواردی همچون اکتشافات ، روشهای تشخیص و درمان ویا اختراعاتی که در تضاد با اصول کلی اخلاقی باشند ، قابل پتنت شدن نخواهند بود. هدف از ثبت پتنت ، پیشرفت نوآوری بوسیله افشا سازی جزئیات اختراع در سطح عمومی است وبدین وسیله شخص مخترع و یا مالک اختراع دارای حقوق انحصاری می گردد که بر طبق آن دیگران حق ساخت ، استفاده ، فروش ، وارادت و صادرات مقوله مورد اختراع را نخواهند داشت . حقوق مذکور در فاصله زمانی ۱۷ الی ۲۰ سال پس از ثبت پتنت دارای اعتبارمی باشند . پتنت ها در طی یک فرآیند پرهزینه و زمان به بدست می آیند . دراین رابطه دو سیستم رایج می باشد ، در اروپا ، ژاپن و اقیانوسیه سیستم First to file به کار می رود بدین ترتیب حق تقدم با شخصی است که زودتر اقدام به پرکردن تقاضانامه پتنت نموده است . در امریکا سیستم First to Invent کاربرد دارد یعنی امتیاز اختراع متعلق به شخصی است که برای نخستین بار این اختراع را انجام داده است حتی اگر شخص دیگری زودتر جهت ثبت اقدام کرده باشد دراین صورت باید در طی یکسا ل از اولین اقدام برای فروش محصول ، تقاضانامه های پتنت پر شوند در غیر اینصورت پتنت بی اعتبار خواهد شد. ثبت اختراع ( پته ) امتیازی است که دولت ویا موسسه خاص دریک کشور به مبتکران برای ایجاد یک ابداع نو وجدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا می کند . مبتکر ، این برتری را نسبت به دیگران می یابد که بدون اجازه وی ساخت ، استفاده ویا فروش آن تامدت زمان معلومی ممنوع ودر انحصار وی باشد. تحت شرایط معینی مدت زمان ثبت اختراع می تواند تمدید شود. درصورتی که ابداع ایجاد شده ازنظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت باشد ، می تواند تا مدتهای مدیدی به صورت انحصاری درآید . پس از اهداء امتیاز پته وثبت آن ، ابداع ایجاد شده می تواند خرید و فروش شده و برروی آن سرمایه گذاری شود . پته هر کشوری حقوق داخلی آن کشور محسوب می شود. به عنوان مثال پته در کشور انگلستان ، امتیازاتی را برای مبتکر در داخل آن کشور دارد و از طرفی مانع ورود موارد مشابه آن از خارج به داخل کشور می شود. در بعضی از کشورها پته جنبه بین المللی داشته و خلق اثر از حقوق بین المللی برخورد دار می باشد . از اینرو سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می کند.
  ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در برمی گیرد که شامل جنبه های تکنیکی یا عملکرد جدید باشند . به عنوان مثال آنچه در پته مطرح است این است که ابداع ایجاد شده چگونه کار می کند؟ چه عملکردی دارد ؟ چطور ساخته شده و چه چیزی را بنیان گذاری می کند؟ اکثر پتنت ها نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژی مربوط دارند. امتیاز پتنت ها اغلب تا بیست سال انحصاری بوده و در اختیار فرد یا افراد ابداع کننده و یا کمپانی در ارتباط با آن می باشد . تعریف پتنت دو موضوع را به روشنی بیان می کند: یکی فایده پتنت برای صاحب اختراع و دیگری فایده آن برای دیگران . ازیک سو باثبت اختراع ، راه استفاده غیر مجاز برای دیگران بسته می شود و صاحب اختراع می تواند با عقد قرار داد، اجازه استفاده ( لیسانس ) اختراع خود را به دیگران واگذار کند وعلاوه بر شهرت علمی ، از منافع مادی اختراع شود نیز بهره ببرد. از سوی دیگر ، این حق تنها درازای افشای تمام جزئیات اختراع برای عموم ، به صاحب آن داده می شود. این ترتیب اسرار علمی و فنی حاصل از پژوهش ، فقط درکتابخانه شخصی و بایگانی مغز افراد نمی ماند و نیازنیست تمام گامهایی که برای رسیدن به هدفی برداشته شده توسط نسلهای بعد نیز تکرار شود.

  کلیات ثبت اختراع
  اختراع (Invention) محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند. حق ثبت اختراع یا پتنت(Patent) حق انحصاری است که درقبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. پتنت حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تأمین می کند. این حمایت برای مدت محدودی ( حداکثر بیست سال ) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم ، اعطا می شود.
  حمایت پتنت به این معنا است که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارند پتنت به صورت تجاری تولید کرد، استفاده یا توزیع نمود وبه فروش رسانده به این نکته مهم باید توجه داشته که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می دارد . حقوق پتنت معمولا پس از ارائه داد خواست ازسوی دارده آن به دادگاه ، احقاق می شود. دادگاه در بیشتر نظام ها ، شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق پتنت رااز این کار باز داشته و وی را مکلف به جبران خسارتهای وارده به صاحب حق اختراع می نماید . همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شده پتنت را به چالش کشیده ودر این امر موفق شود ، حق پتنت اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد . به عنوان مثال بتوند ثابت نماید که اختراع فاقد شرایط قانونی و لازم بوده است.
  دارنده پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره برداری نماید . وی می تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذاری کند.
  دارنده پتنت همچنین می تواند حق اختراع خود را بطور کامل به دیگری بفروشد که خریدار ، دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد. با انقضای دوره زمانی پتنت ( حداکثر ۲۰ سال از زمان ثبت تقاضا نامه ) حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود.یعنی دارنده پتنت دیگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هرشخصی می تواند از آن بهره برداری تجاری کند.

  شرایط عمومی ثبت اختراع
  بطور کلی اختراعی قابل ثبت است که حداقل شرایط ذیل در آن محقق باشد:
  ۱-نو باشد (Novelty) : اختراع باید دارای مشخصه جدیدی باشد که سابقه آن مشخصه در دانش وزمینه فنی مربوط به آن اختراع پیش بینی نشده باشد . به این دانش موجود در اصطلاح Prior Art اطلاق می گردد.
  ۲-دارای گام ابتکاری باشد (Inventive Step) : اختراع باید علاوه بر نو بودن ، ارتقاء قابل توجهی را در حیطه خود موجب شود بطوری که استنتاج آن توسط فردی با دانش متوسط درآن زمینه امری بدیهی محسوب نشود . به عبارت دیگر راه حل فنی را که اختراع برای حل مشکل پیشنهاد می کند ، باید نسبت به سایر راه حلهای احتمالی موجود ،مزیت قابل توجهی داشته باشد. در واقع اختراع باید بتواند در حیطه خود مشکلی را از مشکلات موجود که هنوز راه حل ندارند، حل نماید تا دارای گام ابتکاری باشد .
  ۳-فایده عملی داشته باشد ( Practical Use) ) : اختراع نباید صرفا تئوریک و نظری باشد بلکه باید قابلیت استفاده عملی و تولید در صنعت را داشته باشد .
  ۴-مشمول موارد غیر قابل ثبت نباشد (Unpatentable Subject Matter) : علاوه بر سه شرط فوق در بیشتر کشورها قوانینی وجود دارد که به موجب آن نمی توان بعضی اختراعات را در آن سرزمین به ثبت رساند . مثل آنچه که برخلاف نظم عمومی و اخلاقیات باشد ، یا کشفها و تئوریهای عملی ، روشهای ریاضی ، گونه های گیاهی وحیوانی ، روشهای تجارت ، روشهای معالجه یا تشخیص بیماری در انسان و دام و نرم افزارهای کامپیوتری فاقد اثرات فنی .

  اختراعات کوچک (Vtility Models ) :
  بطور کلی ، اختراع کوچک اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است .
  هدف از شمول اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها ، پرورش و مراقبت از نوآوریهای درون زاد بخصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و دربین اشخاص حقیقی است . به عنوان مثال در کشور آلمان می توان محصولات جدید را با هزینه کمتر ، راحت تر و درمدت زمان کوتاهتری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک ، سخت گیری زیادی صورت نمی گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می کند عبارتند از : استرالیا ، آرژانتین و …

  حق تقدم در ثبت اختراع
  حق تقدم ، حق اولویتی است که به موجب معاهده پاریس ، که اکثر کشورها از جمله ایران عضو آن می باشند، به اتباع کشورهای عضو این معاهده اعطا گردیده است . به موجب این حق،چنانچه فردی اظهار نامه ثبت اختراع خویش را دریکی از کشورهای عضومعاهد پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد ، ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ ثبت تقاضا نامه ، می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای ثبت اختراع خویش را بنماید . و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد . به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مدت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند، البته در صورتی که وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت ۱۲ ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید باید ظرف مدت یکساله از تاریخ تقاضا نامه ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید .

  استراتژی ثبت اختراع
  برای ثبت اختراع باید استراتژی داشت. قبل از تقاضا ی تشکیل پرونده ثبت اختراع ، مخترع یا شرکت باید پاسخهای قانع کننده ای به سؤالات زیر داشته باشد :
  چرا باید اختراع خود را ثبت کنیم؟
  چه چیزی راباید ثبت کنیم ؟
  چه وقت اختراع خود راثبت کنیم؟
  کجا اختراع خود را ثبت کنیم؟

  جایگاه ثبت اختراع در کشور
  قانون ثبت علائم تجاری و اخترعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است . این قانون علی رغم ضعف هایی که دارد ، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است . اما در تمام سال های گذشته ، این قانون نتوانسته است هیچ دام از دو فایده فوق الذکر را برای کشورما به همراه داشته باشد ثبت اختراع در ایران تنها با دید شهرت علمی برای مخترع نگریسته شده است، لذا نه حمایت قانونی از حقوق مخترع و جلوگیری از استفاده غیر مجاز از اختراع او مورد توجه قرار گرفته است، نه اختراعات ثبت شده کمک چندانی به رشد و توسعه صنایع کرده اند. علاوه بر این آموزش مفهوم ثبت اختراع نیز ضعف بوده است . به گونه ای که بسیاری از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران ، حتی آشنایی مقدماتی با این مقوله ندارند و شاید برخی از فناوری های که لیسانس آنها در قبال پرداخت هزینه های گزاف از دیگر کشورها خریداری می شود، عملا دوره حمایت قانونی را سپری کرده و استفاده تجاری از آنها با همان اطلاعات افشا شده حین ثبت و البته بدون نیاز به پرداخت هر گونه هزینه ای امکان پذیر است . لذا در کل چنین به نظر می رسد که مقوله کهنسال ثبت اختراع در ایران هنوز در مراحل جنینی است و شاید نیاز به انکوبا توری برای تولد آن باشد.

  شرایط ویژه ثبت اختراع
  برای اینکه یک اثر به عنوان پتنت مطرح شده و به ثبت برسد باید شرایط ویژه ای داشته اشد که در زیر به از آنها به اختصار اشاره می شود :
  ۱٫ باید اثر در سطح جهانی ، نو و جدید باشد .
  ۲٫ باید شامل مرحله نوآوری باشد بدین معنی که در مقایسه با خلق آثار قبلی، در این زمینه بخصوص مشاهده ای صورت نگرفته باشد و نیز تجربه ای از موضوع در اختیار نباشد.
  ۳٫ باید ظرفیت کاربرد صنعتی و قابلیت ساخته شدن و استفاده در صنعت را داشته باشد ، بدین معنی که اثر باید شکل عملی از یک دستگاه یا زیر مجموعه ای از یک فرایند صنعتی را ارائه دهد . در صورتیکه کاربرد صنعتی نداشته باشد پتنت محسوب نمی شود.
  ۴٫ مستثنی نباشد یعنی در شاخه علمی مربوط به خود به صورت عام به کار گرفته شود و تنها برای شرایط خاص مورد استفاده قرار نگیرد موارد استثناء از امتیازات پتنت برخوردار نمی شود.
  شرایطی که جز ثبت پتنت محسوب نشده و در حیطه قابلیت های آن قرار نمی گیرد به شرح ذیل می باشد.
  ۱٫ کشف یک پدیده و موضوع علمی ، پته محسوب نمی شود.
  ۲٫ بیان یک تئوری علمی یا رابطه ریاضی پتنت به حساب نمی آید .
  ۳٫ خلق یک اثر هنر نظیر کار ادبی، تئاتر و سینما ثبت اختراع نیست .
  ۴٫ ابداع روشی برای سهولت انجام کارهای مختلف ورزشی، تجاری و اقتصادی پته به حساب نمی آید.
  ۵٫ عرضه اطلاعات و یا ساخت یک برنامه کامپیوتری جزء پتنت نیست . استفقاده از امتیازات پتنت برای کشف یک حیوان و یا گونه گیاهی و یا ابداع روشی نو برای مداوای انسان یا حیوان توسط روشهای مختلف در مبانی، جراحی و یا تشخیص امکان پذیر نیست .
  موارد ذکر شده می تواند در صورت نو وجدید بودن به صورت مقاله ی علمی پژوهشی و یا عمی ترویجی در مجلات معتبر بین المللی به چاپ برسند.

  نظام های ثبت اختراع
  بطور کلی دو نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود دارد :
  ۱٫ نظام اعلامی
  ۲٫ نظام بررسی ماهیتی ( Examination )
  باید توجه داشت که نظام ثبت اختراع لزوماً یکی از دو نظام مذکور به صورت مطلق نبوده و ممکن است سیستم ثبت اختراع در یک کشور در برخی حوزه های علوم و تکنولوژی به صورت اعلامی (بر روی اختراع ادعا شده بررسی صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گردد) و در بعضی از علوم و فناوری ها به شکلExamination ثبت اختراع علاوه بر استعلام به منظور عدم ثبت پیشین آن منوط به بررسی دقیق از نظر تخصصی باشد. کشور ایالات متحده با توجه به اینکه از یک نظام ثبت اختراع بسیاردقیق و پیچیده برخوردار می باشد از سیستم Examination در تمامی حوزه های علوم وفنون بهره می گیرد. نظربه تفاوت اساسی وجود میان نظام پتنت این کشور با اغلب کشورهای دنیا ، این کشور به صورت یک مورد خاص قابل بررسی می باشد . لام به ذکر است که نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و تنها در صورت تمایل مخترع به ارزیابی علمی اختراعش ، وی باید با درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نماید . در کلیه کشورهای دنیا نخستین توصیه ای که به یک مخترع می شود آن است که پیش از آن که اختراع خویش را در کشورهای دیگر به ثبت رساند حتما برای ثبت آن در کشور متبوعش اقدام نماید .
   

 •  

  طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پتنت چیست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

پتنت چیست؟
پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارتست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند و یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود. یک پتنت، محافظت برای اختراع مالک پتنت را فراهم می‌کند. حفاظت برای مدت زمان محدودی است که عموماً 20 سال می‌باشد.
پتنت چه نوع محافظتی را عرضه می‌کند؟
محافظت پتنت بدین معناست که اختراع نمی‌تواند بدون رضایت مالک پتنت، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود. این حقوق پتنت معمولاً در دادگاهی اجرا می‌شوند که در بسیاری از دستگاهها، قدرت متوقف کردن تجاوز به حقوق پتنت را دارا می‌باشند. از طرف دیگر دادگاه می‌تواند بوسیلة شخص ثالثی، بی‌اعتباری یک پتنت را اعلام کند.
مالک پتنت چه حقوقی دارد؟
مالک پتنت این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد چه کسی می‌تواند یا نمی‌تواند از اختراع ثبت شده در مدت زمانی که اختراع تحت محافظت است، استفاده کند.
مالک پتنت می‌تواند اجازه یا حق امتیاز استفاده از پتنت را به هر بخشی که می‌خواهد، تحت شرایط توافق دو جانبه، واگذار نماید. همچنین مالک پتنت می‌تواند حق اختراع را به فرد دیگرزی بفروشد که در اینصورت او مالک جدید پتنت خواهد بود.
هنگامیکه مدت زمان یک پتنت به پایان می‌رسد، محافظت آن تمام می‌شود و اختراع وارد حوزة عمومی می‌شود، اینجاست که مالک، دیگر حقوق اختصاصی پتنت را ندارد و منافع اقتصادی آن در دسترس دیگران قرار می‌گیرد.
چرا پتنت‌ها لازم هستند؟
پتنت‌ها بوسیلة شناساندن خلاقیت افراد به آنها و دادن پاداش مادی در ازای اختراعات تجاری آنها، در افراد ایجاد انگیزه می‌کنند. این انگیزه‌های نوآوری را تقویت می‌کند که آن، بالا رفتن کیفیت زندگی بشر را بیمه می‌کند.
پتنت‌ها چه نقشی را در زندگی روزمره ایفا می‌کنند؟
حقیقتاً، اختراعات ثبت شده در تمام جوانب زندگی انسان نفوذ کرده‌اند. از روشنایی الکتریکی (پتنت متعلق به ادیسون و شوان) و پلاستیک (پتنت متعلق به باکلند) گرفته تا خودکارهای سرگرد (پتنت متعلق آن به بیزو) و ریزپردازنده‌ها (برای مثال متعلق به اینتل).
تمام مالکان پتنت در قبال محافظت پتنت، متعهد می‌شوند که تمام اطلاعات مربوط به اختراعشان را برای عموم فاش کنند بدین منظور که مجموعة دانش فنی را در جهان نمی‌سازند.
افزایش همیشگی دانش عمومی، خلاقیت و نوآوری را در افراد ترقی می‌دهد.
در این روش پتنت‌ها نه تنها فقط حفاظت برای مالک را فراهم می‌کنند، بلکه اطلاعات ارزشمندی را برای محققان و مخترعان نسلهای آینده مهیا می‌کنند.
چگونه یک پتنت واگذار می‌شود؟
اولین قدم در ایمن کردن یک پتنت، بایگانی کردن تقاضانامة پتنت است. به طور کلی، تقاضانامة پتنت شامل عنوان اختراع است، به همان خوبی که باید زمینة فنی را نشان دهد، باید شامل سابقه و توضیح اختراع به زبان ساده و دلایل کافی باشد که فردی با قدرت درک متوسط آن رشته بتواند از اختراع استفاده و آنرا تکثیر کند.
معمولاً این توضیحات به همراه لوازم دیدنی از قبیل طرحها، نقشه‌ها یا نمودارها هستند که برای بهتر توضیح دادن اختراع، بکار می‌روند. همچنین تقاضانامه شامل \"ادعا\" است که آن اطلاعاتی است که وسعت حفاظت داده شده توسط پتنت را تعیین می‌کند.
کدام انواع از اختراعات می‌توانند محافظت شوند؟
بطور کلی یک اختراع باید این شرایط را برآورده کند تا بوسیلة پتنت محافظت شود. باید کاربرد عملی داشته باشد، جزیی از نوآوری را نمایش دهد، یعنی بعضی از ویژگی‌های جدید که در مجموعة دانش موجود در یک رشتة فنی شناخته شده نباشد.
این دانش موجود، \"علم پیشین\" نامیده می‌شود. اختراع باید یک قدم خلاق بردارد که توسط فردی با دانش متوسط در یک زمینة فنی، نتواند استنباط شود. در نهایت، حقیقت موضوع باید به عنوان \"قابل ثبت بودن\" تحت قانون پذیرفته شود. در بسیاری از کشورها، نظریات علمی، روشهای ریاضی، گونه‌های گیاهان و حیوانات، اکتشافات مواد طبیعی، شیوه‌های تجاری یا روشهای درمان برای پزشکی (برخلاف محصولات پزشکی) ، معمولاً قابل ثبت نیستند.
چه کسی پتنت را واگذار می‌کند؟
پتنت بوسیلة یک ادارة ملی یا منطقه‌ای که برای بسیاری از کشورها کار می‌کند از قبیل ادارة پتنت اروپا (EPO) و سازمان مالکیت فکری آفریقا (OAPI) واگذار می‌شود. تحت بعضی از سیستمهای منطقه‌ای متقاضی برای محافظت از اختراع در یک یا چند کشور درخواست می‌کند و هر کشور برای محافظت پتنت درون مرزهایش، تصمیم‌گیری می‌کند.
معاهده همکاری پتنت WIPO ، بایگانی کردن یک تقاضای بین‌المللی را تنها اثری مشابه بایگانی کردن تقاضاهای ملی در کشورهای برگزیده را دارد، مهیا می‌کند.
کسی‌که متقاضی حفاظت است ممکن است یک درخواست نامه را بایگانی کند و در هر تعداد از کشورهای صاحب امضاء که مورد نیاز است درخواست حفاظت کند.

  نظرات ()
دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

برای دریافت فرم اظهارنامه جهت ثبت اختراع  ، اینجا را کلیک کنید.

 

 

 


برای دریافت قوانین مالکیت معنوی اینجا را کلیک کنید.

 

برای دریافت فرم اظهارنامه جهت ثبت علامت تجاری ، اینجا را کلیک کنید.
  نظرات ()
نوآوری و مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

نوآوری و مالکیت معنوی

خدمات موسسه فرزان به مخترعان و مبتکران
مفاهیم اصلی در نوآوری و مالکیت معنوی
قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری
لینک‌های مفید
حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)
تعاریف مربوط به موضوع مالکیت فکری
معاهده همکاری ثبت اختراع PCT
موافقتنامه تریپس (TRIPS)
ثبت اختراع
خدمات موسسه فرزان به مخترعان و مبتکران

ثبت اختراع(Patent)
توسعه فناوری (Technology Development)
بسته بندی فناوری (Technology Packaging)
تجاری سازی (Commercialization)
توسعه دارو؛ تجهیزات، تکنیک نو (Pharmaceutical/instrument/technique Development)
تامین اعتبار تحقیقاتی(Fundraising)
همکاری‌های تحقیقاتی(National and International Cooperation and Networking )

گروه هدف: مخترعان، مبتکران، نوآوران و صاحبان ایده و فناوری

درخواست استفاده از خدمات نوآوری و مالکیت معنوی
Idea to Product

مفاهیم اصلی در نوآوری و مالکیت معنوی

مالکیت فکری (Intellectual Property=IP) در معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری. حقـــوق مالکیت فکری به دو بخش مالکــــیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود.

مالکیت صنعتی (Industrial Property) خــود در برگیرنده حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر موارد ذیل است:

• اختراع ثبت شــده (Patent)
• اختــــراعات کوچک(Utility Models)
• طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
• نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications)
• علائم تجاری-خدمات (Trade & Service Marks)
• رازهای تجاری (Trade Secrets)

حق انحصاری اثر (Copyright) به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری مربوط است.

کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.
حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فنآوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. برخى از پی آمدهای این حمایتها به قرار ذیل است:

• پدید آمدن انگیزه براى نوآورى و در نتیجه ایجاد محیطى که در آن به نوآورى پاداش داده مى شود.
• تشویق کشف روش هایى براى تولید و توزیع فرآورده هاى موجود با هزینه کمتر.
• دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فنى و خدمات جدید، کم خطر و مؤثر.
• ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلى از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فن آورى هاى موجود. تشویق انتقال دانش فنى.
• کارآفرینى چه درصنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامى سطوح اقتصاد.
• ایجاد نیروى کار باکیفیت بالا تر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنى.
• افزایش سرمایه هاى جدید که مى توان آن ها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.
• تحقق پیشرفت هایى که به ارتقاء سطح تکنولو ژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.


قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری

ابتدا در دو معاهده بین المللی اهمیت مالکیت فکری به رسمیت شناخته شد:
معاهده پاریس(1883) برای محافظت از مالکیت صنعتی و معاهده برن (1886) برای محافظت از حق انحصاری اثر. سازمان جهانی مالکیت فکری نظارت بر اجرای این دو معاهده را بر عهده دارد.
در سالهای اخیر نیز موافقتنامه تریپس برای جنبه های تجاری مالکیت فکری مطرح شد که سازمان تجارت جهانی بر اجرای آن نظارت دارد.


لینکهای مفید

موافقتنامه تریپس

معاهده پاریس(1883)برای محافظت از حق مالکیت صنعتی

معاهده برن برای محاقظت از آثار ادبی و هنری


حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)

در بحث مالکیت دارایی های فکری به دو نوع تملک یا مالکیت باید توجه نمود که عبارت است از تملک معنوی و تملک مادی.
به عبارت دیگر هر نوع دارایی فکری اعم از پتنت، طرح صنعتی، علامت تجاری، حق مؤلف و ... دارای پدیده آورنده یا پدید آورندگانی است که مالک معنوی آن دارایی می باشند و همیشه و همه جا باید نام آنان به عنوان پدید آورنده (مخترع، طراح، نویسنده و ...) ذکر شود.

از سوی دیگر، اختراع یا اثر می تواند از لحاظ مادی به هر یک از پدید آورنده(گان)، حامیان(سرمایه گذاران) و یا هر دو متعلق باشد. معمولاً این مالک مادی است که برای ثبت اقدام می کند و هزینه های آن را می پردازد و او می تواند در مورد نحوه واگذاری، فروش و اجاره داراییهای فکری و یا اعطای مجوز بهره برداری تصمیم گیری نماید.

در مواردی که پدید آورنده کارمند کسی یا سازمانی بوده و برای نوآوری خود از وقت، بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده باشد، مالک مادی اختراع یا اثر کارفرما است. در بیشتر قوانین کشورها مالک مادی مثل دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی ملزم است هنگام بهره برداری اقتصادی از اثر حداقل سهمی را به پدیدآورنده اختصاص دهد که میزان دقیق آن را توافق طرفین یا قانون تعیین می نماید. به عنوان مثال در قانون فعلی کشور فرانسه این سهم حداقل پنجاه درصد از درآمد خالص حاصل از اختراع است.


تعاریف مربوط به موضوع مالکیت فکری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نوآوری و مالکیت معنوی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

نوآوری و مالکیت معنوی

خدمات موسسه فرزان به مخترعان و مبتکران
مفاهیم اصلی در نوآوری و مالکیت معنوی
قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری
لینک‌های مفید
حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)
تعاریف مربوط به موضوع مالکیت فکری
معاهده همکاری ثبت اختراع PCT
موافقتنامه تریپس (TRIPS)
ثبت اختراع
خدمات موسسه فرزان به مخترعان و مبتکران

ثبت اختراع(Patent)
توسعه فناوری (Technology Development)
بسته بندی فناوری (Technology Packaging)
تجاری سازی (Commercialization)
توسعه دارو؛ تجهیزات، تکنیک نو (Pharmaceutical/instrument/technique Development)
تامین اعتبار تحقیقاتی(Fundraising)
همکاری‌های تحقیقاتی(National and International Cooperation and Networking )

گروه هدف: مخترعان، مبتکران، نوآوران و صاحبان ایده و فناوری

درخواست استفاده از خدمات نوآوری و مالکیت معنوی
Idea to Product

مفاهیم اصلی در نوآوری و مالکیت معنوی

مالکیت فکری (Intellectual Property=IP) در معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری. حقـــوق مالکیت فکری به دو بخش مالکــــیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود.

مالکیت صنعتی (Industrial Property) خــود در برگیرنده حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر موارد ذیل است:

• اختراع ثبت شــده (Patent)
• اختــــراعات کوچک(Utility Models)
• طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
• نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications)
• علائم تجاری-خدمات (Trade & Service Marks)
• رازهای تجاری (Trade Secrets)

حق انحصاری اثر (Copyright) به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری مربوط است.

کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.
حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فنآوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. برخى از پی آمدهای این حمایتها به قرار ذیل است:

• پدید آمدن انگیزه براى نوآورى و در نتیجه ایجاد محیطى که در آن به نوآورى پاداش داده مى شود.
• تشویق کشف روش هایى براى تولید و توزیع فرآورده هاى موجود با هزینه کمتر.
• دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فنى و خدمات جدید، کم خطر و مؤثر.
• ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلى از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فن آورى هاى موجود. تشویق انتقال دانش فنى.
• کارآفرینى چه درصنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامى سطوح اقتصاد.
• ایجاد نیروى کار باکیفیت بالا تر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنى.
• افزایش سرمایه هاى جدید که مى توان آن ها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.
• تحقق پیشرفت هایى که به ارتقاء سطح تکنولو ژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.


قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری

ابتدا در دو معاهده بین المللی اهمیت مالکیت فکری به رسمیت شناخته شد:
معاهده پاریس(1883) برای محافظت از مالکیت صنعتی و معاهده برن (1886) برای محافظت از حق انحصاری اثر. سازمان جهانی مالکیت فکری نظارت بر اجرای این دو معاهده را بر عهده دارد.
در سالهای اخیر نیز موافقتنامه تریپس برای جنبه های تجاری مالکیت فکری مطرح شد که سازمان تجارت جهانی بر اجرای آن نظارت دارد.


لینکهای مفید

موافقتنامه تریپس

معاهده پاریس(1883)برای محافظت از حق مالکیت صنعتی

معاهده برن برای محاقظت از آثار ادبی و هنری


حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)

در بحث مالکیت دارایی های فکری به دو نوع تملک یا مالکیت باید توجه نمود که عبارت است از تملک معنوی و تملک مادی.
به عبارت دیگر هر نوع دارایی فکری اعم از پتنت، طرح صنعتی، علامت تجاری، حق مؤلف و ... دارای پدیده آورنده یا پدید آورندگانی است که مالک معنوی آن دارایی می باشند و همیشه و همه جا باید نام آنان به عنوان پدید آورنده (مخترع، طراح، نویسنده و ...) ذکر شود.

از سوی دیگر، اختراع یا اثر می تواند از لحاظ مادی به هر یک از پدید آورنده(گان)، حامیان(سرمایه گذاران) و یا هر دو متعلق باشد. معمولاً این مالک مادی است که برای ثبت اقدام می کند و هزینه های آن را می پردازد و او می تواند در مورد نحوه واگذاری، فروش و اجاره داراییهای فکری و یا اعطای مجوز بهره برداری تصمیم گیری نماید.

در مواردی که پدید آورنده کارمند کسی یا سازمانی بوده و برای نوآوری خود از وقت، بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده باشد، مالک مادی اختراع یا اثر کارفرما است. در بیشتر قوانین کشورها مالک مادی مثل دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی ملزم است هنگام بهره برداری اقتصادی از اثر حداقل سهمی را به پدیدآورنده اختصاص دهد که میزان دقیق آن را توافق طرفین یا قانون تعیین می نماید. به عنوان مثال در قانون فعلی کشور فرانسه این سهم حداقل پنجاه درصد از درآمد خالص حاصل از اختراع است.


تعاریف مربوط به موضوع مالکیت فکری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مالکیت فکری نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است.[۱]برخی نویسندگان نام «مالکیت‌های فکری» را برای این حقوق ترجیح می‌دهند از آن جهت که منشاء این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌ٔانند از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمی‌شوند بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای می‌گیرند.[۲] مشخصات مشترک انواع ماکیت های فکری غیر قابل لمس بودن، انحصاریت، قانونی بودن و محدود بودن به ناحیه خاص است.[۳]تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش‌های ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی به‌ویژه در زمانی که نویسنده‌ای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار می‌کند مشخص می‌شود. چیزی که با این قرارداد منتقل می‌شود حق انتشار مادی و بهره‌برداری مالی از اثر است اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد همچون دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست.[۴] نسبت به واژهٔ مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیده‌های موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد.[۵]
بعضی محققان ادعا میکنند که حمایت از قوانین حق امتیاز علت اصلی موفقیت صنعتی سازی در انگلستان است. طور مثال اهمیت این مقوله برای صنعت داروسازی در این است که گاهی برای تهیه یک داروی موثر تا 20 سال زمان نیاز است که نیاز به 200 محقق و پرسنل است که میتواند هزینه ای نزدیک به 500 میلیون دلار آمریکا را در بر بگیرد و اینچنین سرمایه گذاری در صنعتی که دارو را به راحتی میتوان با دانش داروسازی کپی برداری نمود، بدون وجود قوانین حق امتیاز پیش نمیرود.[۶]تاریخچهاستفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ باز می‌گردد و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری (به آلمانی: Schutz des geistigen Eigentums) به کنفدراسیون اهدا شد.[۷]در ایراننوشتار اصلی: مالکیت فکری در ایرانمقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامهٔ اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزهٔ صنعت و تجارت می‌پردازند. یک پیمان بین‌المللی معروف به «اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینهٔ حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامهٔ اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه‌است.[۸]

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب