مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
حل و فصل اختلافات بین المللی با استفاده از شیوه موافقتنانه های مقطوع نویسنده: جمال تاراز - شنبه ۱۳ آبان ،۱۳٩۱

یکی از بحث انگیز ترین مباحث حقوق بین المللی ، حقوق مربوط به دعاوی بین المللی است که مجموعه ای از قواعد ماهوی راجع به مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به بیگانگان را شامل می گردد. در حقوق بین المللی سنتی ، دولت صرفاً می تواند موضوع حقوق بین الملل باشد و اشخاص خصوصی که از چنین وضعیتی برخوردار نیستند در مواقعی که از ناحیه دولتی به آنها خسارتی وارد شود ، حق اقامه دعوی بین المللی علیه آن دولت را ندارند . لیکن براساس «فرض باطل » اگر فردی به کسی زیانی برساند ،در واقع به طور مستقیم به دولت مطبوع وی خسارت وارد کرده و فرد زیان دیده با متقاعد کردن دولت خود به قبول ادعای خوصوصی اش و حمایت از آن از طریق اقامه دعوی بین المللی علیه دولت مختلف خارجی در صدد اخذ غرامت بر می آید . بدون چنین حمایتی ،فرد زیان دیده هیچ گونه دسترسی مستقیمی به مراجع حقوق بین المللی ندارد .


حمایت سیاسی یا پشتیبانی دولت ، چه از نظر فرد زیان دیده و چه از نظر مراجع خارجی هرگز رضایت بخش نبوده است . شرایط لازم برای حمایت مانند تابعیت مستمر مدعی و لزوم دادخواهی قبلی از کلیه مراجع داخلی وبه علاوه ماهیت مصلحت اندیشانه نفس حمایت عموماًموانع بزرگی در طرح دعاوی به حق می باشند .


وانگهی به نسبت افزایش دعاوی طی سالیان اخیر ،به همان میزان مشکلات حل و فصل آنها نیز افزوده شده است . در واقع ،از مدتها پیش ،دولت ها در صدد بوده اند که در مواقع کثرت دعاوی علیه دولتهای دیگر از توسل به مفهوم ابهام آمیز اجتناب شود وبه عنوان آخرین راه حل به کمیسیون های ویژه مربوط به دعاوی بین المللی رو می آورند .


1 ـ تاریخچه
در پی عهد نامه جی که نوعاًبه منزله آغاز داوری مدرن بین المللی تلقی می گردید ، ایالات محده آمریکا و انگلستان مکرراًبه منظور فیصله دادن به تعداد زیادی از دعاوی علیه دولتهای خارجی به کمسیون های مختلط دعاوی متوسل می شدند . طولی نکشید که سایر دولتها نیز به آنان تاسی کرده و روش فوق را در خاتمه بخشیدن به دعاوی پیش گرفتند . و در نتیجه آرای صادره از کمسیون های مزبور تا حد زیادی قواعد ماهوی حقوق بین الملل در این زمینه را تحت تاثیر قرار داد . اگر چه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن سعی نمود تا به عطف نمودن به گذشت ،به رویه قضایی چنین کمیسیون هایی بهای کمتری بدهد ،اما اهمیت آرای این کمیسیون ها از سال 1794 تا جنگ جهانی دوم بود که این امکان به پی جیساپ داد که چنین نتیجه گیری کند :
«حقوق بین الملل حاکم بر موضوع مسئولیت دولت در مقابل خسارت وارده به بیگانگان ،یکی از توسعه یافته ترین تقسیمات مربوط به حقوق پایه گذاری شده توسط کمیسیون های ویژه می باشد ».


در حالی که تحول قواعد ماهوری در این زمینه از حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم کماکان استمرار داشته است ، بسط آنها به طور اساسی یا حتی مقدماتی از طریق حمایت دولت و یا با استفاده از شیوه توسل به کمیسیون های مختلط دعاوی نبوده است . کثرت دعاوی ناشی از جنگ .برنامه های ملی کردن متعاقب آن و شورش ها و انقلابات گوناگون همراه با عدم تمایل کشور های کمونیستی و بسیاری از ملل جهانی سوم در جهت تسلیم دعاویشان به حکمیت شخص ثالث ،به میزان زیادی از اهمیت روشهای سنتی کاسته است . از این زاویه ،تشکیل دیوان داوری ایران و ایالات متحدهدر سال 1981 می تواند نقطه عطفی در روند جاری حل و فصل دعاوی تلقی گردد . زیرا پس از جنگ تا حد زیادی طرق توسل به حمایت دولت و کمیسیون های مختلط دعاوی به وسیله روش کمیسیون دعاوی داخلی راجع به حل و فصل مقطوع منتفی شده اند . سابقه این قبیل حل و فصل دعاوی (موافقتنامه های مقطوع ) که تا سنوات اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود . با فروپاشی یکی از کمیسیون های اصلی به عهدنامه جی برمی گردد که در پی آن موافقنامه مقطوعی بین ایالات متحده و انگلستان منعقد گردید .


2 ) تعریف
براساس موافقتنامه مقطوع ،دولت خوانده وجه معینی را برای حل و فصل دعاوی مشخصی به دولت خواهان می پردازد . نوعاًدولت خواهان با تشکیل یک کمیسیون دعاوی داخلی در خصوص صحت و سقم و میزان خواسته ادعاهای اتباع خود اتخاذ تصمیم می کند . قاضی ری ،رئیس سابق کمیسیون حل و فصل دعاوی خارجی که یک کمیسیون دعاوی داخلی ایالات متحده آمریکا است و دهها دعوی را بر اساس روش مبتنی بر موافقتنامه های مقطوع رسیدگی کرده ،در این خصوص چنین اظهار نظر داشته است :


حل و فصل « مقطوع »، «یکجا »، متضمن موافقتنامه ای است که بدون توسل به داوری بین المللی و از طریق مذاکره سیاسی بین دولت های مربوطه برای حل و فصل دعاوی موجود با پرداخت وجه معینی ،منعقد می گردد. چنین مصاحبه ای این امکان را به دولت دریافت کننده می دهد که وجه اخذ شده را میان مدعیانی که مراجع داخلی استحقاق آنها را تائید نموده باشند ،توزیع نماید … گاهی ،پرداخت وجه المصالحه سالها به طول می انجامد .


تعریف مذکور همچنین می تواند در برگیرنده موافقتنامه هایی باشد که پرداخت در آنها به صورت غیر نقدی انجام می گیرد . یا مواردی که با رضایت طرفین ،دعاوی تهاتر می شوند و یا در جایی که دولت مدعی به عنوان بخشی از مصالحه سیاسی که حیطه شمول آن از دعاوی مزبور وسیع تر است ،خود تمام یاقسمتی از وجوهی را که باید توزیع گردد، فراهم می آورد .


3 – مزایا در ارزیابی حقوقی اهمیت خود دویست فقره موافقتنامه مقطوع که پس از جنگ جهانی دوم منعقد گردیده اند ،باید از ویژگی برجسته چنین موافقتنامه هایی در حل و فصل کامل اختلافات شروع کرد . در واقع با انعقاد موافقتنامه های مزبور ، دولت های ذیر بط دعاوی را از حیطه امور سیاسی خارج کرده و امکان توزیع سریعتر وجوه را برای خواهان های واخد شرایط فراهم می آورند . همان گونه که ساری یکی از مفسرین چنین تحلیل کرده است :


«جریان مذاکره برای حل و فصل ،صرفاً حول محور چانه زدن در خصوص ارقام است و این امر در راستای ایجاد جوی است که طرفین علاقمند باشند که اختلافات را به یکباره وبرای همیشه خاتمه دهند ».


بدیهی است که ماهیت روند حل و فصل ،متضمن مصالحه ایاست که بندرت خواهان ها را به خواسته دعوای خود می سازند . ذیلاً اثر موافقتنامه های مقطوع بر ضابطه پرداخت غرامت بابت اموال ملی شده ،مورد بررسی قرار می گیرد .


صرف نظر از اینکه موافقتنامه مقطوع باعث ختم دعاوی به عنوان منشاء اختلاف می شود ،تشکیل کمیسیون دعاوی داخلی جهت توزیع وجوه را در پی دارد که این امر شیوه ای نسبتاًسریع در حل و فصل دعاوی نیز می باشد . اگر چه از نظر طولانی شدن زمان مذاکرات جهت انعقاد موافقتنامه ، رویه پرداخت مقطوع از سرعت کافی برخوردار نیست ،ولی فاصله زمانی بین بروز ادعا و جبران آن به مراتب کمتر از آن که در کمیسیون مختلط دعاوی صرف می شود . یکی از دلایل چنین مقایسهای در سرعت کار ،این واقعیت آشکار است که کمیسیون دعاوی داخلی در اتخاذ تصمیم خود با مسئله اجرای احکام مواجه نیست ،بلکه این امر با استفاده از وجوه مقطوعی که قبلاًدر یافت شده یا به اقساط پرداخت می شوند ،صورت می گیرند . به علاوه تقریباً تمامی آراء بر مبنای ارز معتبر نظیر دلار ایالات متحده آمریکا و پوند انگلستان صادر می شوند .


4) چگونگی مساله در رویه قضایی
با نگاهی اجمالی به نوشته های مور ،هاک ورپ ،و دیگر تالیفات راجع به رویه دولت ها ،آشکار می گردد که سوای محاسن عملی موافقتنامه های مقطوع ، تصمیمات کمیسیون های دعاوی داخلی که بر پایه چنین موافقتنامه هایی اتخاذ شده است ،ماخذ مهم حقوق حاکم بر مسئولیت دولت ها در قبال خسارت وارده به بیگانگان را تشکیل می دهند . معذالک ، ارزش آنها به عنوان رویه قضایی تا حد زیادی به معیارهای حقوقی مورد اجراء بستگی دارد .


در مواردی که کمیسیون دعاوی داخلی مستقیماًبا اعمال مقررات این گونه موافقتنامه و یا به طور غیر مستقیم با توسل به قوانین داخلی و توام با مقررات مزبور تصمیم می گیرد ، روند تصمیم گیری آن با شرایط اساسی کمیسیون های مختلط دعاوی شباغهت دارند . زیرا اجرای موافقتنامه یک جانبه است ، و تصور نمی رود که دولت خوانده لزوماًبا تفاسیر کمیسیون داخلی موافقت خواهد داشت .


بنابراین ، ارزش چنین تصمیماتی با آرای کمیسیون مختلط برابری نمی کند ، حتی اگر در هر دو دولت قواعد مورد اجراءبه وسیله دولت های طرف دعوی صریحآبه رسمیت شناخته شده باشد .


در مواقعی که کمیسیون داخلی تصمیم گیری می کند ،اعم از این که درمقررات موافقتنامه مقطوع متاثر شده باشد یا نه . قطعاً از اهمیت بین المللی کمتری برخوردار است ، مانندآنچه که در انگلستان صورت می گیرد . از آنجا که نه فقط اجراء بلکه حتی ایجاد معیارهای حقوقی یه طور یک جانبه صورت می گیرد . ارزش یک تصمیم خاص کلاً به حدود ؟ بستگی دارد که قوانین داخلی معیارهلی بین المللی اساس تصمیم گیری را اعمال می کنند . در مواردی که موافقتنامه مقطوع از روی حسن نیت و بدون ارجاءبه قوانین حقوقی بین المللی منعقد می گردد . که بعضاًچنین است . رویه قضایی کمیسیون داخلی از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود .


از آنجا که عموماً معیارهای حقوقی کمیسیون های داخلی به طور تلویحی به ابراز یا بیان مجدد حقوق بین الملل دلالت دارد ،تصمیماتی که طبق موافقنامه هایی مقطوع اتخاذ می شوند از نظر حقوقی باید با تصمیمات دادگاه یا هر مرجع دیگری از یک دولت که صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعاتی را دارند ،برابری کنند . از نظر بین المللی اهمیت این قیبل تصمیمات به مستدل بودن آنها بستگی دارد . همان گونه که در ماده 38(1)(د) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تحت عنوان کلی تصمیمات قضایی آمده است ،اگر چنین تصمیماتی کاملاً مستدل با شند در نهایت می توانند بر رویه دولتها اثر بخشیده و نتیجتاًدر بسط و توسعه حقوق بین الملل عرفی (طبق ماده 38) دخیل باشند . این عقیده بیانگر نظر برتر حقوقدانانی چون جی .وایت می باشد که طی دو دهه اخیر این گونه نتیجه گیری کرذه اند که موافقتنامه های مقطوع ، ماخذ ارزنده ای برای حقوق بین الملل عرفی می باشند .


معهذا، شایان توجه است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن نه فقط «جهات مشترک تصمیمات دیوان های داوری را که در طی نیم قرن اخیر اتخاذ شده » رد کرده بلکه آن را در حکم قانون ناظر بر مورد خاص تلقی نموده و بر اساس رویه ای را که پس از جنگ جهانی دوم طبق موافقتنامه های مقطوع توسعه پیدا کرده بی ارتباط دانسته و نپذیر فته است .


بنابر نظر دیوان ،دلیل اساسی چنین موافقتنامه هایی این است که :
«منطق حقوقی در این موارد ناشی از تغییر ساختار اقتصادی دولت است و از مقررات معمول به جدا است . موافقتنامه های خاصی برای هر مورد منعقد شده و شرایط آنها به بطور کلی با یکدیگر متفاوت و ویژه هر مورد است . بدون اینکه این موافقتنامه ها معیاری در مورد نحوه جبران خسارت بدست دهد ،اصولاًجنبه بخصوصی داشته و نمی توان از مفاد آنها برای رسیدگی به این دعوی استفاده کرد» .


چنین طرز تلقی منفی راجع به اهمیت رویه قضایی موافقتنامه های مقطوع ،موجب تاسف است . بنا به هشدار «اف . جی . داوسن »و «ب .اچ . وستون »،این که گفته شود دیدگاه بین المللی نسبت به مصالحه های مبتنی بر مذاکره که در صدد حلو فصل منصفانه و مرضی الطرفین اختلاف می باشند ،نه تنها بیانگر وحدت نبوده بلکه انحرافی شبه حقوقی می باشند ،حمایتی تنگ نظرانه از حقوق بین الملل بیش نیست . حتی از دیدگاه قواعد سنتی ،رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن تنگ نظرانه بوده است . از میان شیوه های مختلف حل و فصل دعاوی ،روش مبتنی بر موافقتنامه های مقطوع که مدت های مدیدی به عنوان بخشی از روند ادعا و ادعای متقابل بوده سبب ایجاد و تبیین حقوق مربوط به دعاوی بین المللی شده است .


«یک سری ازعهدنامه ها یا آنهایی که مکرراًبین دولت ها منعقد می شوند و قواعد مشابهی راپیش بینی می کنند ،می توانند اصلی از حقوق بین الملل عرفی را با همان اثر ایجاد کنند . چنین عهد نامه هایی ،گامی در روند پیدایش قواعد عرفی بین المللی است .


حقوقدانان از قرون نوزدهم تا کنون براین عقیده بودندکه مجموعهای از عهد نامه های دو جانبه سازگار ، می توانند اثر قابل توجهی در اثبات معیارهای حقوق بین الملل عرفی و مضامین آن داشته باشند . با این همه ،دیوان بین المللی دادگستری این دلیل اساسی برای اثبات عرف بین الملل را نپذیرفت .


استدلالی که دیوان بین المللی دادگستری در مورد قانون خاص –منحصر به فرد در پیش گرفت تا خود داری اش را در عدم بررسی تاثیر موافقتنامه های مقطوع بر قواعد حقوق بین الملل عرفی حکم بر دعوی سهامداران توجیه کند .


چندی نگذشت که به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت . قاضی گرو ،در نظر جداگانه دقیق خود موضوع خاص (مربوط به جبرای خسارت سهامداران)را به تصمیم اکثریت اعضای دیوان پیوند داد . وی با اشاره به «موافقتنامه های متعددی »که خسارت سهامداران را جبران می کنند ،به این نتیجه رسید که :«رد این گونه موافقتنامه ها به سادگی امکان پذیر نمی باشد … رویه دولت ها هم براین نیست که بطور رایگان اقدام به دادن هدایایی به یکدیگر نمایند . تعداد زیاد این موافقتنامه ها بابت جبران خسارت سهامداران (به استثناء شرکت با مسئولیت محدود )به طور ضمنی دال بر وجود یک تعهد است ».


قاضی جیساپ نیزدر بحث خود درباره حمایت سیاسی به موافقتنامه مقطوع می پردازد در حالی که قاضی عمون در استنباط «یک قاعده حقوق بین الملل »از ذکر موافقتنامه مقطوع یا رویه کمیسیون دعاوی داخلی خودداری می کند .


معهذا ،معتقد است که چنین موافقتنامه هایی ممکن است «در شکل گیری نهایی عرف دخبل باشند . مفسرین زیادی از عقیده اکثریت اعضای دیوان به جهت مبنای اصولی موجود در رای حمایت کردند . به علاوه ،و بلکه مهمتر از نکته یاد شده بالا ،دولتها در طی دهه گذشته به طور پیوسته اقدام به انعقاد چنین موافقتنامه هایی نموده اند . بنابراین ،چنانچه فردی در صدد بررسی وضعیت کنونی حقوق مربوط به دعاوی بین المللی باشد ، باید موافقتنامه های مقطوع را ملحوظ نماید .


5 ـ موافقتنامه های مقطوع و حقوق بین الملل سنتی
بررسی موافقتنامه های مقطوع به خوبی نشان می دهد که بین مقررات این گونه موافقتنامه ها از یک سو و تصمیمات کمیسیونهای مختلط دعاوی و نتایج حاصل از حمایت سیاسی از سوی دیگر هماهنگی کامل وجود دارد . به عنوان نمونه ،موضوع استحقاق خواهان را در نظر بگیرند . علاوه بر مالکیت قانونی ،کلیه مدعیان باید تابعیت خود را نسبت به دولتی که استحقاق دریافت غرامت را دارد با اثبات برسانند ، و ضمناًاستمرار این تابعیت از تاریخ بوجود آمدن ادعا تا تاریخ امضاء یا رسمیت یافتن موافقتنامه معمولاًضروری است . به طور خلاصه می توان گفت که رویه قضایی ناشی از موافقتنامه مقطوع هم مانند حقوق بین الملل سنتی استحقاق مدعی را از شرایط لازم محسوب داشته است .


اما رویه مزبور در شرایطی که برای تحقق عامل اصلی تابعیت مقرر داشته است ، نسبت به رویه سنتی به مراتب معتدل تر جلوه می کند. برای مثال در عدم تمایل آن رویه به پیوستگی شدید در توجه به اقامتگاه شخص حقوقی برای تعیین تابعیت آن و همچنین گرایش بیشتر به تعیین تابعیت سهامداران ( تا تعیین تابعیت شرکت )در حمایت از یک طبقه – بندی گسترده از سهامداران دولت مدعی ، منعکس است . در حقیقت منصفانه است گفته شود که علیرغم مخالفت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن ، موافقتنامه های مقطوع پس از جنگ جهانی ، حقوق را در این ابعاد مجدداً رقم زده اند.


با عطف به مبانی اصلی دعاوی تحت پوشش موافقتنامه های مقضوع ( اموال ، حقوق و علایق مالکانه جببران شده و به موجب آن ) هماهنگی کلی میان رویه ناشی از موافقتنامه های مقطوع و حقوق بین الملل سنتی واضح تر می شود. بر همان روالی که حقوق بین المللی سنتی اقتضاء می نماید موافقتنامه های مزبور هم اولاً دولت جانشین را مسئول اعمال ( اعمال فعل و ترک فعل ) دولت قبلی می داند . ثانیاً از ترتیب اثر دادن به ادعاهای فرا سرزمینی مربوط به صلاحیت دولت امتناع می ورزد. و ثالثاً به دولتهایی که ابتدائـاً مبادرت به اعمال قوه قهریه ( تجاوز ) نموده اند مسئولیت سنگینی تحمیل می نماید و رابعاً در برابر سلب مالکیتهای عملی و رسمی از صاحب مال حمایت می کند به نحوی که خسارت مالی به طرق مقتضی جبران شود و نظایر آن. البته نکته این است که موافقت نامه های مقطوع اثر اعتدالی در انعقاد چنین مصالحه هایی دارند که اغلب به اقامه دعاوی بستانکاران دسته ای از دعاوی که در گذشته مورد توجه نبوده رسمیت می بخشد. مطلب این است که اگر چه تا حد زیادی موافقت نامه های یاد شده تحت تاثیر آنچه که برخی از صاحبنظران آن را مقتضیات غیر حقوقی می نامند قرار گرفته ولی از جنبه های مبانی اصلی دعاوی بین المللی و به رسمیت شناختن اموال ، حقوق وعلایق مالکانه تفاوت چندانی با حقوق بین الملل سنتی پیدا نکرده است. نهایتاً اثر موافقتنامه های مقطوع در مسئله غرامت نیز مطرح میشوند .


صرف نظر از موافقت یا مخالفت با نظرات مختلف راجع به این که آیا حقوق بین الملل مستلزم پرداخت غرامت فوری ، کافی و موثر یا کمتر یا حتی بدون پرداخت غرامت نسبت به ثلب مالکیت عمده از اموال متعلق به خارجیان ر ا ضروری می داند یا نه ، بعضی صاحبنظران از همین مقدار تاثیری که این موافقتنامه ها خواه نا خواه بر مسئله غرامت می گذارند ، راضی اند.


علت این است که موافقت نامه های یاد شده کلیه سیاستهای ترجیحی مطرح شده در این خصوص را به طرز اجتناب ناپذیری با یکدیگر تلفیق کرده است .مع هذا ، نمیتوان گفت که عدم جلب رضایت صاحب نظران با عقاید مختلف بدین معنی است که موافقت نامه های مقطوع آشکارا با حقوق بین الملل سنتی ناسازگارند . به عکس ، به استثنای لزوم پرداخت غرامت به نحو فوری ( که حد اقل در مورد منافع ظاهری زمانی ظاهری که پرداخت به صورت اقساطی انجام می گیرد ، ضروری خواهد بود ) موافقتنامه های مزبور اساساً با قواعد حقوق بین الملل عمومی پیوند خورده اند . در واقع این موافقتنامه ها به لحاظ ماهیت وجودیشان به اصل عرفی پرداخت غرامت حیاتی دوباره می بخشند ، زیرا این قبیل موافقتنامه ها غالباً در مواجهه با شورشهای انقلابی محدود و عدم ثبات اقتصادی منعقد میگردند.


قواعد مشترک موافقتنامه های مقطوع مبنی بر پرداخت غرامت به نحو کمتر از « کامل » در موارد سلب مالکیت های وسیع و کلی ، که اوضاع و احوال خاص هر چیزی را نا معقول تر می سازد ، از موضع پرداخت غرامت « جزئی » حمایت میکند . به علاوه این موافقتنامه ها در درخواست قریب به اتفاق برای پرداخت غرامت با ارز معتبر ، بر فلسفه « موثر بودن » غرامت به میزانی تاکید دارند که حتی حقوق بین الملل سنتی هم با پذیرش آن مشکلات زیادی خواهد داشت .بدین ترتیب ، بار دیگر همسویی آشکاری بین موافقتنامه های مقطوع و حقوق بین المللی سنتی جلوه می کند .


6) ارزیابی
خلاصه مطالبی که در بالا بحث شده این است که در برسی طرق حل و فصل دعاوی بین المللی به منظور رهنمودهایی در خصوص نحوه حل و فصل وفصل اختلافات بین المللی ، موافقتنامه های مقطوع را که طرفین دعوی جزو امضاء کنندگان آن نیستند ، نباید متفاوت از دیگر معیارهای کلی
بین المللی تلقی کرد. به عبارت دیگر ، آنرا نباید متفاوت از دیگر رویه هایی دانست که طبق ماده 38 ( 1 )( ب )اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عرف منجر می شود.


مسلم است که این نکته با نتیجه حاصل در قضیه بارسلونا تراکشن که انعقاد این قبیل موافقتنامه ها را صرفاً درــ وضعیت قانون خاص ــ منحصر به فرد پیش بینی کرده است ، همانگی ندارد.


اما به طور طبیعی نتیجه گیری بالا ، از یکنواخت بودن تصمیمات ذکر شده در بحث فوق ،ناشی می شود . زیرا در مواردی که نتایج حاصله از تصمیمات (نظریه ها ،اصول ،ضوابط و قواعد ) بدون تاثیر از نحوه شکل گیری آنها ظاهر می شوند ، یعنی صرف نظر از این که چگونه یا توسط چه مرجعی صادر کردند ، اساساً با یکدیگر فرقی ندارد ،ئ در این حالت دیگر دلیلی وجود ندارد که صرفاًبه لحاظ تفاوتی که در شکل ظاهری آنها است با آنها برخوردهای گوناگونی صورت گیرد . چنانکه در قضیه بارسلونا تراکشن برخورد متفاوتی با موافقنامه های مقطوع شده است .


معذالک ،در آخرین نکته تحلیلی باید افزود که اثبات این موضوع ضرورتی ندارد ،که چون موافقنامه های مقطوع می توانند راهنمای کلی قرار گیرند یا از ارزش رویه ای برخوردار باشند ،اکثر حقوقدانان از آن طرفداری می کنند . همان گون که به طور مفصل مستنداً بیان شد ،رویه قضایی مبتنی بر موافقنامه های مقطوع از خود مصالحه نامه ها و تفسیرات آنها توسط کمیسیون های دعاوی داخلی که نوعاً با تمسک به رویه دولتها تفسیر می شوند ناشی می گردد . به عبارت دیگر گام برداشته شده در این زمینه از سوی دیوان بین الملل دادگستری به موافقتنامه های مزبور ارزش رویه قضایی را داده است و بالنتیجه این امر همچنان استمرار خواهد داشت . در واقع ،انکار رویه قضایی چنین موافقتنامه هایی نه فقط نا دیده انگاشتن توسعه این بخش از حقوق بین الملل ،بلکه حتی رد خود آن نیز می باشد .


در عوض ،تصدیق ارزش راهنمای کلی موافقتنامه های مقطوع ،کمکی به تحول حقوق مربوط به دعاوی بین المللی محسوب می گردد ،چرا که در حقیقت پاسخ مثبتی به تقاضا های روز افزون جامعه جهانی است

Faranak-Amini

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب