مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مفهوم بی کیفری در حقوق بین الملل نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

 

برخورداری از یک هم زیستی مسالمت آمیز در سطح
جهان،ضرورت تنظیم مقرراتی که حافظ نظم و امنیت بین المللی از یک سو وحقوق و آزادی
های فردی از سوی دیگر باشد احساس می شود. این قواعد و مقررات مانند هر قاعده حقوقی
دیگر ، شامل دو جزء حکم و ضمانت اجرا است نداشتن ضمانت اجرا، حکم را فقط تبدیل به
نصیحت می کند.

 

ضمانت اجرای تخلفات،در حقوق بین المللی
براساس نوع وماهیت قاعده به 3 دسته تقسیم می شود 1- تخلفیساده که گاه ضمانت اجرای
آن تنها پرداخت خسارت است. 2- جرم بین المللی که بیشتر از قراردادها حاصل می شود.
3-جنایات بین المللیکه بسیار شدید هستند و باعث و می شود جامعه بین المللی وارد عمل
شده وتعقیب و محاکمه و مجازات را به عهده گیرد.

 

سکوت جامعه جهانی نیز در قبال سوء استفاده
وسیعی که از عنوان «دفاع مشروع» در مقام ارتکاب جنایات بین المللی می شود ، ناشی از
دغدغه جهانی نسبت به شکننده بودن « نظم عمومی» بین المللی و « صلح و امنیت بین
المللی» است و در شرایط حاضر دنیا،نمی توان براین وضعیت ایراد اساسی وارد ساخت،باید
تحمل کرد.حقوق بین الملل جوان است وحقوق بین الملل کیفری جوانتر. باید بگذاریم این
جامعه مستقر شود و عدم امکان بر هم زدن نظم آن در هر جامعه و مسلکی واقع شود، سپس
مبارزه با بی کیفری در سطح بین المللی به صورت عملی صورت گیرد تا آن زمان این
مبارزه بیشتر جنبه نظری خواهد داشت.علی رغم موارد متعدد نقض مقررات بین المللی و
وقوع جنایات بی شمار بین المللی در گوشه و کناردنیا ، مطروحه در مراجع بین المللی
کیفری در حد بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، رسیدگیهای بین المللی کیفری بر خلاف
رسیدگیهای کیفری داخلی،جزء جریان عادی زندگی اجتماعی نیستند،بلکه جنبه «اتفاقی »و
«استثنایی»و به عبارت بهتر «سمبلیک» دارند.

 

جامعه بین الملل به دنبال این است که
مواردی که شخصی مرتکب توسط آن در حقوق داخلی استفاده می کند و از مجازات میگریزد و
موجب بی کیفری می شود جلوگیری کند و شخص مرتکب را پای میز محاکمه
بکشاند

 


 واقع موانع امحای بی کیفری عواملی هستند که مانع از به کیفر رساندن مرتکبان جنایات
بین المللی شوند،در گذشته عوامل عملی،اخلاقی وسیاسی موانع مهمی بشمار می رفتند و
درحال حاضر در حیطه داخلی و بین المللی در قالب مصونیت ،مرورزمان وعفو مطرح می
شوند.مصونیت به طور عمده ریشه در حقوق بین الملل ومرور زمان وعفو منشأ داخلی دارند
بنابراین در دو بخش

بخش اول: موانع بین المللی در مقابل
بی کیفری:مصونیت

بخش دوم:موانع داخلی در مقابل بی
کیفری:مرور زمان و عفو

مورد بررسی قرار می
دهیم:

بخش اول:

موانع بین المللی در مقابل بی
کیفری:مصونیت

مصونیت ها در حقوق بین الملل با توجه
به وظایف یا اشتغالات و اشخاص به دو دسته تقسیم میشود . مصونیت به لحاظ وظایف این
نوع وظایف که مبتنی بر عمل دولت است.این مصونیت فقط شامل اعمالی می گردد که در
اجرای وظایف عمومی انجام می شوند چونکه این اعمال قابلیت انتساب به دولت را
داشته،ارتباطی با افراد ندارد.به عبارت دیگر مضونیت در این حالت به ماهیت اعمال
بستگی دارد و بعد از پایان یافتن آنها هم تداوم می یابد.

-مصونیت به لحاظ اشخاص:این شکل مصونیت
تحت عنوان مصونیت های شخصی مبتنی بر "تئوری حسن خدمت" است.این مصونیت ها برای اجرای
هر چه بهتر وآزادانه برخی وظایف به افراد داده می شوند،که به طور عمده شامل مصونیت
های دیپلماتیک می باشند.

مصونیت های شخصی بر خلاف مصونیت های
مبتنی بر وظایف تداوم ندارند.برای بررسی اینکه آیا بر مصونیت ها استثنایی وجود دارد
دو مبحث جلوه گر میشود.

جنایات بین المللی و مصونیت های مبتنی
بر وظایف

اولین حرکت در جهت طرح مسئولیت کیفری
فردی به عنوان استثنایی بر وظایف در مورد مقامات عالیرتبه کشورها به لحاظ ارتکاب
جنایت و نقض مقررات بین المللی با انعقاد معاهده ورسای در سال 1919آغاز شد.طبق مواد
227 تا 230 این معاهده مقرر شد ویلهلم دوم،امپراطور آلمان،به علت نقض معاهدات و
تعرض به حریم اخلاق تحت پیگرد ومجازات قرار گیرد.اما پناهنده شدن وی به هلند و عدم
استردادش از سوی آن کشور سبب شد تا این بخش از معاهده ورسای بلا اجرا باقی
بماند.

با توجه به تجربه تلخی که جامعه بین
الملل در این موضوع کسب کرد برای رفع آسیب کیفری افراد را بدون توجه به مقام آنها
بیان کرد.در همین راستا ماده 7 اساسنامه دادگاه نورنبرگ تدوین گردید«مصونیت رسمی
متهمان ،چه رئیس دولت باشد چه مقام عالی رتبه دیگر،نه عذری محسوب می شود و نه دلیلی
برای کاهش مجازات می باشد.» همین مقرره عیناّ در ماده6 اساسنامه توکیو نیز آورده
شده است.

با توجه به همین ماده بود که دادگاه
نورنبرگ حتی دونیتس رئیس دولت آلمان که جانشین هیتلر شده بود ،را محاکمه و محکوم
کرد.اساسنامه این محاکم در واقع اولین گام جامعه بین المللی بسوی ایجاد یک قاعده
عرفی در قلمرو مسئولیت کیفری فردی افراد به لحاظ ارتکاب جنایات بین الملی مندرج در
ایناساسنامه می باشد، و در واقع اولین گذار از سد مصونیت مبتنی بر وظایف محسوب می
شود.عدم پذیرش مصونیت مبتنی نر وظایف در بعد از جنگ دوم جهانی هم استمرار یافت.در
این مورد می توان به معاهده 1948 پیشگیری و سرکوب نسل کشی ،مجموعه مقررات در مورد
جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری واساسنامه دادکاه یوگسلاوی بصراحت اعلام می کند که
مقام و موقعیت متهم ،چه رئیس دولت یا حکومت وچه مقام عالی رتبه نه سبببیت تبری از
مسئولیت کیفری می شود و نه دلیلی برای کاهش مجازات محسوب خواهد شد.

ماده 27 اساسنامه دیوان بدن المللی
کیفری نیز وجود مقام رسمی را مانعی برای رسیدگی ندانسته است و عبارت است از «مصونیت
یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین المللی درمورد مقامات
رسمی اجرا می شوند مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد این افراد نمی باشد.»عدم
پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در مورد جنایات بین المللی شدید در رویه داخلی مورد
پذیرش قرار گرفته است.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت
که منافع جامعه بین المللی وحفظ ارزشهای بنیادین آن ایجاب می کند که مجازات مرتکبان
جنایات بین المللی بر قواعد مربوط به مصونیت مبتنی بر وظایف ارجحیت داشته
باشند.قواعد اخدر نباید مانعی در مقابل به کیفر رساندن این افراد ایجاد
نماید.

جنایات بین المللی و مصونیت های
شخصی:

الف-مصونیت های شخصی در حقوق موضوعه:

در مورد مصونیتهای شخصی به سختی می
توان وجود یک قاعده عرفی را احراز کرد که طبق آن بتوان استثنایی به این مصونیت ها
در صورت ارتکاب جنایات بیبن المللی شدید وارد نماید. در اساسنامه محاکم کیفری بین
المللی ویژه (یوگسلاوی و روآندا)این استثنا فقط بطور ضمنی پذیرفته شده است . طبق
اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی و روآندا ،دولتها مکلف به همکاری با آنها شده اند.این
خود یک نوع پذیرش ضمنی عدم قبول مصونیت شخصی می باشد.

این وضعیت در مورد روسای دولتها و
حکومتها و وزرای خارجه نیز صدق می کند ،حتی در زمانیکه آنان در سفر و بازدید رسمی
از یک کشور دیگر می باشند.به همین دلیل هم بود که دادگاه یوگسلاوی توانست در زمانی
اتهام جنایات جنگی وجنایات بر ضد بشریت را به میلوسویچ وارد کند که نامبرده هنوز
رئیس جمهوری کشور فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو)بود،یعنی در راُس کار قرار
داشت. در همین راستا می توان به در خواست دستگیری چالز تیلر ئئیس جمهورسابق لیبریا
، نیز اشاره کرد .دستگیری وی در زمانی در خواست شد که هنوز در راُس قدرت قرار
داشت.معهذا باید گفت که ماده
103منشور فقط حاکم بر روابط دولت های
عضو ملل متحد است.

 

 

 

ماده 27 با پیش بینی عدم تأثیر مقام
افراد در مسئولیت کیفری آنان قطعاَ بر مصونیت شخصی پذیرفته شده در حقوق داخلی
کشورها اثر می گذارد.دلیل آن این است که دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است یعنی در
صورتی که محاکم داخلی به دلیلی از جمله مصونیت ها به جنایات واقع در صلاحیت دیوان
رسیدگی نکنند دیوان می تواند خود مستقیمأ وارد رسیدگد شود.این امر باعث می شود دولت
ها خود رسیدگی کنند تا دست دیوان را نسبت به مسایل ارتکابی در کشورشان کوتاه نمایند
و اینجاست که مصونیت های شخصی را لغومی کنند.

ب-مصونیت های شخصی در رویه بین
المللی

الف:: قضیه آگوستو پینوشه:

آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی که
طییک کودتای نظامی بر علیه سالوادر آلنده در سال 1973 به قدرت رسید اومتهم به جنایت
علیه بشریت و شکنجه بود. دادگاه اسپانیا در زمان حضور این فرد در انگلستان تقاضای
استرداد وی را نمود محکمه لرد های انگلستان دو تصمیم در این مورد گرفت.اولین تصمیم
آنها در سال 1984در مورد منع شکنجه که مصونیت در آن پیش بینی نشده بود ولی دومین
تصمیم در سال 1999 بود که اعلام کرد اگر پینوشه در زمان درخواست استرداد رییس دولت
بود می توانست از مصونیت شخصی برخوردار شود و باعث می شد آیین استرداد در مورد او
قابل نباشد. ولی در واقع طبق نظر اصلی ولی بدون اجرایی لرد ها پذیرش استثنا بر
مصونیت شخصی برای رییس دولت در رأس کار حتی برای جنایات بین المللی ممکن
نیست

ب: قضیه معمر قذافی:

درحالی که به نظر دیوان عالی کشور
فرانسه می توانست با استناد به مصونیت شخصی فقط اعلام کند که قذافی تا زمانیکه در
راُس کار است نباید تحت پیگرد قرار گیرد . دادستان هم ظاهراً توجهی به وجود یک
قاعده عرفی نکرده است که طبق آن مصونیت مبتنی بر وظایف برای جنایات بین المللی شدید
وجود ندارد. بنظر می رسد که احیاناً بتوان قذافی را فقط بر اساس مصونیت شخصی تا
زمانیکه در راُس کار است تحت پیگرد قرار نداد وپس از آن مصونیت بلااثر شده، دولت ها
می توانند وی را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند . اگر چه این وضعیت هم با در خواست
بازداشت احمد البشیر ، مورد بازداشت عمر البشیر توسط شعبه مقدماتی دیوان تاُیید
گردد، تحول بسیار مهمی رخ می دهد که همانا عدم شناخت مصونیت برای سران دولت ها حتی
در زمانیکه در راُس کار می باشند است در تاریخ 16 فوریه لوئیس مورنو اوکامپو،
دادستان دیوان بین المللی کیفری، مطابق ماده 15
اساسنامه
رم
، از دیوان درخواستی را مبنی بر
صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام قذافی و همین طور، رئیس وزارت
اطلاعات این کشور، عبدالله سنووسی، به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت از اول فوریه
2011، تقدیم شعبه پیش محاکمه اول نمود. در تاریخ 27 ژوئن شعبه بدوی اول نیز تصمیم
خود را در خصوص صدور احکام بازداشت متهمان اعلام کرد. بر این اساس، حکم بازداشت
جداگانه برای
معمر
قذافی
، پسرش سیف
الاسلام
و عبدالله
سنوسی
به اتهام جرائم علیه بشریت (قتل و
آزار و اذیت) از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی 15 تا 28 فوریه
2011 صادر گردید. شعبه بدوی اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد
که متهمان مزبور جرائم مورد اشاره را مرتکب شده اند و دستگیری آنها برای حضور در
پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرائم بیشتر ضروری می
نماید.

ج:حیسین هابره

حیسین هابره دیکتاتور سابق چاد، که پس
از سرنگونی بعنوان پناهنده در کشور سنگال بسر میبرد،از سوی دادگاه این کشور برای
جنایات و وحشیگری های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال
متاُسفانه در راُی 20 مارس 2001 خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که
در سرزمین این کشور ارتکاب نیافته اند صلاحیت رسیدگی ندارند این محکمه حتی در این
قضیه به مساُله به مصونیت ها نیز نپردازد.

بخش دوم:

موانع داخلی در مقابل بی کیفری:مرور
زمان و عفو

مرور زمان

مرور زمان در واقع عبارت از سپری شدن
مدت زمانی است که پس از آن جرم ارتکابی قابل تعقیب ومجازات نمی باشند.دراینجا ابتدا
مرورزمان درحقوق بین الملل قراردادی بررسی میشوند،قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده
ای در حقوق بین الملل عرفی شکل گرفته است.

 

الف)مرور زمان در حقوق بین الملل
قراردادی:

اغلب اسناد در مورد پیشگیری و سرکوب
جناات بین المللی فاقد قاعده ای در مورد مرور زمان می باشند.دراین مورد می توان به
اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو ، کنوانسیون منع نسل کشی ، کنوانسیون 1984
در مورد منع شکنجه ،یوگسلاوی و روآندا اشاره کرد.اولین گام در این خصوص در سال 1968
باتصویب کنوانسیون عدم مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت، توسط
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشته شد.این کنوانسیون در ماده4خود عدم مرور زمان را
هم در مورد اعمال عمومی و هم در مورد مجازات پذیرفته است با این وجود این کنوانسیون
از سوی تعداد زیادی از کشورها پذیرفته نشد برعکس دولت ها به دلیل عدم رعایت قاعده
عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری آن را مورد انتقاد قرار دادند . دومین حرکت در سال
1974 از سوی کنوانسیون اروپایی و سومین حرکت در سال 1994از سوی کنوانسیون آمریکا
تحقق پذیرفت ولی باز مورد استقبال قرار نگرفت. خلاُ موجود در اساسنامه دادگاه های
یوگسلاوی و روآندا با رویه آنها مرتفع شد . دادگاه یوگسلاوی در قضیه
Furundzija
اعلام کرد که ماهیت آمره بودن
ممنوعیت شکنجه سبب می شود که جنایت شکنجه مشمول مرور زمان قرار
نگیرد.

سر انجام اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری بصراحت عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات واقع در صلاحیت خود را در ماده 29
پذیرفت. از آنجا که صلاحیت در دیوان تکمیلی است دولتها عملاً مجبور می شوند چنین
قاعده ای را در نظام حقوقی داخلی خود وارد نمایند،در غیر این صورت صلاحیت تکمیلی
دیوان به صلاحیت اولیه و اصلی تبدیل می شود؛چونکه اگر محاکم داخلی به بهانه مشمول
مرور زمان از رسیدگی به جنایات ارتکابی استنکاف کنند،و از آنجا که این جنایات طبق
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مشمول مرور زمان نمی شوند،چس دیوان صلاحیت لازم را
برای رسیدگی کسب میکند.

ب)قاعده عدم شمول مرور زمان بعنوان
قاعده عرفی در حال شکل گیری:

بنظر می رسد با انعقاد اساسنامه رم یک
قاعده عرفی در مورد عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات بین المللی در حال شکل گیری
باشند. علاوه بر اساسنامه رم قواعد داخلی بسیاری از کشور عدم شمول مرور زمان را
نپذیرفته اند. اگر چه وضع این مقررات داخلی بیشتر برای جلوگیری از اعمال صلاحیت از
سوی دیوان بین المللی کیفری است، اما در عین حال یک قاعده عرفی بین المللی را نیز
شکل می دهند. در این مورد می توان به عملکرد دولت ها در تاُیید پذیرش عدم مرور زمان
درمورد جنایات بین المللی اشاره نمود. بارزترین مثال در مورد استرداد ریکاردو
میگوئل کاوایو از مکزیک به اسپانیا میباشد. قاضی اسپانیایی تقاضای استرداد این فرد
را به اتهام نسل کشی ،شکنجه و تروریسم از دولت مکزیک نمود. قاضی مکزیکی ابتدا
پذیرفت که مکزیک باید تعهدات قراردادی خود را بر اساس معاهده استرداد بااسپانیا
اجرا کند. بنابراین افراد متهم به جنایات مذکور باید به اسپانیا مسترد شوند. معهذا
او اضافه می کند کاوایو فقط بخاطر اتهام نسل کشی و تروریسم قابل استرداد است،چونکه
جنایت شکنجه طبق مقررات مکزیک مشمول مرور زمان شده است.علیرغم این نظر، وزیر خارجه
مکزیک ، که طبق قوانین آن کشور آخرین تصمیم گیرنده در باب استرداد است، اعلام نمود
که شکنجه هم طبق حقوق بین الملل عام مشمول مرور زمان نمی شود و کاوایو باید بابت
کلیه اتهامات خود مسترد شود.

بنابراین به نظر می رسد که یک قاعده
حقوق بین الملل عام در مورد عدم شمول مرور زمان در جنایات بین المللی شدید وجود
داشته باشد، لذا دولت ها باید در مورد این این جنایات قاعده عدم شمول مرور زمان را
در نظام حقوق داخلی خود بپذیرند. معهذا باید گفت که در چارچوب اساسنامه رم ،دیوان
بین المللی کیفری نمی تواند دولت های غیر عضو را مجبور به رعایت قاعده عدم شمول
مرور زمان در مورد جنایات ارتکابی واقع در صلاحیت خود نماید. حال اگر دولت غیر عضو
اساسنامه عدم مرور زمان را برای جنایات واقع در صلاحیت دیوان پذیرفته باشد دیوان
علی الظاهر راهی برای اعمال صلاحیت خود ندارد و نمی تواند اقدامی هم علیه آن دولت
انجام دهد.

بعلاوه صلاحیت دیوان در مورد جنایات
ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه آن اعلام می شود و لذا این محکمه نمی تواند
صلاحیت خود را در مورد جنایت ارتکاب یافته اند و ممکن است مشمول مرور زمان قرار
گیرند.

دراین مبحث باید گفت که قاعده عدم
شمول مرور زمان در مورد کلیه جنایات بین المللی اعمال نمی گردد. اعمال این قاعده به
استثنا جنایات واقع در صلاحیت دیوان بین المللی ، در خصوص سایر جنایات تابعی از
مقررات داخلی دولت هاست. بنابر این امکان دارد که در مواقعی جنایات بین المللی طبق
حقوق داخلی دولت ها مشمول مرور زمان شوند.

عفو

اگر چه عفو در کلیه نظام های حقوقی
داخلی پذیرفته شده است ، اما تقریبا ر هیچ یک از اسناد بین امللی در مورد سرکوب
جنایات بین المللی در نشده ست. بطور کلی ممنوعیت صریحی برای دولت ها برای تصویب
قوانین عفو و بخشودگی در مورد جنایات بین المللی وجود ندارد.ذر ضمن در این اسناد
قاعده صریحی در مورد تصویب یک قانون عفو برای جلو گیری از شروع تعقیب کیفری هم پیش
بینی نشده است . در مقابل این خلا حقوق قراردادی باید بررسی شود که آیا قاعده عرفی
در مورد ممنوعیت عفو برای جنایات بین المللی وجود دارد. برخی از کنوانسیون ها
بصراحت دولت ها را مکلف به تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات نموده اند. کنوانسیون،
1948 منع نسل کشی در زمره این دسته از معاهدات بین المللی است .تعدادی دیگر از
کنوانسیون های بین المللی قاعده محاکمه کن یا مسترد نما را مورد توجه قرار دادند.
در کلیه این موارد دولت های عضو نمی توانند مقرراتی برای عفو و بخشودگی جنایات پیش
بینی شده در این کنوانسیون ها وضع واعمال نمایند . این خود به طور ضمنی نشان از آن
دارد که عفو و بخشودگی مرتکبان جنایات شدید ممنوع می باشد و هیچ دولتی نمی تواند
طبق ماده 27 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات نیز داخلی خود را برای عدم
اجرای تعهدات قراردادی بین المللی خویش مطرح کند.

سازمان ملل متحد در گذشته وجود عفو را
در چارچوب مجموعه موافقتنامه های صلح می پذیرفت و حتی تشویق هم می کرد ؛ اما اخیراً
آن را در مورد جنایات بین المللی شدید غیر مشروع می داند و نفی می کند. اساسنامه
دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده کامبوج ، که با کمک ملل متحد تدوین شده اند،
گویای این تغییر ملل متحد است . در معاهدات صلحی که منجر به تشکیل این دادگاه گردید
اعلام شد که جنایات بین المللی واقع درصلاحیت این محاکم مشمول عفو نمی
شوند.

در خصوص دیوان بین المللی کیفری ذکر
این نکته ضروری می نماید که حتی وجود عفو در قوانین داخلی مانع پذیرش قضایا از سوی
دیوان و شروع تحقیقات از سوی دادستان نیست. دلیل آن هم این است که اساسنامه این رکن
توجه به سرکوب جنایات بین المللی شدید و حفظ حقوق و منافع قربانیان را هدف خود قرار
داده است.

رویه اخیر دولت ها نیز حاکی از شناخت
عدم مشروعیت عفو در مورد جنایات بین المللی شدید می باشد. برای مثال در کشور
آرژانتین قاضی فدرال گابریل کاوایو در فوریه 2001 اعلام کرد که برخی قوانین این
کشور مغایر باحقوق بین المللی عام می باشد.

در کل از مطالعات صورت گرفته در این
فصل این نتیجه بدست می آید که عملکرد دولت ها و رویه قضایی در قلمرو مصونیت ،مرور
زمان و عفو امکان می دهد که بتوان بیلان مثبتی را در قلمرو مبارزه با بی کیفری
حداقل در قلمرو شدیدترین جنایات بین المللی ارائه نمود. با وجود این شفاف نبودن
مقررات در این زمینه سبب اعتراف به این امر هم می شود که هنوز جامعه بین لملل
نتوانسته این موانع را از سر راه مبارزه با بی کیفری بردارد. اگر برای مثال بتوان
مشکلات ناشی از مصونیت، مرور زمان و عفو را در مورد شدید ترین جنایات بین المللی با
استناد به برخی قواعد عرفی یا قراردادی از پیش پا برداشته ، اما این موانع از مقابل
کلیه جنایات بین المللی به راحتی قابل زدودن نیستند. بعلاوه مرور زمان و عفو هنوز
بعنوان ادله ای برای رد استرداد در غالب معاهدات مربوط به استرداد مجرمین پذیرفته
نشده اند.

درخصوص مصونیت ها،رویه نشان می دهد که
استثنایی بر مصونیت های شخصی بخصوص در صورتی که متهم رئیس دولت یا رئیس حکومت باشد
هنوز در عمل ممکن نیست. دولت ها حاضر نیستند از کلیه مصونیت دست بردارند، چونکه از
خطرات بالقوه آن برای ثبات صلح ،که به زغم آنها می تواند با تعقیب و مجازات سران
دولت ها و حکومت های در راُس کار دچار تزلزل شود، وحشت دارند. بر عکس در مورد سایر
مقامات از جمله مقامات دیپلماتیک میتوان با برداشتن مصنیت یا اعلام عنصر نامطلوب
بودنزمینه را برای محاکمه و مجازات آنان فراهم کرد. حتی می توان محاکمه دیپلمات
هایی را که در کشور متبوعشان قصد محاکمه شان را دارند در نظر گرفت. در هر حال باید
گفت که تحول مقررات بین المللی امکان عبور ازموانع موجود بر سر راه بی کیفری را
تسهیل نموده است.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب