مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن نویسنده: ... - دوشنبه ۱ آبان ،۱۳٩۱

قانونگذار چک را وسیله  پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در      معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء  نماید. از      اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر  ممکن      سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء»  است. این چک      که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در  آن و      احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده  بیشتر،      نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13  اصلاحی      قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده  آن تحت      شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت  مساله و      ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و  شناخت      دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی  مختصر موضوع      پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید  امضاء چک      سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز  ذکر      گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال  1372 از چک      «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور  چک سفید      امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن  تحت شرایط      قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13  قانون      صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار  گرفته است.      هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما  بنظر می      رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد.  همچنین      لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری  انجام شود      تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج  نام      ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است.  و اجرای      صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن  ممکن      نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور  قانونی چک      بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت  حقوقی این      چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان  گردیده      است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده  دار و      ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304،  ماده 238      صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312،  ماده 238      مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن  «هر کس      بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی  معادل عشر      وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت  تفاوت محل      موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر  از      000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی  سوء نیت      بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن  چک تمام      یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از  محال      علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی  که نباید      از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد».  چنانکه      ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند  (الف)      ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به  سوء نیت      صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه  چک عنوان      و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی  مفاد      قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه  قانونی      راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.  این قانون      نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید.  در      خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید.  خصوصیات      این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از  بین رفت      و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت  تعقیب قرار      دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی  تعقیب متهم      می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات  می رساند،      تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار  نبود و      نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ  16/4/1355      تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال  1355      مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون  صدور چک      اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در  صورتکیه      ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن  منوط به      تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک  بابت      تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک  ثابت شود      که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا  تعهدی      است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی  صدور چک      مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء»  همراه      با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد  توجه      قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه  جزائی      چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و  متخلفین فراهم      نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار  گیرد و      موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از  مجازات قرار      گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5  قانون      اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین  اعتبار،‌وعده دار و      مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای  نامبرده و      شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2  سال حبس      و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف  چک (سفید      امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی  ارائه      شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که  صادر      کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر  زمان که      اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک  سفید      امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و  گیرنده      وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر  زمان که      مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید  امضا‌ء چکی      است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ  تعیین      نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و  درست معین      نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع  ممکن است      مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل       نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر  مقدار      وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء،  چکی است      که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه  می دهد تا      هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول  مورد      استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی  مقررات قانونی      استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست  دهیم باید      آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع  آن مشخص      شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که  مطابق      مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن  درج شود      عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا      حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام  خانوادگی      او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی  شود و تنها      به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته  نمی شود و      چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک  محال      علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در  قسمت      بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که  شرط اساسی      تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می  ماند که      صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل  شده و      تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست  بلکه      باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12  قانون      صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و  در بند      جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها  نام ذینفع      در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را  باید سفید      امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را  در وجه      حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است  در وجه      شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین  زمانی که      چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص  نباشد. چون      در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند  عنوان «در      وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و  عرفا بدست      آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید.  ثانیا،‌اداره      حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این  سوال که آیا      در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به  آنها می      باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث  قابل      انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه  صادر کننده      چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او  صادر شده      قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت  مشخصات      دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است  مگر آنکه      خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون  ذکر نام      ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و  تنها      مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید  امضاء به      حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق      نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی  معین) می      باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی  میان      طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد.  بنابراین      اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل  از نظر      مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد  فیمابین در      اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای  صادر      کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور  سفید      امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر  شد که در      اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز  امضاء‌صادر کننده)      تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست  زیرا هر      چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون  تاریخ و یا      در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد  لیکن حسب      مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث  درج مبلغ      نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که  موجب تحقق      عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود  قبل از      آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی  کنیم. در      هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه  تاریخ صدور      یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13  قانون صدور      چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر  درماده مذکور      قابل تعقیب می باشد.

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده  وجوهی      را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می  نماید.»      (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی  حقوقدانان ارائه      شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند  را      «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده  بانک را      وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد.  برخی      دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور  از کلمه      «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک  را تعهد      یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته  دیگری سعی      کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست  یابند.(12)      واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که  نقد و      بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.  زیرا      آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی  چک را      نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود  بلکه      باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و  از      شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر  کننده،      دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و  ضامنین از      طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه‌ای را  پدید می      آورد چنین اظهار نمود که چک سندی است بانکی و متضمن دستور پرداخت مبلغی  وجه نقد      در وجه دارنده اعم از اینکه صادر کننده دین حال یا موجلی به گیرنده  (ذینفع) چک      داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد که  تابع      شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چک است. اما چک سفید  امضاء      را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چکها دانست. زیرا،  اساسا مطابق      تعاریف ارائه شده ازچک از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر  از مواد      قانونی مربوط، چک سفید امضاء به معنای قانونی کلمه چک محسوب نمی شود.  یکی از      عناصر و لوازم مشترک اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چک) که  شاید      مهمترین رکن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف  مهم و      نهایی از تاسیس،‌صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط  ذینفع      است. حال چنانچه چک،‌سفید امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد  نظر      فراهم نیست و این ام رچک موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد.  ماده 310      یاد شده، چک را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن  به دیگری      معرفی می کند. بدیهی است در صورتیکه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در  آن فاقد      قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذکور قرار گرفته و چک به  حساب آید.      برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر  اینکه: «...      پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون که می گوید  «وجه چک      باید به محض ارائه کار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می کند.  بعضی از      حقوقدانان (13) نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 که  شرایط      الزامی چک را بیان می کند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد  فقدان یکی از      شرایط اساسی برات، فته طلب و چک و جریان حکم ماده 311 در مورد آنها)  اظهار      عقیده نموده اند که چک فاقد محل پرداخت،‌مثل چک فاقد تاریخ،‌چک محسوب  نمی شود و      در حکم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند که سند مذکور به علت  عدم      عنوان به معنای قانونی کلمه بر آن،‌به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب  کیفری      نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355،‌با توجه به شرایط  مقرر در      قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد  که سند      در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک  بلامحل نیز      قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با  توجه به      شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذکور زمانی قابلیت  اجرائی دارد      که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه باشد. ماده 1  قانون      متحدالشکل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چک) هم یکی از شرایط صدور  و تنظیم      شکل ظاهری چک را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذکر نموده  است که      چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذکور، اعتبار قانونی  چک را      ندارد.(14) با عنایت به آنچه ذکر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون  صدور چک      مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امکان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور  چک سفید      امضاء‌موکول به درج مبلغ و تکمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است. زیرا  قبل از      درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر کننده به ذینفع است و این امر  اعمال      مجازات مربوط را غیر ممکن می سازد. مطابق ماده مذکور محکومیت و مجازات  صادر      کننده چک سفید امضاء موکول به تحقق دو شرط است: شکایت ذینفع و عدم  پرداخت وجه      چک. حال آنکه اگر مبلغ در چک قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت  پرداخت      نمی تواند بر عهده صادر کننده یا بانک محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی  صدور      گواهی عدم پرداخت قرار گیرد. مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار از چک  سفید      امضاء چکی است که مبلغ در آن درج شده باشد که این ادعا نیز با توجه به  عقیده      حقوقدانان و تعاریفی که در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر نمی رسد.  بنابراین      چک سفید امضاء را نمی توان بالفعل چک محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی  خاص چک را      برای آن در نظر گرفت بلکه باید چنین چکی را در حکم سند غیر تجاری  دانست، هر چند      که این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چک بوده و پس  از تکمیل      مندرجات (والزاما مبلغ) همانند سایر چکها دارای آثار و احکام مخصوص به  خود      باشد. دارنده چک سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی که بین  او و صادر      کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک  اقدام      نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات  را باید      نوعی وکالت از طرف صادر کننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین  در چک      (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص  شده است.      دارنده باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن نوشتن  مقدار مبلغ و      مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود  اختیار و مثلا      نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است،‌صادر کننده حق  دارد      علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از  سوی دارنده      دفاع لازم را در محکمه بعمل آورد. با وجود این بانک محال علیه با  ملاحظه چک      موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و  صادر      کننده،‌تنها از آن جهت که مندرجات آن کامل شده و واجد تمامی شرایط شکلی  و      قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد،‌مگر اینکه به دلایل دیگری  از جمله      دستور عدم پرداخت صادر کننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن  قابل      پرداخت نباشد. د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چک سفید  امضاء‌به      لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک و  چکهای      مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است. این تفاوتها را می توان به شرح زیر  بیان نمود:      1- چکهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت کامل و یا  درج همه      شرایط قانونی صادر می شوند. در چک تضمینی عبارت «بابت تضمین...» یا  مشابه آن      اضافه می شود و در چک مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چک  وعده      دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیکن تاریخ  مزبور      موخر بر تاریخ واقعی صدور می باشد. در حالیکه در چک سفید امضاء الزاما  جای درج      مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممکن است مندرجات دیگری نیز نوشته  نشده      باشد. 2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چکهای تضمینی، مشروط و       وعده‌دار را باید چک و به عنوان یک سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه  بر آنکه      قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانک و وصول مبلغ نیز  می باشد      و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار  شود، در      صورتیکه چک سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چک و اسناد تجاری به معنی  خاص نمی      باشد و تا زمانیکه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به  بانک      نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چک جز تعقیب  کیفری صادر      کننده آن استفاده نماید. 3- شناسایی چک سفید امضاء مطابق تعریف ارائه  شده مانع      از آن میشود که چک دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون  اینکه      هیچکدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء‌بدانیم. تشخیص این موضوع  می      تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چک و اعمال یا عدم اعمال مجازات  مقرر در آن      مفید و موثر باشد. 

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب