مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مطالبه مهریه نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
مطالبه مهریه
مقدمه
از
میان مسایل و موضوعات پرشمار نهاد خانواده، «مسأله­ی مهر» به عنوان یکی از مسایل
«روابط مالی زوجین»، مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن
است. مضافاً این که در برزخ اختلافات خانوادگی، اولین موضوعی که زن به رخ مرد
می­کشد، مسأله­ی مهر و مطالبه­ی آن است
[1].
مهر
از احکام تأسیسی دین اسلام نیست و با عنایت به سبق وجود آن در ادیان و ملل مختلف،
مورد تأیید و امضاء شارع مقدس قرار گرفته است. البته شارع مقدس از امضاء حکم مهر در
نکاح، غرض و هدفی داشته است و قطعاً به صرف سابقه­ی وجودی موضوع آن­را نپذیرفته
است
[2].
سوابق
تاریخی حقوق اسلامی نشان می­دهد که مهر به عنوان وجه مالی در عقد ازدواج مطرح نبوده
است، بلکه نظر دین اسلام به عنوان یک دین کامل این بوده که با قرار دادن موضوع مهر
به رابطه­ی ایجادی بین زوجین ابعاد عمیق­تری ببخشد
[3].
معانی لغوی و اصطلاحی مهریه
مهر
واژه­ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای «عوض» به­کار رفته است. در فارسی آن را کابین
گویند
[4]. مهریه مال
معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر
ذمه مرد قرار
می­گیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه­اش رابپردازد و این حق ارتباطی به
طلاق و نفقه ندارد.
در
تعریفی دیگر مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از
طرف مرد به زن پرداخت می­گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده
می­شود.
مهر
مالی است که برابر رسوم و عادات در موقع عقد نکاح شوهر به زن می­دهد یا تعهد به
دادن آن می­کند. مهر باید قابل تملک زوج و زوجه باشد
[5].
انواع مهر:
مهرالسنه یا مهر محمدی؛ مهری است که پیامبر اسلام (ص)
برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول
نقره مسکوک است
[6].
مهرالمسمی؛ عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در
عقد نکاح ذکر می­گردد و مورد توافق زوجین است.
مهرالمثل؛ در عقد نکاح می­توان مهر تعیین نکرد و زوجین
می­توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین نمایند، حال اگر قبل از تراضی برای
تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحقق مهرالمثل است و مهرالمثل عبارت از مالی است که با
در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین
می­گردد.
مهرالمتعه؛ چنان­چه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج
مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به
زوجه پرداخت می­کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. بنابراین تعیین میزان
مهرالمثل به وضع خانوادگی زوجه و زوج و مهرالمتعه به وضعیت مالی زوج بستگی
دارد.
[7]
شرایط مهر
مهر
باید واجد شرایط زیر باشد:
- مهر
باید ارزش مالی داشته باشد،  بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی­توان به
عنوان مهریه تعیین کرد.
- از
نظر شرع و قانون نقل و انتقال و معامله باشد بنابراین نمی­توان مشروبات الکی یا
حیوانات حرام گوشت مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.
- زوج
مالی را می­تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال
موقوفه را نمی­توان مهر قرار داد.
-
ضرورتی ندارد که مهر حتماً عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه­آموزی یاتدریس هم
می­تواند مهریه باشد. مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانهبه زوجه می­تواند
موضوع مهر باشد
[8].
مواد قانونی (مهم) مرتبط با
مهریه:
در
ارتباط با مهریه در قانون مدنی مواد چندی گنجانده شده است که در ذیل به مهمترین
آنها اشاره می­شود:
ماده
۱۰۸۲ –به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن
بنماید.
ماده
1083- برای تأدیه­ی تمام یا قسمتی از مهر می­توان مدت یا اقساطی قرار
داد.
ماده
۱۰۸۵ – زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد
امتناع کند مشروط بر این­که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد
بود.
ماده
۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر بهاختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد
قیام نمود دیگرنمی­تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ـ مع­ذلک حقی که برای مطالبه
مهردارد ساقط نخواهد شد.
ماده
1092- هر گاه شوهر قبل ازنزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و
اگر شوهر بیش ازنصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً
یا قیمتاًاسترداد کند.
ماده
1093- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را
طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد
بود.
ماده
1097- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر
را بدهد.


محل مراجعه جهت طرح دعوی:
1-
دادگاه خانواده:
زوجهمی­تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه
خانواده، مهریه خود،هزینه ابطال تمبر و  حق­الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان
تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
2-
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زنمی­تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را
مطالبه نماید، به اینصورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و
تقاضای صدور اجرائیه نماید، سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را
مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت       می­نماید
کهبعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجهنقد یا
مال منقول (ماشین، موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیفمی­گردد البته به شرط
اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
صلاحیت محلی دادگاه: اگر مهر مال منقول باشد-
اعم از وجه نقد یا عین معین یا کلی در معین، چون از آثار عقد نکاح است، علاوه بر
دادگاه محل اقامت شوهر، دادگاه محل وقوع عقد نکاح ازدواج هم برای رسیدگی به دعوای
مطالبه مهر دارای صلاحیت است. اما اگر مهر مال غیرمنقول مثل ملک یا منزل مسکونی
باشد، زن می­تواند در دادگاه محل وقوع ملک نیز دعوای خود را طرح
کند.
[9]
 
سئوالات متداول در خواسته مطالبه
مهریه
سئوال:
زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر
از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا
سال اخذ مهر؟
[10]
جواب:
شاخص
تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.
 
سئوال:
در
قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد
است؟
[11]
جواب:
نظر
به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است
و با توجه به فرض سئوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس
از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول
شود.
 
سئوال:
چنانچه زوج پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و
فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه
کسانی طرح می­شود؟
[12]
جواب:
چون
دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر
مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه
نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست
به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان
مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از
صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.
 
سئوال:
با
توجه به این­که شخصی با داشتن سه زن فوت می­نماید، دو همسر او زنده و یکی از همسران
فوت نموده باشد، آیا فرزندان آن همسر می­تواند مطالبه مهریه
نمایند؟
[13]
جواب:
با
توجه به اینکه مهریه حق دینی است که زوج نسبت به زوجه مدیون می­باشد و این حقوق
قانونی به وراث منتقل می­شود فلذا فرزندان می­توانند مهریه را مطالبه نمایند مگر در
صورتی که مادر آنان در زمان حیات حین تقسیم اموال مطالبه نکرده
باشد.
 
سئوال:
آیا زوجه می­تواند توأماً از طریق اداره ثبت و
دادگاه تقاضای گرفتن مهریه نماید؟
[14]
جواب:
بله،
اما اگر در یکی از آنها منتج به نتیجه شده باشد، مرجع دیگر به لحاظ انتفاء اصل
موضوع نیاز به تعقیب قانون امر نخواهد داشت و حسب مورد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد
نمود.
 
سئوال:
آیا مهریه زوجه غیردایم همانند زوجه دایم
عندالمطالبه می­باشد؟ آیا می­تواند پس از جاری شدن عقد همه­ی مهریه را از شوهر
دریافت کند؟
جواب:
بله
می­تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.
 
سئوال:
اگر طلاق از طرف مرد باشد، مهریه در دوران نامزدی
چگونه است؟
[15]
جواب:
چنان­چه بین زوجین صیغه نکاح خوانده شود و عقد نکاح
به­صورت صحیح واقع شود،بر اساس قانون، به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید، از این حیث تفاوت بین دوراننامزدی و بعد از
جشن عروسی وجود ندارد.
سئوال:
شیوه و فرمول محاسبه میزان مهریه چگونه
است؟
جواب:
میزان
مهریه به نرخ روز عبارتست از متوسط شاخص بهای
[16] کالاها و خدمات مصرفی اعلامی از بانک مرکزی مربوط به
سال قبل زمان محاسبه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد و نتیجه آن ضربدر عدد
مهریه مندرج در سند ازدواج
[17].
سئوال:
زمانی که زوج پس از طرح دعوا (مطالبه مهریه) مبادرت
به نقل و انتقال اموال خود نماید، زوجه چه اقدامی باید انجام
دهد؟
جواب:
زوجه
می­تواند از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نموده و دادگاه نیز پرونده را به اجرای
احکام معرفی نماید با معرفی به اجرای احکام به توقیف اموال اقدام خواهد
شد.
سئوال:
در
صورتی­که اجرائیه به زوج ابلاغ شد و نسبت به پرداخت مهریه موضوع اجرائیه اقدامی
نکرد، چه اموالی از زوج قابل توقیف در قبال مهریه مزبور
است؟
[18]
جواب:
در
وصول موضوع اجرائیه محکمه یا اجرائیه ثبتی، به­جز مستثنیات دین، سایر اموال زوج
قابل توقیف است، پس از توقیف، چنان­چه مال توقیف شده وجه رایج یا عین مهریه باشد به
زوجه تحویل می­شود و در صورتی که از سایر اموال زوج باشد با انجام عملیات اجرایی و
مزایده، وجوه حاصل از فروش اموال مزبور به زوجه پرداخت می­شود.
مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی
یاتدریس هم می تواند مهریه باشد. مثل آموختن
 
سئوال:
اگر مردی پولی به زن خود پرداخت کند و مرد مدعی شود
که پرداخت وجه مذکور از بابت مهریه بوده است و زن مدعی بخشش آن شود، ادعای کدامیک
از آنان پذیرفته خواهد شد؟
[19]
جواب:
ادعای
مرد، زیرا مرد مدیون است و مدیون است که تعیین می­کند مالی که داده بابت چه چیزی
بوده است.
در
ذیل مستثنیات دین آورده شده است:
-مسکن
مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم
علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت
تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می­شود.
-کتب
و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن
آنان.
-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه­وران، کشاورزان و سایر
اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی
می­باشد.
 
سئوال:
زنی که شوهر وی فوت نموده جهت ارائه دادخواست مطالبه
مهریه باید علیه شوهر متوفی ارائه دعوی نماید یا ورثه
ایشان؟
[20]
جواب:
علیه
ورثه شوهرش.
 
سئوال:
اگر در ضمن عقد نکاح مبلغی به عنوان مهریه توافق شده
باشد و پس از گذشت مدتی از زندگی با توافق زوجین مبلغ مهریه اضافه شود، در این­صورت
آیا زوج الزام به پرداخت مازاد (مهریه جدید) دارد؟
[21]
جواب:
با
توجه به توافق حاصله بین زوجین در مورد افزایش میزان مهریه، زوج با توجه به ماده 10
قانون مدنی ملزم به پرداخت مازاد می­باشد.
 
سئوال:
در
صورتی­که زوجه در طول زندگی مشترک مهریه خود را به زوج ببخشد، می­تواند مجدداً
مهریه خود را درخواست کند؟
[22]
جواب:
در
صورتی­که زوجه مهریه خود را در طول زندگی به زوج بخشیده باشد، حق مطالبه او ساقط
می­شود.
هزینه تمبر دادخواست مطالبه
مهریه
بابت
یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر
یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق می­گردد.
 


نمونه تقاضای وصول مهریه (از طریق اجرائیه
ثبتی)
 
مسئول
محترم دفترخانه ازدواج شماره ............................... شهرستان
.............................................
احتراماً با توجه به تصویر مصدق
عقدنامه پیوست که اصل آن در آن دفترخانه تنظیم شده است،  اینجانبه
........................... در تاریخ .................... در قبال
مبلغ............................................... بعنوان مهریه به عقد ازدواج
دائم همسرم آقای ................................... در آمده­ام. به­طوری­که
مستحضرید چون مهریه بعنوان دین بر ذمه زوج بوده و عندالمطالبه قابل وصول می­باشد،
نامبرده با وجود درخواست­های مکرر اینجابنه عمداً از تأدیه مهریه قانونی اینجانبه
امتناع می­نماید، لذا خواهشمند است به موجب این درخواست ضمن صدور اجراییه، نسبت به
وصول مهریه اینجانبه اقدام لازم را به­عمل آورید.
                                                                                                                      
امضاء زوجه
نشانی
زوج :
.....................................................................................................
نشانی
زوجه :
...................................................................................................
 
شرایط و فرایند تقاضای وصول مهریه از طریق اجرائیه
ثبتی:
- لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن­ است که عقدنامه
رسمی و ثبتی باشد.
- دفترخانه پس از وصول تقاضانامه ، مراتب را به زوج
ابلاغ می­نماید. چنان­چه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد
سند عقدنامه را در خصوص مهریه می­نماید.
- اگر
از طرف زوجه مالی از زوج معرفی گردد که جزء مستثنیات دین نباشد، مال معرفی شده از
طرف اجرای ثبت به نفع زوج توقیف می‌گردد و اگر زوج فاقد مال بوده ولی کارمند دولت
باشد با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به
زوجه پرداخت می­گردد.


مطالبه مهریه از طریق مراجع قضایی
-
مطالبه مهریه از طریق شعب حقوقی مراجع قضایی مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست و
پرداخت هزینه دادرسی است زیرا دعوی مطالبه مهریه،  دعوی مالی
است.
دعوی
مطالبه مهریه در دادگاه خانواده (و یا شعبه حقوقی اختصاص داده شده به دعاوی
خانوادگی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می­گیرد. در ادامه چند نمونه دعوی وصول مهریه
طرح و نشان داده شده است:
1- تقاضای صدور حکم مبنی بر قرار تأمین مهریه
اگر
زوجه احتمال دهد که تا تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، زوج اموال خود را کتمان
می­نماید ابتداً دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر قرار تأمین مهریه تقدیم
دادگاه می­نماید.
مدارک لازم:
- فتوکپی مصدق عقدنامه.
-
فتوکپی مصدق شناسنامه طرفین.
نحوه تنظیم دادخواست:
-
نوشتن مشخصات زوجه در مقابل ردیف خواهان در برگ دادخواست.
-
نوشتن مشخصات زوج در مقابل ردیف خوانده در برگ دادخواست.
-
نوشتن واژه اصیل در مقابل ردیف وکیل یا نماینده قانونی.
-
نوشتن عبارت؛ تقاضای صدور حکم مبنی بر قرار تأمین مهریه در مقابل ردیف تعیین خواسته
و بهای آن.
- نوشتن نام مدارک و ضمائم تقدیمی در مقابل ردیف دلائل
و منضمات دادخواست.
-
نوشتن شرح دادخواست طبق نمونه ذیل و امضاء آن در برگ دادخواست.
نمونه تقاضای وصول مهریه (از طریق مراجع
قضایی)
 
شرح دادخواست
ریاست
محترم دادگستری شهرستان
..........................................................................
احتراماً، باستحضار می­رساند، اینجانبه
..................................... حسب عقدنامه شماره ..................
(تصویر به پیوست) به تاریخ ..................... به عقد دائمی خوانده فوق­الذکر
آقای ............................ در آمده­ام. به موجب این دادخواست و وفق ماده
108 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین مهریه خود به مبلغ مندرج در
عقدنامه از اموال خوانده را دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذکور، ظرف مهلت
قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز متعاقباً تقدیم آن دادگاه خواهم
نمود.
                                                                                                                       
امضاء
توضیحات:
زوجه
تا ده روز پس از صدور قرار تأمین فرصت دارد نسبت به اصل دعوا یعنی مطالبه مهریه
دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید.
2– تقاضای صدور حکم مبنی بر وصول مهریه با توجه به
قرار تأمین:
پس از
صدور قرارتأمین مهریه زوجه ظرف مدت 10 روز می­تواند دادخواستی به­نحو ذیل جهت
مطالبه مهریه تقدیم دادگاه نماید.
مدارک لازم:
1-
فتوکپی مصدق عقدنامه.
2- فتوکپی مصدق شناسنامه زوجین.
3- فتوکپی قرار تأمین اصداری.
نحوه تنظیم دادخواست:
- نوشتن مشخصات زوجه و زوج در ردیف خواهان و خوانده برگ
دادخواست.

نوشتن واژه اصیل در ردیف وکیل یا نماینده قانونی.
- نوشتن عبارت ؛ تقاضای صدور حکم مبنی بر وصول مهریه به
مبلغ ............................................ ریال با توجه به قرارتأمین
صادره در ردیف تعیین خواسته و بهای آن در برگ دادخواست.
- نوشتن نام و مدارک تقدیمی در ردیف دلائل و منضمات
دادخواست.
-
نوشتن شرح دادخواست طبق نمونه ذیل و امضاء آن در برگ دادخواست.
 
شرح
دادخواست
 
ریاست
محترم دادگستری شهرستان
....................................................................
احتراماً به استحضار می­رساند، اینجانبه
............................. که قبلاً طی دادخواست شماره .................. مورخ
.......................... شعبه ............................ دادگاه عمومی
.......................................... تقاضای صدور قرارتأمین مهریه از اموال
خوانده را نموده بودم و وفق دادنامه شماره .....................................
مورخ ........................... در پرونده کلاسه
................................... قرار تأمین اموال مهریه صادر گردیده، لذا به
موجب این دادخواست از آن مقام محترم تقاضای وصول مهریه­ام را از اموال توقیف شده
خوانده دارم.
امضاء 


نمونه
دادخواست­ها
 
دادخواست:
مطالبه­ی مهریه به قیمت روز
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
 
صدور حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت: 1ـ مهریه به مبلغ
ریال با محاسبه­ی آن به قیمت روز. 2ـ خسارت دادرسی
اعم از هزینه­ی دادرسی، حق­الوکاله­ی وکیل.
3ـ مقدمتاً
صدور قرار تأمین خواسته.
دلایل و
منضمات دادخواست
عقد نامه­ی
شماره ی ...
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی...
با
سلام
احتراماً
اینجانب در تاریخ ... به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... به عقد دائم خوانده درآمدم. با
عنایت به این که مهریه­ی اینجانب مبلغ ... ریال تعیین گردیده است، نظر به حدوث
نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصره­ی
الحاقی به ماده­ی 1082 قانون مدنی و بند ب از ماده­ی 108 و ماده­ی 198 و 519 قانون
آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال با لحاظ
تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنایت به احتمال نقل و انتقال
اموال از سوی خوانده مستند به بند ب از ماده­ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور
قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.
 
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه....       دادگاه عمومی.... رسیدگی
فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست :
مطالبه­ی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر محکومیت خوانده به تأدیه: 1ـ تعداد
سکه بهار آزادی به عنوان اصل خواسته مقوم به مبلغ
..... 2ـ خسارت دادرسی
دلایل و
منضمات دادخواست
عقد نامه­ی
شماره­ی ...
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً با
عنایت به این که به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ ... به عقد دائم خوانده
درآمده­ام و با توجه به این که مهریه­ی اینجانب مقدار ... سکه بهار آزادی تعیین شده
است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده­ی 1082 قانون
مدنی و ماده­ی 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به
تأدیه تعداد
سکه بهار آزادی و
خسارت دادرسی را استدعا دارم.
                                             
           امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه....
دادگاه عمومی.... رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست:
مطالبه­ی مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال به عنوان مهریه با محاسبه­ی آن به قیمت
روز، به همراه صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه­ی
دادرسی.
دلایل و
منضمات دادخواست
1ـ عقدنامه­ی
شماره­ی ... 2ـ شهادت کتبی گواهان آقایان
1ـ ... و 2ـ
...
 
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به
استحضار عالی می­رسانم اینجانب به موجب عقدنامه­ی رسمی  شماره­ی .... به زوجیت
خوانده درآمدم. مبلغ ... ریال به عنوان مهریه­ام قرار داده شده است. نظر به این که
بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغییر شاخص
قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریه­ام استنکاف ورزیده است مستند به
تبصره­ی الحاقی به ماده­ی 1082 قانون مدنی و ماده­ی 198 قانون دادرسی مدنی صدور حکم
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
ریال بابت مهریه با محاسبه­ی آن به قیمت روز بر
اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از
پرداخت هزینه­ی دادرسی مستند به ماده­ی 504 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر
اعسار اینجانب از پرداخت هزینه­ی        دادرسی دعوای مطروحه را
خواستارم.
                                             
                                                  امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه...
دادگاه عمومی.... رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست
مطالبه­ی نصف مهر مازاد پرداختی
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوج
     
خوانده
زوجه
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال/ تادیه تعداد ... سکه بهار آزادی و یا
...
دلایل و
منضمات دادخواست
1ـ عقدنامه ی
شماره ی ... 2ـ طلاق نامه ی شماره ی
3ـ گواهی
پزشکی قانونی
4ـ مفاد پرونده ی
طلاق به شماره­ی
.
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً با
توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ
با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت
مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ ... به موجب طلاق­نامه­ی شماره­ی ... خوانده را
طلاق داده­ام و نظر به این که در عقدنامه­ی مذکور مهریه­ی خوانده مقدار ... تعداد
... سکه بهار آزادی، و یا مبلغ ... ریال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در
تاریخ ... به موجب رسید عادی مورخ ... ، گواهی گواهان ... ، سند رسمی شماره­ی ... ،
تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کرده­ام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق
داده­ام در حالی که ایشان به موجب ماده­ی 1092 قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف
مهریه بوده است لذا مستند به ماده­ی مرقوم و ماده­ی 265 قانون استنادی صدور حکم بر
محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ ... ریال، تأدیه­ی مقدار ... سکه بهار آزادی را
که بدون استحقاق دریافت داشته است،
خواستارم.
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه... دادگاه
عمومی ...رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست پرداخت
قسطی مهریه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوج
     
خوانده
زوجه
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم بر
اعسار- پرداخت تقسیطی- مهریه موضوع دادنامه شماره
.........
دلایل و
منضمات دادخواست
1-
گواهی گواهان. 2- محتویات پرونده شماره
...........
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه ....
با سلام
با توجه به
این که اینجانب به موجب دادنامه­ی شماره­ی ....... صادرشده از آن دادگاه به پرداخت
...... ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شده­ام، نظر به این که
اینجانب کارمند اداره .....، کارگر شرکت ......، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ
...... ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را به­صورت یکجا ندارم؛‌

لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر
پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست می­کنم.
امضا
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه... دادگاه عمومی... رسیدگی
فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 
 
 
 


دادخواست صدور
قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور قرار
تأمین خواسته
دلایل و
منضمات دادخواست
عقدنامه­ی
شماره­ی .....
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً با
عنایت به این که به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ..... در تاریخ ...... به عقد دائم
خوانده درآمده­ام و با توجه به این که مهریه­ی اینجانب مقدار ..... سکه بهار آزادی
تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که
خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و
دارایی خود نماید مستند به ماده­ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین
مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین
خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده 117 قانون استنادی درخواست می نمایم.
دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد
شد.
 
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه... دادگاه عمومی.... رسیدگی
فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ           
                 امضاء
 
 


نمونه دادنامه
(1)
 
خواهان: خانم زهره .... به نشانی
قم،...
خوانده: آقای محمود... به نشانی
قم،...
خواسته­ها:
1. اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی
2. مطالبه
مهریه
رأی دادگاه
در خصوص
دادخواست خانم زهره .... فرزند ...به طرفیت آقای محمود ... فرزند ... به خواسته
بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سپس حکم به الزام خوانده به پرداخت
مهریه که در سال 1367 سه میلیون ریال بوده با محاسبه وفق شاخص روز، خوانده در
دادگاه حاضر نگشته و    لایحه­ای نیز ارسال ننموده با این وصف و با توجه به جامع
محتویات پرونده از جمله استشهادیه و تصویر برابر با اصل شناسنامه و سند رسمی
ازدواج، خواسته خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شد، لذا با استناد به مواد 4 ، 505
و 506 از
ق .آ.د.م و ماده 1082 ق مدنی و تبصره آن بدواً رأی به
اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رأی به الزام خوانده به پرداخت
مبلغ یکصد و پانزده میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هشتاد و شش ریال به
عنوان مهریه در حق خواهان صادر میگردد رأی صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست
روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان قم
    می­باشد.
 
رئیس
شعبه... محاکم عمومی حقوقی قم
 
 
 
 


نمونه دادنامه
(2)
 
خواهان: خانم فاطمه ... با وکالت آقای محمد حسین ... و آقای
محمد رضا ... به نشانی قم،...
خوانده: آقای فرهاد ... به نشانی
قم،...
خواسته: مطالبه مهریه
رأی دادگاه
در خصوص
دادخواست خانم فاطمه .... فرزند ... با وکالت آقای محمد رضا ... و محمد حسین ....
به طرفیت آقای فرهاد ...  فرزند... به خواسته مطالبه مهریه و هزینه دادرسی و
حق­الوکاله که با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح­نامه رسمی
به­شماره ترتیب... وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و این­که تعداد دویست و پنجاه
عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه این ازدواج به تاریخ وقوع عقد نکاح ...
بوده محرز است خوانده به استناد یک فقره اقرارنامه به­شماره ... پیوست پرونده اظهار
نموده همسرم در محضر با توافق خود من و با گرفتن اجازه از پدرش، تعداد 250 عدد سکه
بهار آزادی را معوض به تعداد پنج عدد سکه تمام بهار آزادی و یک نوبت سفر عتبات
عالیات نمودند و در حقیقت تعداد 250 سکه مهریه خودش را به من بخشیدند و در نتیجه
هیچ­گونه ادعایی در این خصوص نداشته باشد و همچنین ایشان با ارسال اظهارنامه از من
خواسته بود که مشارالیها را به سفر
عتبات
ببرم که اظهارنامه به من ابلاغ نشده، وکیل مدافع
خواهان اظهار نمودند با توجه به اظهارات موکله ماهیت اقرارنامه بین طرفین عقد هبه
معوض بوده و لفظ بخشیدن نیز به صراحت در اقرارنامه آمده، لذا با توجه به این موضوع
موکله علاوه بر درخواست­های شفاهی دو مرتبه به صورت اظهارنامه از ایشان درخواست
نموده که به تعهد خود عمل نماید که زوج با توجه به اقرار ایشان مبنی بر وصول
اظهارنامه­ها هیچ اقدامی در انجام تعهد خود نکرده است و در این خصوص از دفتر مراجع
تقلید جهت وضوح بیشتر موضوع سؤال گردیده که ایشان با توجه به موضوع اعلام نموده­اند
موضوع هبه معوضه  می­باشد و لذا با توجه به عدم قبض در این هبه این بخشش دارای
اشکال می­باشد چون شرط صحت آن تحقق نیافته و حتی با درخواست زوجه مبنی بر مطالبه
عوض با انکار از سوی زوج مواجه گردیده است دادگاه ضمن توجه به اظهارات اصحاب پرونده
اظهارات وکلای مدافع خواهان را موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته و از
آنجائی­که حق رجوع در هبه کذائی برای زوجه محفوظ است و دفاعیات خوانده وجهی ندارد
ادعای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و ماده 519
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به
پرداخت تعداد 250 عدد
سکه بهار آزادی به عنوان مهریه و هزینه دادرسی در حق خواهان
محکوم می­نماید و دادگاه در مورد مطالبه حق­الوکاله
آن را فاقد شرایط مفاد ماده 521 دانسته و حکم به رد آن صادر می­نماید. رأی دادگاه
ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر
می­باشد.
­­­­­­­­­­­­­­­رئیس شعبه
...
محاکم عمومی حقوقی
قم


  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب