مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979 نویسنده: جمال تاراز - پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳٩۱

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دول عضو کنوانسیون حاضر، باعنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام ومنزلت هرفرد و برابری حقوق زن ومرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد  براینکه اعلامیه جهانی حقوق بشربراصل جایزنبودن تبعیض تاکید دارد واعلام میدارد که کلیه افراد بشرآزاد به دنیا آمده و ازنظر مقام ومنزلت وحقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی ازجمله جنسیت می باشند، با تاکید براینکه دول عضو میثاق های بین المللی حقوق بشرمتعهد میباشند تا زنان ومردان ازحقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی برخودار گردند، با درنظرگرفتن اینکه کنوانسیون های بین المللی  که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن ومرد گردیده، با توجه به  اینکه  به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها وتوصیه های سازمان ملل متحد وآژانسهای تخصصی برابری حقوق زن ومرد ارتقاء بخشیده شده، بانگرانی از اینکه علیرغم  صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان بطورگسترده یی همچنان ادامه دارد.

با یاد آوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق واحترام به شخصیت بشرمی باشد و مانع شرکت زنان درشرایط مساوی بامردان درزنده گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی به کشور خود میشوند  وازکامیابی وموفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نمایند  وتحول کامل استعداد های زنان را درخدمت به کشور وبشریت مشکلترمیسازد، با نگرانی ازاینکه زنان درشرایط فقر و تنگدستی حد اقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشتی، تحصیلات، دوره آموزشی و امکانات استخدامی و سایر نیازها دارند.

با اعتقاد براینکه تشکیل نظام نوین اقتصاد بین المللی براساس مساوات وعدالت دراستیفاء برابری بین مردان وزنان نقش مهمی را ایفا می نماید. با تاکید براینکه ریشه کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعارنو، تجاوز، اشغال، سلطه ودخالت خارجی در امور داخلی دولت ها رکن اساسی برخوداری زنان ومردان ازحقوق خود می باشد.  با تاکید براینکه تحکیم صلح وامنیت بین المللی تشنج زدایی بین المللی، همکاری های دوجانبه دول صرف نظر از سیستم های اجتماعی واقتصادی آنها، خلع سلاح عمومی و کامل و بالاخض خلع  سلاح اتومی تحت نظارت و کنترول شدید و موثر بین المللی، تایید اصول عدالت، مساوات ومنافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار وبیگانه و اشغال خارجی درمقابل خود مختاری واستقلال و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث رشد وپیشرفت اجتماعی خواهد شد  و درنتیجه باعث ایجاد مساوات بین مردان وزنان میگردد، با اعتقاد بر اینکه رشد تمام وکامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه  زنان درتمام زمینه ها درشرایط مساوی بامردان است.

با درنظرگرفتن سهم عمده زنان درایجاد رفاه خانواده و پیشرفت جامعه که تا کنون کاملاً شناخته نشده است، اهمیت اجتماعی مادر ونقش والدین درخانواده ودرتربیت کودکان  وباآگاهی از اینکه نقش زنان درزایمان نباید اساس تبعیض باشد و تربیت کودکان نیازمند، تقسیم مسوولیت بین زن ومرد وجامعه بطور کلی میباشد.

 بااطلاع ازاینکه هرگونه تغییری درنقش معمولی مردان وهمچنین زنان درجامعه و خانواده مستلزم وجود حقوق مساوی بین زن ومرد میباشد.

تصمیم گرفتند اصول مربوط به اعلامیه رفع تبعیضات علیه زنان را به مورد اجرا گذاشته  و بدین  منظور اقداماتی را جهت ازمیان برداشتن کلیه اشکال وانواع آن اتخاذ نمایند.وبشرح زیر توافق کردند:

ماده اول:

واژه «تبعیضات علیه زنان » در این کنوانسیون به معنی قایل شدن هرگونه وجه تمایز، قایل شدن استثناء یا محدودیتی براساس جنسیت است که به رسمیت شناختن آزادیهای اساسی زنان  حق بهره وری  ورعایت  حقوق بشر در مورد آنها در زمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی و فرهنگی و مدنی  ویا سایر موارد بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن ومرد خلل و آسیب وارد آورد.

ماده دوم:

دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت مینمایند بدون درنگ و به  طرق مقتضی سیاست رفع تبیعضات علیه زنان  درپیش گرفته شود  وبدین منظور  در مورد مسایل زیر تعهد می نمایند.

الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط هرکشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و حصول اطمینان  از تحقق چنین اصلی بوسیله وضع قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.

ب:  اتخاذ تدابیر قانونی وغیره از آن جمله اعمال تحریم در صورت اقتضاء به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان.

ج: حمایت قانونی از حقوق زنان براساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر موسسات قضایی دولتی.

د: خود داری از انجام هرگونه عملی علیه زنان و یا به کار بردن تبعیضات درمورد آنها و حصول اطمنیان از اینکه مقامات دولتی و موسسات مطابق  با  تعهدات خود به وظایف شان عمل خواهند کرد.

ه: اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات  علیه زنان توسط هرفرد، سازمان یا شرکت.

اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف و مقررات موجود که موجب به کار بردن تبعیض علیه زنان میگردد.

ز: فسخ کلیه مقررات کیفری یا جزائی که تبعیضات علیه زنان را در بر دارد.

ماده سوم:

دول عضو درتمام زمینه ها بالا خص زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کلیه اقدامات لازم ازجمله وضع قوانین را به منظور رشد وپیشرفت کامل زنان به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشروبهره مندی ‌‌‌‌‌‌ آنها ازآزادی های اساسی  برمینای مساوات بامردان تضمین گردد.

 

 

 

 

 

ماده چهارم:

 1. اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع دو فاکتور مساوات بین مردان وزنان میباشد، بنابه تعریف این کنوانسیون نباید (تبعیض) تلقی گردد. اما به هیچ وجه حفظ ستنداردهای جدا و نابرابر رابه عنوان یک پی آمد دربرنخواهد داشت.این اقدامات پس ازتحقق رفتاروفرصتهای برابرمتوقف خواهد شد.
 2. اتخاذ تدابیرویژه توسط دول عضو ازجمله اقداماتی هستند که دراین کنوانسیون برای حمایت ازمادران صورت می‌گیرد ونباید تبعیض آمیز تلقی گردد.

ماده پنجم:

دول عضو اقدامات مقتضی زیررابعمل می آورند:

الف: تغییر الگوهای اجتماعی وفرهنگی رفتارمردان وزنان به منظور ازمیان برداشتن تعصبات، سنت ها وروش هایی که مبتنی برآرمان طرز فکر، پست نگری یا برترنگری جنسیت ویا نقش های کلیشه یی  برای مردان وزنان میباشد.

ب: حصول اطمینان ازاین که تربیت خانواده، درک صحیح ازوظیفه اجتماعی مادر وشناسایی مسئولیت مشترک مرد وزن درپرورش وتربیت کودکان راشامل میگردد، منافع کودکان درتمام موارد در اولویت قراردارد.

ماده ششم:

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی ازجمله وضع قوانین رابه منظور جلوگیری از سؤ داستفاده اززنان واستثمارانان بعمل خواهند آورد.

ماده هفتم:

دول عضو به منظور رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی واجتماعی کشورکلیه اقدامات مقتضی رابعمل خواهند آورد. بالا خص در شرایط مساوی بامردان حقوق زیررابه زنان اعطا خواهندکرد:

الف: حق شرکت درکلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن درتمام ارگان های منتخب مردمی.

ب: حق شرکت درتعیین سیاست دولت و اجرای آن  در دوایر دولتی وانجام کلیه وظایف عمومی درتمام سطوح دولت.

ج: حق شرکت درسازمانها و انجمن های غیردولتی که بازنده گی سیاسی واجتماعی کشوردرارتباط باشد.

ماده هشتم:

دول عضو اقدامات مقنضی رابعمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض درشرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که دولت خود رادرسطح بین المللی معرفی نمایند و درسازمانهای بین المللی نقش داشته باشند.

ماده نهم:

1- دول عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درمورد کسب، تغیریاحفظ ملیت آنان اعطا خواهند کرد. ممالک عضو بالاخص تضمین میکنند،که با ازدواج با فرد خارجی و تغیر ملیت همسردرطی دوران ازدواج بطورخود بخود باعث تغیر ملیت زن بین وطنی شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر نمی گردد.

 1. دولت های عضو درمورد ملیت کودکان به زنان حقوق مساوی بامردان اعطا خواهند کرد.

ماده دهم:

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی رابه عمل خواهند آورد تابه منظور رفع تبعیضات علیه زنان به آنها حقوق مساوی با مردان درزمینه آموزش و پرورش و بالاخص براساس مساوات بین زن ومرد درموارد زیراعطا گردد.

الف: امکانات و شرایط مساوی بامردان درزمینه شغلی وحرفه یی ودرجهت اخذ مدارک تحصیلی از موسسات آموزشی درکلیه  رشته ها چه درشهر وجه درروستا. این تساوی شامل دورهای پیش دبستانی (مرحله کودکستان) آموزش عمومی، فنی، حرفه یی و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه یی مختلف میباشد.

ب: امکان دسترسی به برنامه های آموزشی، امتحانات و کادر آموزشی مشابه که مشخصات و استاندارد های مشابه رادارا باشند، وساختمان و لوازم مدرسه همان کیفیت را داشته باشند.

ج: ازبین بردن هرگونه مفهوم کلیشه یی ازنقش زنان ومردان درکلیه سطوح ودراشکال مختلف آموزشی ازطریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهای آموزشی که نیل به این هدف راممکن می سازد  و بالاخص ازطریق تجدید نظردرکتب درسی وبرنامه های آموزشی مدارس و تایید روش های آموزشی.

د: امکانات استفاده ازبورسها وسایر مزایای تحصیلی مشابه.

ه: امکانات مشابه جهت دست یابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات ازجمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان بخصوص برنامه هاییکه به هدف کاهش هرچه سریعتر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان میباشد.

و: کاهش تعداد دانش آموزان دختری که ترک تحصیل میکنند و تنظیم برنامه های برای دختران وزنانیکه قبلا ترک تحصیل کرده اند.

ز: امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان درامور ورزشی وتربیت بدنی.

ح: دسترسی به اطلاعات آموزشی ویژه (خاص) که سلامتی وتندرستی خانواده را تضمین مینماید، ازجمله اطلاعات و پیشنهاداتی درمورد برنامه ریزی خانواده.

ماده یازدهم:

 1. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی ازبین برود  و براساس اصل تساوی حقوق، بین زنان و مردان حقوق مشابه برای انها تضمین شود بالا خص در موارد زیر:

الف: حق اشتغال بکار به عنوان حق لایتجزای افراد بشر.

ب: حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، از جمله رعایت ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل

ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق ارتقأی  مقام، برخوداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره‌های آموزش حرفه‌یی  و باز آموزی  از جمله کارآموزی و حق شرکت دردوره‌های آموزشی حرفه‌یی پیشرفته و آموزش مرحله‌یی.

د: حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابراند. همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کار مشابه.

ه: حق استفاده از بیمه‌های اجتماعی به‌خصوص در هنگام بازنشسته‌گی، دوران بیکاری، هنگام بیماری وناتوانی ودوران پیری و در سایر موارد مشابه و نیزحق استفاده ازرخصتی استحقاقی.

و: حق رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی ورعایت ایمنی( امنیت) درمحیط کار، بطور یکه تندرستی آنها دردوران بارداری تضمین شود، آسیبی به سلامت آنها وارد نگردد.

 1. به‌منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان به  هنگام ازدواج و بارداری و تضمین حق مسلم آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف: ممنوعیت  اخراج به دلیل بارداری یا مریضی زایمان و تبعیض در اخراج براساس وضعیت زنا‌شوئی که در غیر این صورت مشمول تحمیل مجازات می‌شود.

ب: صدوراجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست رفتن شغل قبلی سمت یا مزایای اجتماعی.

ج: تشویق به ارائه خدمات اجتماعی لازم بنحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانواده‌گی را با مسؤولیت‌های شغلی هماهنگ سازند و به‌خصوص با فراهم آوردن تسهیلات برای مراقبت از کودکان تا (مادران) بتوانند در زندگی اجتماعی شرکت نمایند.

د: حمایت خاص از زنان  هنگام بارداری، در مشاغلی که به اثبات رسیده برای آنها زیان‌آور است.

 1. قوانین حمایت‌کننده متذکره در این باره به‌طور متناوب همراه باپیشرفت اطلاعات و دانش‌های علمی و تکنولوژی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و درصورت لزوم این قوانین تجدید چاپ، لغو و یا تمدید خواهند گردید.

ماده دوازده هم:

 1. دول عضو کلیه اقدامات لازم را در مورد رفع تبعیضات علیه زنان در زمینه حفظ سلامتی آنان بعمل خواهند آورد، تا دسترسی به خدمات صحی ازجمله خدماتی که به برنامه ریزی خانواده مربوط میشود،براساس رعایت مساوات بین مردان و زنان امکان پذیرباشد.
 2. دول عضو علاوه برمفاد پاراگراف یک این ماده خدمات لازم رادردوران بارداری، هنگام زایمان و در دوران پس از زایمان ارائه خواهند کرد، درصورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها خواهند گذاشت  و نیز آنها را ازغذای مناسب در دوران بارداری و دوران شیردهی بهرمند خواهند ساخت.

 

 

ماده سیزدهم:

1-دول عضو کلیه اقدامات لازم را به منظور رفع تبعیضات علیه زنان درسایر زمینه های زنده گی اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد تا براساس اصل برخورداری ازحقوق مساوی و یکسان مردان و زنان بالاخص موارد ذیل رعایت گردد:

الف: حق استفاده ازمزایای خانواده  گی.

ب: حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی.

ج: حق شرکت درفعالیت های تفریحی، رشته های ورزشی و کلیه زمینه های زنده گی فرهنگی.

 ماده چهاردهم:

 1. دول عضو مشکلات خاص زنان روستائی  را مورد توجه قرارداده و به نقش مهمی  که این زنان درجهت رفاه اقتصادی خانواده های خود ازجمله کار در بخشهای غیرمالی اقتصاد به عهده دارند توجه خاص مبذول خواهند داشت. و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا  مفاد این کنوانسیون در مورد  زنان روستایی اجرا گردد.

2- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی ( اقدامات ضروری) جهت رفع تبعیضات علیه زنان روستایی را به عمل خواهند آورد، تا این زنان براساس تساوی حقوق مردان وزنان دربرنامه های عمرانی وروستایی شرکت کنند و از آن بهره مند گردند  و به خصوص ازحقوق آتی برخوردارشوند:

الف: شرکت دراجرا وتکمیل برنامه های عمرانی درکلیه سطوح.

ب: دسترسی به  تسهیلات صحی کافی ازجمله اطلاعات، مشاوره و خدمات در برنامه ریزی خانواده.

ج: استفاده مستقیم ازبرنامه های بیمه اجتماعی.

د: استفاده ازکلیه دوره های آموزش رسمی و غیررسمی ازجمله سواد آموزی عملی و نیز بهره مندی ازخدمات و امکانات به منظور بالا بردن کار آیی فنی آنان.

ه: تشکیل گروه ها و تعاونی های انتفاعی به منظور دسترسی یک سان به امکانات اقتصادی یعنی دسترسی به مسایل  دولتی وآزاد.

و: شرکت درکلیه فعالیت های جامعه.

ز: دسترسی به  وامها واعتبارات کشاورز ی، تسیهلات بازاریابی، تکنالوجی مناسب و استفاده یک سان اززمین واصلاحات ارضی وطرحهای اسکان مجدد زمین.

ج: بهره مند شدن ازوسایل مناسب زنده گی بالاخص مسکن، وسایل صحی، آب وبرق ارتباطات وحمل ونقل.

ماده پانزده:

1- دول عضو بااستفاده ازقانون به زنان حق مساوی بامردان اعطامیکند.

 1. دول عضو درمسایل مدنی به زنان اهلیت قانونی یک سان بامردان اعطا میکنند. تا زنان با درنظرگرفتن امکانات مشابه از این اهلیت استفاده کنند. دول عضو بلاخص به زنان حقوق یک سان با مردان اعطا میکنند، تا بتوانند قرارداد منعقد نمایند، به اداره املاک شان بپردازند ودرکلیه مراحل داد رسی در دادگاه ها (محاکم) ازحقوق یک سان با مردان برخودار شوند.

2-دول عضو موافقت مینمایند که کلیه قرارداد ها وسایر اسناد خصوصی دارای مدت اجرایی قانونی ومحدود کننده اهلیت قانونی زنان، کان لم یکن تلقی گردد.

2-دول عضو بادرنظرگرفتن قانون نقل مکان  و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت و سکونت افراد حقوق برابر با مردان به زنان اعطا میکنند.

ماده شانزده:

1-دول عضو کلیه اقدامات مقتضی  رابه منظوررفع تبعیضات علیه زنان در زمینه مسایل مربوط به ازدواج و روابط خانواده گی به عمل خواهند آورد، تا براساس اصل برخورداری مردان وزنان ازحق مساوی ویک سان موارد زیر بالاخص مراعات شده باشد.

الف: حق مشابه برای ازدواج.

ب: حق مشابه درانتخاب آزادانه همسر وصورت گرفتن ازدواج به رضائیت کامل آنان.

ج: حقوق وتعهدات مشابه درطی دوران زناشویی و پس ازجدایی.

د: حقوق ومسئولیت های مشابه به عنوان والدین صرف نظر ازوضع  روابط زناشوی درمسایلی که به فرزندان آنان مربوط میشود، درکلیه موارد منافع کودکان از الویت برخودار است.

ه: حقوق مشابه در موردتصمیم گیری آزادانه ومستقلانه نسبت به تعداد فرزندان وفاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات و آموزش لازمه و استفاده ازمسایلی که برخوداری ازچنین حقوق را میسر میسازد.

و: حق و مسئولیت های مشابه درمورد قیمومیت (سرپرستی ویا زیر حمایت خود گرفتن) حضانت (پرورش نمودن، طفل را پرورش دادن دایه گی کردن) سرپرستی و فرزند خوانده گی و یا استفاده ازدستورالعمل های مشابه که بموجب قانون حقوق مزبور درآنها پیش بینی شده است، درکلیه موارد منابع کودکان دراولویت قراردارد.

ز: حقوق فردی مشابه برای شوهر وزن منجمله حق انتخاب نام خانواده گی، حق انتخاب شغل وحرفه.

2- نامزادی و ازدواج اطفال ازنظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد وکلیه اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعین حداقل سن مناسب برای ازدواج باید به عمل آید وازدواج دردفاتررسمی باید ثبت گردد.

ماده هفدهم:

 1. به منظور بررسی و در نظرگرفتن پیشرفت حاصله دراجرای مفاد این کنوانسیون (میثاق) کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (که ازاین به بعد کمیته خوانده  میشود) تشکیل خواهد شد این کمیته ازتاریخ لازم الاجرا شدن  کنوانسیون از هژده عضو پس از تصدیق والحاق سی و پنجمین دولت به کنوانسیون وبیست و سه نفر ازکارشناسان دارای صلاحت و مشهور به داشتن حسن اخلاق در زمینه مربوط به کنوانسیون تشکیل میشود. کارشناسان توسط دولت های عضو ازمیان اتباع کشورهای شان انتخاب میشوند ودرسمت شخصی خود خدمت میکنند. درانتخاب این اشخاص به توضیع جغرافیایی عادلانه و به موجودیت اشکال مختلف تمدن و نیز اصل نظامهای حقوقی توجه میشود.
 2. اعضای کمیته توسط دول عضو ازطریق رای  مخفی و از میان کاندیدها انتخاب میشوند، هر دولت عضو میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.

3- نخستین انتخابات شش ماه پس از اجرای این کنوانسیون برگزار خواهد شد، حداقل سه ماه قبل ازتاریخ ( تدویر) هرانتخابات، دبیرکل سازمان ملل متحد درطی نامه یی از دول عضو میخواهد تا ظرف دوماه کاندیداهای خود را معرفی کنند. سرمنشی فهرست کاندیدا های  دول عضورا به ترتیب حرف الفبا تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.

4- انتخابات اعضای کمیته درجلسه یی متشکل ازدول عضو به ریاست سرمنشی ملل متحد ودرمقرآن سازمان برگزارخواهد شد. دراین جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور دوسوم نماینده گان دولت های عضو میباشد، اشخاصی انتخاب خواهد شد که بیشترین تعداد آرای و اکثریت مطلق آرا نمایندگان دول عضو  حاضر درجلسه را بدست آوردند.

5- اعضای کمیته برای یک دوره چهارساله انتخاب میشوند، اگرچه دوره عضویت (9) نفر از اعضای منتخب دراولین انتخابات پس ازدو سال به پایان میرسد. اما بلا فاصله پس ازاولین انتخابات اسامی این (9) نفر عضو به قید قرعه وتوسط ریس کمیته اعلام خواهد شد.

6- انتخاب 5 عضو دیگرکمیته مطابق با مفاد پاراگرفهای 2،3،و4 این ماده وبه دنبال سی وپنجمین تصدیق یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دونفر ازاعضای فوق درپایان دو سال خاتمه خواهد یافت واسامی این دونفر به قید قرعه وتوسط رئیس کمیته اعلام خواهد شد.

7-به منظور اشغال پست بلامتصدی احتمالی، دولتی که کارشناس به عنوان عضو کمیته به انجام وظیفه مشغول نمی باشد. کارشناس دیگری را با  تائید کمیته ازبین اتباع خود انتخاب خواهد کرد.

8-اعضای کمیته باتائید مجمع عمومی وبرطبق ضوابط وشرایط مقرره  آن مجمع  و بادرنظرگرفتن اهمیت مسئولیت های کمیته ازسازمان ملل متحد مقرری دریافت میکنند.

9-سرمنشی ملل متحد تسهیلات و اقدامات لازم به منظور انجام موثر وظایف کمیته تحت این کنوانسیون به عمل خواهد آورد.

ماده هژده:

 1. دول عضو متقبل میشوند گزارشی برای بررسی کمیته درمورد اقدامات تضمینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه درراستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله ازآن به سرمنشی سازمان ملل متحد بشرح زیر ارایه کنند.

الف: تهیه گزارش ظرف یکسال پس ازلازم الاجرا شدن برای دول مربوطه.

ب:پس از آن حداقل هرچهارسال یکبار ودرصورت درخواست کمیته زودتر ازچهار سال.

2- این گزارشات حاوی مسایل و مشکلاتی است که براجرای تعهدات و وظایف این کنوانسیون اثر میگذارد.

ماده نوزده:

 1. کمیته نظامنامه داخلی خود را تصویب میکند.
 2. کمیته  کارمندان خود را برای یک دوره  دو ساله انتخاب میکند.

ماده بیست:

 1. کمیته به منظور بررسی گزارشاتی که مطابق با ماده 18  این کنوانسیون ارایه شده هر سال به مدتی که ازدوهفته تجاوز نکند، تشکیل جلسه میدهد.
 2. جلسات کمیته عموماً درمقر (مرکز) سازمان ملل متحد یا درهرمحل دیگری که به در خواست کمیته تعیین میشود، برگزار خواهد شد.

ماده بیست ویک:

 1. کمیته همه ساله ازطریق شورای اقتصادی واجتماعی گزارشی درمورد فعالیتهای خود درمجمع عمومی تسلیم مینماید  وبراساس گزارشات واطلاعات واصله ازدول عضو پیشنهادات و توصیه های کلی ارایه میدهد. این پیشنهادات و توصیه های کلی همراه با نظرات احتمالی دول  عضو درگزارش کمیته درج میگردد.
 2. سرمنشی گزارشات کمیته راجهت اطلاع به کمیسیون و ضعیت زنان ارسال مینماید.

ماده بیست و دو:

آژانسهای تخصصی میتوانند درمحدودهُ فعالیت های خود براجرای مفاد این کنوانیسون نظارت کننده، کمیته میتواند ازآژانسهای تخصصی دعوت کند تا گزارشاتی درمورد نحوهُ اجرای کنوانسیون درزمینه های که به حوزه فعالیت آنها مربوط میشود ارایه نمایند.

ماده بیست وسه:

 هیچ عاملی برمفادی که موجب دستیابی سریعتر براصل تساوی حقوق زن و مرد دراین کنوانسیون باشد موثر نخواهد بود عامل یاد شده ممکن است درموارد ذیل باشد.

الف: درقانون گذاری یک دولت عضو.

ب: درهرکنوانسیون دیگر، پیمان یا قرارداد بین المللی لازم الاجرا برای آن دولت.

 

 

 

ماده بیست وچهار:

دول عضو معتهد میگردند کلیه اقدامات لازم درسطح ملی را که هدف ازآن تحقق کامل حقوقی است که دراین کنوانسیون به رسمیت شناخته شده بعمل آورند.

ماده بیست وپنج:

 1. این کنوانسیون برای کلیه دول مفتوح میباشد.
 2. سرمنشی سازمان ملل متحد بعنوان مانتدار این کنوانسیون تعین شده است.
 3. رسمیت این کنوانسیون منوط به تصدیق است. اسناد تصدیق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به امانت گذاشته شده است.
 4. این کنوانسیون جهت الحاق کلیه دول مفتوح میباشد اسناد الحاق به سرمنشی ملل متحد باید سپرده شود.

ماده بیست وشش:

1- دول عضو میتوانند درهرزمان طی برنامه یی خطاب به سرمنشی ملل متحد درخواست کنند، این کنوانسیون مورد تجدید نظرقرار گیرد.

 1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد اقدامات احتمالی درمورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.

ماده بیست وهفت:

 1. این کنوانسیون سی روز پس ازتاریخی که بیستمین سند تصدیق یا الحاقیه آن نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به امانت گذاشته شد، لازم الاجراء میگردد.
 2. پس ازبه ودیعه سپردن بیستمین سند تصدیق یاالحاق، برای هردولتی که این کنوانسیون را تصدیق میکند یابه آن ملحق میگردد، کنوانسیون مذکور سی روز بعد ازتاریخی که این سند تصدیق یا الحاق به امانت گذارده شد ه، لازم الاجرا میگردد.

ماده بیست وهشت:

1- سرمنشی سازمان ملل متحد پس از دریافت تحفظات دولت ها به هنگام تصدیق یا الحاق آنها را در اختیار کلیه دول قرار میدهد.

2- تحفظاتیکه با هدف ومنظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.

3- هرگاه این تحفظات مورد قبول واقع شود باید به سرمنشی اعلام گردد که وی سپس مراتب رابه اطلا ع کلیه دول خواهد رسانید چنین تحفظات به مجرد دریافت به مورد اجراگذاشته خواهد شد.

ماده بیست و نه:

 1. هرگونه اختلاف درتغیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو دولت یا اعضای بیشتر که ازطریق مذاکره حل نگردد.بنابه  تقاضای یکی ازطرفین به حکمیت ارجاع میگردد. اگرچنانچه ظرف شش ماه ازتاریخ درخواست تشکیل داوری، طرفین درمورد تشکیل  آن به توافق نرسند، یکی ازطرفین میتواند درخواست نماید تاموضوع به دیوان بین المللی داد گستری  مطابق به اساس نامه دادگاه ارجاع گردد.
 2. هردولت عضو میتواند به هنگام امضاُ یا تصدیق این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای پاراگرف یک این ماده نمی داند، سایر دول عضو با توجه به تحفطات هردولت عضو دراین مورد ملزم به رعایت پاراگرف فوق نمی باشد.
 3. هردولت عضو که برطبق پاراگرف دو این ماده تحفظاتی انجام داده باشد، میتواند درهر زمان به سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام نماید که ازاین تحفظات صرف نظر کرده است.

ماده سی:

 این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و هسپانوی آن دارای اعتباریک سان میباشند، نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به امانت گزارده میشود.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب