مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
حقوق اساسی (کمیسیون‌‌های هیأت دولت و شیوه بررسی و تصمیم‌گیری) نویسنده: ... - چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳٩۱

مقدمه:

 

شناخت تشکیلا‌ت، ساختار و چگونگی تصمیم‌گیری در دولت برای
دستگاه‌ها و نهادهایی که با آن ارتباط مستمر دارند، ضروری است؛ اما این امر با توجه
به پیکره کلا‌ن و پیچیده دولت همیشه به‌سادگی میسر نمی‌گردد. در نوشتار حاضر بخشی
از تشکیلا‌ت دولت که مصوبات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز را تصویب می‌نماید، مدنظر
است. این قسمت تحت عنوان هیأت دولت در رأس هرم سازمانی دولت قرار گرفته و عملکرد،
تصمیم‌ها و اقدام‌های آن سراسر کشور را فرا‌می‌گیرد.

 

براساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران،
رئیس‌جمهوری با همکاری وزیران برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا
می‌کند. بر این مبنا، به موجب اصل 138، هیأت وزیران علا‌وه بر مواردی که مأمور
تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای
قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع
نماید.

 

به‌منظور تحقق اجرای این وظایف، تعیین روش، نحوه رسیدگی،
بررسی و تصویب پیشنهادهای رسیده از دستگاه‌های صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنین شیوه
تقدیم لوایح دولت به مجلس شورای اسلا‌می، برقراری آیین و راهکاری مشخص ضروری است.
در نوشتار حاضر سعی شده در حد امکان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصمیم‌سازی دولت و
چگونگی همکاری و برقراری ارتباط با آن توضیح داده
شود.

 

بخش اول:هیأت دولت

 

هیأت دولت شامل رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیران،
معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر هیأت دولت
می‌باشد. سایر اشخاص در مواقع ضروری با موافقت رئیس جلسات هیأت دولت حق حضور
دارند.

 

اعضای دارای حق رأی و ریاست
جلسات:

 

مطابق اصل 134 قانون اساسی ریاست جلسات هیأت دولت برعهده
رئیس‌جمهوری است. وی می‌تواند برابر همین اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود
بگذارد. در موارد استثنایی که رئیس‌جمهوری و معاون اول وی در جلسات حاضر نباشند،
ریاست جلسات برعهده یکی از وزیران یا معاونان رئیس‌جمهوریخواهد بود که از قبل برای
این امر تعیین گردیده است.

 

در جلسات هیأت دولت فقط رئیس‌جمهوری و وزیران دارای حق رأی
هستند. معاون اول نیز هنگامی‌که ریاست جلسه را برعهده دارد، دارای حق رأی
است.

 

حد نصاب رسمیت جلسات:

 

جلسات هیأت دولت با حضور 16 نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت
می‌یابد. بنابراین حضور حداقل 15 نفر از وزیران به همراه رئیس‌جمهوری یا معاون اول
وی برای تصمیم‌گیری ضروری است. اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضران جلسه معتبر خواهد
بود.

 

با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در عنوان‌های وزارتخانه‌ها و
معاونت‌های رئیس‌جمهوریو همچنین ادغام برخی دستگاه‌های مذکور، ترکیب اعضای هیأت
دولت اعم از وزارتخانه‌‌ها و معاونت‌های موجود به شرح زیر
می‌باشد:

 

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

2- وزارت بازرگانی

 

3- وزارت راه و ترابری

 

4- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح

 

5- وزارت مسکن و شهرسازی

 

6- وزارت جهاد کشاورزی

 

7- وزارت نیرو

 

8- وزارت امور خارجه

 

9- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور

 

10- معاونت اجرایی
رئیس‌جمهوریییی

 

11- رئیس کل بانک مرکزی

 

12- معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست

 

13- رئیس سازمان صدا و سیما

 

14- معاون رئیس‌جمهوریو رئیس سازمان تربیت
بدنی

 

15- معاون حقوقی و امور مجلس
رئیس‌جمهوری

 

16- معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی
اتمی

 

دفتر هیأت دولت:

 

به‌منظور تنظیم جلسات و تهیه صورت مذاکره‌ها و انجام
تمامی‌امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت دولت و کمیسیون‌های آن، همچنین ثبت، نگهداری
و ابلا‌غ مصوبات هیأت وزیران و تصمیم‌های نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای که مطابق
اصل 137 تعیین می‌شوند و نیز مصوبات کمیسیون‌هایی که برابر اصل 138 تشکیل می‌گردند
و تنظیم و تدوین پیش‌نویس لوایح و تصویب‌نامه‌ها، دفتر هیأت دولت زیر نظر معاون اول
رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود.

 

دبیر هیأت دولت:

 

دبیر هیأت دولت که با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب می‌شود،
مسؤول حسن اجرای مقررات مربوط به کمیسیون‌ها بوده و موظف است هر ماه وضعیت تشکیل
کمیسیون‌ها و موضوعاتی را که در دستور هیأت دولت است و همچنین حضور و غیاب اعضای
کمیسیون‌ها را به_ رئیس جمهوری و معاون اول وی گزارش
نماید.

 

دفتر هیأت دولت دستور جلسات هیأت دولت را طبق نظر معاون اول
به صورت هفتگی تنظیم می‌کند و دستور هفته بعد را حداکثر تا پنج‌شنبه قبل از آن به
اطلا‌ع اعضای هیأت دولت می‌رساند. گزارش‌ها و مسائلی که به نظر وزیران و معاونان
رئیس‌جمهوریلا‌زم است در هیأت وزیران طرح شود، به اطلا‌ع رئیس جمهوری یا معاون اول
می‌رسد تا در صورت تأیید در زمان مناسب در جلسه مطرح
گردد.

 

دفتر هیأت دولت همچنین موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر
هفته در 3 بخش عادی، فوری و دوفوریتی تهیه نموده و در اختیار اعضا و هیأت دولت
_قرار دهد.

 

بخش دوم: کمیسیون‌های هیأت دولت

 

کمیسیون‌های دایم:

 

کمیسیون‌های دایم هیأت دولت عبارتند از کمیسیون اقتصاد، امور
اجتماعی، فرهنگی، لوایح، سیاسی و دفاعی و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
زیست.

 

ترکیب هر یک از کمیسیون‌ها نیز به شرح زیر
است:

 

_ کمیسیون اقتصاد:

 

وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی،
جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون
اجرایی رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی

 

-کمیسیون امور اجتماعی:

 

وزیران پست و تلگراف و تلفن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
آموزش و پرورش، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی
جوانان

 

-کمیسیون فرهنگی:

 

وزیران فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات
و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و اطلا‌عات، معاون اول رئیس جمهوری،
رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس
جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان

 

-کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
زیست:

 

وزیران صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح، مسکن و شهرسازی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان
انرژی اتمی

 

-کمیسیون لوایح:

 

وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیس
جمهوری، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور

 

-کمیسیون سیاسی و دفاعی:

 

وزیران امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور،
اطلا‌عات، فرهنگ و ارشاد اسلا‌می‌و مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان صدا و
سیما

 

کمیسیون‌های خاص:

 

در موارد ضروری یا اموری که مربوط به کمیسیون‌های هیأت دولت
باشد، با تصویب هیأت دولت کمیسیون خاص تعیین می‌شود.

 

شیوه بررسی پیشنهادها در
کمیسیون‌ها:

 

1- انتخاب رئیس و دبیر

 

هر کمیسیون دارای یک رئیس و یک نایب رئیس می‌باشد. رئیسان و
نایبان را اعضای کمیسیون‌ها در اولین جلسه انتخاب می‌نمایند. در صورت غیبت رئیس،
زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلا‌ع اعضای دولت خواهد
رسید.

 

لا‌زم به ذکر است که در جلسات کمیسیون‌های هیأت وزیران، اعضا
موظفند شخصاً و به طور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنایی که عضو کمیسیون عذر
موجه دارد، با موافقت رئیس کمیسیون، معاون یا قائم‌مقام عضو بدون حق رأی شرکت خواهد
کرد.

 

همچنین اعضای هیأت دولت می‌توانند با حق رأی در جلسات
تمامی‌کمیسیون‌ها شرکت نمایند. حضور غیردایمی کارشناسان در جلسه به همراه اعضای
کمیسیون یا وزیران مدعو حسب مورد و با اطلا‌ع قبلی بدون مانع
است.

 

2- لغو جلسات

 

جلسات کمیسیون‌های دولت بدون اطلا‌ع لغو نمی‌شود. لغو هر جلسه
یا تشکیل جلسه فوق‌العاده باید در جلسه قبل مورد موافقت کمیسیون قرار گرفته و دفتر
هیأت دولت تا پایان هفته این امر را به تمامی‌اعضای دولت اطلا‌ع
دهد.

 

مواردی که به تشخیص رئیس جمهوری یا معاون اول وی جلسه کمیسیون
لغو می‌شود، با تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون اعلا‌م می‌گردد و نیازی به رعایت
مقررات یادشده ندارد.

 

3- موضوعات قابل طرح

 

پیشنهادهایی می‌توانند در جلسات کمیسیون و در نهایت در هیأت
دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران برای
معاون اول رئیس جمهوری یا دبیر هیأت دولت ارسال شده باشند. این موضوعات ممکن است
عادی، فوری یا دوفوریتی بوده و تشخیص نهایی امر با رئیس جمهورییامعاون اول او
می‌باشد.

 

4- تنظیم و اعلا‌م دستور جلسات

 

در صورتی که موضوع لا‌یحه یا تصویب‌نامه پیشنهادی با وظایف
مستقیم سایر وزارتخانه‌ها یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط و یا برابر
قانون موکول به موافقت آنها بوده و یا بار مالی داشته باشد، دفتر هیأت دولت حسب
مورد قبلا‌ً نظر وزارتخانه یا سازمان‌های مذکور را کسب و همراه با موضوع مربوط در
کمیسیون ذی‌ربط مطرح می‌‌نماید.

 

دستگاه‌های استعلا‌م‌شونده موظفند درباره موضوعات عادی ظرف 2
هفته و درخصوص موضوعات فوری ظرف یک هفته اعلا‌م نظر کنند. مهلت‌های مذکور با تأیید
دفتر هیأت دولت تا 2 برابر قابل افزایش است. چنانچه اعلا‌م نظر دستگاه‌ها ظرف مهلت
مقرر با امضای وزیر یا معاون رئیس جمهوری ارسال نشود، این امر به عنوان موافقت تلقی
می‌‌گردد.

 

موضوعات دوفوریتی حداقل 48 ساعت پیش از طرح در مرجع مربوط
باید به دفتر هیأت دولت رسیده باشد. دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور
جلسه مربوط را تنظیم می‌کند. دفتر هیأت دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل
48 ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلا‌ع اعضای دولت
برساند.

 

اعلا‌م دستور جلسه و وقت جلسه هر کمیسیون به منزله دعوت از
اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان است. در صورتی که پیشنهاددهنده یا وزیری که موضوع
دستور جلسه مربوط به او می‌باشد، امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید
حداکثر 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیأت دولت را مطلع
نماید.

 

5- نحوه تصمیم‌گیری

 

رئیس کمیسیون نتیجه مذاکره‌ها را اعلا‌م می‌نماید و سپس در
مورد آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. نظر کمیسیون همراه امضای موافق یا مخالف اعضای
کمیسیون در صورت‌جلسه درج می‌شود.

 

رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است. در هر
کمیسیون تنها وزیران، معاونان، _رئیس جمهوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل
بانک مرکزی دارای حق رأی می‌باشند؛ اما در مواردی که اختیارات براساس اصل 138 قانون
اساسی به کمیسیون تفویض شده باشد، صرفاً وزیران عضو کمیسیون حق رأی خواهند
داشت.

 

در دفاع از لوایح برنامه‌ای، بودجه سالا‌نه و اصلا‌حیه و متمم
بودجه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ
کننده نظرات اعضای دولت صحبت خواهد کرد.

 

ابلا‌غ مصوبات دولت:

 

مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 قانون اساسی
در صورتی که صرفاً برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
حق یا تکلیف ایجاد نماید، ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده یا نشود، همچنین
مصوبات طبقه‌بندی شده (محرمانه، بسیار محرمانه، سری و به‌کلی سری) از تاریخ ابلا‌غ
به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده،
لا‌زم‌الا‌جراست. مصوباتی که علا‌وه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر
مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری
اسلا‌می‌ایران لا‌زم‌الا‌جراست؛ مگر آن که در مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای
آن پیش‌بینی شده باشد.

 

****

 

عوامل مؤثر در سرقت و راه‌های پیشگیری از
آن

 

محمدرضا دلا‌وری، بازرس قضایی سازمان بازرسی کل
کشور

 

اشاره:

 

سرقت یکی از جرایم مهم جوامع و عملی است که تقریباً در
تمامی‌کشورها دیده می‌شود. این جرم در گذشته‌های دور نیز وجود داشته و به اشکال
مختلف صورت می‌گرفته است.

 

سرقت در زمان‌های متفاوت و در جوامع مختلف تغییر نموده است؛
اما موضوعی که از ابتدای پیدایش سرقت تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت
آن است که همواره با مرتکب این جرم برخورد و مقابله شده است.ازاین‌رو در این نوشتار
و در شماره پیشین به مباحث تعریف سرقت، انواع سرقت و دسته‌بندی سارقان پرداختیم. در
ادامه و در این شماره به عوامل مؤثر در سرقت و پیشگیری با آن
می‌پردازیم.

 

عوامل مؤثر در سرقت

 

علل و عواملی که در سارقان مؤثر بوده و به نظر می‌رسد وقوع
سرقت در جوامع، بستگی فراوانی به آنها دارد را می‌توان بر شرح زیر
برشمرد:

 

1- عدم رعایت اصول اخلا‌قی، موازین سالم و ارزش‌های پذیرفته
شده در مسیر زندگی

 

2- تنزل در ارکان خانواده به هر شکل و به هر علت و نبود کنترل
و فقدان مراقبت لا‌زم از سوی والدین به ویژه در خانواده‌های پر فرزند و از هم
پاشیده و نیز نبود والدین و بی‌کفایتی آنها

 

3- نیاز و فقر مادی و وجود احساس تفاوت و تبعیض و طلبکاری از
جامعه در سارقان

 

4- تورم و نابسامانی اقتصادی از طریق ایجاد فقر اجتماعی،
واداشتن افراد به کارهای کاذب و عدم تأمین حداقل
معیشت

 

5- عدم تربیت صحیح و کامل، ناآگاهی و پایین بودن سطح شعور
اجتماعی و فرهنگ در برخی خانواده‌ها

 

6- ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی و تبعیت از اصول
مذهبی

 

7- بیماری‌ها و کمبودهای روانی

 

8- وجود نزدیکان و اطرافیان منحرف و مسائل منحرف کننده در
محیط زندگی از جمله دوستان و معاشران ناباب

 

9- بیکاری و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه
افراد

 

10- اعتیاد

 

11- عدم برخورد متناسب دستگاه‌های امنیتی با آسیبی که سارقان
به اجتماع وارد می‌نمایند.

 

12- وجود خارجیان که کنترلی بر آنها نیست و جرایم مختلفی را
مرتکب می‌شوند که سرقت و جرایم مواد مخدر در رأس
آنهاست.

 

13- وجود عامل طمع و طمعکاری در همه
سارقان

 

14- عوامل فردی همانند وضعیت ظاهری از نظر ساختار جسمی و
توارث و مجموعه صفات اخلا‌قی موروثی

 

15- عوامل محیطی همچون محیط جغرافیایی و آموزشی و محیط زندگی
و خانواده

 

16- مهاجرت به واسطه مشکلا‌تی که برای مهاجر به وجود می‌آید و
وی را به سمت انحراف سوق می‌دهد.

 

17- استفاده از مشروبات الکلی که باعث می‌شود انسان در حال
مستی و در لحظه بی‌خبری به خطرناک‌ترین جرایم از جمله سرقت دست
بزند.

 

18- قمار که سبب می‌شود قمار باز از فرط استیصال و برای جبران
باخت خود به جرایم مالی از جمله سرقت روی آورد.

 

19- مسائل جنسی و ارتباط با محیط‌های فاسد در زندگی سارقان و
کشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهی در این خصوص
دارد.

 

20- مالخرها نیز نقش عمده‌ای در بروز سرقت دارند. آنها در
واقع در یکی از مراحل سرقت_ که فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همکاری می‌کنند و
از این جهت انگیزه‌ای برای آنان فراهم می‌سازند. در صورتی که اگر مالخرها نباشند،
انگیزه سرقت در سارق ممکن است به صفر برسد.

 

پیشگیری و مقابله با سرقت

 

به منظور مقابله با سرقت اقدامات پیشگیرانه زیر را می‌توان
مورد توجه قرار داد:

 

1- تقویت اعتقادات و ایجاد ایمان راستین از اوان کودکی تا
افراد جامعه درونی پاک و وجودی با طراوت داشته باشند؛ چرا که‌اندیشه‌های ناپاک و
کردار ناشایست و خلا‌ف مختص افراد بی‌ایمان است.

 

2- تشکیل مرکز علمی و دانشگاهی جرم شناسی و همکاری و ارتباط
دایمی با مراجع قضایی و مراکز اجرایی

 

3- طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتاب‌های درسی دوره‌های
راهنمایی و بالا‌تر و رسانه‌های عمومی‌به خصوص رادیو و
تلویزیون

 

4- توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه
به امر تورم مبارزه با ابهام‌ها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت از این
جهت، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه‌ریزی
اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود
می‌آید، باید بتواند نیازهای خانواده‌اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی
وارد نیاید و به طور خلا‌صه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته
باشد.

 

5- جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصیبت‌های ناشی از
اختلا‌فات خانوادگی به ویژه طلا‌ق، عدم مراقبت و کنترل فرزندان و ضرورت توجه به
امور آنان

 

6- توجه اساسی به امر ورزش و گسترش آن به صورت_ همه جانبه و
سرمایه‌گذاری گسترده در این زمینه

 

7- پیشگیری از مهاجرت روستاییان به
شهرها

 

8- مبارزه جدی با بیکاری کاذب که ناشی از وجود مشاغلی نظیر
دستفروشی، سیگارفروشی و تکدی‌گری در جامعه است.

 

9- برنامه‌ریزی مؤثر در جهت شناسایی کودکان و زنان بی‌سرپرست
و حمایت همه جانبه از آنان

 

10- آموزش عمومی‌در مورد راه‌های پیشگیری از سرقت و افزایش
مراقبت‌های حفاظتی و ایمنی

 

11- آموزش راه‌های افزایش ضریب حفاظت در مورد وسایل نقلیه و
مکان‌های مختلف

 

12- برنامه‌ریزی و تدوین جزوه‌های آموزشی ویژه برای مکان‌هایی
که بیشتر در خطر سرقت هستند، جلب همکاری ساکنان محل و مسؤولا‌ن و ایجاد ارتباط
دایمی با بانک‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌های گوناگون

 

13- زیرنظر داشتن محل‌های عمومی‌به صورت محسوس و
نامحسوس

 

14- شناسایی محل‌های ویژه تردد سارقان و زیر نظر داشتن
آنها

 

15- ایجاد محیطی ناامن برای سارقان تا همواره از ارتکاب سرقت
نگران باشند.

 

16- انتخاب مأموران پلیس از میان افرادی که صلا‌حیت پلیس شدن
را دارند.

 

17- تجهیز پلیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارآیی این
نیرو از طریق تقویت همه جانبه

 

18- مطلع ساختن مردم از نشانی و تلفن‌های پلیس برای اطلا‌ع
دادن وقوع سرقت به آنان

 

19- سرعت عمل در تعقیب و شناسایی سارقان بر اساس اصول موجود
علمی

 

20- اعمال مجازات مناسب برای هر گروه از سارقان و توجه اساسی
به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و کنترل آنها توسط مراکز ویژه حمایت از
آنان به شیوه مقتضی

 

21- ایجاد اردوگاه‌های کار برای زندانیان سارق و به کارگیری
آنان در امر راهسازی، معدن و ...

 

22- الزام کارخانجات و مؤسسات ساخت وسایل نقلیه داخل کشور به
استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی در مورد رعایت نکات ایمنی و ضروری برای کاهش زمینه
سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل‌ها، چگونگی حکّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگیر
و قسمت‌های مختلف و نحوه سیم‌کشی در قسمت‌های محرکه

 

23- افزایش تعداد گشت‌های شبانه پلیس در مناطق آلوده به
سرقت

 

24- خودداری از اعطای مرخصی و آزادی مشروط و عفو به سارقان
سابقه‌دار

 

25- کنترل شدید سارقان بعد از تحمل مجازات و پایان محکومیت از
طریق ایجاد اشتغال برای آنان

 

26- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به منظور احراز اصالت
خودرو و اسناد مالکیت پیش از انتقال رسمی یا تنظیم
وکالت‌نامه

 

27- تلا‌ش در جهت کشف خودروهای به سرقت رفته و تعویض
پلا‌ک‌های قدیمی خودروها از سوی نیروی انتظامی

 

28- اختصاص شعب خاصی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرم سرقت
توسط قوه قضاییه

 

29- برخورد قاطع قضایی با مالخرها و اوراقچیان متخلفی که به
نحوی با سارقان همکاری دارند.

 

30- تربیت نیروی مشخص و حرفه‌ای مبارزه با سرقت از سوی
پلیس

 

31- تشویق نقدی مأمورانی که در امر پیشگیری و کشف اموال
مسروقه موفقیت‌های چشمگیری دارند.

 نویسنده : رستم حسن نژاد

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب