مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین نویسنده: جمال تاراز - پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳٩۱

معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین

اصول عمومی:

قوانین حقوق بشر بین المللی بالای همه کشـــــورها ونمایندگان شـان بشمول کارمندان مجری قانون نافذ و قابل اجــــرا می باشد.

حقوق بشر یک عنوان مشروع برای قانون بین المللی و رسیدگى دقیق بین المللی است.

کارمندان مجری قوانین مکلف اند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را درک نموده و آن را به کار برند.

 

روش اخلاقی و حقوقی:

حقوق بشر از کرامت ذاتی فرد بشر سرچشمه می  گیرد.

کارمندان مجری قوانین، باید در همه اوقات به قانون احترام داشته و از آن اطاعت نمایند.

کارمندان مجری قوانین، باید درهـــمه مواقع بادرنظرداشت خدمت به جـــامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال   غیر قانونی، وظایف سپرده شده خویش را با مسؤولیت زیاد مسلکی ایفا نمایند.

کارمندان مجری قوانین، نباید مرتکب هیچ عمل فساد و رشـوه خوری شده و باید با دقت و سخت گیری زیاد علیه چنین اعمال مخالفت و مبارزه کنند.

کارمندان مجری قوانین، باید حیثیت و وقار انســانی را احترام و حمایت کرده وازحقوق بشری تمام اشخاص پشتیبانی و مراقبت نمایند.

کارمندان مجری قوانین، باید گزارش نقض آن قوانین ومقرراتی را که ازحقوق بشرحمایت نموده وآن را رشد میدهد ارائه بدارند.

همه افراد پولیس باید اصول مطابقت با قانون حقوقی، نیازمندی ها، عدم تبعیض، تطابق وانسانیت را احترام نمایند.

تأمین نظم و امنیت در دیموکراسی:

برای استفاده از حقوق و آزادی های فردى، هر شخص باید صرف محدودیت هائی را که توسط قــــانون مشخص شده است مراعت نمایند.

محدودیت ها براى اســــتفاده از حقوق و آزادی، صرف آن محدودیت ها ئی باید باشد که باعث تقویت، رعایت و احترام به حقوق دیگــــران گردیده ودرتطـــابق بامقتضیات عادلانه اخلاقی، نظم عـــــامه ورفاه همه گانی در یک جـــــــامعه دیموکراتیک باشد.

هرکس حق دارد دراموردولتی کشورخویش مستقیماً یا از طریق نماینده گانی که آزادانه انتخاب شده، سهم بگیرد.

اراده مردم اساس صلاحیت دولت است.

اراده مردم باید بواسطه انتخابات دوره یی و حقیقی بصورت حق انتخاب عمومی اظهار گردد.

هر اداره مجری قانون باید نماینده، پاسخ گو و مسؤول به عموم اجتماع باشد.

هر کسی حق آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات و تشکیل نهاد را دارد.

همه کارمندان پولیس جزء جامعه بوده و وظیفه خدمت به جامعه را دارند.

 

عدم تبعیض در تطبیق قوانین:

همه افراد بشر با کرامت و حقوق مساوی به دنیا آمده اند.

حقوق بشر از کرامت ذاتی فرد بشر سرچشمه می گیرد.

کارمندان مجری قوانین باید حیثیت و وقارانسانی را احترام و حمایت کرده و حقوق بشــری تمام اشخاص را پشتبانی و مراقبت نمایند.

مسوؤلیت همه افراد در مقابل قانون یکسان بوده و بدون تبعیض باید از حمایت مساویانه قانون برخودار باشند.

پولیس درحین حمایت و خدمت به جامعه، نباید بطــور غیرقانونی از تبعیض براساس نژاد، جنس، دین، زبان، رنگ، اندیشه سیاسی، اصل قومی، دارایی، تولد یا دیگرمشخصات کار بگیرد.

اتخاذ تدابیرمعین وویژه توسط پولیس جهت برآورده ساختن نیازها، مطابق به وضع خـاص زنان ( بشمول زنان باردار و تازه مادر شده)، نوجوانان، مریضان وکهن ســـالان که نیاز به برخوردهاى ویژه مطابق به معیارهای حقوق بشر بین المللی دارند، تبیعیض غیرقانونی شمرده نمی شود.

پالیسی استخدام، توظیف و ترفیع کارمندان پولیس باید از هرگونه تبعیض غیرقانونی مبرا باشد.

 

تحقیقات پولیس:

در هنگام تحقیقات، درگفتگو با شـــــاهدان، قربانیان و مظنونان، در بازرسی هاى شخصی، عراده جات و تعمیرات و درقطع مراسلات وارتباطات، نکات ذیل باید رعایت شود:

هر کس حق مصونیت فردی دارد.

هر کس حق دارد به گونه عادلانه محاکمه شود.

هر شخص بی گناه شمرده میشود تا زمانی که در نتیجه محاکمه عادلانه محکوم شناخته شود.

مداخله خود سرانه در امور شخصی، فامیلی، منزل یا مکاتبات کسى مجاز نیست.

اعتبار و حیثیت کسى باید مورد تجاوز غیرقانونی قرار نگیرد.

هیچگونه فشار فزیکی و ذهنى بالای مظنونین، شاهدان و قربانیان به خاطر بدست آوردن معلومات آورده شده نمی تواند.

شکنجه و روش های دیگر غیرانسانی وتحقیرآمیزبطور مطلق منع می باشد.

با قربانیان و شاهدان باید با تحمل و مهربانی رفتارشود.

در همه اوقات محرمیت و احتیاط در حفظ و نگهداشت معلومات حساس باید به کار برده شود.

هیچکس نباید مجبور ساخته شود که علیه خود شهادت بدهد و یا اعتراف کند.

مساعی روی تحقیقات باید تنها بصورت قانونی و به علت یک قضیه صورت گیرد.

فعالیتهای تحقیقاتی خلاف قانون و با جبر و اکراه ممنوع است.

تحقیقات باید مسلکی، مکمل، به وقت و زمان و بیطرفانه باشد.

تحقیقات باید به تشخیص هویت قـــربانیان؛ به دست آوردن علایم اثبات؛ کشف شــــاهدان؛علت قضیه، موقعیت و زمان جرم؛ تشخیص ودستگیری مقصرین کمک کند.

موقعیت های جرم باید با احتیاط مورد بررسی قرار گرفته و مدارک با احتیاط جمع آوری و حفظ شود.

 

دستگیری:

هر کسی حق آزادی، مصونیت فردی و تغییر مکان را دارد.

هیچ کس نباید معروض به دستگیری خودسرانه و یا توقیف شود.

هیچ کس نباید از حق آزادی محروم شود؛ مگر مطابق به دلیل و طرزالعمل هائى که در قانون نافذ شده است.

هر کسی که دستگیرمی شود باید درموقع دستگیرى از دلیل دستگیری اش آگاه ساخته شود.

هر کسی که دستگیرمی شود باید بدون معطلى از اتهامات وارده علیه وى آگاه ساخته شود.

هر کسی که دستگیر می شود باید بزودی به مقام قضا آورده شود.

هرکسی که دســــــــتگیر می شود حق حضوردر یک مقام قضایی بخاطر مشروعیت دستگیری و توقیف خود را بدون معطلی دارد. در صورتی که توقیف موصوف غیرقانونى ثابت شود باید رها گردد.

هرشخصی که دستــــگیر می شود حق دارد در یک وقت معین و معقول مورد محاکمه قرار گیرد و در صورت به اثبات نرسیدن جرم رها گردد.

به تعویق انداختن محاکمه شخص توقیف شده که انتظار محاکمه را دارد، موضوع استثنایی است نه قانونی.

تمام اشخاص دستگیر و یا توقیف شده باید به وکیل دعوی ویا نماینده قانونی دیگر، دسترسی داشته و فرصت کافی برای تماس با نماینده قانونی خود داشته باشند.

تمام وقایع دستگیری باید ثبت کتاب شده و نکات آتی را در بر داشته باشد:

- موجب دستگیری؛

- زمان دستگیری؛

- زمان انتقال شخص به محل توقیف؛

- زمان احضار شخص در یک مقام قضایی؛

- هویت کارمندان پولیس دخیل در قضیه؛

- معلومات دقیق در مورد محل توقیف؛

- جزئیات استنطاق.

ثبت وقایع در مورد فرد توقیف شده به خود وی و یا مشاور حقوقی وی داده می شود.

به فامیل شخص دستگیر شده باید فوراً از دستگیری ومحل توقیف وی معلومات داده شود.

هیچکس نباید مجبورساخته شود تا علیه خودش شهادت بدهد.

درصورت ضرورت باید هنگام استنطاق ترجمان استخدام شود.

 

توقیف:

توقیف قبل از محاکمه یک استثنا است نه قانون.

باید با تمام اشخاصی که ازآزادی خود محروم می شوند با شیوه انسانی رفتار گردد و به کرامت ذاتی انسانی آنها احترام شود.

هر شخصی که به یک تخلف جزائی متهم می شود تا آنکه در یک محاکمه عادلانه جرم اوبه اثبات نرســــیده بری الذمه شناخته می شود.

هیچ توقیف شده نباید مورد شکنجه،عمل وحشـــیا نه، جزا،عمل غیرانسانى واهانت آمیز یا مجازات قــــرار گیرد و به همینسان نباید درمعرض هیچ گونه تهدید و خشونت قرارگیرد.

اشخاص توقیف شده باید در محلات توقیف رسمی و مشخص توقیف شوند، فامیل ونمایندگان حقوقی آنها حق دسترسی به معلومات مکمل در باره آنها را دارند.

باید نوجـــوانان از بالغین، زنان از مــردان، و به همینسان کسانی که محکوم شـــده اند ازآنهائی که محکوم نشده اند جــــدا نگهداشته شوند.

تصامیم در مورد قانونی بودن و مدت توقیف باید از طرف یک مـــقام قضایی و یا مقامی که مساوی به آن باشـــد، اتخاذ گردد.

توقیف شده حق دارد از دلیل توقیف شدن و هر اتهام دیگر که علیه او عنوان میشود با خبرگردد.

توقیف شــــدگان حق دارند با دنیای خارج از محل توقیف تماس داشـــته باشــــند، با اعضای فامیل خود ملاقات کنند و همچنان حق دارند بصورت خصوصی و یا شخصاً با نماینده قانونی خود ارتباط بگیرند.

براى حفظ صحت و ســــلامتى، توقیف شـــــده باید درمحلی نگهداری شود که دارای شرایط و تسهیلات مورد ضرورت انســان ازقبیل غــذای کافی، آب صحی، محل سکونت، لباس، خدمات صحی، تمرین ورزشی و حفظ الصحه شخصی باشـــد.

به عقاید مذهبی و اخلاقی توقیف شده باید احترام گذاشته شود.

هــر توقیف شده حق دارد در پیشگاه یک مقام با صلاحیت قضایی احضار گردد و حق دارد بر قانونی بودن توقیف او تجدید نظرصورت گیرد.

به حق وضع خاص زنان و نوجوانان باید احترام گذاشته شود.

هیچ کس نمی تواند از وضع شخصی توقیف شده بخـــاطر مجبور ســاختن او به اعتراف و یا اینکه که خودش و یا کدام شخص دیگررا متهم سازد، استفاده کند.

اقدامات برای نظم و دســپلین تنها آنهائی است که درقانون تنظیم شـــده وبرای توقیف محفوظ ضروری بوده و نباید غیرانسانی باشد.

استعمال زور:

هر کسی حق زندگی کردن، مصونیت شخصی و آزادی از شکنجه، اعمال وحشیانه، غیرانسانی و اهانت بار را دارد.

در قدم نخست نباید به هیچ عمل خشونت آمیز توسل ورزیده شود.

زور هنگامی بکاربرده شود که جداً ضروری باشد.

باید قوه تنهابخاطر تطیبق قانون ومطابق قانون استعمال شود.

هیچ استثنا وعذرى برای استعمال زورخلاف قانون، مجاز نیست.

استعمال زورهمیشه باید با اهداف قانونی متناسب باشد.

دراستعمال زور باید از احتیاط و محدودیت کار گرفته می شود.

زیان و زخم باید بسیارکم ومحدود باشد.

وسایل متعدد بمنظوراستعمال زور به شکل متفاوت باید میسر گردد.

تمام کارمندان باید بخاطر استفاده از وسایل متعدد به منظوراستعمال زور به شکل متفاوت آموزش ببینند.

باید به تمام کارمندان تعلیم داده شود تا از وسایل غیرخشونت بار کارگیرند.

 

مسؤولیت استعمال زور و سلاح گرم:

همه وقایع استعمال زور وسلاح های گرم باید فوراً اطــــــلاع داده شده و توسط کارمندان عـــالی رتبه مورد بررسى قرارگیرد.

کارمندان مافــــوق، در رابطه به اعمال پولیس، درصورتی که آنها از ســوء استفاده مادونان خبر بوده و یا باید خبر می بودند ولى وارد اقدام مشخص نشده اند؛ مسؤولیت دارند.

کارمندانی که از دستورات غیر قانونی آمرین شان سرباز می زنند، باید حفاظت شوند.

کارمندانی که مرتکب پایمال کردن این مقررات میگردند، نمی توانند دستورات آمرین را به حیث معذرت پیش نمایند.

 

مواقع مجاز برای استعمال سلاح گرم:

از سلاح های گرم باید در مواقع خیلی نهایی استفاده گردد.

سلاح های گـــرم باید فقط برای دفاع از خود یا دیگران در مقابل خطــر حتمی مرگ و یا جراحت شدید مورد استفاده قرار گیرد. یا جهت جلوگیری از جنایتی که دارای خطر وخیم جانی است.یا جهت دســتگیرى یا جلوگیری ازفـــرار شخصی که در حالت بوجود آوردن خـــطرى قرار داشــته باشـــد و بخواهد در مقابل تلاش هائى که بمنظورجلو گیرى از خطر و تهدید وى صورت میگیرد، مقاومت نماید.و درحالاتیکه تدابیر کمتر از آن کافی و مؤثر نباشد.

استفاده عمدى ا ز زور و سلاح گرم که منجر به هلاکت گـــــردد؛ فقط در صورت لزوم شــــدید برای حفاظت جان مجاز شمرده می شود.

 

طرزالعمل های استفاده از سلاح گرم:

کارمند باید خود را به حیث افسر پولیس معرفی نماید.

وکارمند باید یک هشدارروشن بدهد.

وکارمند باید وقت کافی و مناسب برای اعتنا به اطاعت از هشدار بدهد.

ولى،این امر در صورتی که تأخیر، خطر جانی و یا جراحت شدید را به کارمند و یا دیگران متوجه بسازد ضروری نیست.

یا،در شرایطی که اجراى این امر بطور روشن و واضح بى معنى و غیر مناسب باشد،رعایت آن ضروری نیست.

 

حالت بعد از استفاده از سلاح گرم:

کمک های طبی باید برای همه افراد زخمی فراهم شود.

باید به وابستگان و دوستان متأثرین خبر داده شود.

برای تحقیقات در صورت درخواست و ضرورت اجازه داده شود.

یک گزارش کامل از واقعه تهیه گردد.

 

بی نظمی داخلی:

همه تدابیر برای اعاده نظم جهت احترام به حقوق بشر باید گرفته شود.

اعاده نظم باید بدون تبعیض انجام شود.

هر گونه محدودیت بالای حقوق باید مطابق قانون باشد.

هر اقـــــــــدام و محدودیت بر حقوق باید بـــرای تحکیم احترام حقوق و آزادی دیگران با رعایت عادلانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه عامه باشد.

هر اقدام و محدودیت بر حقوق باید با ایجابات یک جامعه دموکراتیک سازگارباشد.

هیچ اســتثنائی در رابطه به حق زندگی، حق آزادی از تعذیب، منع بـــردگی، منع زندان بـــرای عجـــــز از ادای یک مسؤولیت عقدی، منع نفاذ قوانین گذشته، مساوی بودن همه در مقابل قانون، آزادی فکر، وجدان و دین مجاز نیست.

قبل از استفاده از زور باید به وسایل صلح آمیز توسل جسته شود.

هر گونه تدابیر استثنایی باید مطابق ایجابات عاجل و وضعیت گرفته شود.

قبل از استفاده اززور باید به وسایل صلح آمیز توسل جسته شود.

از زور فقط در صورتی استفاده شود که شدیداً به آن ضرورت باشد.

از زورفقط برای تحمیل اصولی قوانین استفاده شود.

اندازه استفاده از زور باید متناسب به اندازه اهداف تطبیق قوانین باشد.

هر گونه تلاش باید برای محدود ساختن خسارات و تلفات صورت گیرد.

وسایل متعدد بمنظوراستعمال زور به شکل متفاوت باید میسر گردد.

هیچ گونه محدودیت غیرلازم نباید بالای حق آزادی بیان واجتماعات یا تحرک تحمیل گردد.

هیچ محدودیت نباید بالای آزادی اندیشه تحمیل گردد.

آزادى پروسه کار ارگان قضایى باید حفظ گردد.

همه مجروحین و وحشت زده گان باید به زودی مورد معالجه قرار گیرند.

 

وضعیت های اضطراری:


وضعیت اضطراری می تواند فقط در مطابقت با قانون اعلان گردد.

 وضعیت اضطراری می تواند فـقط در صورتی که خـــطر عمومى زندگى ملت را تهد ید نماید، وتدابیر معمول از عهده کنترول اوضاع بر آمده نتواند اعلام گردد.

وضعیت اضطراری باید بطور رسمی و قبل ازاتخاذ تدابیر استثنایی اعلام گردد.

هیچ یک ازتدابیراستثنایی نباید با محتوای قانون بین المللی در تضاد باشد.

هیچ یک از تدابیر استثنایی نباید باعث تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و اصل اجتماعی گردد.

هیچ استثنائی در مورد حق زندگی، آزادی از شکنجه، برخورد غیر انسانی، منع بردگی، منع زندان برای عجز ازاجراى مسؤولیت عقدی، عدم التزام به قوانین گذشته، مساوات هر فرد در مقابل قانون، آزادی اندیشه، وجدان و دین مجاز نیست.

هیچ کسی برای ارتکاب کاری که در هنگام اجرای آن جرم شمرده نشده، مجرم شمرده نمی شود.

هیچ کسی مجبور به پرداخت جریمه اضافه از آنچه درهنگام ارتکاب جرم ضروری بود، نمی گردد.

اگرجریمه برای ارتکاب یک جـــرم توسط قانون بعد از ارتکاب آن تخفیف یابد، مــــرتکب جـــرم باید از آن مســـتفید گردد

 

 

 

برخورد مسلحانه:

در جـــریان برخورد مسلحانه و اشــغال، پولیس باید در صورتی که بشکل رسمی داخل نیروهای مسلح نباشد، جزء افراد غیر نظامى شمرده شود.

پولیس حــق دارد که از ادای وظیفه خویــش در هنگام اشغال بد لیل وجـــدانی شــانه خــالی کند، البته این نباید موجب تغییر در جایگاه آنها گردد.

قانون بشری در همه وضعیت های برخورد مسلحانه قابل تطبیق است.

ازاصول انسانی باید در هر شرایطی محافظت شود.

افراد ملکی که در نتیجه جراحت، مریضی، دستگیری و علل دیگر غیرفعال شده اند. باید احترام و حمایه گردند.

به افراد متضرر شده از جنگ باید بدون تبعیض کمک صورت گیرد.

اعمالی که در همه شرایط و وضعیت ها غیرمجاز است عبارتند از:

- قتل؛

- شکنجه؛

- تعذیب فزیکی؛

- قطع اعضای بدن؛

- زیرپا نمودن کرامت انسانی؛

- گروگان گیری ؛

- شکنجه دسته جمعی؛

- اعدام بدون محاکمه؛

- روش ظالمانه و تحقیرآمیز؛

انتقام گیری در مقابل مجروحین، مریضان، کارمندان وخدمات طبی، اســــیران جنگی، افـــراد ملکی، اهداف ملکی و فرهنگی، محیط طبیعی وانجام کارهای دارای نیروی خطرناک ممنوع است.

هیچ کس نباید از حمایت قانون بشری چشم پوشی کرده و یا بالای کسى تحمیل نماید تا چشم پوشى کند.

اشخاص حمایت شـده باید در همه حال به یک نیروی حمایت کننده ( یک کشور بیطرف که حامی منافع آنها باشد ) یا ICRC و یا یک سازمان بشری بیطرف دیگر دسترسى داشته باشند.

حفاظت نوجوانان:

کودکان باید مانند بزرگسالان از همه حقوق بشـــری برخــــوردار باشـــند. برعلاوه مقررات ذیل دررابطه با کودکان باید در نظر گرفته شود:

با کودکان باید طـــوری برخورد گردد که حس ارزش و کرامت در آنها که باعث برگشت آنها به اجتماع می گــردد و برای تامین و منافع و اقتضای سن آنها ضروری است، تقویت یابد.

کودکان نباید مورد شکنجه، روش ظالمانه وغیرانسانی، تعذیب جسمی و زندان ابدی بدون امکان رهایی قرار گیرند.

توقیف و حبس کودکان باید تدبیر نهایی برای آنها بوده، توقیف شان باید کوتاه ترین وقت ممکن را در بر گیرد.

کودکان باید از زندانیان بالغ جدا نگهداشته شوند.

کودکان توقیف شده باید حق دیدار با اقارب و خانواده را داشته باشند.

یک سن حد اقل برای مسؤولیت جنایی باید در نظر گرفته شود.

طرزالعمل های غیر قضایی و راه هاى متناوب دیگر برای حفاظت آنها در مٌوسسات محافظوی ایجاد گردد.

مطالب محرمانه کودک باید احترام شده و گزارش کامل و محفوظ از وی نوت گرفته شده و سری نگهداری شود.

استفاده از قیودات فزیکی و زوردر مقابل کـــودکان باید استثنایی باشد و فقط در صورت ناکامی تدابیر دیگر و در حد اقل مدت زمان باید به کار بسته شود.

سلاح نباید در داخل موٌسسات نوجوانان حمل گردد.

دسپلین باید کرامت کودک را احترام نموده و در وی یک حس عدالت جویی، احترام بخود و احترام به حقــوق بشر را بپروراند.

کارمندان مسؤول در رابطه با نوجوانان باید آموزش دیده و شخصاً برای این کار مناسب باشند.

بازدید های دوره یی و غیرمترقبه ازسهولتها و جاهای نگهداری نوجوانان از طرف مفتشین باید انجام یابد.

باید دستگیری، توقیف، انتقال، مریضی، جراحت و مرگ کودکان به اطلاع والدین شان رسانده شود.

حقوق بشری زنان:

زنان مستحق استفاده از حقوق بشری مساوی در همه سـاحات ســـیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فـــرهنگی، مدنی و عرصه هاى دیگراند.

این حقوق شـــامل حق زندگی، مساوات، آزادی، مصؤنیت شخصی، مســـاوات در مقابل قـــــانون، آزادی از تبعیض، برخورداری از صحت جسمی و روانی کامل، شــــرایط عادلانه و مناسب کاری، آزادی از شــــــکنجه و اعمال دیگر ظالمانه و برخورد و عقوبت غیر انسانی می گردد.

خشــونت علیه زنان ممکن است فــزیکى، جنسى و یا روانی بوده و شـــامل لت وکوب، سوء استفاده جـنسی، خشونت در جهت تجاوز جنسی ازطرف شوهر، رویه های زیان آور عنعنوی، هتک ناموس، آزار جنسی، فحشــای جبرى، خرید و فروش زنان، و خشونت های مربوط به استفاده بیجا از آنان می باشد.

خشونت علیه زنان در هر شکل که باشد حق زنان را در استفاده از حقوق و آزادی های اسـاسی و انسانی شان پایمال و آسیب پذیر می سازد.

پولیس باید هوشیاری کامل بمنظور جلوگیری، تحقیق و دســـتگیرى ها در رابطه با هــــر گونه خشونت علیه زنان از طرف کارمندان عامه یا افراد عادی در منازل، اجتماع و مٌوسسات رسمی بخرچ دهد.

پولیس باید اقــــدام جدی و رسمی برای جلوگیری از قربانی شدن زنان نموده و مراقبت کند تا این قربانی ها ناشی از غفلت پولیس و نادیده گرفتن حقوق مساوی زن در عمل نباشد.

خشونت علیه زنان جرم است و باید با آن منحیث یک جرم معامله صورت بگیرد؛ به شمول خشونت هائی که در داخل فامیل واقع می گردد.

زنان توقیف شـــده و بازداشت شــده نباید از تبعیض متضررشوند و باید از هــر گونه خشونت و سوء استفاده درامان بمانند.

زنان توقیف شده باید توسط افسران زن تلاشی، نظارت واداره شوند.

زنان باید جدا از مردان توقیف گردند.

برای زنان حامله و مادران شیرده باید تسهیلات لازم آماده گردد.

دفاترتنفیذ کننده قوانین نباید درمقابل زنان درمسایل استخدام، آموزش، توظیف، ارتقا، معاش و دیگر مسایل وظـــیفوی واداری برخورد تبعیض آمیز نمایند.

دفــاتر تنفیذ کننده قوانین، باید تعداد کافی زنان را استخدام نمایند تا به نمایند گی ازجوامع مربوطه درحفاظت ازحقوق زنان مظنون، بازداشت شده و توقیف شده اطمینان حاصل نمایند.

 

مهاجرین:

هر شخص حق دارد تا براى رهایى از تعقیب در کشوری دیگری، درخواست پناهند گى بدهد و از آن استفاده نماید.

یک مهاجرشخصی است که ترس ازتعقیب براساس نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک ســازمان معین و یا اندیشـــــه ســیاسی داشـــته و نمی تواند و یا نمی خواهد به کشوراصلی خویش ( یا اگر بی کشور است به کشوری که درآن اقامت داشته) برگردد.

مهاجرین حق برخورداری ازهمه حقوق اساسی بشری به استثنای بعضی حقوق سـیاسی را دارا هستند. اما اگر در داخل یک قلمرو غیرقــانونی باشند، بعضی از محدودیت ها بالای حرکت و گشت و گذار آنها بمنظور حفظ نظــــــم عامه و صحت وضع می گردد.

مهاجرین باید مثل یک تبعه عادی که از حقــــــوق آزادی اجتماعات، دین، تعلیمات ابتدایی، امدادعمومی، دسترسی به محاکم، ملکیت و سرپناه مستفید اند، برخوردار باشند.

هیچ شخص نباید به کشوری که وی در آن مورد تهدید ویاتعقیب قـــرار می گیرد و نه به کشوری دیگرى که او را به چنین کشور تسلیم بدهد، برگردانده شود.

مهاجرین غیرقانونی که مستقیماً از کشوری که در آن احساس خطر کرده اند وارد خاک کشــــوردیگر گردیده و خود را بدون تآخیر به مسؤولین تسلیم نموده اند، نباید جزا ببینند.

مهاجرینی که مستقیماً ازکشورى دیگری که در آنجا مورد تعقیب قرارداشتند، می آیند نباید حد اقل از ورود مؤقت محروم گردند.

مهاجــرینی که بصورت قانونی در خاک یک کشور زند گی دارند، باید از حــق گشت وگذارآزاد واقامت برخـــوردار باشند. برای مهاجرین قانونی باید اسناد و شناسنامه های سفر فراهم گردد.

متقاضیان پناهندگی باید از طرزالعمل لازم آگاه ساخته شده و تسهیلات ضروری برای آنها فراهم و به آنها اجازه داده شود تا فیصله نهایی در آنجا بمانند.

هیچ مهاجری نباید به استثنای حالاتیکه به امنیت ملی و نظم عامه تعلق می گیرد وآن هم مراحل اصولی قانونی را طى نموده باشد، اخراج گردد.

قبل از اخراج، به یک مهاجرباید فرصت آوردن شاهد، وکالت و استیناف خواهی داده شود.

 

خارجیان:

خارجیان شامل کسانى استند که تابعیت کشور را ندارند.

خارجیان زمانى دریک کشورقــــانونى شناخته می شوند که مطابق قوانین نافذه داخل گردیده و یا اجازه اقامت معتبر را در اختیار داشته باشند.

اشخاص خارجی که قانوناً در یک کشـــور زندگی می نمایند، مستحق حقوق بشرهستند؛ لاکن از حقوق سیاسی بهره مند نمی گردند.

اشخاص خارجی مانند اتباع حق خارج شدن و مهاجرت را یکسان دارند.

اشخاص خـــارجی که قانوناً در یک خطه زندگی کرده و به آن احساس وابستگی و آن را از خود می دانند ( آنهائی که از خود منزل دارند، در آن جا تولد شده و یا برای مدت طولانی در آن کشور اقامت گزیده اند ) اخراج نمی گردند. اشخاص خارجی که در داخل کشور اقامت دارند تنها در صورتی اخـراج می گردند که تصمیم آن روی قوانین بوده و این تصمیم استبدادی و تبعیضی نبوده و طی مــــــراحل اصولی در مورد تضمین دنبال شده باشد.

تضمین طی مراحل اصولی برای اخراج شامل حق بازپرسی برای شکایت، حق رسـیدگی موضوع توسط مرجع باصلاحیت، حق استفاده از وکیل قانونی، حق استیناف خواهی در مرجع مافوق، اســـتفاده از تسهیلات کامل برای یافتن راه حل، حق به تعویق انداختن استیناف خواهی و حق اطلاع از داد خواهی می باشد.

استثنائات در مورد طی مراحل اصولی، تنها به دلایل اجباری امنیت ملی، از قبیل تهدید سیاسی و نظـامی تمامی کشور مجاز خواهد بود.

اخراج دسته جمعی مجاز نیست.

زوجه و کودکان صغیر مربوط به اشخاص خارجی که قانوناً در کشور اقامت دارند باید پذیرفته شوند.

تمام اشخاص خارجی باید آزاد گذاشته شوند تا با قنسل گری و سفارت های خویش در تماس شوند.

به اشخاص خــارجی که اخــراج شده اند اجازه خــــروج به هر کشوری که آنها را قبول نموده است، داده شود و نباید به کشوری فرستاده شوند که در آنجا حقوق بشری شان نقض می گردد.

 

قربانیان:

 با تمام قربانیان جرم، سوء استفاده از قدرت و یا نقض حقوق بشر با دلسوزی و احترام رفتار شود.

قربانیان باید به دستگاه عدلی و رفع شکایات عاجل دسترسی داشته باشند.

طرزالعمل رفع شکایت باید سریع،عادلانه، ارزان و قابل دسترسی باشد.

قربانیان باید از حقوق شان برای رفع شکایت و حمایه قانونی مطلع گردند.

قربانیان باید ازنقش آنان در اجراآت رسمی، وسعت، وقت، پیشـــــــرفت و هکذا درباره چگونگى قضایاى شـــان مطلع گردند.

قربانیان اجازه دارند تا نظریه و احسا سات خویش را درهمه مسایل که بالای منافع شخصی شان تاثیرمی گذارد، ابراز نمایند.

قربانیان تمام کمک های قانونی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی را حاصل کرده و از میسر بودن آنها مطلع گـــــردند. ناراحتی های قربانیان درمورد اداره و پیشرفت جریان حقوقی به حد اقل تقلیل یابد.

مطالب محرمانه و مصونیت قربانیان باید محافظت گردد.

از تاخیر و معطلی بدون موجب، جریان دعوی قربانیان باید اجتناب به عمل آید.

متخلفین در صورت لزوم باید جبران خساره را بپردازند.

در صورتی که کارمندان دولتی مقصر باشند، باید حکومت جبران خساره را بپرازد.

جبران خساره مالی از جانب متخلف و یا در حالت موجود نبودن توسط دولت پرداخته شود.

پولیس برای برآورده شدن ضروریات قربانیان و برای کمک مطلوب و عاجل باید رهنمایی و آموزش ببیند.

 

کنترول و اداره پولیس:

کارمندان مجری قوانین باید وظایف سپرده شده خویش را در همه مواقع با در نظر داشت خدمت به جامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال غیر قانونی با مسؤولیت زیاد حرفوی ایفا نمایند.

کارمندان مجری قوانین مرتکب هیچ عمل فساد و رشوه خوری نشده وبا دقت وسخت گیری زیاد باید علیه چنین اعمال مخالفت و مبارزه کنند.

کارمندان مجری قوانین حیثیت و وقارانســـانی را احترام و حمایت کرده و باید حقوق بشــری تمام اشخاص را پشتبانی ومراقبت نمایند.

هر اداره مجری قوانین، نماینده، جوابگو و مسؤول اجتماع می باشد.

خط مشى مقرری، استخدام، توظیف و ارتقای مــربوط به اداره پولیس باید ازهــرنوع تبعیض پسندی غیرقانونی مبرا باشد.

ریکارد واضح، مکمل و دقیق در مورد تحقیقات، دســـتگیرى، توقیف، استفاده از زور و سلاح، مساعدت به قربانیان و موضوعات دیگر مربوط به فعالیت های پولیس باید حفظ و نگهداری گردند.

تعلیمات و دستورات واضح در مورد همه مسائل مربوط به فعالیت های پولیس که حقوق بشر را متاثر می ســــــازد، باید مهیا گردد.

دفاتر پولیس وسائل متعدد بمنظور اســتفاده از زور به شـــکل متفاوت را مهیا سازد و کارمندان را تعلیم دهند تا چگونه ازآنها استفاده نمایند.

تمام وقایع مربوط به استفاده از زور و سلاح گرم گزارش داده شده و از طرف کارمندان مافوق بررسی شود.

کارمندان مافوق دررابطه با اعمال پولیس درصورتی که آنها ازسوء اســــتفاده مادونان خبربوده ویا باید خبرمی بودند؛ ولى وارد اقدام مشخص نشده اند، مسؤولیت دارند.

کارمندانی که از دستورات غیرقانونی آمرین شان سرباز می زنند، باید حفاظت شوند.

معلومات محرمانه باید بطور محفوظ نگهداری شوند.

تمام اشخاصی که که برای خدمت در صفوف پولیس نامزد می شوند باید از لحاظ فکری و جسمی سالم باشند.

تمام افراد پولیس باید تابع طرزالعمل هاى راپوردهى مؤثرو بررسی مداوم شوند.

استراتیژی های پولیس برای تطبیق قوانین باید موثر و قانونی بوده و به حقوق بشر احترام گذارد.

 

تامین نظم و امنیت در جامعه:

بوجود آوردن یک ارتباط بین پولیس و اعضای حمایت کننده قانون در جامعه؛

اتخاذ پالیسی ارتباطی با جامعه و پلان کاری؛

استخدام اشخاص از همه ساحات جامعه؛

تربیه کارمندان برای برخورد با طبقات مختلف مردم ؛

تاسیس پروگرام ها برای ایجاد تماس و اطلاعات عامه؛

ارتباط نزدیک و منظم با همه گروه ها در اجتماع ؛

برقراری ارتباط با جامعه از طریق فعالیت های غیر رسمی؛

تعین دایمی کارمندان برای نگهبانی از محلات مسکونی؛

افزایش اشتراک جامعه در فعالیت های محافظوی و پروگرامهای امنیتی؛

سهیم ساختن جوامع در تشخیص مشکلات و نگرانی ها؛

استفاده از طرق جدید حل مشکلات بمنظورجوابگویی به مشکلات جامعه از راه های غیرعنعنوی؛

هماهنگ ساختن تدابیر، نقشه ها، پلان ها و فعالیت ها با ارگانهاى دیگردولتی و موسسات غیر دولتی؛

 

نقض حقوق بشر توسط پولیس:

کارمندان مجری قانون باید به کرامت انسانی احترام گذاشته و حقوق بشر همه افراد را تامین و حفظ نمایند.

موسسات مجری قانون درمقابل جامعه مسؤول و جوابگو میباشند.

تاسیس امکانات و طرزالعمل هاى مؤثر بمنظور تامین انظباط داخلی، کنترول خــــارجى وهمچنان نظـــارت مؤثر بر کارمندان مجری قانون.

راپوردهی کارمندان مجری قــــانون در حــالاتی که به اســاس دلا یل باوردارند که تخلف از قانون صورت گرفته و یا صورت خواهد گرفت.

وضع و نشر مقررات برای دریافت و رسیدگی شکایات مردم علیه کارمندان مجری قانون.

تحقیقات بالای قضایاى تخطى از قانون باید به صورت فوری آغاز شده و باصلاحیت، کامل و بیطرفانه باشد.

تحقیقات باید در صدد شناختن قربانیان، بدست آوردن و حفظ مدارک، پیدانمودن شواهد، تشخیص نمودن علت، شکل، محل و وقت تخلف و تشخیص هویت ودستگیرنمودن متخلفین باشد.

محل جرم باید به دقت رسیدگی و آزمایش گردد.

کارمندان مافـوق در حالت وقوع سوء استفاده ها در صورتی که از آن آگاه بوده و یا می بایست خبر می بودند و اقدامی نکرده اند مسؤول شناخته می شوند.

پولیس باید از تعقیب و انضباط ناشی از نپذیرفتن اوامر غیرقانونی مافوق خود مصؤن باشد.

اطاعت از اوامر مافوق دلیل و مدافعه برای ارتکاب تخلف از جانب پولیس نمی گردد.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب